Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Vyznamenaní 2010

Zoznam pracovníkov vyznamenaných na celoslovenských oslavách
Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2010 v Banskej Štiavnici

 

Minister hospodárstva a výstavby SR udelil vyznamenania

Za pracovnú vernosť

Ing. Jozef Mních
vedúci úseku Slovinky
Rudné bane š.p.

Ing. Rudolf Šembera
hlavný štátny radca, odbor energetickej a surovinovej politiky
Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

JUDr. Ivan Krajník
predseda Obvodného banského úradu v Košiciach
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

Ing. Antonín Baffi
predseda Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica

pán Jozef Galus
predák pre činnosť – vybavovanie a likvidácia pracoviska
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán Ladislav Vokurek
zástupca vedúceho ťažobného úseku Cigeľ pre mechanizáciu
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán Ladislav Šorman
zástupca vedúceho pre mechanizáciu
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán František Jánošík
predák pre činnosť mechanika LHZ
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

Ing. Ivan Juris
projektový manažér o.z. Banská mechanizácia a elektrifikácia
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán František Jurčík
prevádzkový elektrikár
Baňa Čáry a.s.

pán Barnabáš Bajús
prevádzkový zámočník na prevádzke Miková divízia servisu
SMZ a.s. Jelšava

pán Ľubomír Hojsík
mechanik kompresora CS
Nafta a.s.

pán Jozef Lipka
ložiskový geológ – senior
Nafta a.s.

pán Jozef Repiščák
baník tunelár
Skanska SK a.s.


pán Jozef Hadzima
Vedúci prevádzky koksárenskej batérie č. 3
U.S.Steel Košice, s.r.o.

pán Ladislav Matesz
hlavný manažér pre podporu divízneho závodu Expedícia
U.S.Steel Košice, s.r.o.

pán Marián Mašlej
zmenový majster na kyslíkových konvertoroch
U.S.Steel Košice, s.r.o.

pán Rudolf Síkora
rušňovodič
U.S.Steel Košice, s.r.o.

Ing. Ján Tobákoš
vedúci prevádzky Údržba
U.S.Steel Košice, s.r.o.

pán Ivan Pastyrčák
výrobný riaditeľ
U.S.Steel Košice, s.r.o.

Ing. Dušan Furčák
riaditeľ závodu Šamotáreň
U.S.Steel Košice, s.r.o.

Ing. Emil Molčen
špecialista – kontroling
Kovohuty a.s. Krompachy

 

Za pracovnú obetavosť

pán Ján Mrnka
vodič banskej lokomotívy
Gemerská nerudná spoločnosť a.s. Hnúšťa

pán Ján Hajdúch
zmenový predák komplexne mechanizovaného porubu
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán Ján Daubner
prvý predák razičského kolektívu
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán Jozef Polák
predák pre činnosť mechanika strojnej údržby
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán Milan Gajdoš
elektromechanik na ťažobnom úseku Cigeľ
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán Ján Skladáni
kombajnista a zástupca predáka na stenových poruboch
Baňa Dolina a.s.


Vzorný záchranár

pán Ján Mačkay
vedúci základne banských záchranárov
Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

pán Ondrej Slabej
zástupca vedúceho Závodnej banskej záchrannej stanice
SMZ a.s. Jelšava

pán Martin Smolen
hlavný operátor na kontinuálnej žíhacej linke
U.S.Steel Košice, s.r.o.

 

Za zachovanie tradícií

Ing. Juraj Dančišín
predseda dozornej rady
Slovenský zväz výrobcov kameniva, Košice

Ing. Pavel Beťko
finančný podpredseda
Slovenský zväz výrobcov kameniva, Košice

Ing. Emanuel Olšavský
člen dozornej rady
Slovenský zväz výrobcov kameniva, Košice

Ing. Anton Kollárik
zakladajúci člen baníckeho spolku a člen riadiaceho výrobu
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok,

Ing. Jozef Orbán
člen výboru
Slovenská banícka spoločnosť – Banskobystrický banícky cech

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
vedúci katedry bezpečnosti a kvality produkcie, riaditeľ ústavu bezpečnosti kvality a prorektor Technickej univerzity v Košiciach

 

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR udelil vyznamenania

 

Cenu ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

RNDr. Vladimír Bezák, CSc.
vedecký pracovník
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

 

Čestné uznanie ministra

prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD.
dekan BERG fakulty
Technická univerzita Košice

prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Ing. Alena Čulenová
špecialista pre banskú legislatívu
Nafta a.s.

Ing. Ladislav Lučivjanský
geológ v oblasti hydrogeológie a geofaktorov životného prostredia
Uranpres, s.r.o., Spišská Nová Ves

 

Ďakovný list ministra

Jozef Pajkoš
robotník – špecialista pre penetračné skúšky, zaťažkávacie skúšky pilot, poľné skúšky na oddelení inžinierskej geológie
GEOSlovakia, s.r.o. Košice

Ing. Ján Kriváček
výrobný riaditeľ
INGEO a.s. Žilina

Mgr. Zdenko Bělunek
geológ, od roku 2007 dôchodca
Ministerstvo životného prostredia SR

pani Eliška Čavojcová
asistentka, od roku 2009 dôchodkyňa
Ministerstvo životného prostredia SR