Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Vystúpenie na VZ 2011 o práci a programe našich členov

 Výsledky a plány našich členov Prednesené riaditeľom úradu SBK Ing. Fedorom Boroškom

 

Vážení delegáti, vážení hostia

 

Ako sme plnili zámery za posledný rok sme vypočuli zo správy pána predsedu predstavenstva. Teraz mi dovoľte, aby som uviedol aj výsledky a plány do budúcnosti niektorých našich členov.

 

Niekoľko slov úvodom obecne. Môžeme konštatovať, že na Slovensku pretrváva snaha efektívne využívať domáce surovinové zdroje a vytvárať pre nás vhodné podnikateľské prostredie. Toto však bolo negatívne poznačené svetovou finančnou a hospodárskou krízou. Zasiahla všetky oblasti hospodárstva, aj v ťažobnom priemysle. Postihlo to ťažiarov všetkých surovín. Skomplikovala naše podnikanie, ovplyvnila počty zamestnancov, na jej zvládnutie musíme vynakladať veľa úsilia a prijímať náročné racionalizačné opatrenia. V našich odvetviach vrcholila v roku 2009. Za minulý rok sacelkom vyťažilo na Slovensku cca 36 mil. ton nerastov, čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku o 4,6%. Poklesla ťažba uhlia o 14,7%, rúd o 7%, ťažba soli sa úplne zastavila, stavebného kameňa o 2,2%, štrkopieskov a pieskov o 18%, tehliarskych surovín o 33%, stagnovala ťažba ropy, ktorej sme vyťažili 15,84 kt., mierne sa zvýšila ťažba plynu o 3%, ťažba vápencov a cementárskych surovín o 18% a po veľkom prepade ťažby v roku 2009 ťažba magnezitu narástla o 42%, čo však ešte stále nedosahuje predkrízovú úroveň. V priemere pri ťažbe nerastov bolo celkom 6937zamestnancov. Tento rok sa situácia zlepšuje ako v ťažbe tak aj v zamestnanosti. V súčasnosti pri ťažbe a dobývaní pracuje  7670 zamestnancov, nepriamo zamestnáva do 20 tisíc. A teraz k jednotlivým členom.

 

 

 

HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a.s.

 

         Banícke kolektívy Hornonitrianskych baní Prievidza  vyťažili 2 059 000 ton uhlia. Stabilizujúcim prvkom v procese dobývania bol ťažobný úsek Nováky, ktorý vyťažil skoro 1,5 mil.Prispelo k tomu úspešné rozbehnutie ťažby v novej ťažobnej kapacite 11. poli.

 

            V roku 2010 slovenskí výrobcovia uhlia predali na domácom trhu 2 427 tisíc ton. Podiel spoločnosti na celkovom predaji uhlia zostal zachovaný na úrovni 72 %, najväčší jeho obchodný partner sú Slovenské elektrárne, závodu Elektráreň Nováky. Pre malospotrebiteľov a slovenské domácnosti vyrobili  53 506 ton triedených druhov. Pri príprave nových ťažobných kapacít razičské kolektívy vyrazili cez 13 km banských chodieb.

 

             Spoločnosť splnila rozhodujúce ekonomické parametre a  počas celého roka  plnila všetky svoje záväzky. Pracovnú príležitosť poskytovala pre   4 200 zamestnancov.

 

            Hlavnými cieľmi spoločnosti zostáva dosiahnutie ziskového hospodárenia s krytím všetkých investičných a prevádzkových potrieb, súlad medzi výrobou a odbytom, udržanie ťažobnej spôsobilosti spoločnosti v roku 2012 na úrovni 2 100 000 t a realizácia koncepčného investičného rozvoja.

 

            Nosným produktom spoločnosti je uhlie. Strategickým zámerom zostáva racionálne vydobytie zásob v dobývacích priestoroch Cigeľ, Handlová a Nováky, čím je zabezpečovaná stabilita a primeraná sociálna starostlivosť o zamestnancov. Okrem racionálneho vydobytia zásob uhlia,  je súčasťou stratégie aj rozvíjanie nových projektov prispievajúcich k rozvoju regiónu hornej Nitry.

 

 

 

SMZ, a.s., Jelšava a.s.

 

Mala úspešný rok. Po krízovom období, ktoré firmu výrazne postihlo vo IV.Q. 2008, pričom prepad pokračoval aj v I. polroku 2009, bol rok 2010 už rokom stabilným. Dostatočne sa pripravili na očakávané obdobie rastu.    

 

pozitívne ovplyvnili výsledky hlavne:

 

-      udržanie úrovne priemerných predajných cien

 

-      pokles cien zemného plynu a elektrickej energie

 

-      rast odbytu troskotvorných prísad 

 

-    vplyv reštrukturalizačných opatrení na zníženie osobných, energetických, materiálových  a režijných nákladov a nákladov na opravy a údržbu.

 

Na výsledok hospodárenia negatívne vplývali najmä:

 

-  zvýšenie cien ťažkého vykurovacieho oleja a nafty

 

Všetky ekonomicko-finančné ukazovatele vrátane ukazovateľov výkonnosti firmy rástli. Došlo k  zlepšeniu ukazovateľov rentability, likvidity a zadĺženosti. V odbyte bolo vyexpedovaných 302 045 ton sypkých hmôt, čo predstavuje oproti roku 2009 nárast 40 %. Celkový export v tonách predstavoval 89,3 % z odbytu.

 

Výrobné úlohy ťažby boli  zabezpečované počas celého roka s priemerným stavom 970 zamestnancov v „R“ stave. Priemerný zárobok narástol o viac ako 5 %. V uplynulom roku spoločnosť obnovila aj investičnú činnosť.

 

Pokračovala spolupráca v zefektívňovaní výroby na rotačných a šachtových peciach a na vývoji nových pecných agregátov s TÚ Košice.

 

            Podnikateľský zámer na rok 2011 je postavený na odbyt 300 kt sypkých hmôt, ktoré predstavujú hlavne výrobné produkty čo predstavuje úroveň roku 2010. Napriek globálnym rizikám, ktoré vnášajú do podnikateľského prostredia určité prvky neistoty (problémy s nadmerným zadĺžením niektorých krajín eurozóny, nepokoje v arabských krajinách, dosahy obrovského zemetrasenia v Japonsku) a výrazne prispievajú k rastu cien ropných produktov a súvisiacich komodít môžu SMZ, a.s., Jelšava do roku 2011 pozerať s optimizmom.

 

 

 

NAFTA a.s

 

Uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch je jednou z dvoch hlavných činností spoločnosti NAFTA a.s. NAFTA poskytovala v tejto oblasti spoľahlivé a flexibilné služby. V roku 2010 úspešne pokračovali práce na projekte rozšírenie skladovacích kapacít Gajary – báden. Okrem  iného boli odvŕtané ďalšie 2 vrty, nainštalované 2 nové turbokompresory a technológia adsorpčného sušenia. Pokračovala montáž technologických a výstavba líniových častí s cieľom spustenia diela do prevádzky v roku 2011. Tento projekt je podporovaný programom „Európsky program pre energetickú obnovu“ (EEPR). Spoločnosť venovala pozornosť aj existujúcej technológii, ďalšie investície smerovali do modernizácie hlavných technologických celkov a do zvyšovania bezpečnosti.

 

Spoločnosť sa tiež zaoberala implementáciou nových bezpečnostných štandardov. Komercionalizácia skladovacích služieb sa realizovala v súlade s  legislatívou s dôrazom na transparentný a nediskriminačný prístup. Portfólio klientov sa v dôsledku zavedenia spomínaných pravidiel rozšírilo, pričom sa intenzívne pracovalo na príprave nových skladovacích produktov, ktoré by mali byť uvedené na trh v tomto roku. Prijatím trhovo orientovaných opatrení a produktov spoločnosť NAFTA významne prispieva k ďalšiemu rozvoju európskeho trhu s plynom.

 

Popri podzemnom skladovaní zemného plynu sa NAFTA a.s. venuje aj prieskumu a ťažbe  uhľovodíkov vo Viedenskej panve a Východoslovenskej nížine.

 

Hlavné úsilie bolo zamerané na realizáciu hlbokých vrtov vo Viedenskej panve. Vrt vyhľadávacieho prieskumu Húšky 1 (4531 m) bol realizovaný v úzkej spolupráci so spoločnosťou OMV.

 

 

 

Ťažba uhľovodíkov v roku 2010 (2009, 2008):

 

 

 

2008

2009

2010

ropa

tis. ton

18,1

14,6

13,0

plyn

mil. m3

102,3

103,0

102,9

gazolín

tis. ton

2,6

3,0

2,8

 

Rudné bane, štátny podnik

 

 

 

            Právne pomery podniku upravené zákonom č. 111/1991 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Podnik realizuje útlmový program v odvetví rudného baníctva. Mal za  povinnosť vypracovať plány zabezpečenia a likvidácie pre jednotlivé lokality zaradené do útlmového programu, ktoré boli následne schvaľované Ministerstvom hospodárstva SR formou rozhodnutí. Jeho realizácia je hlavnou náplňou činnosti štátneho podniku. Je realizovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu schválených pre Ministerstvo hospodárstva SR v členení na sociálne úhrady a technické práce.

 

Ďalej podnik vypláca osobitný príspevok baníkom podľa zákona v rámci celého Slovenska. Finančné prostriedky poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2010 bol oprávneným poberateľom uhradený osobitný príspevok baníkom v celkovej výške cez 584 tisíc EUR.

 

Podnik zabezpečuje aj technické práce. Tieto spočívajú v likvidácii a zabezpečovaní banských diel (pod povrchom) a v odstraňovaní jednoúčelových objektov na povrchu bývalých závodov, vrátane rekultivácie pozemkov a odstraňovania následkov na životnom prostredí po dlhodobej intenzívnej banskej a úpravárenskej  činnosti. Realizovali sa práce v regiónoch: Špania Dolina, Dúbrava, Vajsková, Kremnica, Banská Štiavnica, Rudňany, Slovinky a Gemer.

 

            Podľa novely banského zákona prešla povinnosť zabezpečovať a likvidovať staré banské diela a ich následky, ktoré ohrozujú verejný záujem z Ministerstva životného prostredia SR na Ministerstvo hospodárstva SR, vrátane povinnosti vyporiadať aj prípadné škody na hmotnom majetku spôsobené pri zabezpečovaní alebo likvidácii starých banských diel. Ministerstvo hospodárstva vykonáva toto ustanovenie prostredníctvom štátneho podniku Rudné bane, ktorý je v jeho zakladateľskej pôsobnosti.

 

 

 

Hodruša – Hámre

 

Organizácia vykonáva banskú činnosť, ťažbu a spracovanie polymetalicko-drahokovových rúd. Má povolenú banskú činnosť na obdobie od do 31.XII. 2015. Organizácia v roku 2010 pri zamestnávala 95 pracovníkov,  závod vyťažil 38 103 t, vyrazil  1662 m, zrealizoval 880 m prieskumných vrtov a vyrobil 1001 t flotačného koncentrátu. Spoločnosť bude pri zamestnanosti 100 pracovníkov pokračovať v súčasnom vývoji.

 

 

 

 

 

SKANSKA

 

V roku 2010 sa činnosť Skanska SK, závod Tunely sústreďovala hlavne na razenie tunelov. Vyrazených bolo 1010 m dvojkoľajného železničného tunela „Turecký vrch“ a 1200 m dvojrúrového diaľničného tunela Markovec v Slovinskom Koperi. Do prevádzky bol odovzdaný tunel 513 na Pražskom okruhu. Práce plynulo pokračovali aj na hĺbených tuneloch a mostoch severného obchvatu vo Švédskom Štokholme.

 

Tento sortiment prác sa bude vykonávať aj v budúcom období, kedy by mali byť ťažiskom slovenské tunely na severnej D1.

 

 

 

SZVK :

 

Má v súčasnosti 59 členov z toho 31 ťažobných organizácií a 23 dodávateľov strojov a technologických zariadení.     

 

           Vývoj výroby a predaja kameniva na Slovensku bol ešte ovplyvnený finančnou a následne hospodárskou krízou a  aj extrémnym počasím s ničivými povodňami.

 

      Členovia prírodného kameniva (piesok, štrkopiesok) vyťažili v roku 2010 3784 tisíc ton. Ťažba klesla oproti roku 2009 o 17,3 %.

 

      Ťažba stavebného kameňa v lomoch vzrástla zo 14 760 tisíc ton v roku 2009 na 15 475 tisíc ton v roku 2010, nárast 4,8 %.

 

            Práca Združenia bola organizovaná v zmysle schváleného plánu činnosti SZVK. Novým predsedom predstavenstva sa stal Ing. Peter Gajdzica z firmy EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Žilina.

 

          Sú členmi v UEPG, kde pracujú najmä prostredníctvom komisií.

 

SZVK presadzuje dodržiavanie pravidiel „ETICKÉHO KÓDEXU“ u všetkých výrobcov kameniva na Slovensku, aby sa tak vytvorilo rovnaké podnikateľské prostredie.

 

Združenie realizovalo už II. ročník národnej súťaže o trvalo udržateľný rozvoj „Kameň pre život“. Združenie organizuje viaceré odborné podujatia, napr. odborný seminár v Novom Smokovci, vo Vyhňiach v spolupráci s HBÚ zameraný na legislatívu a bezpečnosť pri práci a ďalšie. Zväz vydáva odborný časopis s názvom SZPK         

 

 

 

ALAS SLOVAKIA,  s.r.o.

 

V spoločnosti ALAS SLOVAKIA s.r.o. v roku 2010 zaznamenali  znížený predaj ako stavebného kameňa, tak aj transportbetónu. Klesli priemerné predajné ceny výrobkov, s následkom zníženia hospodárskeho výsledku spoločnosti, o 25%. V roku 2010 poklesla výroba a predaja v oblasti kameniva oproti predchádzajúcemu roku o 17,2 %. Podobný trend sa prejavil aj pri výrobe transportbetónu, kde bol medziročný pokles na úrovni 15 %.

 

V tomto roku sa pokles nezastavil, spoločnosť zaznamenáva ďalší pokles potrieb trhu stavebných materiálov. Predpokladaný pokles predaja kameniva je cca 7 % a betónu 25%. Vzhľadom k zníženej spotrebe  stavebných materiálov v roku 2011 a existujúcej konkurencii na trhu naďalej pokračuje pokles cien výrobkov. Priemerné ceny v oblasti kameniva medziročne poklesli o cca 7%. Ceny transportbetónu, vzhľadom k potrebám trhu,  zaznamenali pokles o 6%. V tomto roku preto  sa  predpokladá celkový pokles obratu o cca 20%

 

V roku 2012 sa očakáva mierny nárast na trhu stavebných výrobkov. Tak v oblasti spotreby kameniva, ako aj spotreby transportbetónu. Opäť ba sa mali rozbehnúť najmä pozastavené stavby priemyselných parkov, infraštruktúry a developerské projekty.

 

 

 

Dobývanie s.r.o. Stráňavy:

 

Spoločnosť s počtom zamestnancov v ťažbe 12 a objemom ťažby 1,6 mil. ton. Objem v minulom roku mierne vzrástol, podobne tržby, žiaľ ale aj náklady z objektívnych príčin. Spoločnosť dosahuje kladný hospodársky výsledok a predpokladá vývoj ťažby v ďalšom období za stabilizovaný.

 

Hlavným a rozhodujúcim je však podnikateľské prostredie, vymožiteľnosť práva, platobná nekultúra. Samostatnou kapitolou činnosti firiem je boj o zákazníka. Stáva sa pravidlom, že nie kvalita  a primeraná cena, ale iba cena rozhoduje o víťazovi tendra. 

 

Obecne pri ťažbe môžeme povedať, že súčasný stav vytvára podmienky vhodné pre darebákov. Podvodník môže stiahnuť do červených čísel i firmy, ktoré majú potenciálny rozvoj pri zmene podmienok

 

 

 

EMED Slovakia

 

Za posedný rok spoločnosť významne pokročila smerom ku využívaniu ložiska zlata Detva. Získala banské oprávnenie. stala sa signatárom medzinárodného kódexu manažmentu kyanidov (ICMI). Ložisku zlatých rúd Detva bolo určené chránené ložiskové územie a v januári podali žiadosť o určenie dobývacieho priestoru OBÚ BB. Geologický prieskum bol koncom roka tiež zameraný na oblasť Banskej Štiavnice, ktorého cieľom bolo vyhľadávanie pokračovania mineralizovaného systému s obsahom zlata ťaženom na Bani Rozália v Hodruši – Hámroch. Spoločnosť organizovala medzinárodnú konferenciu „Najlepšie dostupné techniky spracovania rúd zlata a ochrana životného prostredia“ v Banskej Štiavnici. Tiež iniciovali výstavu „Tri svetoznáme banské mestá“ a bola nadviazaná kultúrna spolupráca medzi Banskou Štiavnicou, Broken Hill v Austrálii a Rio Tintom v Španielsku.  

 

V súvislosti s povoľovacím procesom na ložisku Detva - Biely vrch skupina aktivistov založila občianske združenie Podpoľanie nad zlato, ktorého jediným cieľom je zabrániť akejkoľvek ťažbe v Podpolianskom regióne. Predstavenstvo SBK vydalo tlačovú správu, v ktorej komora odsúdila túto petičnú akciu a vyjadrilo podporu aktivitám spoločnosti pri dodržaní legislatívneho rámca SR, ktoré v konečnom dôsledku prinesú nové investície, rozvoj baníctva, zamestnanosť v banskom odvetví a zlepšenie hospodárskej situácie v regióne.

 

 

 

Slovenská Banícka spoločnosť

 

Slovenská banícka spoločnosť svoju činnosť zameriavala najmä na oblasť využívania domácich nerastných surovín. Každoročne pripravuje medzinárodné konferencie. Na konferencii v októbri 2010 bola prerokovaná problematika nerastných surovín a životného prostredia, z ktorej vyplynulo odporúčania vláde SR. Jednou z nich je potreba úpravy legislatívy tak,  aby pre zlepšenie partnerských vzťahov so samosprávami, v ktorých sa vykonáva ťažobná činnosť z poplatkov úhrad za vydobytý nerast samospráva, dostala 50 %. SBS spolupracuje so zahraničnými spoločnosťami, najmä so Spoločnosťou inžinierov a technikov baníctva Poľska a s Maďarskou spoločnosťou pre baníctvo a hutníctvo. Prospešné sú aj kontakty  s vedeckými  inštitúciami a vysokými školami  najmä na Slovensku a Poľsku.  

 

 

 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

 

 

 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce svoju činnosť zameriavala na oblasť vzdelávania v rámci ktorého uskutočňujú sa kurzy výučby uchádzačov o strelmajstrovské oprávnenie a oprávnenie technických vedúcich odstrelov. Pre zvýšenie kvality výučby bola vydaná aktualizovaná „Príručka pre strelajstrov a TVO“, ktorá je jedinou komplexnou publikáciou tohto druhu na Slovensku.

 

V tomto roku uskutočnila sa v poradí už 23. medzinárodná konferencia „Trhacia technika 2011“ s účasťou 186 odborníkov, z toho 70 zo zahraničia z 8 európskych štátov. Spoločnosť veľmi aktívne spolupracuje s úradom komory pri spracovávaní pripomienok k legislatívnym zmenám.

 

 

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

 

V roku 2010 ŠGÚDŠ 70. výročie jeho založenia.

 

Je príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom. V roku 2010 mal ŠGÚDŠ priemerne 244 zamestnancov (fyzický počet).

 

            ŠGÚDŠ dlhodobo zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby, Pracovníci ústavu sa významnou mierou v roku 2010 podieľali na výskume a monitorovaní inžiniersko-geologických vlastností územia SR s cieľom znižovania rizík. Sú súčas­ťou Monitorovacieho systému životného prostredia Slovenskej republiky. Extrémny nárast nepriaznivého pôsobenia prírodných síl s počtom mimoriadnych udalostí narástol práve v roku 2010 najmä v prešovskom a košickom kraji, kde zaregistrovali okolo 750 nových svahových deformácií.

 

Podieľajú sa na výskume zdrojov geotermálnej energie, environmentálnymi záťažiami, rozsahom vplyvu na životné prostredie a návrhmi opatrení na ich odstránenie a zníženie rizika na životné prostredie. Vydali Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží. Zabezpečuje tvorbu a rozvoj geologického informačného systému (GeoIS). V rámci medzinárodnej spolupráce, ktorá je v súčasnosti integrálnou súčasťou aktivít ústavu zamestnanci ústavu pracujú na riešení medzinárodných projektov.  Ústav je pevnou súčasťou celej rady medzinárodných geologických štruktúr.

 

 

 

Slovenská banská cesta

 

Projekt Slovenskej banskej cesty vznikal cca od roku 2004 ako reakcia na vonkoncom neuspokojivý stav v ochrane a údržbe pamiatok na historicky významnú banícku činnosť, ktorý bol a bohužiaľ ešte aj je, v zásadnom rozpore zo zásadami záchrany kultúrneho dedičstvá a možnosťami ich využitia pre ponuku turistických zaujímavosti Slovenska v zahraničí.

 

Na základe určitej inventúry bola spracovaná základná štúdia s mapovým zachytením najvýznamnejších pamiatok na turistických trasách od západu na východ republiky. Lokality boli rozdelené do regiónov, v zásade identických s historickými centrami baníckej činnosti, ako napr. Pezinok, Handlová, Prievidza, B.Štiavnica, B.Bystrica, Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice.

 

Pokračuje realizácia základnej informačnej časti. Po neschválení projektu ako národného projektu výkonný výbor Združia hľadal iné možnosti realizácie základných častí. Aj napriek neposkytnutiu centrálnych príspevkov veľkou zásluhou miestnych spolkov a cechov v spolupráci so samosprávami v regiónoch pôsobiacich banských organizáciách sa naplnili základné zámery a ciele, t.j. dokumentačná časť, Boli realizované: Banícke náučné chodníky v Novákoch a v Handlovej, rozšírenie Múzea medi v Španej Doline, úpravy a ďalšie budovanie areálu komplexu bývalého hornohodrušského závodu v Hodruši-Hámroch, súkromné banícke múzeum v Nižnej Slanej (Dušan Vandrášik), práce na úpravách povrchovej expozície a úpravách terénu pred štôlňou Andrej Banského múzea v Kremnici, realizácia Baníckeho chodníka v Malachove a banícke náučné chodníky v Hnilčíku. Dobrá je spolupráca Združenia s Rudnými baňami, š.p., ktorou sa zachránili mnohé objekty ohrozujúce bezpečnosť osôb ako technické pamiatky, ako aj portály historicky významných úvodných banských diel: Akvadukt v Banskej Štiavnici, piliere banskej trate v Hodruši, portály štôlní Hoffer a Ján vo Vyhniach, zabezpečenie šachty Mier v Rudňanoch., práce na záchrane Terézia šachty v Richtárovej na Starých Horách. Prínosom je na základe iniciatívy vedenia Združenia zakomponovanie cieľov Združenia ohľadne realizácie zámerov v oblasti rozvoja programu SBC do Zákona 244/2011.

 

      

 

FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTOCHNOLÓGIÍ

 

Je právom považovaná za pokračovateľku Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici založenej Máriou Teréziou v roku 1762. Fakulta je konsolidovaná, prierezová a poskytuje vzdelanie v 17 študijných programoch v I. stupni, 14 študijných programoch v II. stupni a 9 študijných programoch v III. stupni vysokoškolského vzdelávania tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch.

 

            Fakulta má priznané práva na vykonávanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v 7 študijných odboroch (Baníctvo, Banské meračstvo a geodézia, Banská geológia a geologický prieskum, Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, Mineralurgia,  Získavanie a spracovanie zemských zdrojov a Logistika).

 

            Má bohatú vedecko - výskumnú činnosť. Je zameraná hlavne na high- tech a nové technológie pre získavanie a spracovanie rudných a nerudných surovín v rámci SR, ako aj orientáciu jednotlivých ústavov fakulty riešením vedecko-technických projektov, rozvojových a výskumných projektov. V roku 2010 bolo na fakulte riešených 47 projektov  v  dotačnej výške viac ako pol mil. EUR a v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie, fakulta v roku 2010 riešila tri projekty z Agentúry pre štrukturálne fondy EU v celkovej výške  2,2 mil. EUR. 

 

Spolupracuje s viac ako 30 zahraničnými partnermi, tak z úrovne univerzít ako aj výskumno-vývojových pracovísk.

 

V rámci odbornej spolupráce v roku 2010 aktívne spolupracovala s týmito podnikmi a inštitúciami: Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza; NAFTA, a.s. Gbely; SMZ, a.s. Jelšava; SLOVMAG, a.s. Lubeník; MATADOR, a.s. Púchov; GEOMETRA, a.s. Košice; U.S.STEEL, s.r.o. Košice; Ústav geotechniky SAV Košice; Štátny geologický ústav v Bratislave; SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná; Geologický ústav SAV Bratíslava. Spolupráca bola orientovaná najmä na vzdelávanie, výskum a vývoj nových technológií.

 

            Spolu s Ústavom geotechniky Slovenskej akadémie vied podieľa na vydávaní medzinárodného časopisu Acta Montanistica Slovaca.

 

 

 

Ústav geotechniky SAV v Košiciach

 

 

 

            v súčasnosti rieši 16 projektov podporovaných grantovými agentúrami. 7 projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce a ako partner sa podieľa na riešení 7 projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EU. Na ústave pôsobí 42 vedeckých pracovníkov. Riešia sa vedecké úlohy v oblastiach nanovedy a nanotechnológie, nové materiály a rozvoj technológií spracovania nerastných surovín a odpadov, ochrana životného prostredia, minerálne biotechnológie a geotechnika. Pri riešení základného výskumu ústav dosahuje dobré výsledky, akceptované a porovnateľné s výsledkami obdobných inštitúcií vo svete. Slabšou stránkou je spolupráca s praxou, pričom ústav je personálne a prístrojovo vybavený pre riešenie problémov rozboru a spracovania nerastných surovín. V poslednom období sa úspešne komplexne vyriešil len jeden problém, a to, úprava kremenných pieskov z ložiska Šaštín pomocou biolúhovania.

 

 

 

 Ďakujem za pozornosť.