Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rada Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

konanej dňa 19. 03. 2014 v sále Obecného úradu v Čučme.

Rokovania rady sa z celkového počtu 28 členských spolkov, cechov a bratstiev zúčastnilo 18, čo predstavuje viac ako polovičnú účasť a rokovanie Rady Združenia bolo uznášaniaschopné.

 

1.    Rokovanie zahájil  výkonný tajomník Združenia JUDr. Dušan Vilím, následne si účastníci uctili zosnulých baníkov v čase od posledného Valného zhromaždenia minútou ticha a zaspievaním hymnickej piesne Zdar Boh hore.

2.    Účastníkov rokovania na domácej pôde obce Čučma privítal starosta obce pán Alexander Szöllös, ktorý je zároveň predsedom novovzniknutého o.z.Rozgang. Rokovanie ďalej viedol predseda Združenia.

3.    Z pozvaných hostí z partnerských organizácií sa zúčastnlili zástupcovia STM Košice a zároveň Slovenskej železnej cesty Ing. Eugen Labanič,CSc.,riaditeľ STM a Ing. Dagmar Lobodová.

4.    Predseda Združenia odovzdal ďakovné lista za udržiavanie baníckych tradícií a mimoriadny vklad práce pri organizovaní 15.EKHT v Košiciach Ing. Eugenovi Labaničovi,CSc. a JUDr. Ing. Ivanovi Krajníkovi.

5.    Za hostí vystúpil príhovorom Ing.Eugen Labanič,CSc., zdôraznil význam vzájomnej spolupráce Združenia, Slovenskej banskej cesty a Slovenskej železnej cesty a podporu a ochotu spolupráce z ich strany.

6.    Kontrola plnenia úloh z VZ v Banskej Štiavnici:

1.      a) predsedovi Združenia zastupovať Združenie v európskych štruktúrach Európskeho združenia baníkov a hutníkov a zúčastňovať sa rokovaní Európskeho združenia:

ZBSCS má ako každá krajina v VEBH 2 mandáty, ktoré sú spravidla obsadené predsedom Združenia a určeným zástupcom, za ZBSCS bol na zasadnutí VV určený za zástupcu v VEBH popri predsedovi  Ing. Werner Norbert. Prezídium ani VZ VEBH zatiaľ nezasadalo, Ing. Werner sa zúčastnil viackrát rokovania s maďarským OMBKE a SITG,taktiež predseda s OMBKE,SITG, SHHS ČR a VZ Európskej železnej cesty, kde bol prerokovaný ďalší postup s dokumentom „Memorandum“ a priestor pre pripojenie

b)  zaregistrovanie zmien v stanovách Združenia schválených na VZ z r.2012 – úloha splnená, zmena stanov bola zaregistrovaná na MV SR 10.6.2014

c)   ohladne objednania 50 ks „Čestných odznakov sv. Barbory sme v jednaní so Štátnou mincovňou v Kremnici.

d) výkonný výbor zatiaľ nenavrhol udeíovanie cien obdoby českého permona, dávame zatiaľ priestor k diskusii ohľadne návrhov

7.    Prípravy 7.stretnutia BMOS prebiehajú podľa hamonogramu Kremnického baníckeho spolku. T.č. je prihlásených cca 250 účastníkov, z toho viac ako 50 z českých spolkov. V súčasnosti je dôležité urobiť nasledovné opatrenia:

-       Zo strany členov Združenia spropagovať podujatie v jednotlivých spolkoch a zabezpečiť podľa možností čo najväčšiu účasť aj na zahájení v piatok po 15.30 a taktiež na hlavnej časti programu v sobotu dopoludnia, dôležité je zadať počty pre exkurzné programy na tie, kde sa budú objednávať autobusy

-       Zo strany Kremnického baníckeho spolku je nutné vybaviť zabratie verejného priestranstva len pre účely stretnutia na námestí, časti priľahlých ulíc a ulíc, kde sa bude presúvať banícky sprievod

-       Propagáciu stretnutia a zároveň banskej činnosti navrhol doc.Sand formou tlačovej konferencie.

 

 

8.  Organizácia dopravy, ubytovania a účasti na 18.stretnutie HMO ČR v Českom Krumlove je zabezpečená nasledovne:

- Ing. Werner prostredníctvom svojho zamestnanca bývajúceho v Českom Krumlove rezervoval 45 miest na ubytovanie v Hoteli Rajský a Vltava. Cena za ubytovanie je spolu so všetkými poplatkymi 706,-CZK za osobu a noc vrátane raňajok. Izby sú 2-lôžkové, jedna trojlôžková. Navrhuje sa na cestu objednať autobus a podľa počtu prihlásených vypraviť autobus zo Spišskej Novej Vsi alebo z Banskej Štiavnice.

- konečný počet prihlásených na spoločnú cestu a ubytovanie je vzhľadom na obsadenosť ubytovacích kapacít v Českom Krumlove a ceny za ubytovanie potrebné nahlásiť do 30.6. mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,resp. 0908-817270, resp. 0915-573761.

- Malokarpatský banícky spolok cestuje individuálne, má zabezpečené ubytovanie v cene 200,-CZK bez raňajok a sprievodných poplatkov v ubytovni Kasárne. V prípade, že si nejaký spolok praje ubytovanie v podobnom zariadení umiestnenom mimo centra, resp. mimo mesta, kontaktujte ma na vyššieuvedené telefóny taktiež do 30.6.2014. Vo všeobecnosti sa na podujatie do Č.Krumlova doporučuje ísť aj za ceny vyššieho ubytovania.

9. Po prestávke bola účastníkmi zvolená mandátová a návrhová komisia v zložení Ing.Tulis-predseda, Ing. Matis a A.Horváth členovia. Činnosť, zámery a ciele novovzniknutého o.z. Rozgang so sídlom v Čučme predstavil jeho predseda p.Alexander Szöllös, pričom zdôraznil, že o.z. je širokospektrálne so zámerom združovať aj záujemcov a aktívnych členov aj mimo problematiky baníckej histórie, hlavnými cieľmi ostávajú viaceré úlohy zachovania baníckych artefaktov a baníckeho domu. O.z. splnilo všetky podmienky k prijatiu, svoju žiadosť predložilo písomne, následne prebehlo hlasovanie o prijatí s jednohlasným výsledkom, čiže o.z. Rozgang sa stalo 29.členom Združenia.

10. Predseda Združenia osobne prejednal so všetkými 3 neaktívnymi spolkami ich zámer zotrvania, resp.  vystúpenia zo Združenia, pričom tieto spolky súhlasili s návrhom, že do konca roka 2014 si uhradia zmeškané členské aj nové členské za rok 2014 a budú reagovať na aktivity v Združení.

11. Z dodaných materiálov od spolkov (múzeá, expozície a zreteľné zaujímavé bansko-technické pamiatky) s uzávierkou do 30.6., ako aj doterajšej databázy šéfredaktor Montanrevue v spolupráci s VV zostaví sprievodcu vo formáte vreckového bedekra.

12. Vzhľadom na prekrývanie sa aj významných podujatí bude na druhý polrok 2014 zostavené kalendárium, pritom spolky budú koordinovať plánované podujatia so svojimi regionálnymi členmi VV, resp. s predsedom. Pevné sú termíny Tajchtág v Smolníku (28.6.2014), 250.výročie vizitácie princov v Banskej Štiavnici (19.7.), 250.výročie vizitácie princov v Banskej Bystrici, Pezinský permoník (8.-10.8.), Kremnica (22.-24.8.), Salamander (12.-14.9.), Český Krumlov (26.-28.9.), zatiaľ otvorené ostáva usporiadanie a výber Barborského šachtágu.

13. Diskusia:

- Ing. Beránek predstavil priebeh plánovaného podujatia 250.výročie vizitácie a pozval členov Združenia aj rozdaním tlačených cirkulárov na deň 26.7. v sobotu popoludní do Banskej Bystrice. Ďalej navrhuje osloviť listom primátora B.Bystrice o oficiálnu účasť na 7.stretnutie v Kremnici.

- Ing. Zajac pozval výhercov predošlého baníckeho dňa a taktiež všetkých záujemcov o montánnu históriu na 1.pracovný tábor  Slovenskej banskej cesty do obce Ľubietová. Pracovný tábor sa zaháji v stredu 2.júlový týždeň, t.j. 9.7. ráno o 10.00 hod. a potrvá do soboty. Povinne sa zúčastnia výhercovia pobytu, t.j. spolky z Pezinka, Handlovej, Banskej Štiavnice a Ľubietovej, zástupcovia ostatných spolkov sú samozrejme úprimne vítaní a bude im taktiež poskytnuté bývanie a pracovné náradie. Priniesť si treba pracovný odev a obuv.

 

 

 

 

14. Uznesenie:

Rada združenia prijala v závere rokovania nasledovné uznesenie:

a) hlasovaním z celkového počtu 18 zúčastnených spolkov prijali zúčastnení zástupcovia počtom hlasov 18, čiže jednomyseľne novozaložené o.z. Rozgang so sídlom v Čučme ako platného člena Združenia počnúc dňom 19.6.2014.

b) Rada združenia navrhuje zaradiť do rokovania najbližšieho valného zhromaždenia odsúhlasenie platenia členského pre študentské spolky ako členov Združenia vo výške 50 %  členského

c)  Rada združenia poveruje doc.RNDr.Jána Sanda,CSc. zorganizovaním tlačovej konferencie najneskôr 1 týždeň dopredu pred konaním 7.stretnutia v Kremnici.

 

15. Pred záverom prevzal Ďakovný list Združenia pre starostku obce Smolník PhDr.Margitu Brutovskú zástupca Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta pán Anton Horváth.

Rokovanie rady bolo ukončené baníckou hymnou Banícky stav.