Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Uznesenie z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory 2011

 Valné zhromaždenie:

I.                   Berie na vedomie:

                  1.)   Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď z pozvaných 72 delegátov zo 61 členov SBK sa rokovania zúčastnilo 52 delegátov (72,2 %) zo 40 členov SBK (65,6 %).

 

  

II.                Schvaľuje:

 

 1.  Program rokovania valného zhromaždenia
 2.  Predsedu   valného zhromaždenia: Ing. Ján Foltýn
 3.  Skrutátorov: Ing. Mellová a pani Krpelanová
 4.  Zapisovateľa: JUDr. Tibor Schvartz
 5.  Overovateľa zápisu: Ing. Ján Gatial
 6.  Mandátovú  komisiu v zložení: JUDr. Pavol Rafaj, Ing. Eduard Duda a 

 

 Ing. Rastislav Januščák

 

 1.  Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Levoča, Ing. Pavol Juhás a Ing. Ján Kačeňák
 2.  Správu o činnosti predstavenstva  za uplynulé obdobie
 3.  Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie
 4.  Ročnú účtovnú závierku za rok 2010
 5.  Finančný rozpočet komory na rok 2011
 6.  Výšku členského príspevku na rok 2012 na úrovni roku  2011, t.j

 

-          pre právnické osoby 1,67 € na zamestnanca najmenej 664 €

 

-          pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €

 

-          pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity a školy 166 €

 

-          pre fyzické osoby 100 €

 

Termín splatnosti je do 30.6.2012. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 664 € v dvoch splátkach, k 30. 6. 2012 a 31.12. 2012

 

 

 

III.              Ukladá:

 

 1. Presadzovať rozvoj právnej rovnováhy legislatívy ochrany a využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia. Členom komory ukladá sledovať prípravu a tvorbu legislatívnych noriem, ich aplikáciu a predkladať úradu komory stanoviská k ním. Zasadzovať sa o rovnosť podmienok v podnikaní pre ťažbu a spracovanie surovín, odhaľovať ich nepovolené ťažby, hlavne štrku, hliny, kameniva a pieskov a robiť účinné kroky ich obmedzovaniu.

 

 

 

 1. Sledovať, podporovať a zjednocovať stanoviská členov komory organizovaných v medzinárodných ťažiarskych združeniach a asociáciách a prostredníctvom nich rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti právnej a odbornej.

 

 

 

 1. Organizovať spoluprácu s orgánmi NR SR, s poslaneckými klubmi a poslancami a usilovať o ich podporu pri presadzovaní legislatívy, ktorou sa pre prieskum, ťažbu a spracovávanie surovín vytvára vhodné podnikateľské prostredie.

 

 

 

 1. Aktívne sa podieľať na príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny, nového stavebného zákona s cieľom obmedzenia čiernych ťažieb, nového zákona o environmentálnych dopadoch na životné prostredie (EIA) a novely geologického zákona.

 

 

 

 1. Spracovať ciele surovinovej politiky, analyzovať potrebu spracovania jej aktualizácie a po rozhodnutí o potrebe vypracovania novely  spolupracovať s centrálnymi orgánmi pri jej tvorbe.

 

 

 

 1. Zintenzívniť aktivity smerujúce k oboznamovaniu verejnosti o perspektíve ťažby nerastov v SR a tým zvyšovať záujem o štúdium na odborných školách a Fakulte BERG v odboroch baníctva, geológie a geotechniky.

 

 

 

 1. V spolupráci s Fakultou BERG ovplyvňovať prípravu jej absolventov pre potreby ťažobných organizácií, organizovať stretnutia študentov so zástupcami ťažobných a geologicko prieskumných organizácií.

 

 

 

 1. Udržiavať a rozvíjať vzťahy vzájomnej spolupráce s orgánmi štátnej správy, MH SR,  MŽP SR a MDV a RR, združeniami ťažobných spoločností a občianskymi združeniami s cieľom vytvárania dobrých podmienok pre podnikanie

 

 

 

 1. Podporovať vydávanie baníckej literatúry, baníckych, geologických a historických publikácií a časopisu Montanrevue.

 

 

 

 1. Podporovať činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a prostredníctvom jeho udržiavať banícke tradície podporujúce montánnu turistiku.

 

 

 

 1. Podporovať rozširovanie a budovanie Slovenskej banskej cesty.

 

 

 

 1. Rozpracovať návrhy z diskusie na valnom zhromaždení na najbližšom zasadaní predstavenstva. V diskusii boli prezentované tieto návrhy:

 

a.     Pripraviť konkrétny program pre systematickú prácu v komunikácii so zámerom proaktívne zlepšiť obraz baníctva v spoločnosti.

 

b.     Pripraviť návrh financovania takéhoto programu. V prípade návrhu na navýšenie členského príspevku toto prípadne realizovať schválením na mimoriadnom valnom zhromaždení.

 

c.      Pre komunikačnú kampaň získať a využiť podporu zo strany orgánov a organizácií EÚ.

 

d.     Vytvoriť reprezentačný stánok SBK v Banskej Štiavnici.

 

e.     Pripomienkovať návrh MŽP týkajúci sa zmeny výšky úhrad za vydobyté nerasty. Návrh dokumentu poskytne MŽP SR.

 

 

 

 1.  Rozpracovať uznesenie do Programu činnosti predstavenstva na rok 2011 - 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Foltýn, v.r.                                                   Ing. Jozef Levoča, v.r.

 

predseda valného zhromaždenia                                    predseda návrhovej komisie