Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Správa o činnosti predstavenstva SBK na 14. valnom zhromaždení, konanom 9. 9. 2011 v Banskej Štiavnici

Milí hostia, vážení delegáti, ako najvyšší orgán Slovenskej banskej komory, stretávame sa na našom 14. valnom zhromaždení. Zhodnotíme našu prácu, prácu, činnosť jej orgánov a našu schopnosť využívať všetky možnosti dané nám zákonom Národnej rady SR č. 59/1998 Z.z. o Slovenskej banskej komore pri dotváraní legislatívneho rámca pre naše podnikateľské zámery.

Bez zveličovania môžem povedať, že naša činnosť za celé obdobie bola činnosť cieľavedomá i úspešná. Dosiahli sme, že štát podporuje cez finančnú pomoc niektoré naše ťažobné aktivity, samozrejme po odsúhlasení EK. Dosiahli sme, že výroba elektriny z domáceho uhlia je Vládou vyhlásená za všeobecný hospodársky záujem. Naše aktivity prerástli rámec Slovenska, stali sme sa ako komora, alebo ako subjekty v nej členmi významných nadnárodných asociácií organizácií – Euromines, Eurocoal, ÚEPG – Asociácie európskych výrobcov kameniva.

 

     Zo zákona máme poslanie uplatňovať oprávnené  spoločné záujmy našich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Ďalej máme vykonávať činnosť na podporu a ochranu podnikania našich členov doma i v zahraničí.

 

     Ako sa týmito zámermi komora za posledný rok zaoberala, aké sme dosiahli výsledky?

 

     Prácu komory riadilo deväťčlenné predstavenstvo, ktoré má rokovania v dvojmesačných intervaloch. Od posledného valného zhromaždenia rokovalo 6 krát v dvojmesačných intervaloch. Na predstavenstve bola dosiahnutá účasť 84,4%.Konali sa vždy v inom regióne – Veľká Ťŕňa, Košice, Bratislava, Jelšava, Hodruša Hámre a Rožňava. Administratívne a technicko-organizačné úlohy medzi zasadnutiami,  zabezpečoval úrad komory so sídlom v Prievidzi. Predstavenstvo prijalo na svojich rokovaniach 53 schvaľovacích a 27 ukladacích uznesení. Všetky boli realizované, alebo k dnešnému dňu sú v plnení. Na rokovaniach sa pravidelne zúčastňovali čelní predstavitelia Ministerstva hospodárstva a Ministerstva životného prostredia SR. 

 

     Prácu v predstavenstve a v komore počas roka kontrolovala päťčlenná dozorná rada, ktorá rokovala v priebehu roka dva krát, v Prievidzi a Řožňave. Rokovania sa zúčastňovali pozvaní hostia z MH SR, MŽP SR, predseda Hlavného banského úradu, prezident Slovenskej baníckej spoločnosti, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov SR a predsedovia tých baníckych spolkov a cechov, v regióne ktorých sa predstavenstvo konalo. Našich rokovaní sa tak postupne zúčastnili predsedovia Banskoštiavnicko-Hodrušského baníckeho spolku, Košického baníckeho cechu, Spolku Permon Marianka, Banskobystrického baníckeho cechu a Gemerského baníckeho spolku Bratstvo.

 

     V priebehu roka v dôsledku zániku organizácie bolo jednej spoločnosti členstvo zrušené, dve spoločnosti sme prijali za nových členov. K dnešnému dňu SBK má 61 členov.

 

     Práca predstavenstva bola za uplynulé obdobie organizovaná v zmysle schváleného plánu práce, ktorý bol zostavený hlavne na plnene uznesení prijatých na poslednom valnom zhromaždení v roku 2010.  Z nich rozhodujúce boli:

 

        presadzovať rozvoj právnej váhy legislatívy ochrany a využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia

 

        sledovať prípravu a tvorbu legislatívnych noriem, ich aplikáciu a predkladať úradu komory stanoviská k ním

 

        sledovať, podporovať a zjednocovať stanoviská členov komory organizovaných v medzinárodných ťažiarskych združeniach a asociáciách a prostredníctvom nich rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti právnej a odbornej

 

        organizovať spoluprácu s orgánmi NR SR, s poslaneckými klubmi a  presadzovať oprávnené požiadavky baníkov do legislatívnych noriem

 

        Zasadzovať sa o rovnosť podmienok v podnikaní pre ťažbu a spracovanie surovín odhaľovaním nepovolených ťažieb, hlavne štrku, hliny, kameniva a pieskov

 

        podporovať vydávanie baníckej literatúry, baníckych, geologických a historických publikácií a časopisu Montanrevue

 

        podporovať činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a prostredníctvom jeho udržiavať banícke tradície podporujúce montánnu turistiku

 

       podporovať rozširovanie a budovanie Slovenskej banskej cesty

 

 

 

Aj z uvedeného je zrejmé, že základnou úlohou komory, ktorá vyplýva aj zo zákona o Slovenskej banskej komore, je uplatnenie našich oprávnených záujmov, ktorými v prvom rade je vhodné podnikateľské prostredie pre prieskum, ťažbu a spracovanie surovín. K tomu je nevyhnutná nám vyhovujúca legislatíva. V tejto oblasti komora pravidelná koná. Úrad komory oboznamuje všetkých členov s pripravovanými novými strategickými materiálmi a zákonmi, ich novelami, takými, ktoré majú priamy i nepriamy dopad na naše aktivity.Na základe vašich pripomienok k nim predkladáme spoločné stanoviská a pripomienky k nim za komoru. Všetky pred oficiálnym zaslaním konzultujeme s ministerstvom hospodárstva a snažíme sa dospieť k rovnakým názorom. Za posledný rok sme sa vyjadrovali k týmto legislatívnym zmenám:

 

·         zákon o trvalom uskladňovaní oxidu uhličitého do geologického prostredia

 

·         národný projekt sústavy povolaní v SR

 

·         odporúčanie komory pre spracovanie novely zákona o odpadoch z ťažobného priemyslu

 

·         anketa MH SR o energetike v SR

 

·         návrh programu rokovaní vlády SR v roku 2011

 

·          zákon o environmentálnych záťažiach

 

·         novela stavebného zákona – sťaženie možnosti čiernych ťažieb

 

·         správa MH SR o stave podnikateľského prostredia v SR

 

·         zákon o investičnej pomoci

 

·         analýza fungovania štátnej podpory baníctva

 

·         analýza systému podpory obnoviteľných zdrojov energie

 

·         novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach

 

·         správa o vyhľadávaní a prieskume rudných surovín

 

·         analýza počtu evidovaných výhradných ložísk energetických surovín v bilancii zásob, na základe reálnej využiteľnosti v dlhodobej perspektíve

 

·         monitorovanie geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možností ich predchádzaniu

 

·         návrh zmien a doplnenie legislatívnych pravidiel vlády SR

 

·         zákon o výbušninách, výbušných priestoroch a munícii

 

·         stanoviská k platnému zákonu o ochrane prírody a krajiny a návrh k jeho novelizácii

 

·         novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

 

·         podpora sťažnosti proti NATURA 2000 do Bruselu

 

·         správa o príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny

 

·         aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu.

 

 

 

Z uvedeného je zrejmé, že sa snažíme reagovať na všetky aktuálne legislatívne zmeny a dôležité správy, či analýzy, ktoré môžu ovplyvniť naše aktivity. Musíme však aj kriticky priznať, že nie všetci členovia reagujú na výzvy úradu o stanovisko, či názor k danej problematike.

 

            S upokojením môžem informovať, že naše pripomienky a stanoviská sú centrálnymi orgánmi vo veľkom podiele rešpektované. Náš pravidelný kontakt s nimi generoval stav, že sme pozývaní do pracovných skupín už pri tvorbe legislatívnych zmien. To platí hlavne pre ministerstvá hospodárstva a životného prostredia  SR. Je to spôsobené tiež tým, že ich zástupcovia poznajú našu problematiku z rokovaní predstavenstva. Chcem preto vysloviť uznanie zástupcom oboch rezortov,  RNDr. Ing. Vlaste Jánovej, PhD., generálnej riaditeľke sekcie geológie a prírodných zdrojov ministerstva životného prostredia a  Ing. JánoviPetrovičovi, generálnemu riaditeľovi sekcie energetiky ministerstva hospodárstva za dobrú a úspešnú spoluprácu. Uvediem niekoľko príkladov:

 

 

 

Slovenská banská komora aktívne vstupovala do procesu tvorby  materiálov sekcie, ktoré boli predložené na rokovanie vlády SR:

 

-                informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

 

-                informácia o výsledkoch úloh „Zhodnotenie potenciálneho vplyvu geochemického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva banskoštiavnickej oblasti“

 

-                informácia s názvom „Environmentálne a zdravotné indikátory Slovenskej republiky“

 

-                analýza vplyvu stúpajúcich cien rudných surovín na možné prehodnotenie niektorých zatvorených rudných ložísk SR

 

-                analýza počtu evidovaných výhradných ložísk energetických surovín v Bilanciách zásob nerastných surovín na základe ich reálnej využiteľnosti v dlhodobejšej perspektíve

 

V legislatívnej oblasti spolupracovala pri:

 

-                zákone o identifikácii environmentálnej záťaže a o zodpovednej osobe za environmentálnu záťaž

 

-                zákone o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

 

-                zákone o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia

 

Tiež aktívne vystupujeme prostredníctvom svojho stáleho člena do rokovaní v „Geologickej rade“ (poradný orgán ministra ž.p.) vo veciach geologického výskumu a prieskumu, ochrany životného prostredia, geologickej legislatívy a ochrany nerastných surovín. 

 

            Podobne  dobrá spolupráca je aj s MH SR. Po dvojročnej príprave do konečnej podoby sa  dostal zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Mali sme zastúpenie v pracovných skupinách pripravujúcich tento zákon. Veľmi účinne komore pomáhala pri tvorbe zákona Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce. Práve v tomto období je zákon na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dôležitým zákonom, komorou sledovaným, bol zákona č. 151/2011 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MH SR. Zákon upravuje cieľ, podmienky, rozsah a spôsob ich poskytovania. Umožňuje ich poskytnutie na podporu baníctva, tradícií a podporu baníckych činností i odstraňovaniu následkov banskej činnosti, a to v rudnom, nerudnom i uhoľnom baníctve. Sú nim poskytnuté dotácie deputátnych nárokov baníckych dôchodcov, vdovám po baníkoch, zabezpečovanie alebo likvidácia starých banských diel, technické práce v útlmovom programe, publikačná činnosť s baníckou tematikou, údržba a rekonštrukcia banských pamiatok, budovanie náučných banských chodníkov i ďalšie aktivity podporujúce históriu a rozvoj tradícií banských činností doma i medzinárodne.

 

Boli sme prizvaní na MH SR pri spracovávaní záverov Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá  posudzovala Energetickú politiku SR. Zástupcov agentúry prijal náš člen Nafta a.s.

 

V spolupráci s MH SR bol do NR SR predložený návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, v ktorom je 10. august pamätným dňom obetí banských nešťastí. NR SR zákon 26. októbra 2010 schválila a podpísal ho aj pán prezident.

 

Podľa Banského zákona SBK musí byť zastúpená v komisii OBÚ v každom výberovom konaní na prideľovanie dobývacieho priestoru (DP)  alebo prevodu DP na inú organizáciu. Od posledného VZ bolo celkom 7 rokovaní komisií. Všetky prebehli podľa zákona.

 

            V poslednom období, hlavne po zmene prístupu k využívania domácich surovín v Európe po Verheugenovej výzve, sa diskutuje o surovinovej politike SR. Predstavenstvo zastáva názor, že len kvalitná surovinová politika štátu môže zabezpečiť budúcnosť moderného baníctva obecne, teda aj na Slovensku. Po diskusii s MH SR a MŽP SR sme prijali rozhodnutie, že najskôr spracujeme ciele, čo novou surovinovou politikou chceme dosiahnuť, dáme ich na pripomienky všetkým Vám na vyjadrenie, prípadné doplnenie, zhodnotíme a rozhodneme o ďalšom postupe.

 

            Niektorí naši členovia náš oslovili so žiadosťou o pomoc pri odhaľovaní čiernych ťažieb, hlavne stavebných materiálov. Zistili sme v spolupráci s HBÚ, že takéto ťažby sa konajú. Preto sme oslovili ZMOS s požiadavkou o zvýšenie kontroly v obciach. Predpokladáme, že ich opatrenia, podporené zvýšenou kontrolnou činnosťou Obvodných banských úradov budú účinné. Naviac, sme v pracovnom styku s Ministerstvom výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR, ktorý pripravuje nový stavebný zákon. V ňom, podľa prísľubu, by mali byť nami navrhované legislatívne návrhy realizované. Návrhmi sledujeme, aby možnosť ťažiť bez oprávnenia a povolenia bolo vylúčené, alebo aspoň výrazne sťažené. Zákon bude pripravený do legislatívneho procesu v budúcom roku.

 

                        Môžeme spokojne konštatovať, že aj našou zásluhou sa pojem baníctvo – baníci –stáva v spoločnosti znova pojmom, ktorý si zasluhujú. Vybratých zaslúžilých baníkov začiatkom roka už druhýkrát prijal pán prezident. Je založená nová tradícia. Podobne baníkov prijala pani premiérka. Pravidelne, v každom roku, v inom meste sa konajú stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska. Pred dvoma týždňami bolo už 4. takéto stretnutie v Rožňave. Budúci rok je v programe stretnutie tu v Banskej Štiavnici, v roku 2013 v Košiciach. Toto stretnutie prospieva k zviditeľňovaniu baníckeho stavu, zoznamuje sa s nim i ich tradíciami široká verejnosť.

 

            Dlhšie obdobie hľadáme možnosti zmeniť dnešný stav v legislatíve o úhradách za vydobytý nerast tak, aby z úhrad, ktoré v súčasnosti v plnej výške dotujú environmentálny fond, časť bola pridelená regiónu, obci, mestu, v ktorom sa ťažba realizuje. Aj za posledný rok sme so zástupcami MH SR a MŽP SR mali v tejto veci niekoľko rokovaní, žiaľ nepodarilo sa dospieť k zhode. Zatiaľ sa podarila len jedna pozitívna zmena – do zoznamu užitia environmentálneho fondu dostala sa možnosť fondom dotovať asanáciu zosuvov a environmentálnych záťaží.  Bude to platiť od budúceho roka a tak z viac ako 30 mil. €, ktoré do fondu organizácie ročne naskladajú my prispievame skoro 3 mil, bude čiastočná možnosť sanovať spomenuté záťaže.

 

            Z neštátnych organizácii spolupracujeme so Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenským združením výrobcov kameniva a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska. Sú členmi komory, preto sa vzájomne informujeme a podporujeme. Platí medzi nami určitá deľba práce. V oblasti, kde pôsobia, robia túto činnosť veľakrát i v zastúpení komory. Ide nám o spoločný cieľ.

 

            Nemáme žiadny problém s OZ PBGN SR. Podporujú naše aktivity v zlepšovaní podmienok na podnikanie v baníctve a geológii. Podobne spolupráca so ZHŤPG SR je na potrebnej úrovni. Naše orgány sú vzájomne personálne prepojené. V základných otázkach koordinujeme svoje postoje. Spoločný postup zvyšuje váhu aktivít. Spolupráca sa prejavuje pri rokovaniach malej tripartity, v ktorej sa stretávajú vždy traja predstavitelia MH SR, OZPGN SR a ZHŤPG SR dvakrát ročne. V reprezentácii zamestnávateľského zväzu máme dvoch zástupcov komory.

 

            Nezastupiteľnú úlohu v zviditeľňovaní banskej histórie z hľadiska udržiavania starých baníckych tradícií a starostlivosti o staré banské diela a iné banské pamätihodnosti majú banícke spolky a cechy, ktorý je na Slovensku viac ako 25 a každým rokom sa počet zvyšuje. Väčšina z nich vstúpila do združenia. Ich aktivity sú každým rokom rozmanitejšie, presahujú hranice regiónov, ba i Slovenska. Sponzorsky podporujeme konferencie, ktoré organizujú i publikačnú činnosť. Vážime si ich záujem o rozvíjanie montánnej turistiky, veľmi oceňujeme vydávanie časopisu MONTANREVUE.

 

            Napriek skutočnosti, že v Európe sa na suroviny, a hlavne na domáce suroviny, v poslednom období zmenil názor pozitívne, u nás tomu tak nie je. Štát, ktorý je podľa Ústavy SR vlastníkom vyhradených nerastov, má obmedzenie vlastnícke práva využívať pre ťažbu. Obmedzenie spočíva v tom, že zastupiteľstvá dotknutých obcí a dotknuté subjekty majú právo vlastníkovi vyhradeného nerastu – štátu -  ťažbu nepovoliť aj pri dodržiavaní všetkých zásad smerujúcich k nenarúšaniu environmentálneho prostredia. Budeme hľadať možnosti tento stav zmeniť. Zásadne odmietame aktivity smerujúce k zastaveniu geologického prieskumu a akejkoľvek ťažby surovín v SR. Sú to aktivity protispoločenské, pri zdôvodňovaní svojho postupu autori argumentujú klamnými informáciami. Verejnosť je klamaná a časť z nej sa pripája k petíciám, ktoré nie sú zamerané len proti uránu a zlatu na Slovensku, ale prakticky sú likvidačné pre naše aktivity. Na čele týchto protibaníckych nálad sú nevládne organizácie a žiaľ pridali sa k nim aj niektorí starostovia a primátori, napr primátorka Kremnice. Musíme tomu čeliť rozumne a rozvážne.

 

            Pozitívne hodnotíme, že komora i naši členovia sú členmi v medzinárodných asociáciach. Máme zastúpenie v Asociácii výrobcov kameniva – ÚEPG, EUROMINES a EURACOAL. Naše členstvo v nich je prospešné, cez tieto asociácie, ale aj priamym kontaktom na europoslancov máme možnosť byť pri tvorbe európskej legislatívy, ktorá súvisí s našimi aktivitami. Nie sme však spokojní s našou aktivitou v asociácii.

 

            Aj naďalej trvá nie dobrý stav vo vzdelávacom procese, najmä stredných odborníkov – v odbore 21 – baník, geotechnik a geológ. Našou iniciatívou sa podarilo zachovať Strednú odbornú školu v Spišskej Novej Vsi, ktorá má v osnove výučbu spomínaných odborov. Náplňiť naše požiadavky na počet absolventov týchto odborov škola nedokáže. Je o ne malý záujem absolventov základných škôl. Zabezpečujeme vytvorenie detašovaných tried tejto školy v Handlovej s tým, že sa predpokladá zvýšiť záujem o odbornosť priblížením školy k živému ťažobnému revíru – ťažbe uhlia na hornej Nitre. Zapojili sme sa do riešenia úlohy: Národná sústava povolaní, sme zastúpení v pracovnej skupine pri Rade Vlády pre vzdelávanie a prípravu pre baníctvo, geológiu a geotechniku. V poslednom roku sa zlepšil záujem o vysokoškolské štúdium našich odborov na BERG fakulte TU Košice.

 

            Vážení delegáti.

 

Je pred nami obdobie s úplne inými podmienkami. Suroviny sú stále nedostupnejšie, zvyšujú sa ich ceny, ešte nedoznela kríza z rokov 2008 – 2010 a už hrozia vážne menové i hospodárske problémy nie len európske ale svetové. Stále pretrváva stagnácia objednávok štátnych objednávok v stavebníctve a tým menší záujem o naše produkty - štrky, piesky, kamenivo vápence a pod. Na zvládnutie stavu to všetko bude klásť  na budúci rok veľké nároky pre všetkých našich členov. Z minulých rokov sme sa poučili a preto mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že aj budúci rok zvládneme. Bude rozhodujúce, ako rýchlo a kvalitne nájdeme riešenia a zrealizujeme ich. Musíme sa zamerať na rozhodujúce úlohy. Predstavenstvo odporúča zamerať sa hlavne na:

 

-          dôsledné sledovanie a pripomienkovanie všetkých návrhov právnych noriem s dopadom na prieskumnú  a ťažobnú činnosť

 

-          aktívne sa podieľať na príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny, nového stavebného zákona s cieľom obmedzenia čiernych ťažieb, nového zákona o environmentálnych dopadoch na životné prostredie (EIA) a novely geologického zákona

 

-          zhodnotenie cieľov novej surovinovej politiky Slovenska a v prípade posúdenia o potrebe jej spracovania ponúknuť spoluprácu odborníkov komory

 

-          vytváranie dobrých podmienok pre investorov, ktorý majú záujem naše územie skúmať a následne suroviny ťažiť

 

-          podporovanie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

 

-          podporovanie vydávania baníckych publikácii

 

-          podporovanie budovania Slovenskej banskej cesty.

 

 

 

Vážení delegáti,

 

V našich stanovách máme zadefinované poslanie komory. Máme svoje spoločné záujmy pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky. Pri uplatňovaní našich záujmov budeme sa spoliehať aj na spoluprácu s ministerstvami, HBÚ i odvetvovými združeniami. Budeme vytvárať podmienky spolupráce so Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou pre vŕtacie a trhacie práce, využívať vedomosti vás všetkých, odporúčania baníckych spolkov a cechov. Budeme v spojení s poslancami i europoslancami, aby legislatívne neobmedzovali našu činnosť. Za doterajšiu spoluprácu všetkým uvedeným úprimne ďakujem a dovolím si vysloviť presvedčenie, že dobrá spolupráca pretrvá.

 

            Záverom ďakujem všetkým Vám, zástupcom členských organizácií, že ste aktívne prispeli k plneniu, pred rokom vytýčených úloh. Ďakujem aj hosťom, že nás poctili svojou prítomnosťou na našom VZ.

 

            Prajem do ďalšej práce všetkým zdravie a pohodu v práci i v rodinách.

 

ZDAR BOH!