Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Výročná správa 2009

 

Správa o činnosti predstavenstva SBK na 12. valnom zhromaždení, konanom 11. 9. 2009 v Banskej Štiavnici

 

 

 

Milí hostia, vážení delegáti,

 

posledné týždne boli pre naše baníctvo veľmi smutné. Dôvodom bolo banské nešťastie v podzemí Bane Handlová. Pri výkone pracovných povinností, zahynulo jedenásť banských záchranárov a deväť baníkov. Smútok zasiahol pozostalé rodiny, banícke spoločenstvo a obyvateľov celého Slovenska.

 

Súcítime s pozostalými a chceme im vyjadriť úprimnú sústrasť a účasť na ich zármutku. S cieľom čiastočne zmierniť rodinám následky tragédie, sa predstavenstvo Slovenskej banskej komory rozhodlo pomôcť pozostalým finančnou čiastkou 6000 eur.

 

Stretávame sa už po dvanástykrát, ako najvyšší orgán Slovenskej banskej komory.  Hodnotíme prácu, činnosť orgánov a  schopnosť využívať všetky možnosti zákona Národnej rady SR číslo 59/1998 Zbierky zákonov o Slovenskej banskej komore pri dotváraní legislatívneho rámca pre naše podnikateľské zámery.

 

Činnosť za celé obdobie bola  cieľavedomá a úspešná. Významne sme prispeli k prijatiu národných strategických materiálov a viacerých zákonov. Aktivity nám vytvárajú lepšiu možnosť presadzovania sa v  náročnom podnikateľskom prostredí.

 

Dosiahli sme, že vláda Slovenskej republiky v súlade s legislatívou Európskej únie, formou štátnej pomoci podporuje niektoré ťažobné aktivity.

 

Pôsobenie  komory prerástlo rámec Slovenska. Sme členmi významných medzinárodných asociácií EUROMINES, EURACOAL a Asociácie európskych výrobcov kameniva.   

 

 Zo zákona nám vyplýva poslanie uplatňovať oprávnené  spoločné záujmy členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom.     Vykonávame činnosť na podporu a ochranu podnikania našich členov doma i v zahraničí.

 

Ako sa Slovenskej banskej komore podarilo vysporiadať s týmito úlohami, aké výsledky sme dosiahli, je  predmetom hodnotenia.

 

Dovoľte mi, aby som v úvode privítal medzi nami čestných členov komory. Máme ich celkovo sedem: Ing. Ivetu Novákovú a Ing. Jána Slotu, ktorí svojou poslaneckou iniciatívou stáli pri zrode komory.

 

Ďalšími čestnými členmi sú : Ing. Anton Ondrejkovič, Ing. Dušan Oravec, PhD., Ing. Bohumil Kratochvíl, JUDr. Ing. Jozef Karabelly a Ing. Ivan Slezák.

 

 

 

Prácu komory riadilo deväťčlenné predstavenstvo.

 

Z dôvodu  ukončenia pracovného pomeru v Nafte, ukončil pôsobenie  v predstavenstve Ing. Slezák.  Na jeho miesto bol v zmysle volebného poriadku kooptovaný Ing. Jozef Levoča, rovnako zo spoločnosti Nafta. Dnes máme na programe potvrdenie jeho členstva.

 

Administratívne a technicko-organizačné úlohy medzi jednotlivými zasadnutiami v dvojmesačných intervaloch, zabezpečoval úrad komory so sídlom v Prievidzi.

 

Predstavenstvo od valného zhromaždenia v minulom roku rokovalo šesťkrát. Účasť jeho členov bola 77,8 percentná. Rokovania sa konali vždy v inom regióne: Veľká Tŕňa, Vyšná Boca, Bratislava, Banská Štiavnica, Betliar a Špania Dolina.

 

Predstavenstvo prijalo celkovo 36 schvaľujúcich a 35 ukladacích uznesení. Všetky boli splnené, alebo sú ešte v plnení.

 

  Na rokovania boli prizývaní zástupcovia ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,  predseda Hlavného banského úradu a prezident Slovenskej baníckej spoločnosti. Ich účasť bola veľmi prospešná. Prostredníctvom nich sa postoje predstavenstva dostávajú priamo na ministerstvá a banícku technickú verejnosť. Napomáha to  a hlavne urýchľuje riešenie problémov.

 

     Na rokovania sú prizývaní aj zástupcovia baníckych cechov a spolkov sídliaci v blízkosti miesta rokovania. Rokovali sme o práci a zámeroch Košického baníckeho cechu, cechu Herrengrund zo Španej Doliny, Spolku Permon – Mariánka, Baníckeho spolku Bratstvo v Rudňanoch a Banskobystrického baníckeho cechu. Rokovaní sa zúčastnili Ing. Čellár, MUDr. Sitár, Doc. PhDr. Sand, Ing. Štefanča a RNDr. Pástor. Na dvoch rokovaniach bol prítomný predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Malchárek. Na všetkých rokovaniach bol prítomný predseda dozornej rady Ing. Peter Čorej.

 

Prácu v predstavenstve a  v  komore kontrolovala päťčlenná dozorná rada. V priebehu roka zasadala dvakrát.

 

V hodnotenom období sme do komory prijali tri organizácie: VSk MINING, Sedlecký kaolín-Slovensko a (ELGEO-Trading. Celkovo  máme 51 členov.     

 

Práca predstavenstva bola organizovaná v zmysle schváleného plánu práce. Bol zostavený hlavne na plnenie uznesení prijatých na poslednom valnom zhromaždení v roku 2008.  Z nich rozhodujúce boli:

 

-         vytvárať podmienky na rozvoj, minimálne na udržanie ťažby surovín,

 

-         dosiahnuť vypracovanie surovinovej politiky v tých vyšších územných celkoch, ktoré ju do roku 2008 v zmysle odporúčania vlády SR spracovanú nemali,

 

-         spolupracovať s krajskými úradmi pri riešení zaraďovania študijných odborov baníckeho zamerania na stredné odborné školy,

 

-         zintenzívniť aktivity smerujúce na zvýšenie počtu záujemcov o štúdium na fakulte Baníctva, ekológie a riadenia geotechnológií Technickej univerzity Košice v študijných odboroch súvisiacich s baníctvom,

 

-         v spolupráci s ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky  dopracovať návrh novely zákona o vodách vyhovujúci našim požiadavkám,

 

-         spolupracovať pri príprave nového zákona o munícii a výbušninách,

 

-         spolupracovať pri príprave nového zákona o konverzii ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného zemného plynu alebo kvapalín,

 

-         zasadiť sa o spracovanie novely zákona o vplyvoch na životné prostredie,

 

-         dôsledne sledovať všetky návrhy právnych predpisov, ktoré majú dopad na ťažobnú činnosť,

 

-         vytvárať dobré podmienky pre investorov, ktorí majú záujem naše územie preskúmať a následne na ňom ťažiť.

 

Keď sme pred rokom na valnom zhromaždení hovorili o prijatí zámeru rozvíjať a  neznižovať ťažbu surovín v republike, bolo to reálne. Finančná a následne hospodárska kríza zámer skomplikovali. Okrem ťažby uhlia, takmer vo všetkých ťažobných aktivitách – magnezit, kameň, štrky, piesky, plyn, ropa došlo k zníženiu objemov ťažby. Malo to za následok aj zníženie počtu zamestnancov.

 

V predstavenstve sme zaradili do rokovania pravidelný bod o dopadoch krízy na našich členov. Hľadali sme východiská a odporúčania. Niektoré sme zaslali zamestnávateľskému zväzu, aby ich v  Rade pre hospodársku krízu prostredníctvom svojich zástupcov prerokoval. Napriek mnohým opatreniam na najvyššej úrovni,  kríza postihla väčšinu našich členov.    

 

 Pod surovinovou politikou sa chápu všetky aktivity, ktorými štát ovplyvňuje vyhľadávanie a využívanie domácich zdrojov surovín. Na  zreteli musí mať verejné záujmy, ochranu prírodných, kultúrnych a krajinných hodnôt.

 

Rovnako aj  získavanie surovín v zahraničí, s cieľom zabezpečiť nimi hospodárstvo. Surovinová politika sa zaoberá aj druhotnými surovinami.

 

Vláda Slovenskej republiky odporučila v roku 2004 svojim uznesením číslo 722 vyšším územným celkom v spolupráci s ministerstvami hospodárstva a životného prostredia rozpracovať Surovinovú politiku štátu do regionálnych politík. Tie by mali byť podkladom pri spracúvaní záväznej časti územných plánov regiónov. Trenčiansky, Banskobystrický, Prešovský a Nitriansky samosprávny kraj už majú surovinovú politiku spracovanú. Trnavský kraj jej rozpracovanie realizuje. Zostávajú ešte Košice, Bratislava a Žilina s prísľubom, že aj u nich sa strategické dokumenty pripravia.

 

Aktívnym prístupom, v spolupráci s krajskými úradmi,  sa nám podarilo do zákona o odbornom školstve dostať požadované študijné odbory.

 

Naša komora bude garantom baníckych odborov. Zákon je v platnosti od tohto roka. V súčasnej dobe sa dopracúva vykonávacia vyhláška. V pracovnej skupine, ktorá ju pripravovala,  sme mali dvoch zástupcov.

 

Spoluprácou s  fakultou BERG Technickej univerzity Košice sa nám podarilo oživiť záujem o banícke odbory. Do prvého ročníka v minulom školskom roku 2008/2009 nastúpilo 32 študentov na bakalárske,   9 na externé a 11 na  inžinierske štádium.  V tomto školskom roku sa zapísalo 28 študentov na denné, 33 na externé bakalárske a 25 na inžinierske štúdium. 

 

Intenzívne sme sa zapojili do ministerstvom životného prostredia pripravovaného zákona o vodách. Mali sme zastúpenie v  pracovnej skupine k zákonu. Dosiahli sme také znenie, ktoré nie je v rozpore s našimi záujmami.

 

Významne sme sa podieľali na príprave nového zákona o výbušninách, pyrotechnických výrobkoch a munícii. Svojou odbornosťou a angažovanosťou výrazne prispeli odborníci z našej  členskej organizácie – Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce. Zákon je v legislatívnom procese. Jeho účinnosť  predpokladáme od 1. januára 2010.

 

 S ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky sme spolupracovali pri príprave nariadenia vlády o konverzii ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného zemného plynu alebo kvapalín. Na znení nariadenia pracovali odborníci z Nafty.

 

Pre zlepšenie koordinácie našich aktivít sme uzatvorili zmluvu o spolupráci so  Slovenským  zväzom výrobcov kameniva. 

 

Pre vytváranie priaznivých podmienok prieskumu nášho územia  komora spolupracuje s organizáciami vykonávajúcimi takúto činnosť. Prieskumných území máme v republike 164. Správne zvládnutie sociálneho manažmentu pripravuje ľudí v prieskumnom regióne na možnosť budúcej ťažby.  Zároveň oslabuje hlasy   organizácií bojujúcich proti prieskumným a ťažobným aktivitám. 

 

Samostatnou, mimoriadne dôležitou oblasťou, bola spolupráca pri tvorbe a dotváraní legislatívy súvisiacej s banskou a prieskumnou činnosťou. Zaužívaný máme efektívny spôsob postoja k všetkým pripravovaným legislatívnym normám a strategickým materiálom súvisiacim s našou činnosťou. Úrad komory pravidelne sleduje legislatívnu prípravu i tvorbu strategických dokumentov. Na každom predstavenstve sa venujeme pripravovanej legislatíve. Informujeme o nej všetkých členov s požiadaním o pripomienky. Tie sumárne spracúvame za komoru a predkladáme spracovateľom. Je potešiteľné, že ministerstvá naše pripomienky v prevažnej miere akceptujú. V rámci medzirezortného pripomienkového konania nás prizývajú na rokovanie. 

 

V uplynulom roku sme spolupracovali na nasledovných legislatívnych normách alebo koncepčných materiáloch:

 

-         národná správa o stratégii sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie do roku 2011,

 

-         stanovenie limitných hodnôt vypúšťaných banských vôd pri príprave zákona o vodách, ktorý bol následne schválený,

 

-         zákon o odpadoch z ťažobného priemyslu,

 

-         zákon o odbornom vzdelávaní,

 

-         zákon o výbušninách,

 

-         novela stavebného zákona,

 

-         novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

 

-         vyhláška o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách na prevádzkovanie, zozname znečisťujúcich látok, kategorizácii zdrojov znečisťovania a o rozptyle emisií,

 

-         novely zákonov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o bezpečnosti pri práci,

 

-         zákon o podpore výroby elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov,

 

-         novela zákona o energetike a v nej novela banského zákona o využívaní horninových štruktúr,

 

-         návrh usmernenia európskej rady k problematike neenergetických ťažobných činností verzus NATURA 2000,

 

-         novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami,

 

-         vyhláška o baníckych uniformách,

 

-         vyhláška, ktorou sú vykonávané niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

 

-         správa ministerstva životného prostredia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti ich predchádzania,

 

-         výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania,

 

-         zákon o osobitnom príspevku baníkom a k nemu vyhláška o určení subjektu, u ktorého sa nárok uplatňuje,

 

-         návrh na zmenu doťaženia zvyškových otvorených zásob hnedého uhlia a ukončenia likvidačných prác v Bani Dolina, Veľký Krtíš,

 

-         novela zákona o kolektívnom vyjednávaní,

 

-         novela Výnosu ministerstva hospodárstva o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva.

 

Pokúsili sme sa dosiahnuť novelizáciu zákona o službách verejnosti takzvaného „ zástrčkového zákona“.  Úspešne začaté aktivity boli zastavené na ministerstve financií SR v súvislosti s krízou.

 

Už dva roky usilujeme o  zmenu v užití odvodov za vydobytý nerast. Chceme, aby prostriedky odvádzané do environmentálneho fondu, predstavujú približne 7 miliónov eur, boli vo výške 50 percent presmerované obciam, kde sa ťažobná činnosť vykonáva. Zatiaľ nie sme úspešní. V aktivite budeme  pokračovať.    

 

Pri práci s legislatívnymi normami je nevyhnutné byť pri ich príprave. Rozhodujúce je mať dosah pri ich schvaľovaní. Nevyhnutná je spolupráca s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ich asistentmi, s členmi legislatívnej rady vlády.    

 

Rovnako dôležitá je aj spolupráca s poslancami v európskom parlamente. Dosiahli sme stav, že sa v odborných otázkach poslanci viackrát obrátili priamo na komoru. Očakávame podobný prístup aj u nových poslancov, ktorým sme už ponúkli spoluprácu.

 

Požiadavky,  pripomienky alebo odporúčania, ktoré im v prípravnej legislatívnej etape zasielame, sú vždy koordinované s medzinárodnými organizáciami, ktorých sme členmi.

 

Poslanci na požiadavky reagujú s prísľubom na ich prednesenie v diskusiách frakcií, či priamo pri hlasovaní.

 

V pláne činnosti bolo pravidelne prizývať predstaviteľov rozhodujúcich subjektov z  členskej základne. Celkom sme sa na rokovaniach postupne informovali o výsledkoch a problémoch deviatich členov.            

 

Výsledkom takejto práce boli viaceré požiadavky na ministrov. Spomeniem niektoré:

 

-         menovanie zástupcov do pracovných skupín pripravujúcich legislatívu,

 

-         žiadosť o zaradenie nášho zástupcu do Slovenskej geologickej rady,

 

-         požiadavka na ministerstvo hospodárstva po niekoľkých prievaloch vôd v Novej  Štôlni pri Spišskej Novej Vsi na riešenie problematiky potenciálneho zabezpečenia zo starých banských diel. Uskutočnilo sa rokovanie na ministerstve hospodárstva za prítomnosti zástupcov ministerstva životného prostredia.

 

-         Požiadali sme ministerstvo hospodárstva o nové posúdenie stavu v Nižnej Slanej, ktorá je od novembra minulého roku v konkurze. Rokovanie sa konalo minulý mesiac s konkrétnymi závermi.

 

Na minulom valnom zhromaždení sme prijali úlohu zintenzívniť pôsobenie smerom k samosprávam miest a obcí, ale aj k  občanom.

 

Dôvodom je, že rôzne ekologické zoskupenia cez médiá veľmi intenzívne a hlavne nepravdivo predkladajú správy a argumenty proti prieskumu a  akejkoľvek ťažbe surovín. Ochranári prírody a životného prostredia využívajú všetky možnosti propagovania absolútneho nezasahovania do prírody. Nadhodnocujú možnosti výroby čistej ekologickej energie z obnoviteľných zdrojov. Nabádajú k riešeniu surovinových potrieb štátu dovozom aj tých surovín, ktoré  štát má. Neuvedomujú si globálne aspekty ťažby.

 

Pre svet je rozhodne výhodnejšie vyťažiť nevyhnutné suroviny najmodernejšími technológiami vľúdnymi k životnému prostrediu. Tie vlastnia rozvinuté štáty v Európe,  Amerike, Austrálii, Kanade a pod. Pre Zem je preto najvýhodnejšie získavať suroviny práve v takýchto podmienkach.

 

Pohľad na domáce suroviny dostáva novú dimenziu. Svet pre dynamiku rozvoja, ktorú kríza len pribrzdila, hlavne v štátoch– Brazília, Rusko, India a Čína, začína pociťovať nedostatok surovín. Platí to obecne pre všetky suroviny.

 

Európa si to začala intenzívne uvedomovať. Na medzinárodnej konferencii v Prahe, za účasti popredných predstaviteľov E 27, prvýkrát zazneli pojmy „surovinová bezpečnosť Európy“ a „rizikové suroviny pre Európu“.

 

Zároveň tu rezonoval apel na zvýšenie záujmu vlád o prieskum nových ťažobných možností. Vlády boli vyzvané na prehodnotenie podnikateľského prostredia v oblasti geologického prieskumu a ťažby surovín,  s cieľom prostredie vylepšiť.

 

Na konferencii sme mali svojich zástupcov. Aj pre spomenutý aspekt sme zintenzívnili prácu v oblasti komunikácie s verejnosťou.

 

         Zostavili sme pracovnú skupinu, ktorá pripravila Komunikačný plán Slovenskej banskej komory, ktorý predstavenstvo schválilo. Obsahuje spôsoby a metódy pôsobenia komory na zlepšovaní imidžu ťažobných aktivít.

 

Je v ňom zahrnutá potreba práce s médiami, novinármi, pôsobenie na poslancov, od zastupiteľstiev po Národnú radu Slovenskej republiky, organizovanie seminárov a konferencií s aktuálnou tematikou.

 

        V rámci plnenia Komunikačného plánu sme absolvovali televíznu besedu v Banskej Bystrici o prieskume a ťažbe surovín a ich vzťahu k životnému prostrediu a  besedu v rozhlase.

 

Pripravili sme prezentačný videofilm o práci Slovenskej banskej komory. Ešte v tomto roku pripravujeme stretnutie vo výbore pre hospodársku politiku Národnej rady Slovenskej republiky. Pripravujeme zmluvu o spolupráci so syndikátom novinárov.  Začal vychádzať nový časopis Montanrevue,  ktorý expedujeme všetkým členom.

 

Vo vyššej miere podporujeme vydávanie historických odborných publikácií. Na konferencie  poriadané našimi členmi prizývame zástupcov štátnej správy a poslancov.

 

To je len  začiatok iniciatívy. Naši neprajníci nezaháľajú. V  poslednom období, neznámi, ale erudovaní autori,  spracovali viac ako  40-stranové odporúčanie. Obsahuje, čo všetko treba  zo strany miestnych a mestských zastupiteľstiev robiť, aby sa dosiahlo zamedzenie vydať povolenie a územie geologicky skúmať, následne pripravovať ťažbu a ťažiť. 

 

Nebezpečná iniciatíva je namierená proti štátu, ktorému znemožňuje využívať svoj majetok. V zmysle ústavy je štát vlastníkom všetkých vyhradených nerastov. Informovali sme o  nekalej aktivite Ministerstvo hospodárstva SR.  Budeme informovať aj poslancov parlamentu.

 

 Už pri vzniku komory pred 12-timi rokmi sme si predsavzali, že budeme podporovať aktivity zamerané na propagáciu baníckych tradícií. Podporíme vznik baníckych spolkov. Pozitívne výsledky sme dosiahli spoločným pričinením komory a Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Za úspešnú prácu chcem združeniu poďakovať.

 

O našich baníckych spolkoch, ktorých počet sa rozrástol na 17 sa postupne dozvedajú aj občania. Zástupcovia spolkov organizujú semináre. Uskutočnili sa v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Marianke a  v Handlovej. Zúčastňujú sa akcií v zahraničí.

 

Koncom minulého roku sa v Pezinku konalo prvé stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska.  Pred týždňom bola rovnaká akcia v Handlovej pri príležitosti pripomenutia si    storočnice priemyselnej ťažby uhlia.

 

V roku 2007 bolo Združenie prijaté za člena Združenia európskych baníckych a hutníckych spolkov.  Sú v ňom  zástupcovia Rakúska, Nemecka, Česka, Maďarska, Poľska a Francúzska. 

 

Je organizátorom európskych baníckych a hutníckych dní konajúcich sa  každé 3 roky. V roku 2007 boli v Nemecku.  Budúci rok sa budú konať v Maďarskom  meste Péč. Je predbežný prísľub, že v roku 2013  by sa mohli konať v Košiciach, ktoré budú hlavným mestom kultúry.

 

 Banícke tradície podporujeme aj tým, že spolupracujeme pri vydávaní historických, odborných a iných publikácii s baníckou tematikou.

 

Podieľali sme sa na vydaní dvoch kníh – Banské mesto Dobšiná a 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Bani Handlová. 

 

Všetkým členom komory sme doručili publikáciu Náckove Šibalstvá.  Zakúpili sme aj 20 kníh Banícka a lesnícka akadémia slovom a písmom. 

 

Prispeli sme baníckemu cechu v Rudňanoch na vydanie pamätnej publikácie k 10. výročiu založenia cechu.

 

Podporili sme vybudovanie náučného chodníka s baníckou históriou v Handlovej. 

 

Podľa Banského zákona Slovenská banská komora musí byť zastúpená v každom výberovom konaní na pridelenie dobývacieho priestoru. A to  nového, ale aj novoprideľovaného,  po odňatí pre trojročné neťaženie.

 

Od posledného valného zhromaždenia sa naši zástupcovia zúčastnili ôsmich výberových konaní. Všetky prebehli v zmysle zákona. Neúspešní záujemcovia využili v niektorých prípadoch možnosť podať sťažnosť. Hlavný banský úrad však nezistil závažné nedostatky.

 

 

 

Vážení delegáti, 

 

dovoľte, aby som uviedol aj konkrétne výsledky rozhodujúcich členských organizácií. Úvodom niekoľko všeobecných informácií. 

 

Začiatkom roka medzinárodný menový fond varoval štáty pred ekonomickým poklesom, ak nezačnú naprávať finančný systém tým, že odstránia zlé aktíva z účtovných kníh bánk.  Upozornil, že úverové podmienky sú vážne narušené a hromadia sa finančné straty. Napriek tomu  OECD predpokladala Slovensku v tomto roku hospodársky rast na úrovni štyroch percent. V roku 2010 5,6 percent. Nezamestnanosť nemala v tomto roku vzrásť nad 10 percent. Schodok verejných financií nemal presiahnuť v roku 2009 2 percentá a v roku 2010 1,5 percent hrubého domáceho produktu. Popritom sa mal znižovať aj deficit bežného účtu platobnej bilancie na  4,1 percenta v tomto a na 2,2 percentá v budúcom roku.

 

Sme svedkami, že skutočnosť je podstatne horšia. A to aj napriek tomu, že vláda schválila balík opatrení na povzbudenie výkonu ekonomiky. Je samozrejmé, že sa to negatívne prejavilo vo väčšine našich členských organizácií. Hlavne tých, ktoré sú proexportne zamerané.

 

Znížila sa zamestnanosť a v dvoch prípadoch našich členov Sideritu Nižná Slaná a Solivarov Prešov došlo k vyhláseniu konkurzu.

 

Ťažba uhlia. V roku 2008 bolo na Slovensku vyťažených 2, 4 miliónov ton uhlia. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza z toho zabezpečila 90,13 %-ný podiel. V roku 2008 vyexpedovala viac ako 2, 2 milióny ton uhlia. Z tohto objemu smerovali 2 milióny ton k najväčšiemu odberateľovi spoločnosti Slovenské elektrárne, závod Elektráreň Nováky v Zemianskych Kostoľanoch.

 

Pre maloodberateľov bolo v roku 2008 vyrobených a dodaných celkom 73 200 ton triedených druhov uhlia.

 

Ostatná časť produkcie smerovala do spoločnosti Bukocel Hencovce.

 

V roku 2008 spoločnosť zamestnávala priemerne 4034 pracovníkov s priemerným zárobkom 770 Eur.

 

V tomto roku spoločnosť zvažuje vyťažiť celkom 2 milióny  231 tisíc ton uhlia. Za prvý polrok bolo celkovo vyťažených 1,1 milióna ton. Je predpoklad, že programovaný ročný objem bude zabezpečený.

 

Elektráreň Nováky v Zemianskych Kostoľanoch je v SR jediná, ktorá vyrába elektrinu z domáceho hnedého uhlia.

 

Elektrina sa tu vyrába vo všeobecnom hospodárskom záujme schválenom uznesením vlády SR číslo 356/2005. Uznesenie zabezpečuje výrobu elektriny z domáceho uhlia a tým aj jeho odbyt do konca roku 2010.     V súčasnosti sú podnikané konkrétne kroky na posunutie termínu minimálne do roku 2020.

 

Za rok 2008 vyrobila Elektráreň Nováky celkom 1 984 GWh elektriny, čím sa podieľala  na celkovej výrobe elektriny v SR 6,77 %-ami. Predpokladá sa, že podobný podiel na výrobe celej SR bude elektráreň zabezpečovať aj v budúcnosti. Do roku 2010 je uznesením vlády stanovená výška výroby elektriny z domáceho uhlia na úrovni cca 1 900 GWh.

 

Ťažba uhlia má aj do budúcnosti dobrú perspektívu. Na budúci mesiac budú dokončené otvárkové práce na novom 11. ťažobnom poli v dobývacom priestore Baňa Nováky. Otvárka si vyžiadala realizáciu náročných povrchových projektov – prekládku časti železnice medzi obcami Koš a Nováky, vrátane prekládky riek Nitra a Handlovka, ako aj ostatnej infraštruktúry. Investíciou sa sprístupní celkom 7,2 milióny ton vyťažiteľných zásob kvalitného hnedého uhlia. Celkové náklady na otvárku sú vo výške 36,5 mil. eur.

 

Spoločnosť predpokladá vydobytie uhoľných zásob do konca roku 2035. V najbližších rokoch sa ťažba uhlia bude pohybovať na úrovni 2,2 milióny ton, s predpokladaným poklesom po roku 2015 na cca 1,8 miliónov ton. Produkcia je pokrytá záujmom o jej využitie vo všeobecnom hospodárskom záujme. Zabezpečenie uvedeného objemu je podmienené otvárkou nových polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky.

 

Pri príležitosti významného jubilea „100 rokov priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku“ spoločnosť zorganizovala medzinárodnú odbornú konferenciu. Záštitu nad jej konaním prevzal minister hospodárstva  Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. 

 

NAFTA akciová spoločnosť. Prieskum a ťažba uhľovodíkov vo Viedenskej panve a Východoslovenskej nížine bola v roku 2008 jednou z kľúčových činností spoločnosti NAFTA.

 

V rámci prieskumných aktivít  sa spoločnosť sústredila na prípravu a realizáciu vrtných kampaní  vo Viedenskej panve.  V úzkej spolupráci so spoločnosťou OMV Slovakia  pokračovala v prieskume predneogénneho podložia. Činnosti boli zamerané na prípravu hlbokej vrtnej kampane pre rok 2010. Vo Východoslovenskej nížine NAFTA pripravovala vrtnú kampaň na rok 2009. Tá zahŕňa realizáciu štyroch prieskumných vrtov a 3D seizmických meraní vo vybranej oblasti Východného Slovenska. V oblasti ťažby boli vykonané ďalšie opatrenia smerujúce k zvýšeniu efektívnosti a optimálnemu využitiu potenciálu ťažobných oblastí.

 

GasOil Engineering, akciová spoločnosť, Poprad. Vývoj spoločnosti prebiehal rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach intenzívnym aj extenzívnym spôsobom vo všetkých rozhodujúcich výrobných, ekonomických a personálnych ukazovateľoch. Stav pracovníkov sa oproti minulému roku zvýšil, ekonomické  ukazovatele zaznamenali nárast. Profesionálna spôsobilosť  bola ďalej budovaná získaním certifikátov odbornej spôsobilosti tých pracovníkov, ktorí dosiahli potrebnú  dĺžku praxe, ako aj nákupom najnovších technológií.  Spoločnosť  expandovala na nové trhy, kde dodáva práce pre významných klientov, ako Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo a GAZ System.  Snahy smerujú  na udržania si pozície na domácom trhu, na zvýšenie podielu na poľskom trhu v sektore plynárskeho, naftového priemyslu, vstupu do odvetvia poľskej energetiky a celkovo do nárastu objemu dodávaných služieb a prác.

 

Výsledky Slovenských magnezitových závodov, akciová spoločnosť Jelšava v roku 2008 výrazne negatívne ovplyvnili posledné tri mesiace roka. Vplyvom svetovej finančnej a hospodárskej krízy došlo k výraznému zníženiu predaja výrobkov. Pokles predaja zasiahol všetkých svetových výrobcov magnezitových žiaruvzdorných produktov, keďže došlo k  poklesu výroby ocele vo všetkých krajinách sveta,  s výnimkou Číny a Indie. Mnohí výrobcovia ocele a magnezitových stavív výrazne znížili výrobu, resp. ju úplne zastavili.  V odbyte bolo vyexpedovaných 323 820 ton sypkých hmôt, čo predstavuje oproti roku 2007 pokles o 8 percent. Celkový export v tonách predstavoval 92 percent z odbytu. Vyťažených bolo viac ako 1 milión ton úžitkovej rúbaniny.    Podnikateľskú  činnosť  v roku 2008 pozitívne ovplyvnili hlavne tieto skutočnosti:

 

-         rast odbytu zásaditých monolitických žiaruvzdorných hmôt, ktoré predstavujú výrobky s najvyššou pridanou hodnotou, 

 

-         rast odbytu troskotvorných prísad, agromagov, štrkov a pieskov,

 

-         istenie kurzu Sk voči EUR derivátovými operáciami.

 

Negatívne na podnikateľskú činnosť vplývali najmä:

 

-         rast cien zemného plynu o viac ako 30 percent,

 

-          rast cien ťažkého vykurovacieho oleja o 33 percent,

 

-         rast cien nafty o 13  percent,

 

-         rast cien elektrickej energie o takmer 4 percentá,

 

-         posilňovanie kurzu slovenskej koruny voči euru a doláru v oblasti tržieb.  

 

Došlo k zhoršeniu ukazovateľov rentability, k zvýšeniu zadĺženosti a k zníženiu vlastného imania firmy. 

 

Na elimináciu dopadov výrazného zníženia odbytu v posledných troch mesiacoch roka, ktorý pokračoval aj v prvom polroku 2009, bola firma nútená pristúpiť k výraznému zníženiu počtu zamestnancov.     

 

V investíciách pokračovala hlavne otvárka nového ťažobného obzoru a procesy optimalizácie chodu rotačných pecí.     

 

Rok 2009 sa nesie v znamení celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. Pokles produkcie oproti roku 2008 predstavuje viac ako 45 %.  Opatrenia, ktoré boli prijaté v posledných mesiacoch roku 2008 na elimináciu a zmiernenie dopadov uvedenej krízy na spoločnosť sa prejavili v prvých mesiacoch roku 2009 pozitívne.   Poklesom spotreby magnezitových žiaruvzdorných výrobkov sa konkurenčný  boj na svetových trhoch zintenzívnil. SMZ, a.s. Jelšava však chce v tejto konkurencii obhájiť svoje významné postavenie na svetovom trhu a byť pripravená na postupný rast produkcie v podmienkach, keď svetové hospodárstvo začne opäť ožívať. 

 

Slovenský zväz výrobcov kameniva.  Zväz má 56 riadnych členov a 5 pridružených členov. Z toho je 34 ťažobných organizácií a 22 dodávateľov strojov a technologických zariadení. V roku 2008 bola na Slovensku dosiahnutá ťažba stavebného kameňa v množstve 20,3  miliónov ton,   z toho 16,3 miliónov ton členmi Slovenského zväzu, čo je 80,3 percenta.

 

V roku 2008 sa na  Slovensku vyťažilo  štrkopieskov a pieskov v množstve 11,7 miliónov ton, z toho 6,5 miliónov  ton členmi Slovenského zväzu výrobcov kameniva, čo predstavuje 55,5 percent.  Medzi najväčších ťažiarov z radov členov Zväzu  patria Alas Slovakia Bratislava, Carmeuse Slovakia Slavec, EUROVIA-Kameňolomy Žilina,  VSK MINERAL Košice, PK Doprastav Žilina a KSR –Kameňolomy Slovenskej republiky Zvolen. 

 

Činnosť Slovenského združenia výrobcov kameniva sa riadila  plánom práce. Najväčším prínosom boli nasledovné akcie:  V dňoch 16. – 17. októbra 2008 sa konal jubilejný X. odborný seminár v Novom Smokovci. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Obsahovo bol zameraný na aktuálnu problematiku dotýkajúcu sa ťažobných organizácií, ako napr. aplikácie surovinovej politiky v oblasti nerastných surovín v praxi, poznatkov z procesu posudzovania vplyvov ťažby nerastných surovín na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., aktuálny stav v prehodnotení sústavy NATURA 2000 vo vzťahu k dobývacím priestorom.   

 

Ku kvalite vyrábaného kameniva pre našich odberateľov sa konal v júni vo Vyhniach v poradí už VII. odborný pracovný seminár.   V júli zorganizovali pracovné stretnutie zástupcov Slovenského zväzu výrobcov kameniva s vedením Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie požiadaviek členov Slovenského zväzu výrobcov kameniva – ťažobných organizácií, týkajúcich sa riešenia stretov záujmov pri povoľovaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (lomy, štrkovne, pieskovne).

 

Aktívnu snahu o  zlepšovanie životného prostredia, ochranu  prírody a krajiny, ale aj zlepšenia názoru verejnosti na výrobu kameniva vyvíja Slovenský zväz výrobcov kameniva v tomto roku formou organizovania  Prvého ročníka národnej súťaže o trvalo udržateľný rozvoj . Do súťaže je prihlásených 9 projektov od  členov: EUROVIA-Kameňolomy Žilina, ALAS SLOVAKIA Bratislava, VSK MINERAL Košice a IS LOM Maglovec Vyšná Šebastová. Cieľom súťaže je  predstaviť moderné pracovné postupy pri ochrane životného prostredia, najlepšie pracovné postupy vo výrobe kameniva a pri ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Ďalej rekultivácie pozemkov po ukončení dobývania ložiska, ktoré sú dôkazom, že sa bývalé lomy, štrkovne a pieskovne môžu stať vysoko esteticky hodnotnými súčasťami krajiny a miestom s cennou populáciou živočíchov a rastlín. Vyhodnotenie súťaže a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční v rámci odborného seminára v Novom Smokovci.

 

Spoločnosť Alas Slovakia je vedúcou spoločnosťou vo výrobe a predaji stavebného kameňa.  Z hľadiska alokácie  sú jednotlivé výrobne umiestnené na západnom a strednom Slovensku. V roku 2008   sa  ťažilo a spracúvalo ťažené a drvené kamenivo v  10 prevádzkach. V snahe komplexne uspokojiť požiadavky zákazníkov spoločnosť Alas Slovakia ponúka aj dopravu materiálov na požadované miesto určenia. Významnou časťou výrobného programu spoločnosti je produkcia transportbetónu. Betónové  zmesi sú vyrábané v bratislavských betonárňach na Mlynských nivách a Poliankach. Ďalej Alas Slovakia prevádzkuje betonárne v Senci, Trnave a Nitre. Sústredené dodávky čerstvých betónových zmesí sa zabezpečujú v prípade potreby  mobilnou betonárňou. Na základe dlhodobých skúseností s kontrolou a riadením kvality výrobkov spoločnosť pristúpila  v roku 2007 k začatiu certifikácie systému kvality podľa  normy ISO 9001:2000, ktorá bola úspešne zavŕšená v roku 2008.

 

V roku 2008 spoločnosť Alas Slovakia vykonala viacero investičných akcií, v celkovej hodnote cca 7,1 mil. Eur. Najvýznamnejšou investíciou bola komplexná rekonštrukcia terciárnej časti spracovateľskej linky v kameňolome  v Kamenci pod Vtáčnikom a rekonštrukcia nakládky v obci Bystričany.

 

Vo výrobniach spoločnosti sa vyťažilo, spracovalo a predalo celkom  1,82 mil. ton štrkopieskov a 2,16 mil. ton stavebného kameňa. Betonárne spoločnosti vyprodukovali 225 tis metrov kubických betónu.  Okrem kvality výrobkov má na pamäti aj ekologické aspekty pri ťažbe nerastného bohatstva a výrobe transportbetónu. Vo všetkých prevádzkach dbá o šetrný prístup k prírode a okoliu, čo dokazuje aj inštalácia zariadení na znižovanie prašnosti na prevádzkach a realizácia opatrení na elimináciu vplyvu výrobnej činnosti na životné prostredie.

 

Celkové investície do ochrany životného prostredia predstavovali iba v minulom roku cca 600 tisíc Eur.

 

V roku 2009 sa aj v odvetví ťažby a spracovania nerastných surovín prejavila celosvetová hospodárska  kríza. V spoločnosti Alas Slovakia sa prejavila najmä zníženým predajom stavebného kameňa a  transportbetónu. Taktiež klesli priemerné predajné ceny výrobkov, čo má za následok zníženie predpokladaného hospodárskeho výsledku spoločnosti.

 

EUROVIA – Kameňolomy, spoločnosť s ručením obmedzeným sa zaoberá ťažbou, úpravou a dodávaním drveného kameniva vysokej kvality, ktoré sa používa do betónov, živičných zmesí a ako stavebný materiál. Vďaka 11 kameňolomom, pokrýva dodávkami kameniva potrebu väčšiny územia SR. 

 

V roku 2008 spoločnosť EUROVIA – Kameňolomy vyťažila 1,8 miliónov ton kameniva. Stúpajúcu tendenciu zaznamenal najmä predaj výrobkov do zahraničia. Za hranice expedovala viac ako 320 000 ton kameniva.

 

Dôraz kladie aj na spoločenské hodnoty. Zamestnanci vyhrali súťaž bezpečnosti  „Zlatá minca“, ktorej cieľom je dosiahnuť nulovú úrazovosť na pracoviskách. Pracovali 309 dní bez pracovného úrazu.

 

V oblasti životného prostredia zaviedla spoločnosť internú súťaž ENVIRO 2008.  Jej zámerom je zlepšiť stav životného prostredia vo výrobných strediskách spoločnosti.

 

VSH, akciová spoločnosť,  Turňa nad Bodvou.   Aj napriek zníženiu predaja cementu, kameniva a transportbetónu o 15 až 20 percent oproti plánu, sa za 1. polrok 2009 z dôvodu prijatia racionalizačných opatrení podarilo splniť plánovaný hospodársky výsledok. Vývoj v predaji má naďalej klesajúci trend, čo bude mať vplyv aj na objem výroby v spoločnosti. Z uvedeného dôvodu  sa predpokladá nesplnenie plánu:

 

-         v dobývaní štrkopieskov o cca 130 000 t, čo predstavuje zníženie oproti minulému roku o 80 000 t na 550 000 t, 

 

-         v dobývaní vápenca o 100 000 t, čo predstavuje zníženie oproti minulému roku o 120 000 t  na 210 000 t.

 

-         v dobývaní korekčných sialitických ílov o 30 000 t, čo predstavuje zníženie oproti minulému roku  o 45 000 t,

 

-         v dobývaní sádrovca a anhydritu o 12 000 t, čo predstavuje zníženie oproti minulému roku o 2 000 t.

 

Z dôvodu eliminácie výpadov v predaji sa v  spoločnosti museli prijať racionalizačné opatrenia v oblasti:

 

a)       výroby - zníženie počtu zamestnancov,  uplatňovanie prekážok v práci (60 %),

 

b)      v oblasti nákladov - nezvyšovanie osobných nákladov zamestnancov, zníženia plánu investičnej výstavby, zníženie využívania externých služieb.     

 

Na základe vykonaného prieskumu trhu v predaji cementu, kameniva a transportbetónu sa očakáva v horizonte jedného  až dvoch rokov zníženie dobývania pod 1 milión ton, na cca 800 000 t s dobývaním v objeme: štrkopieskov   530 000 t, vápenca  200 000 t, korekčných sialitických  ílov   45 000 t, sadrovca a anhydritu    25 000 t.

 

Východoslovenské kameňolomy, akciová spoločnosť mala v roku 2008 za cieľ zabezpečovať ťažbu a  úpravu sadrovca, jeho expedíciu a predaj pre potreby slovenských a maďarských cementární. Vyrobila a predala približne 132 tisíc ton. Zamestnávala 101 zamestnancov. V tomto roku výroba aj predaj klesnú, predpokladá sa zníženie výroby o 20 percent.           

 

PREFA akciová spoločnosť Sučany. Organizácia zamestnáva pri ťažbe a úprave štrkopieskov 24 osôb.

 

V roku 2008 vyťažila 154 500 metrov kubických štrkopieskov. Počíta so zvýšeným odbytom po začatí výstavby diaľnice Žilina – Ivachnová. Problémy s odbytom produkcie nezaznamenala.

 

Ložisko mastenca v Gemerskej  Polome  patrí k najväčším objavom slovenskej geológie v posledných desaťročiach. Ložisko sa nachádza približne 200 m pod povrchom. Prepočtami bola zistená mineralizácia o množstve 146,6 miliónov ton zásob. Zásoby tvorí magnezit a mastenec s priemerným obsahom mastenca 20 percent. Celkovo bolo odvŕtaných 45 vrtov, z toho 23 v mastenci, čo predstavuje zhruba 27 km.

 

V roku 2005 sa začala nová etapa prípravných prác pre sprístupnenie ložiska. Spoločnosť VSK Mining Košice začala realizovať nový projekt sprístupnenia ložiska dedičnou štôlňou dlhou 4200 m. Otvárkové práce na razení štôlni realizovala spoločnosť SKANSKA Prievidza, ktorá vyrazila 4280 m dlhú dedičnú štôlňu. V súčasnosti prebieha rozsiahly podzemný geologický prieskum malojadrovými vrtmi, ktoré by mali upresniť celkovú ložiskovú polohu. Zároveň sa pripravuje overovacia prevádzka pre budúcu dobývaciu metódu. Prvé tony mastenca už boli vyvezené na povrch. V  súčasnosti prebiehajú poloprevádzkové upravárenské pokusy v závode GENES Hnúšťa.

 

EMED Slovakia, spoločnosť s ručením obmedzeným,  so sídlom na Cypre. Operuje vo viacerých krajinách Európy, kde vykonáva prieskum nerastných surovín so zameraním sa na polymetalicklé a drahé kovy. Dcérska spoločnosť  EMED Slovakia so sídlom v Banskej Štiavnici sa v oblasti stredného Slovenska zameriava na prieskum rúd zlata.

 

Licencia spoločnosti na prieskumné územia v súčasnosti pokrýva približne 1000 km2.

 

V roku 2006, spoločnosť objavila ložisko porfýrového typu v okolí Detvy – lokalita Biely Vrch. Ložiská tohto typu sa vyznačujú nízkymi obsahmi kovov. Ložisko Biely vrch obsahuje 41 miliónov ton rudy s priemerným obsahom zlata 0,79 gramov na tonu (g/t) , čo predstavuje zhruba 34 ton čistého zlata. Na ložisku bolo celkom odvŕtaných 13 km jadrových vrtov v sieti 100 x 100m.

 

Počas minulých rokov spoločnosť vykonávala vrtný prieskum aj na iných lokalitách s príznakmi porfýrovej mineralizácie – Kráľová pri Zvolene, Slatinské Lazy. Zachytená mineralizácia nedosahovala ekonomické parametre.

 

Spoločnosť intenzívne spolupracuje s miestnymi komunitami a samosprávami. Pravidelne ich informuje o všetkých aktivitách. Minulý rok sa so Zvolenskou univerzitou, mestom Detva, ako aj s okolitými obcami zapojili do celosvetovej akcie „Vyčistime svet“ a vyčistili priestor amfiteátra v Detve a spolu s deťmi okolie materskej škôlky v Stožku. Taktiež sa pripojili k iniciatíve „Hodina Zeme“. V decembri 2008 začala  spoločnosť vydávať vlastný časopis.

 

Sedlecký kaolín – Slovensko spoločnosť s ručením obmedzeným. Obchodná  spoločnosť  je našim novým členom. Vznikla za účelom podnikateľskej činnosti zameranej najmä na dobývanie ložísk nerastov.    Bola založená jediným zakladateľom – obchodnou spoločnosťou KSB spol. s r.o.. Stojí na vrchole koncernového podnikateľského zoskupenia v Českej republike zameraného na banskú činnosť, dobývanie ložísk nerastov a ich následné spracovanie a využitie, najmä v oblasti chemického, papierenského, porcelánového, kozmetického priemyslu, ako aj v iných oblastiach. Ide o spoločnosť s bohatou, viac ako 100 ročnou historickou, ekonomickou a právnou stabilitou a prosperitou. Priaznivá finančná a hospodárska bilancia celého podnikateľského zoskupenia a vysoká konkurencieschopnosť na  trhu otvorila cestu na jeho rozširovanie sa do krajín Európskej únie.

 

Zámerom spoločnosti je ťažiť zeolit a využívať ho na výrobu filtrov,  na výrobu sorbentov, pre využitie v chemickom prostredí, na produkty potrebné v poľnohospodárstve a pre stavebné  účely.

 

Kremnica GOLD spoločnosť s ručením obmedzeným vykonáva  ložiskový  geologický prieskum vyhradených nerastov, zabezpečovanie banských diel a  lomov, sprístupnenie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. Účelom je:

 

-         spresnenie zásob ložiska zlata, striebra v priestore Šturca;

 

-          získanie technických, geologických  a technologických podkladov potrebných na vypracovanie EIA, plánu otvárky prípravy a dobývania a vybudovanie banského múzea v štôlni Andrej.

 

V roku 2008 boli realizované vrtné práce:

 

-         na projekte v dobývacom priestore Kremnica - vrty geologické –ložiskové v dĺžke 1.3 km,

 

-         na Projekte - Sprístupnenie banských diel v lokalite Šturec. V  rokoch 2008-2012 spoločnosť plánuje vyraziť 520 m horizontálnych banských diel v rámci I. etapy projektu.

 

            V tomto roku spoločnosť v štôlni Andrej rozšírila svoje služby o banské informačno-vzdelávacie centrum.  Cieľom je komplexné poskytovanie informácií pre návštevníkov o histórii, aj o zámere obnovenia ťažby zlato-strieborných rúd v lokalite Šturec v Kremnici. Materská spoločnosť Tournigan Energy a Kremnica Gold získali do projektu v Kremnici európskeho partnera so sídlom vo Veľkej Británii.  Spoločne s partnerom majú záujem pokračovať a rozvíjať kremnický projekt obnovenia ťažby zlato-strieborných rúd. V krátkom časovom horizonte plánuje pre svoj nový zámer vypracovať nový výpočet zásob.

 

Rudné bane, štátny podnik Je jediným štátnym podnikom, ktorého náplňou je hlavne zabezpečovať útlmový program v rudnom baníctve u nás. V rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva pre rok 2008 bolo naň vyčlenených celkom 85 miliónov slovenských korún. Z toho na realizáciu technických prác 77,2 milióna a 7,8 miliónov  na sociálne dotácie a dávky z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozičnej doby. Podnik svoje úlohy zabezpečuje.

 

Skanska BS pracovala na otvárkových a prípravných dielach. V OKR bolo vyrazených 820 m. Na otvárke mastencového ložiska v Gemerskej Polome bolo za banícky rok vyrazených na jednej čelbe 1986 m,  s použitím dvojlafetového vrtného voza a so švédskou technológiou na nakladanie a  odťažbu. Štôlňou bolo nafárané ložisko mastenca svetového významu.

 

V činnosti vykonávanej banským spôsobom boli vykonávané práce hlavne na výstavbe tunela 513 na vonkajšom  okruhu Prahy, kde bola po vyrazení ukončená aj betonáž sekundárneho ostenia.

 

Úspešne boli ukončené zákazky v Slovinsku v tuneloch Tábor a Barnica, rekonštrukcie vodného privádzača v Helsinkách vo Fínsku. Práce pokračujú vo švédskom Štokholme na projekte tunela.

 

V budúcom období je predpoklad pokračovať v prácach vo Švédsku na projekte NL 52. Nosným by mal byť tunelový program, hlavne tunel Turecký vrch a pé-pé-pé  (PPP) projekty.

 

Slovenské banské múzeum. Činnosť múzea sa riadila Plánom hlavných úloh. Ťažiskovou bola ochrana a spracovanie zbierkového fondu a jeho prezentácia v rámci expozícií a výstav. Výstavy realizované v priestoroch Slovenského banského múzea prezentovali rôznorodý zbierkový fond múzea. Múzeum spolupracovalo s múzeami na Slovensku, umelcami pri galerijných výstavách. Pokračovala aktívna spolupráca s Odborom pre styk s verejnosťou  ministerstva životného prostredia SR. Múzeum pripravilo výstavy v priestoroch ministerstva a zapojilo sa do organizovania Envirofilmu 2008.

 

V súlade so Stratégiou rozvoja múzeí a galérií pokračovalo Slovenské banské múzeum v expozičnej činnosti, modernizovaní informačných systémov v expozíciách - s viacjazyčným poskytovaním informácií v expozíciách.

 

V expozícii Banského múzea v prírode sa zriadila videoprojekcia na premietanie filmov o baníckej práci.

 

Zameralo sa tiež na dokumentáciu zbierkových predmetov 20. storočia.

 

Seminár Bohatstvo z lomov Slovenska dokumentoval banské prevádzky využívajúce povrchové dobývanie nerastných surovín, v súčasnosti prevažujúci spôsob získavania nerastného bohatstva. Ďalší medzinárodný seminár bol venovaný montánnej archeológii a dejinám baníctva, hutníctva, geológie a montanistiky.

 

Slovenské banské múzeum úzko spolupracuje so Združením baníckych spolkov a cechov  Slovenska, Ústavom podnikania  a cestovného ruchu Fakulty BERG Technickej univerzity Košice, Rudnými baňami, Banská Bystrica, Ústavom vedy a výskumu univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici.

 

V roku 2008 vytvorilo Centrálnu informačnú kanceláriu Slovenskej banskej cesty v priestoroch informačného strediska. Je zároveň odborným garantom  úlohy. Podieľalo sa na príprave podkladov pre projekt „Slovenská železná cesta“.

 

 

 

Vážení delegáti, vážení hostia.

 

Dovoľte mi, aspoň stručne z pozície Slovenskej banskej komory zhodnotiť aktivity dvoch ministerstiev - Ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia, ktorých práca má najbližšie k našej činnosti.

 

Ceníme si ich angažovanosť pri snahe riešiť problémy, ktoré nám prináša život. Oceňujeme ochotu vypočuť nás a hľadať spoločne prijateľné riešenia. Heslovito spomeniem najdôležitejšie aktivity, ktoré komora hodnotí veľmi pozitívne.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky:

 

-         Podpora poslaneckého návrhu zákona č. 200/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č.  98/1987 Z. o osobitnom príspevku baníkom,

 

-         Príprava a vydanie Vyhlášky ministerstva hospodárstva SR č. 244/2009 Z. z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom,

 

-         Spolupráca s inými rezortmi, najmä ministerstvom životného prostredia SR, v oblasti sanácie záťaží po banskej činnosti a starých banských diel, ich zabezpečenie a navrátenie do povedomia verejnosti, pri tvorbe a aktualizácii predpisov a pri aproximácii smerníc európskej únie (napríklad náročná príprava  zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, zákona o dopadov na životné prostredie a iných.)

 

-         Príprava a spracovanie zákona č. 73/2009 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, prostredníctvom, ktorého sa novelizoval banský zákon,

 

-         Príprava a spracovanie návrhu „Nariadenia vlády SR o konverzii ložísk ropy, horľavého plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín“,

 

-         Príprava a realizácia štátnej pomoci v uhoľnom priemysle na realizáciu plánu sprístupnenia zásob v 11. ťažobnom úseku Bane Nováky

 

-         Zabezpečenie notifikácie štátnej pomoci pre Baňu Čáry, na sprístupnenie zásob lignitu,

 

-         Schválenie programu doťaženia otvorených zásob hnedého uhlia v Bani Dolina Veľký Krtíš, ktorým sa udrží zamestnanosť do roku 2012 a príprava podkladového materiálu pre schválenie zmeny harmonogramu súvisiacej štátnej pomoci na rokovaní vlády SR,

 

-         Vytváranie legislatívnych, právnych a interaktívnych podmienok pre oživenie podnikateľskej činnosti v odvetviach ťažby nerastných surovín,

 

-         Realizácia technických a sociálnych dôsledkov útlmového programu rudného baníctva a sanácia vplyvov poddolovania prostredníctvom štátneho podniku Rudné bane Banská Bystrica,

 

-         Spolupráca so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska na oživení baníckych tradícií v jednotlivých regiónoch Slovenska a spoluorganizovanie 1. stretnutia slovenských baníckych miest a obcí s medzinárodnou účasťou v Pezinku a 2. ročníka stretnutia , ktoré sa uskutočnilo v Handlovej,

 

-         Podpora špecializovaných konferencií a obdobných aktivít Slovenskej banskej komory, baníckych miest a obcí

 

-         Príprava a vydanie Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č.6/2009 o slávnostných baníckych uniformách a v neposlednom rade aj finančná podpora dnešného stretnutia pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:

 

-         Transpozícia smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu do zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu,

 

-         Príprava vykonávacej vyhlášky k zákonu o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu,

 

-         Príprava zákona o environmentálnych záťažiach,

 

-         Vybudovanie a spustenie Informačného systému environmentálnych záťaží,

 

-         Ukončenie Systematickej identifikácie environmentálnych záťaží v SR,

 

-         Príprava novely geologického zákona,

 

-         Príprava Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží SR,

 

-         Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/31ES o geologickom  ukladaní oxidu uhličitého do právneho poriadku SR,

 

-         Plnenie geologických  úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády SR,

 

-         Projekty hydrogeologických úloh geologické úlohy zamerané na geotermálny program,

 

-         Riešené projekty mapovania geologických faktorov životného prostredia,

 

-         Projekty prieskumu havarijných zosuvov,

 

-         Projekty účelového inžiniersko-geologického mapovania,

 

-         Monitoring geologických faktorov životného prostredia,

 

-         Analýza palivo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti,

 

-         Spracovanie projektu zameraného na ukladanie rádioaktívnych odpadov,

 

-         Práca v komisiách – v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie výsledkov geologických prác, v Komisii pre klasifikáciu zásob výhradných ložísk a v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s výpočtom množstiev vôd a geotermálnej energie,

 

-         Zriaďovanie expozície uhoľného baníctva v Handlovej, ako detašovaného pracoviska Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

 

Vedeniam oboch ministerstiev za podporu a účinnú pomoc v mene Slovenskej banskej  komory ďakujem.

 

Vážené dámy a páni,

 

vychádzajúc z informácie o súčasnej situácii v ťažbe nerastov na Slovensku  bude predstavenstvo pri  smerovaní svojej činnosti podporovať všetky legislatívne i organizačné opatrenia. Ich cieľom je ukončenie recesie a zabezpečenie postupného návratu k dynamike rozvoja celého hospodárstva, najmä našich organizácií.

 

Zameriame sa hlavne:

 

- na dôsledné sledovanie návrhu právnych predpisov majúcich dopad na ťažobnú činnosť,

 

- na dosiahnutie zmeny zákona č. 24/2006 Z.z. o vplyve na životné prostredie tak, aby tento nepožadoval spracúvanie náročných dokumentov už v štádiu prideľovania dobývacieho priestoru,

 

- na hľadanie takých riešení stretov záujmov s vlastníkmi pozemkov, ktoré nebudú zdĺhavé. Nebudú obmedzovať až likvidovať ťažobnú činnosť.

 

- na vytváranie dobrých podmienok pre investorov, ktorí prejavia záujem ťažiť u nás suroviny,

 

- na podporovanie činnosti Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,

 

- na koordinovanie prác pri realizácii projektu Slovenská banská cesta,

 

- na spoluprácu s ministerstvami hospodárstva a životného prostredia Slovenskej republiky  pri implementácii európskych noriem do našej legislatívy,  v oblastiach ovplyvňujúcich banskú činnosť.

 

Vážení delegáti,

 

 svoju prácu predstavenstvo opiera o spoluprácu s odvetvovým zväzom, združeniami a ministerstvami. Veľmi úzko spolupracujeme s Hlavným banským úradom. K obojstrannej spokojnosti udržujeme vzťahy s fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach. V odborných otázkach konzultujeme so Slovenskou baníckou spoločnosťou. Máme dobré kontakty s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu. Všetci máme spoločný cieľ – vytvárať dobré podmienky pre zamestnancov. Podobne dobre spolupracujeme so Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie.

 

Nemožno opomenúť člena komory - vydavateľa baníckej literatúry Ing. Turčana. Aj dnešné dve knihy sú výsledkom jeho aktivít. Všetkým za spoluprácu ďakujem.

 

Vstupujeme do posledného roku volebného obdobia predstavenstva. Chceme sa zasadiť, aby sme prekonali súčasné problémy. Budeme hľadať cesty, ako sa presadiť v legislatíve. Budeme aktívni smerom k zastupiteľstvám, občanom, médiám i poslancom, aby sa nám darilo vytvárať pozitívny obraz o našej činnosti.

 

Dovoľte mi na záver, aby som sa ešte raz poďakoval za spoluprácu v minulom roku zástupcom všetkých inštitúcii a organizácií, ktoré aktívne prispeli k riešeniu problémov v baníctve. Ďakujem za prácu členom orgánov komory i Vám všetkým.

 

Baníci, geológovia i naftári budú i naďalej plniť nezastupiteľnú úlohu pri využívaní domácich nerastných surovinových zdrojov, pri surovinovom zabezpečovaní nášho štátu a  svojimi schopnosťami prispievať k prekonaniu súčasných problémov súvisiacich s krízou.

 

Do ďalšieho obdobia Vám prajem veľa zdravia, pohody, osobných i pracovných úspechov.    

 

                                               ZDAR BOH!