Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie predstavenstva SBK

Zápisnica č. 3/2016

z rokovania predstavenstva SBK a DR, ktoré sa uskutočnilo

dňa 16. 06. 2016 v Jelšave - Hrádok

                                          

Prítomní:        6 členov predstavenstva, riaditeľ úradu komory, 5 členov DR, poradca  a 6

                        Hostí.    

Príloha č. 1: prezenčná listina

     

Na úvod predstavenstva SBK  zaznela banícka hymna a generálny riaditeľ  SMZ Jelšava a.s. pán  Švejkovský privítal účastníkov PSBK, DR a hostí.  

Predseda predstavenstva pán Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti hotela Hrádok  v Jelšave  a otvoril rokovanie.

V úvode pán Peter Gajdzica  oznámil, že po dohode so zamestnávateľom ukončuje svoj pracovný pomer aj členstvo v PSBK , organizácia v zmysle stanov predloží na budúcom zasadnutí návrh na svoje personálne zastúpenie v PSBK.  

Pred rokovaním predstavenstva od 09,00 hod. zasadala na svojom 2. riadnom zasadnutí DR.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili páni : GR sekcie energetiky MH SR Ján Petrovič,  predseda HBÚ Peter Kukelčík, predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  Erik Szombathy, poradca predstavenstva Ján Hijj, riaditeľ  kancelárie SBK Hrabovský, generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR pani Vlasta Jánova sa ospravedlnila, v zastúpení  pána Spišáka sa rokovania zúčastnil pán P. Košinár. 

Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva (páni Cehlár, Letavaj a Bača sú ospravedlnení)  a tak predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky, a po doplnení o aktuálne otázky   schválený:

1.     Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.

2.     Informácia o  ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a pôsobenie v EUROMINES.

3.     Informácia o príprave 9. stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska v Gelnici.

4.     TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.

5.     Informácia o postupe prác NTP VVIS.

6.     Správa dozornej rady o hospodárení za r. 2015.

7.     Informácia - príprava duálneho vzdelávania.

8.     Rôzne:

a) Legislatíva.

b) Informácia o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania.

c) Vyznamenaní na Deň baníkov 2016.

d) Informácia zo 16. Európskych baníckych a hutníckych dní v Příbrami.

e) Členstvo v komisi NR SR pre technický rozvoj a inovácie.

f) Komisia pre surovinovú politiku – páni Žec a Hrabovský (komisia MH SR).

g) Informácia o programe MINATURA 2020 – zástupca ŠGÚDŠ.

9.     Uznesenie a ukončenie rokovania.

                                                                

K bodu 1.)

Ku kontrole plnenia uznesení,  materiál bol predložený písomne, príloha č. 1, ktorý uviedol riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť. K vyhodnoteniu neboli pripomienky a vyhodnotenie bolo schválené. 

 

K bodu 2.)

Informácia bola spracovaná písomne, príloha č. 2. V prezentácii pán Švejkovský  informoval o stave a ďalších zámeroch spoločnosti SMZ.,  a.s. Jelšava, podal informáciu o práci v Euromines. Pripomenul problém NOx, vplyv Číny, pokles výroby ocele, riešenie odkaliska.  V diskusii vystúpil:

pán Kukelčík k problému merania NOx, či sú to bane schopné zariadiť správne meranie, vyslovil otázku či je to vôbec opodstatnená požiadavka a aké a či vôbec  boli ohrozenia z toho titulu,

pán Paulík – meranie je možné zabezpečiť, bude to náročné, zdravotné problémy neboli, riešia to čakacie doby,

pán Švejkovský – nie je známy termín platnosti tohto nariadenia, bude to aj technický problém – motory, robia sa aktivity aj v úspore energií – rekuperácia tepla na peciach, kde sa očakáva 15% úspora,

pán Petrovič – je potrebné spolupracovať aj s MŽP SR, vymieňať si informácie, úspory hlásiť na MH SR, k energiám diskutoval aj pán Hijj. 

Správa bola vzatá na vedomie

 

K bodu 3.

Materiál bol predložený elektronicky, informáciu doplnil pán Szombathy, na stretnutie budú pozvaní aj páni Schuster, Gašparovič a  Pelegríni . 

Informácia  bola vzatá na vedomie.

 

K bodu 4.

Informáciu o TOO, príloha č. 4, na zabezpečenie  VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ úradu komory. Dňa 23.05.2016 bola na Mestskom úrade v predmetnej veci prvá porada, ktorú zvolalo mesto za účasti primátorky p. Babiakovej. Bol predložený program Salamandrových dní 08-09.09.2016. Program sa dopĺňa o stretnutie zástupcov SITG (Krakow, Katowice, Kielce), Slovenskej baníckej spoločnosti a Slovenskej poločnosti pre trhacie a vŕtacie práce pri príležitosti vyhodnotenia 25. ročnej spolupráce od podpísania spoločnej dohody.  Bola daná informácia, že osláv sa zúčastní aj prezident SR.  

Správa bola vzatá na vedomie 

 

K bodu 5.)

                  Informácia o postupe prác na programe NTP VVIS bola daná písomne a v zastúpení pána Spišáka ju doplnil a predložil pán Košinár. Informáciu k práci geologickej sekcii doplnil pán Levoča, kde sa hľadajú partneri pri reagovaní na výzvy z EÚ.

                  Pán Petrovič - I. etapa prác – analýza – bude ukončená do konca roka, bude stanovený kontrolný deň, na základe rozhodnutia štátneho tajomníka pána Ferenca, surovinová politika má byť ukončená v r. 2017.

                  Správa bola vzatá na vedomie, v decembri bude daná informácia o postupe.  

 

K bodu 6

Správu DR, po jej zasadnutí,  predložil predseda pán Čorej, správa bude predložená  na rokovanie VZ dňa 09.09.2016.   

                  Správa bola vzatá na vedomie a PSBK odporúča ju predložiť na VZ.

     

K bodu 7.)

Správa o príprave a postupe prác pri duálnom vzdelávaní bola daná písomne a predložil ju

riaditeľ úradu SBK. Do duálneho vzdelávania sa zapolili len HBP a.s, kde pre o.z BME sa

pripravuje 20 žiakov ( programator, mechanik, opravaár a obrabač kovov ) a 10 žiakov

(elektromechanik – silnoprúd). 

                  Správa bola vzatá na vedomie, v decembri bude daná informácia o postupe.  

 

K bodu  8.)

Rôzne :  

a) Legislatíva

Písomne predložený materiál doplnil p. Hijj, hlavne k stavebnému zákonu , diskutovali:

pán Kukelčík - výhrady má ZMOS, najmä k povoľovaniu stavieb v DP, čo je v právomoci OBÚ,

pán Petrovič - k názoru pána Hijja o vytvorenie aktivného zázemia na MH SR odporučil využiť aj ZHŤPG SR, z MH SR túto agendu má na starosti pán Žúbor,

pán Levoča – ponúka prípadnú potrebu právnej pomoci.     

Správa sa berie  na vedomie, priebežne informovať o vývoji. 

 

b) Informácia o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania.

Informáciu o činnosti RZDV v zastúpení podal riaditeľ úradu komory.

Správa sa berie  na vedomie.

 

c) Vyznamenaní na Deň baníkov 2016.

Informácia bola dana písomne, MŽP SR ešte nerozhodlo o svojích vyznamenaných.

Správa sa berie  na vedomie

   

d) Informácia zo 16. Európskych baníckych a hutníckych dní v Příbrami.

Ústnu informáciu o konaní 16. stretnutia v Príbrame podal pán Szombathy, účastník stretnutia, vyslovil myšlienku pri príležitosti jubilejného 20-tého stretnutia organizovať toto v Banskej Štiavnici v čase Salamandrových dní. 

Informácia  sa berie  na vedomie.

 

e) Členstvo v komisi NR SR pre technický rozvoj a inovácie.

Členom vyššie uvedenej parlamentnej komisie za SBK bol po návrhu SBK akceptovaný pán Levoča, popredseda PSBK    

 

f) Komisia MH SR pre surovinovú politiku  (SP)

Na základe žiadosti štátneho tajomníka MH SR pána Ferenca na obsadenie člena komisie pre SP, boli do komisie navrhnutí páni Žec za ZHŤPG SR a  Hrabovský za SBK.

 

g) Prednáška  MINATURA 2020 

O postupe prác komisie na Europskom projekte MINATURA 2020,  čo je prvý krok na ceste k zharmonizovaniu legislatívy EÚ v problematike ložísk nerastov. Formou prezentácie podal informáciu pán Nemeth z ŠGÚDŠ. Mimo technických úloh sa rieši aj problematika boja, resp.  spolupráce s verejnosťou, ktorá zaujíma zväčša negatívne stanoviská už k prieskumu a ťažbu apriori odmieta. Bol zavedený termín verejne významné ložisko, ktoré môže byť interpretované na rôznych úrovniach – od obecného  až po celoštátny význam.

Bola urobená kategorizácia ľudí ( Poliaci) vo vzťahu a postojov k prácam uvedeného charakteru.

Pán Žec zdôraznil potrebu vytvorenia spoločného tlaku a koordinácie prác, využiť k tomu komisára EÚ pre energetiku pána Ševčovica a Eurokomisárku z Poľska pani Piemkovsku.       

Pán Bauer mal otázku, či sú postavené kritéria pre posudzovanie danej problematiky. Odpoveď je nie,  chcú to aj od nás.

Pán Szombathy odporučil zjednotiť (v rámci EÚ) povoľovacie konania,

Pán Petrovič je viac aktivít ktoré sa vykonávajú, otázka na ŠGÚDŠ, kto platí tento projekt, odpoveď, sú to prostriedky z EÚ.

V mesiaci november je pripravované ďalšie stretnutie s prizvaním aktivistou záujmových a ochranárských zoskúpení.  

Informácia  bola vzatá na vedomie, ďalšia informácia v decembri.

 

                   

Keďže ďalšie pripomienky neboli, riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol pán Jaroslav Švejkovský. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa zápisnice schválilo. Ďalej informoval, že najbližšie  rokovanie predstavenstva bude 12. augusta   o 10.00 hod. v Gelnici.   

 

Na záver predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva, DR  a hosťom za aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval pánovi Švejkovskému  zo SMZ, a.s. Jelšava za vytvorenie príjemného prostredia na rokovaní predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

 

Prievidza :    21.06.2016    

 

                                                      

Zapísal:           Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

                        riaditeľ úradu komory