Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Výročná správa 2011

 Ctení  hostia,  milé dámy, vážení páni, vážení delegáti,                                           

stretávame sa po roku, ako najvyšší orgán Slovenskej banskej komory, aby sme zhodnotili našu prácu, činnosť orgánov a schopnosť pôsobiť podľa zákona Národnej rady SR o Slovenskej banskej komore č. 59 z roku 1998. Rovnako posúdime, či komora plní základné zámery, pre ktoré bola založená.

Sú to:

 

 

 

-         ochrana a presadzovanie oprávnených záujmov našich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach s nimi súvisiacimi,

 

 

 

-         spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávnymi inštitúciami pri tvorbe strategických zámerov, rozvojových programov a všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť prieskumu, ťažby a spracovania surovín,

 

 

 

-         podporovať podnikanie za rovnakých podmienok pre každého a dobre využívať a zhodnocovať domáce suroviny.

 

 

 

            Orgány komory boli zvolené pred štyrmi rokmi.  Dnes, keď budeme voliť nové orgány, zhodnotíme aj ich štvorročnú prácu.

 

 

 

                Predstavenstvo sa od jeho zvolenia na valnom zhromaždení v roku 2006 čiastočne zmenilo. Do starobného dôchodku odišli Ing. Dušan Oravec a Ing. Anton Ondrejkovič. Za nich boli zvolení páni Ing. Fedor Boroška a  Ing. Stanislav Lukáč. Do iných pracovných pozícií vo svojich organizáciách boli zaradení páni prof. Ing. Pavol Rybár, PhD a Ing. Ivan Slezák. Za nich boli zvolení do predstavenstva Ing. Jozef Levoča a prof. Ing. Gabriel Weiss. PhD. V dozornej rade došlo k odchodu Ing. Ježíkovej pre zánik organizácie Solivar, a.s. Prácu v predstavenstve a v komore kontrolovala päťčlenná dozorná rada v zložení Ing. Peter Čorej PhD., hosť. prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc., Ing. Stanislav Rákoš, Ing. Jozef Širila a Ing. Ján Kačeňák, ktorý ako náhradník sa stal členom po spomenutom odchode. 

 

 

 

                Na našich  troch predošlých valných zhromaždeniach, po voľbách orgánov, bolo prijatých celkom 51 uznesení. Boli zamerané hlavne na:

 

 

 

-         spoluprácu s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom životného prostredia SR pri tvorbe novej legislatívy vytvárajúcej vhodné podmienky podnikania,

 

 

 

-         rozvíjanie vzťahov vzájomnej spolupráce s orgánmi štátnej správy,

 

 

 

-         presadzovanie rovnomernosti právnej váhy legislatívy ochrany prírody a využívania nerastného bohatstva,

 

 

 

-         presadzovania a aplikovania realizácie Surovinovej politiky SR ,

 

-         prostredníctvom členstva v Eurakol (EURACOAL), Euromains (EUROMINES) a ÚEPG presadzovať naše záujmy pri tvorbe európskej legislatívy,

 

 

 

-          rozvíjať spoluprácu so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska,

 

 

 

-         podporovať vydávanie baníckej literatúry,

 

 

 

-         vytvorenie zásad práce s verejnosťou s cieľom zviditeľniť komoru, ale hlavne meniť jej názor na  prieskum a ťažbu nerastov a zvyšovať záujem o štúdiumbaníctva, geológie a geofyziky na stredných a vysokých školách,

 

 

 

-         úzko spolupracovať s BERG fakultou pri príprave odborníkov,

 

 

 

-         rozvíjať projekt realizovania Slovenskej banskej cesty.

 

 

 

        Za celé obdobie predstavenstvo zasadalo 48 krát.                Na rokovania boli pravidelne postupne prizývaní  predstavitelia našich členov, aby sme spoločne riešili ich problémy. Darilo sa to hlavne preto, že na rokovaniach sa zúčastňovali čelní predstavitelia ministerstiev hospodárstva a životného prostredia, väčšinou generálni riaditelia sekcií energetiky, geológie a prírodných zdrojov. Ich prítomnosť bola prínosom  pre prípravu noviel pre nás rozhodujúcich zákonov, banského, geologického, energetických zákonov a zákonov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Plnenie hlavných zámerov sme hodnotili na predošlých troch valných zhromaždeniach. Vyslovili sme spokojnosť takmer vo všetkých oblastiach. Nepodarilo sa nám však dosiahnuť odporúčanie Vlády SR súvisiace s prijatou Surovinovou politikou SR smerujúcou k  vyšším územným celkom. Bolo to spracovanie regionálnych stratégií. Prešov, Košice a Nitra stratégiu spracovanú nemajú, čo odôvodňujú nedostatkom prostriedkov.

 

 

 

Od valného zhromaždenia v roku 2009 predstavenstvo rokovalo celkom šesťkrát v dvojmesačných intervaloch. Účasť na rokovaniach bola 85-%tná. Rokovania sa konali vždy v inom regióne – Košice, Vyšná Boca, Plavecký Štvrtok, Jelšava, Častá a Spišská Nová Ves. Predstavenstvo prijalo celkom 46 schvaľujúcich a 30 ukladajúcich uznesení. Všetky boli splnené, alebo sú v plnení. Rokovania sa zúčastňovali pozvaní hostia z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, predseda Hlavného banského úradu, prezident Slovenskej baníckej spoločnosti, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a predsedovia tých baníckych spolkov a cechov, v regióne ktorých sa predstavenstvo konalo. Našich rokovaní sa postupne zúčastnili  zástupcovia Handlovského baníckeho spolku, Baníckeho spolku Spiš, Spolku priateľov bane Nováky, Baníckeho cechu Slovinky a Malokarpatského baníckeho spolku.

 

 

 

 

 

 

 

         Pred rokom sme mali v komore 51 členov. V priebehu roku prejavilo záujem o členstvo 5 organizácií: Ludovika Energy s.r.o., Energogaz a.s., EUROVIA Kameňolomy s.r.o., TRBČ s.r.o. a TaB s.r.o. a štyri fyzické osoby Ing. Ján Hronský, Ivan Štulajter, Róbert Cigánek a RNDr. Ján Pástor.  Predstavenstvo členov schválilo. Komora má teraz 60  členov.

 

 

 

        V minulom roku predstavenstvo zameralo svoju prácu        na plnenie úloh prijatých na poslednom valnom zhromaždení.   Išlo o:

 

 

 

1.           Presadzovať rovnomernosť legislatívnej ochrany sa využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia. Členom komory ukladá sledovať prípravu a tvorbu legislatívnych noriem, ich realizáciu v praxi a dávať podnety predstavenstvu na odstránenie rozdielnych záujmov.

 

 

 

 

 

2.           Organizovať pracovné semináre s autormi legislatívy ochrany a využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia už v dobe ich príprav a o ich jednotnom výklade po ich schválení.

 

 

 

 

 

O  pripravovaných legislatívnych návrhoch súvisiacich s našou činnosťou nás úrad komory pravidelne informoval s požiadavkou na zaslanie pripomienok k nim. Všetky sme zapracovali do spoločných stanovísk komory. Je potešiteľné, že ministerstvá, ktoré legislatívne návrhy noviel a nových zákonov predkladali – ministerstvo hospodárstva, teraz ministerstvo hospodárstva a výstavby (ďalej len MHV SR) a ministerstvo životného prostredia, teraz ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja (ďalej len MPaŽP), väčšinu našich návrhov a pripomienok akceptovalo. Obe ministerstvá nás vnímajú ako subjekt, ktorý okrem toho, že má svoje špecifické podmienky a požiadavky, je subjektom s odbornou spôsobilosťou spolupracovať už pri príprave nových legislatívnych noriem. Zapájajú nás do pracovných tímov v prípravnej etape tvorby noriem. Pri práci s legislatívou je nevyhnutné byť pri  jej príprave. Rozhodujúce však je mať dosah pri jej  schvaľovaní. Pozitívne je, že pracujeme s poslancami NR, ich asistentmi a s členmi legislatívnej rady vlády. Cez nich sa nám darí naše zámery dosiahnuť. Dôležitý je aj kontakt s  poslancami Európskeho parlamentu. Návrhy, ktoré cez nich požadujeme v Európskom parlamente presadiť, prijímajú, podporujú ich svojimi vystúpeniami v diskusiách,  vo frakciách alebo priamo v parlamente.  

 

       

 

V predstavenstve si plne uvedomujeme negatívne dôsledky legislatívy, ktorej prípravu presadzujú a veľmi často aj dosiahnu jej schválenie ochranárske zoskupenia. Ich požiadavky na ochranu prírody sa sústavne stupňujú. Zvyšujú sa  požiadavky na rôzne odborné vyjadrenia, požadujú sa stanoviská, súhlasy a iné úkony, často neodôvodnené. Naši členovia vynakladajú značné prostriedky na proces EIA – posudzovanie vplyvov ťažobnej činnosti na životné prostredie, pri tom tieto závery, aj keď sú schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a životného prostredia nie sú nezáväzné. Chceme, aby sa záväznými stali, aby sa nemohlo rozhodnutím obce bezdôvodne zmeniť miesto nad ložiskom vyhradeného nerastu, zo dňa na deň na miesto, kde obec zvažuje vybudovať zariadenie na rekreačné účely, a tým znemožniť štátu využívať jeho vlastný majetok – výhradný nerast. Niekoľkokrát sme boli vo výboroch Národnej rady SR, kde sme poslancom vysvetlili náš postoj k petícii občanov „Stop uránu na Slovensku“. Upozornili sme , že vykonávať prieskum ložísk je záslužná práca a nemá nič spoločné s ťažbou. Na túto tému sme mali viaceré vystúpenia v rozhlase i televízii, zorganizovali sme tlačovú besedu. Dosiahli sme, že NR SR len zobrala petíciu na vedomie a neprijala uznesenie, ktoré zamedzí aj prieskumné aktivity.

 

 

 

Konkrétne sme spolupracovali s ministerstvami SR pri tvorbe týchto zákonov:

 

 

 

Vyhláška MH SR č. 244/2009 Z. z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom,

 

 

 

Zákon č. 104/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Nariadenie vlády SR č. 107/2010 Z. z. o podrobnostiach vydania osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na uskladňovanie plynov a kvapalín.

 

 

 

Nariadenie vlády SR č. 322/2010 o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie.

 

Návrh vyhlášky MHV SR č. 325/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a  postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu. 

 

 

 

V súčasnej dobe ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia  a regionálneho rozvoja SR a Slovenská banská komora spolupracujú pri príprave zákona o ukladaní kysličníka uhličitého do podzemných horninových štruktúr, v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady, s ministerstvom hospodárstva a výstavby  SR  na vyhlásení pamätného dňa  SR – 10 augusta „Deň obetí banských tragédií.“

 

 

 

         V  rámci riešenia geologických úloh sme spolupracovali na materiáloch „Strategické environmentálne suroviny“, „Banské vody vo vzťahu k horninovému prostrediu a ložiskám nerastných surovín“ a „Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti“, na „Návrhu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží“, „Správe o katastrofálnom zosuve pôdy v  Nižnej Myšli“ a „Informácii o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám“.

 

       

 

 

 

V oblasti geologického práva sme spolupracovali na štyroch novelách geologického zákona. Ostatnou novelou, ktorá nadobudla účinnosť 10. júna 2010, bola doplnená kompetencia ministerstva, ako orgánu štátnej geologickej správy, zabezpečiť urýchlené riešenie následkov živelných pohrôm v čase ich vzniku.

 

       

 

Aktívne sme sa podieľali na príprave Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 255/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spolupracujeme na príprave novej Koncepcie geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016, ktorá bude vychádzať zo schválených uznesení vlády SR, usmernení Európskej komisie a oznámení Komisie Európskych spoločenstiev Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Koncepcia bude zohľadňovať nové trendy strategického rozvoja geológie, prírodných zdrojov a horninového prostredia s dôrazom na environmentálny aspekt a trvalo udržateľný rozvoj.

 

 

 

 

 

 

 

3.           Pripraviť a realizovať zmluvu o spolupráci so syndikátom novinárov. V nej sa hlavne zamerať na pravidelnú informovanosť o našich aktivitách a dlhodobých zámeroch. Informovať syndikát o našom Komunikačnom pláne a jeho plnení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V priebehu roka sme  dvakrát rokovali s predstaviteľmi Syndikátu novinárov. Predstavili sme im náš Komunikačný plán, spolu s nimi sme zorganizovali jednu tlačovú besedu a niekoľko rozhovorov v rozhlase a televízii. Nemáme však s nimi uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Nesplnili sme uznesenie o uzatvorení zmluvy o spolupráci.

 

 

 

 

 

4.           V spolupráci s orgánmi správy hľadať možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci spracovania projektov, na výzvy jednotlivých garantov fondov EÚ a ich realizáciu.

 

 

 

V decembri 2007 Európska komisia schválila pre Slovensko všetky operačné programy. Slovensko  odvtedy môže čerpať finančnú podporu z fondov EÚ. Z 11 operačných programov úrad komory vytipoval 5 – Životné prostredie, Výskum a vývoj, Konkurencieschopnosť, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Vzdelávanie. Vyzval členov o iniciatívu pri získavaní prostriedkov. Informoval ich o základných osiach jednotlivých operačných programov a o možnostiach sledovania výziev.  Nedopracovali sme však spätnú väzbu o informovanosti úradu, kto z našich členov na výzvy reagoval, uspel, či neuspel, prípadne koľko prostriedkov subjekty získali.

 

 

 

 

 

 

 

5.           Spolupracovať s orgánmi štátnej správy, s akademickými a vedeckými inštitúciami, zamestnaneckým a odborovým zväzom a s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti baníctva a geológie.

 

 

 

 

 

Napriek intenzívnym kontaktom s orgánmi štátnej správy,  ZMOS-om, Vyššími územnými celkami nepodarilo sa nám dosiahnuť vždy zhody. V niektorých regiónoch sa ťaží načierno. Vyzvali sme všetky obce a mestá na Slovensku o pomoc pri odhaľovaní čiernej ťažby. Ozývajú sa nám tie, ktoré takúto ťažbu nemajú. S VÚC – kami sme v písomnom styku. Tri regióny, napriek našim argumentom o potrebe spracovať regionálne surovinové politiky, ich spracované nemajú.

 

       

 

Naša spolupráca so Zamestnávateľským zväzom je dobrá. Sme jeho členom, podieľame sa na spracovaní ich stanovísk k pripravovanej legislatíve. So zamestnávateľským a odborovým  zväzom máme pravidelné oficiálne stretnutia na malej tripartite, na ktorej je tretím partnerom ministerstvo hospodárstva a výstavby SR. Hodnotíme na nich   prípravu novej legislatívy a riešime aktuálne otázky. S občianskymi združeniami konkrétnu spoluprácu – hoci len na úrovni stretnutí -  zatiaľ nemáme. Chceme prehĺbiť spoluprácu s geológmi. Majú celkom sedem asociácií, zastrešuje ich združenie. Rokovali sme s jeho zástupcami, predložili program rozvoja spolupráce, na konkrétnu odozvu čakáme. S akademickou obcou a vedeckými inštitúciami spolupracujeme hlavne pri organizovaní konferencií a náboru na štúdium našich odborov.

 

 

 

 

 

6.           Podporovať činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov a prostredníctvom neho udržiavať banícke tradície, podporovať vydávanie baníckych, geologických a historických publikácií, podporovať aktivity v oblasti montánnej turistiky a aj tým zlepšovať verejnú mienku o baníctve.

 

 

 

 Pozitívne hodnotíme našu podporu vydávania baníckej literatúry a kníh s baníckou, alebo blízkou tematikou. Prijali sme zásadu, že všetky knihy, či publikácie, ktorých vydanie podporujeme, dostanú členovia bez úhrady. V tomto roku ste už obdržali Banícke modlitby, Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou výrobou na Spiši, Baníctvo mesta Spišská Nová Ves.  Stalo sa  tradíciou, že na každom valnom zhromaždení dostanú delegáti knihu. Dnes to je  Banícka a hutnícka minulosť v kartografických pamiatkach.

 

    

 

        S uznaním treba povedať, že v oblasti propagovania baníckych tradícií veľký kus práce robia banícke spolky a cechy. V  súčasnosti ich je 20. Spolu vytvárajú Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska. Mali bohatú činnosť. Oceňujeme vydávanie profesijného časopisu Montanrevue, ktorý všetkým našim členom dodávame. Udržuje si svojim obsahom, ako aj grafickým spracovaním, uznanie doma i v zahraničí. Združenie má svoju webovú stránku, podieľa sa na vydávaní publikácií v Marianke, Rudňanoch a Banskej Štiavnici. Vykonalo záslužnú prácu pri organizovaní  III. Stretnutia baníckych miest a obcí v Spišskej Novej Vsi pred dvoma týždňami. Zúčastnili sa v Péči  (Péci) na 12. európskych dňoch baníkov a hutníkov, na 14. stretnutí baníckych miest a obcí ČR v Střibre a na 121. skoku cez kožu v Hodoníne. Podporili Náckov pochod v Banskej Štiavnici. Komora ich v činnosti podporuje, a to  nie len morálne. Všade reprezentujú aj  komoru, ktorej sú členmi. Ďakujeme im za prospešnú prácu.

 

 

 

    Pred dvoma rokmi sme prijali Komunikačný plán Slovenskej banskej komory. V rámci neho sme absolvovali mnoho aktivít:

 

-         naši členovia sa aktívne zúčastňovali viacerých odborných konferencií, na ktorých propagovali činnosť,

 

-         naši členovia aktívne pôsobia v redakčných radách časopisu Montanrevue , Uhlí a  Geologicky průzkum,

 

-         na stretnutiach s poslancami NR SR a aktívnou účasťou vo výboroch NR prezentujeme nielen naše záujmy, ale i prácu komory,

 

-         oslovili sme všetkých našich členov s výzvou získavania  sociálnej licencie na obranu proti aktivitám mimovládnych organizácií,

 

-         pripravili sme komuniké účastníkov medzinárodnej konferencie „Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie“, ktorá bola zaslaná predsedovi vlády a ministrom hospodárstva a životného prostredia. Zásadne ich žiadame o racionálny prístup k využívaniu domácich surovín,

 

-          zapojili sme sa  do celosvetovej akcie „Vyčistenie sveta“, konkrétne pri čistení geoparku v Banskej Štiavnici,

 

-         pripravili a odoslali sme list Vláde SR s požiadavkou na zverejnenie postoja štátu k problematike využívanie nerastného bohatstva, ktorého je štát vlastníkom – k ťažbe, keď investor prejaví skutočný  záujem o ťažbu

 

-         prijatie zástupcov komory a združenia baníckych spolkov a cechov u prezidenta republiky zviditeľnilo banícky stav, máme prísľub, že prijatie sa uskutoční každoročne ,

 

-         rokovali sme so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu a dohodli, že Slovenská banská cesta bude zaradená do ich zoznamu propagovaných objektov.

 

 

 

 

 

 

 

7.           Prostredníctvom členstva Euromains, Eurakol (EUROMINES, EURACOAL) a ÚEPG presadzovať záujmy pri tvorbe európskej legislatívy. Spolupracovať s našimi europoslancami.

 

  

 

 

 

  Naše členstvo v Euromains (EUROMINES), i členstvo Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v Eurakol (EURACOAL) i Slovenského združenia výrobcov kameniva v  ÚEPG je aktívne. Tieto asociácie majú dobré kontakty na Európsky parlament i aparát Európskej komisie. Pravidelne s nimi komunikujeme, zúčastňujeme sa práce v ich odborných výboroch. V marci sme sa zúčastnili konferencie k hľadaniu stratégie zlepšenia komunikácie s obyvateľstvom a médiami organizovanej Euromains (EURIMINES) vo Viedni a v máji  na  valnom zhromaždení. V januári sme mali zastúpenie prostredníctvom Hornonitrianskych baní Prievidza na výkonnom výbore a v máji na valnom zhromaždení EURACOAL. Pripravujeme sa na stretnutie s témou „Európske uhoľné dni“ ktoré budú na pôde Európskeho parlamentu. V máji sme mali zastúpenie cez Slovenské združenie výrobcov kameniva (SZVK)  na štyroch odborných výboroch a valnom zhromaždení ÚEPG. Členstvo v týchto asociáciách hodnotíme pozitívne.

 

 

 

 

 

8.           V spolupráci s krajskými úradmi, vedením odborových baníckych stredných škôl a BERG fakultou vytvárať podmienky na zvyšovanie záujmu študentov o odbory súvisiace s baníckou činnosťou a spracovaním nerastov.

 

 

 

 

 

     Znepokojuje nás stav v príprave odborníkov, či už na odbornej, stredoškolskej alebo inžinierskej úrovni pre banícke profesie. Privítali sme prijatie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 184/2009 Z.z. Tento stanovil hlavné ciele, ale aj cesty, ako dosiahnuť zlepšenie v štruktúre odborného vzdelávania. V zmysle zákona všetky kraje spracovali regionálnu stratégiu rozvoja odborného vzdelávania. Vytvorili sa krajské rady, kde sme nominovali svojich zástupcov. Vznikla Rada vlády pre odborné vzdelávania a prípravu, ktorú vedie minister školstva. Je do nej menovaný náš predseda predstavenstva. Na náš podnet sa pripravuje novela zákona, v ktorej budú v školách finančne zvýhodnené tie odbory, ktoré neprodukujú dostatok stredne odborných kádrov. Finančne znevýhodnené budú tie, ktorých je na trhu práce prebytok – absolventi gymnázií, ekonomických a manažérskych odborností. V tomto roku – na Slovensku nebol otvorený študijný odbor baníctva, geológie ani geotechniky. Urobili sme aj s Vašim pričinením prieskum potrieb takýchto odborníkov do roku 2015. Každým rokom potrebujeme cca 60 absolventov. Našu angažovanosť vidíme v zvrátení tohto stavu prípravou a realizáciou konkrétnych opatrení. Stav pokladáme za vážny a odporúčame valnému zhromaždeniu prijať na  jeho riešenie úlohu. Komora v zmysle spomenutého zákona vytvorila Sektorovú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu učebného odboru Baníctvo, geológia a geotechnika. Sú v nej zástupcovia ministerstiev školstva, hospodárstva, životného prostredia, práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia VÚC, BERG fakulty a zamestnávateľského zväzu. Cieľom je vytvoriť predpoklady, aby požiadavky našich organizácií na odborníkov boli postupne napĺňané. Aj napriek čiastočnému zlepšeniu záujmu absolventov stredných škôl o štúdium baníckych, geologických a geotechnických odborov na univerzitách,  neodpovedá našim potrebám. Len pre baníctvo a geotechniku by sme každoročne potrebovali 20-30 absolventov. Aby sme to dosiahli odporúčame členom využívať platnú legislatívu, ktorá umožňuje motivovať študentov už na úrovni maturantov stredných škôl a  usmerňovať ich na pre nás potrebné študijné odbory.

 

 

 

 

 

9.           V spolupráci s BERG fakultou ovplyvňovať prípravu absolventov pre potreby ťažobných organizácií, organizovať prednáškové cykly o najnovších poznatkoch v oblasti geologického prieskumu, dobývania a úpravy nerastov. Hľadať spôsoby oživenia výskumnej a vývojovej činnosti v baníctve.

 

 

 

V oblasti prípravy absolventov BERG fakulty pre potreby našich organizácií sme zámery zo strany komory nesplnili uspokojivo. Podieľame sa síce na zostavovaní hlavného zamerania štúdia vybratých odborov, komora však nemá so študentmi priamy kontakt formou  seminárov. Niektorí naši členovia prednášajú odborné predmety a odovzdávajú študentom najnovšie poznatky v technológiách vŕtania, prieskumu ťažby i spracovania surovín. Výskumnú a vývojovú činnosť na fakulte a vedeckých ústavoch sme ponechali na iniciatíve našich členov. Viacerí naši členovia spolupracujú so Slovenskou akadémiou vied,  Ústavom geotechniky. Tento napr. riešil abrazivitu hornín a čistenie šaštínskych pieskov biotechnológiou. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. s  BERG Fakultou riešia podzemné splyňovanie uhlia s nádejnými výsledkami, a geofyziku pri splyňovaní,  s VGÚDŠ 3 D modelovanie, s baníckou akadémiou v Krakove stabilitu banských diel, s Banskými projektmi stabilitu G jamy, s Univerzitou Komenského elektrické merania zmeny geomechanického prostredia a s Hlavným inštitútom baníctva v Katoviciach overovanie tektoník pomocou georadaru. Slovenské magnezitové závody riešia s fakultou optimalizáciu páliaceho procesu na rotačných peciach. Fakulta v rakúskom Leobene, riešila úpravu mastenca. 

 

 

 

10.      Pripraviť voľby orgánov komory na budúce Valné zhromaždenie v roku 2010.

 

 

 

11.      Rozpracovať uznesenia do Programu činnosti predstavenstva na rok 2009 – 2010.

 

 

 

 

 

Obe uznesenia boli splnené – voľby do orgánov sú pripravené a uznesenia boli rozpracované do plánu práce predstavenstva.

 

 

 

 

 

     Podľa plánu našej činnosti sme mali pravidelne prizývať rozhodujúce subjekty na predstavenstvo, kde sa informujeme o výsledkoch ich práce, problémoch a požiadavkách, pri riešení ktorých môže komora prispieť. Celkom sme sa na našich rokovaniach informovali o siedmich subjektoch. Hlavnou témou boli aktuálne otázky a problematika legislatívy. Výsledkom spolupráce boli viaceré požiadavky na ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia, krajské úrady, ZMOS, Hlavný banský úrad i iné organizácie. Spomeniem niektoré: požiadavka na urýchlené vydanie vyhlášok z MH, ktorých je obsolentných niekoľko desiatok, upozornenie na rozmáhanie sa čiernej ťažby surovín – bez povolenia činnosti Obvodným banským úradom, upresnenie zásad rokovania výberových komisií na pridelenie dobývacích priestorov, v ktorých komora má zákonné zastúpenie a v minulom roku ich bolo sedem, oslovenie poslancov EP o zastavenie iniciatívy Green  Peace, ktorý požadujú v celej Európe zakázať technológie, pri ktorých sa používania kyanid a viaceré ďalšie. Tento systém pokladáme za prospešný a odporúčame valnému zhromaždeniu v ňom pokračovať.

 

 

 

    Nesplnili sme úlohu o spracovaní surovinových politík vo vyšších územných celkoch. Tri kraje ju nemajú spracovanú. Nedokázali sme presvedčiť ich vedenia o správnosti odporúčania Vlády SR. Ich argumentom bolo, že nemajú dostatok prostriedkov na spracovanie. Už ich nepresviedčajme o potrebe. Zameriame sa na presadzovanie spracovania novej Surovinovej politiky SR s tým, aby po jej schválení boli vyčlenené prostriedky na spracovanie regionálnych surovinových politík všetkých územných celkov. Na túto tému sme  už hovorili s pánom ministrom Miškovom, pri našom stretnutí po jeho nástupe do funkcie. Bolo by racionálne realizovať to po vzore ČR, kde regionálne surovinové politiky boli spracované za gestorstva jedného ministerstva.  Po spracovaní takýchto regionálnych politík budeme požadovať, aby sa zámery realizovania surovinovej politiky preniesli do rozvojových plánov, krajov, okresov i obcí a miest. Štát, ktorý je podľa Ústavy SR vlastníkom nerastného bohatstva nemôže pripustiť, aby rozhodnutie zastupiteľstva na akejkoľvek úrovni zamedzilo právu vlastníka, aj pri dodržiavaní všetkých environmentálnych zásad a špičkovej technológie ťažby a spracovania nerastov, tento nerast racionálne ťažiť. Dosiahnuť tento stav bude práca náročná.

 

 

 

     Nie sme spokojní so stavom, ako sa nám darilo  informovať verejnosť o našej činnosti, potrebách a požiadavkách. Naša webová stránka neplní dôležitý bod poslania komory, ktorým je propagácia jej členov a informovanosť širokého okruhu o našej činnosti a o našich postojoch hlavne k problematike geologického prieskumu, ťažby nerastov, bezpečnosti pri práci a porovnanie našej technológie so svetom. V rámci hodnotenia účinnosti Komunikačného plánu sme na posledných predstavenstvách posudzovali možnosti zlepšenia komunikácie s verejnosťou. Spracovali sme Mediálnu stratégiu prezentácie komory a rozhodli, že v tejto oblasti budeme využívať hlavne platenú inzerciu do denníkov s hospodárskym a ekonomickým zameraním a cielenými príspevkami aj do časopisu Montanrevue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení delegáti, vážení hostia,

 

 

 

uviedol som hodnotenie plnenia našich zámerov za funkčné obdobie orgánov. Vo výsledkoch našej práce ako celku sú však aj výsledky jednotlivých organizácií, ktoré komora združuje. Dovoľte mi preto vás stručne oboznámiť aj o ich výsledkoch i zámeroch. Najprv niekoľko všeobecných údajov. Minulý rok poznačila kríza. Okrem uhlia, ktorého sa na Slovensku  vyťažilo o 15% viac ako v roku predchádzajúcom, v súlade so zámermi v stratégii energetickej bezpečnosti štátu, poklesla ťažba všetkých surovín. Ťažba ropy klesla o 25% a vyťažili sme jej 15 550 ton, zemného plynu o 4,5% a vyťažili sme ho 106 tis. kubických metrov, rúd o 86% a vyťažili sme ich len 65 tis. ton, magnezitu o 41% a vyťažili sme ho 860 tis. ton, ťažba soli sa zastavila pre vyhlásenie konkurzu na náš jediný ťažobný subjekt Solivary Prešov. Roky bola jej ťažba na úrovni 100 tis. ton, za posledný rok sa vyťažilo posledných 41 tis. ton a v najbližších rokoch nebudeme je producentmi. Podobne sa znížila ťažba všetkých stavebných surovín. Ťažba stavebného kameňa o 13,5%, štrkopieskov a pieskov o 10,3%, tehliarskych surovín o 43%, vápencov a cementárskych surovín o 32%, vysokopecných vápencov o 8%. Za rok 2009 sme celkom vyťažili z podzemia 3,7 mil. ton a z povrchu 34 mil. ton surovín. Jedine ostatné suroviny ako celok zvýšili ťažbu. Tieto predstavujú bentonit, alginit, keramické a žiaruvzdorné íly, sklárske a zlievárenské piesky, kaolín, zeolity, živce, tufity, travertíny. Patrí sem aj mastenec. Práve to je surovina, ktorá má dobrú perspektívu rozvoja ťažby. V Gemerskej Polome pri Rožňave sa ukončili štvorročné otvárkové práce a začína ťažba v podzemí. Ide o ložisko európskeho významu a predpokladá sa ročná ťažba 100 tisíc ton. Dostupná časť ložiska vystačí na asi 15 rokov, celé ložisko je však oveľa väčšie. Investícia otvárky presiahla 16 mil. €. Všetky ťažobné organizácie urobili maximum pre udržanie zamestnanosti a ekonomickej prosperity. Mali na zreteli, že ide o prechodné obdobie a tiež skutočnosť, že profesia dobrých baníkov nie je na voľnom trhu práce. Napriek tomu klesol počet pracovníkov o 870. Ťažobný priemysel zamestnával v minulom roku priamo 6850 ľudí, nepriamo ďalších cca 15 tisíc.    

 

 

 

Hornonitrianske bane Prievidza, akciová spoločnosť v roku bola 2 277 000 ton. Oproti roku predchádzajúcemu vzrástla o 15%. Z toho pre malospotrebiteľov bolo vyrobené 64 tis. ton triedených druhov. Spoločnosť zamestnáva cez 4250 zamestnancov, z toho v  podzemí pracuje 2250. Produktivita práce vzrástla o 3,75 %  Priemerný zárobok je 780 € a tiež sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 1,51 %.

 

 

 

        Spoločnosť realizovala významný projekt – Otvárka     ťažobného úseku v Bani Nováky, čím sprístupnila cez 7. mil. ton zásob uhlia.

 

 

 

Pozitívnou skutočnosťou je, že Vláda SR schválila projekt využívania domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme na obdobie rokov 2011 až 2020 s výhľadom do roku 2035, uznesením č. 47/2010. Tento dokument vychádza z aktuálnych štátnych koncepcií a  z plánovaného rozvoja zdroja ENO, ako aj z aktualizovaného výhľadu ťažby uhlia na Slovensku. Predpokladá sa zachovanie využitia domáceho uhlia na výrobu elektrickej energie a poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike v takom rozsahu, v akom sa využíva v dnešnej dobe, t.j. na úrovni cca 2 400 kt. s postupným poklesom na úroveň 2 000 kt. od roku 2015. Týmto bude zachovaná bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektroenergetickej sústavy.

 

 

 

 Napriek vyššie uvedeným vcelku pozitívnym faktom je potrebné spomenúť viaceré riziká, ktoré hrozia najmä v rámci banskej činnosti, a to sprísňovanie environmentálnej legislatívy v sektore baníctva a energetiky, najmä v dôsledku klimatických zmien, zameranej na redukciu skleníkových plynov a ochrany ovzdušia.

 

 

 

Jednou z dvoch hlavných činností NAFTA a.s. bolo v roku 2009 uskladňovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch. Spoločnosť poskytovala oblasti spoľahlivé a flexibilné služby. Ich význam zdôraznila plynová kríza, keď podstatná časť spotreby Slovenska bola zabezpečovaná plynom ťaženým zo zásobníkov NAFTY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roku 2009 práce na projekte rozšírenia skladovacích kapacít Gajary – báden výrazne pokročili. Tento projekt je jediným novým zásobníkom na území Slovenska vo výstavbe. Jeho dobudovaním sa významne zvýši bezpečnosť dodávok plynu na Slovensku a v  členských štátoch EÚ.

 

 

 

Investície smerovali do modernizácie hlavných technologických celkov. NAFTA sa tiež zaoberala implementáciou nových bezpečnostných štandardov vyplývajúcich z legislatívy  Európskej únie. Spoločnosť NAFTA a.s. sa v roku 2009 okrem podzemného skladovania sústredila i na prieskum a ťažbu vo Viedenskej panve a Východoslovenskej nížine.

 

 

 

Hlavné úsilie bolo zamerané na prípravu 4530 m hlbokého vrtu  vo Viedenskej panve v úzkej spolupráci so spoločnosťou O EM fau (OMV). Ďalším dôležitým projektom bola príprava 4207 m hlbokého vrtu v rámci ťažobného ložiskového prieskumu, ktorý bude odvŕtaný v tomto roku. V rámci prieskumnej kampane, odvŕtali šesť prieskumných vrtov v objeme 9 313 metrov a uskutočnili sa rozsiahle 2D a 3D seizmické merania na ploche viac ako  200 km štvorcových.

 

 

 

V oblasti ťažby spoločnosť aj v roku 2009 vykonala opatrenia smerujúce k stabilizácii produkcie uhľovodíkov s cieľom efektívne a optimálne využiť potenciál ťažobných oblastí NAFTA a.s. Spoločnosť vyťažila  v roku 2009 15 tis ton ropy, 103 mil. kubických m plynu a 2,9 tis ton gazolínu.

 

SMZ, a.s. Jelšava v roku 2009  negatívne ovplyvnila  kríza. Spôsobila výrazné zníženie predaja výrobkov. Pokles predaja zasiahol všetkých svetových výrobcov magnezitových žiaruvzdorných produktov, keďže došlo k značnému poklesu výroby ocele vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Číny a Indie. Mnohí výrobcovia ocele a v nadväznosti na nich aj výrobcovia magnezitových stavív výrazne znížili výrobu, resp. ju úplne zastavili.

 

 

 

V odbyte bolo vyexpedovaných 216 tis. ton sypkých hmôt, čo predstavuje oproti roku 2008 pokles o 33 %. Celkový export v tonách predstavoval 91,5 % z odbytu. Vyťažených bolo takmer 700 tis. ton úžitkovej rúbaniny.

 

 

 

Podnikateľskú činnosť SMZ, a.s. Jelšava v roku 2009 pozitívne ovplyvnili hlavne nasledovné skutočnosti:

 

-       pokles cien technologických palív a nafty  

 

-       rast odbytu troskotvorných prísad

 

-       realizácia reštrukturalizačných opatrení na zníženie nákladov.

 

 

 

Negatívne na podnikateľskú činnosť vplývali najmä :

 

-nízky odbyt hlavne v I. polroku 2009 spôsobený dopadmi krízy na oceliarsky priemysel

 

-rast cien elektrickej energie o takmer 4 %.

 

 

 

 

 

Došlo k výraznému zhoršeniu ukazovateľov rentability, avšak k zníženiu zadĺženosti  a k zvýšeniu vlastného imania firmy.   

 

 

 

Na elimináciu dopadov nadmerného zníženia odbytu v posledných troch mesiacoch roka 2008, ktorý pokračoval aj v I. polroku 2009 bola firma nútená pristúpiť k značnému zníženiu počtu zamestnancov. 

 

 

 

Investičné činnosti a dodávateľské opravy boli utlmené na minimum. Pokračovala spolupráca v zefektívňovaní výroby v rotačných a šachtových peciach a na vývoji nových pecných agregátov s TU Košice.

 

 

 

Rok 2010 sa ešte stále nesie v znamení doznievania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. Opatrenia, ktoré boli prijaté v posledných mesiacoch roku 2008 a v roku 2009 na elimináciu a zmiernenie jej dopadov na spoločnosť sa v roku 2010 prejavili v plnej miere pozitívne.  Firma dosahuje oproti roku 2009 výrazne vyššiu produkciu na úrovni 85 až 90 % predkrízovej úrovne a tiež lepšie hospodárske výsledky.

 

       

 

SMZ, a.s. Jelšava v tvrdej konkurencii svetových výrobcov magnezitových netvarovaných žiaruvzdorných produktov obhájila aj v období svetovej krízy svoje významné postavenie, čo dáva veľmi dobré predpoklady pre ďalšiu prosperitu a rozvoj firmy v ďalšom období. 

 

Slovenská banská, s.r.o. je jednou z mála organizácií, ktorá ťaží podzemne. Okrem likvidácie vybraných úsekov a zariadení v centrálnej časti bane sa  uskutočňovala doťažba zvyškových okrajových a dočasne viazaných zásob nerastnej suroviny. Na základe pozitívnych výsledkov vyhľadávacieho geologického prieskumu a následného vlastného ložiskového prieskumu, vykonávaných v období rokov 2005 až 2008, ale tiež v dôsledku zmien vývoja svetových cien drahých a farebných kovov, sa situácia závodu diametrálne zmenila. Cieľom činnosti spoločnosti je ťažba a spracovanie komplexných drahokovovo-polymetalických rúd z novoobjaveného východného smerného pokračovania ložiska. Predpokladá sa, že ťažba rudy dosiahne v tomto roku 30 000 ton pri kvalite ťaženej rudy zlata 10 g/t; striebra 7 g/t; olova, zinku a medi až  1 %, pri tom zvažujú vyraziť 2 000 m dlhých banských diel a vyvŕtať 1500 m vrtov. Spoločnosť zamestnáva 80 pracovníkov.

 

 

 

Slovenské združenie výrobcov kameniva má 53 riadnych členov a 5 pridružených. Z toho je 31 ťažobných organizácií a 22 dodávateľov strojov a technologických zariadení. Za rok 2009 bola v rámci Slovenska dosiahnutá ťažba stavebného kameňa v množstve 17 552 tis. ton,   z toho 14 760 tis. ton členmi združenia, čo predstavuje 84,1 %. V rámci Slovenska bola dosiahnutá ťažba štrkopieskov a pieskov v množstve

 

10 331 tis. ton, z toho 4 576 tis. ton členmi združenia, čo predstavuje 44,3%. Medzi najväčších ťažiarov z radov členov Slovenského združenia výrobcov kameniva  (SZVK)  patria Alas Slovakia s.r.o. Bratislava,  Karmeus (Carmeuse) Slovakia s.r.o. Slavec, EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. Žilina, VSK MINERAL s.r.o. Košice, KSR-Kameňolomy SR s,r.o. Zvolen, Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník, Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zlaté Moravce, PK Doprastav a.s. Žilina, Kameňolom Sokolec s.r.o. Bzenica a VSH a.s. Turňa nad Bodvou.            

 

 

 

 Združenie realizovalo viaceré odborné akcie: XI. odborný seminár v Novom Smokovci, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Obsahovo bol zameraný na aktuálnu problematiku dotýkajúcu sa ťažobných organizácií, ako napr. surovinové zdroje strategickej dôležitosti a surovinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, zámery ťažiarov a surovinová politika, vyvlastňovacie konanie v kompetencii obvodných banských úradov, aktuálny stav pri riešení stretov záujmov ochrany prírody a ťažby kameňa, štrkopieskov  a pieskov, usmernenia Európskej komisie pre neenergetické ťažobné činnosti a NATURA 2000 a pod. K uplatňovaniu banských bezpečnostných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce v nadväznosti na praktické skúsenosti z lomov, štrkovní a pieskovní za obdobie posledných 3 rokov, sa konal ďalší odborný seminár vo Vyhniach a  v Senci  VIII. odborný pracovný seminár so zameraním na kvalitu vyrábaného kameniva.

 

       

 

Aktívnu snahu o zlepšovanie životného prostredia, ochranu  prírody a krajiny, ale aj zlepšenia názoru verejnosti na výrobu kameniva vyvíja Slovenské združenie výrobcov kameniva aj formou organizovania národnej súťaže o trvalo udržateľný rozvoj. Tri najlepšie projekty boli prihlásené do „Súťaže UEPG o vyznamenania za trvalo udržateľný rozvoj 2010“. Všetky tri projekty od SZVK boli ocenené diplomami. Konkrétne VSK MINERAL, s.r.o., Košice – kameňolom Vechec: Uznanie za excelentnosť v kategórii „Rekonštrukcie-obnovy“ za systematickú a citlivú rekonštrukciu-obnovu predtým zanedbaného kameňolomu; EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o., Žilina: Uznanie za excelentnosť v kategórii  „Najlepšie praktiky v oblasti životného prostredia“, za moderné praktiky pre odvodňovanie povrchovej vody v kameňolome; ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava – kameňolom Sološnica: Uznanie za excelentnosť v kategórii „Najlepšie praktiky v oblasti životného prostredia“, za významné investície do ochrany životného prostredia na úrovni zodpovedajúcej súčasným požiadavkám.

 

 

 

Východoslovenské kameňolomy, a. s. Zabezpečovala  ťažbu sádrovca a anhydritu v bani „Sadrovka Mária“ Novoveská Huta 274, Spišská Nová Ves, ďalej úpravu, expedíciu a predaj pre potreby slovenských a maďarských cementární. Vyrobili celkom 114 675 ton a predali 102 466 ton.  Ďalšie aktivity smerovali ku snahe o finalizáciu spracovanej suroviny, poskytovaniu dopravných služieb, rozvoj samostatnej obchodnej činnosti a služby v oblasti kontroly kvality cez vlastné laboratórium. Spoločnosť má certifikát systému riadenia spoločnosti ISO 9001:2000. Zamestnáva 94 zamestnancov. Za rok 2009 pracovala so ziskom cez 22 tis. Eur. V tomto roku zvažuje ešte mierne zníženie výroby. V bani  „Sadrovka Mária“, Novoveská Huta pokračuje sociálna ťažba aj v roku 2010.

 

Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.  Spišská Nová Ves. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom Rudohorská investičná spoločnosť, a.s.. Spišská Nová Ves a poskytovateľom SABAR, s.r.o. vykonávali v dobývacích priestoroch pridelených Rudohorskej investičnej spoločnosti, a.s. banskú činnosť zamestnanci spoločnosti SABAR, s.r.o. so sídlom v Markušovciach. Spoločnosť sa v roku 2009 zaoberala dobývaním a úpravou komplexných barytových rúd v Osobitnom dobývacom priestore Poráč I. Celkovo bolo v tomto dobývacom priestore vyťažených viac ako 35 600 ton rúbaniny, z ktorej sa vyrobilo 7 800 t polotovarov a viac ako 1300 ton hotových výrobkov. Na dobývaní sa podieľali 24 zamestnanci. Základným výrobným programom spoločnosti je  výroba finálnych barytových produktov. V dôsledku krízy poklesol predaj banských výrobkov o 30 % oproti roku 2 008. Napriek tomu na trhoch EÚ spoločnosť predala viac ako 8 tis. ton banských výrobkov, čím sa dostala na 3. priečku najväčších exportérov barytu v rámci krajín EÚ. Spoločnosť má pridelený aj dobývací priestor Markušovce I  pre ťažbu ložiska Markušovce – odkalisko – baryt. Na tomto ložisku sa predpokladá obnovenie ťažby v roku 2011. V ďalšom dobývacom priestore Markušovce pre ťažbu ložiska vápenca je predpoklad začatia otvárky a ťažby ložiska v roku 2013.

 

 

 

Prefa SUČANY. Organizácia zamestnáva pri ťažbe a úprave štrkopieskov 23 osôb  V roku 2009 sa vyťažilo

 

160 000 kubíkov štrkopieskov. Po začatí výstavby diaľnice D 1 na úseku Dubná Skala Turany problémy s odbytom neboli, avšak po zastavení prác na výstavbe došlo k zníženiu odbytu. V prípade    obnovenia výstavby problémy spoločnosť neočakáva.

 

 

 

EMED Slovakia  vykonáva prieskum nerastných surovín so zameraním sa na polymetalické a drahé kovy. Jemu pridelené prieskumné územia v súčasnosti pokrývajú približne 700 km2. V roku 2006, spoločnosť objavila ložisko porfýrového typu v okolí Detvy – lokalita Biely Vrch. obsahuje 41 miliónov ton rudy s priemerným obsahom zlata 0,79 g/t, čo je zhruba 34 ton zlata. Na ložisku bolo odvŕtaných 10 600 m jadrových vrtov. V tomto roku 2010 sa zameriava na spresnenie niektorých ekonomických parametrov ložiska a na  prípravu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Nezanedbateľnou súčasťou prieskumných aktivít je aj tzv. „sociálna licencia“. EMED Slovakia intenzívne spolupracuje s miestnymi komunitami a samosprávami, kde ich pravidelne informuje o aktivitách, či už prostredníctvom mesačného periodika „Novinky“,  ale aj formou osobných stretnutí.

 

 

 

Rudné bane, štátny podnik je jediným štátnym podnikom v odvetví baníctva, ktorého náplňou je hlavne zabezpečovať útlmový program v rudnom baníctve. V rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva pre rok 2009 bolo naň vyčlenených celkom 3 603 262,30 €. Z toho na realizáciu technických prác 2 755 094,98 € a 848 167,32 € na sociálne dotácie a dávky z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozičnej doby. Z technických prác boli realizované stavby  napr. Čistenie odpadových vôd  spod skládky nebezpečného odpadu vo Vajskovej v náklade 215 412,69 €, Sanácia odvalu Piesky – Zamperk, Špania Dolina v náklade  111 153 ,15 €, Terénne úpravy závalového pásma Rudňany v náklade  280 659, 54 €, Likvidácia banských objektov lokalita Sirk na Gemeri v náklade 273 203,47 €, Prievaly banských vôd  z Novej štôlne pri Spišskej Novej Vsi v náklade 133 094,56 €. V súlade s legislatívnymi zmenami Rudné bane vyplácajú osobitný príspevok baníkom za všetky subjekty na Slovensku, zabezpečujú a likvidujú staré banské diela a ich následky ohrozujúce verejný záujem.

 

 

 

Skanska BS v roku 2009 ukončila "Otvárkovú štôlňu do ložiska mastenca" v Gemerskej Polome a časť roku realizovala raziace práce na OKD dul Paskov.
Ukončené boli raziace práce a budovanie definitívneho ostenia tunela 513 v Prahe.
Intenzívne pokračovali práce na cestnom okruhu vo Švédskom Štokholme a zahájili raziace práce dvojkoľajného železničného tunela Turecký vrch pri Novom Meste nad Váhom.
Začali sme  prípravou na razenie dvoch tunelových rúr diaľničného tunela Markovec v Slovinskom Koperi. V roku 2010 prešla Skanska BS organizačnými zmenami a všetky jednotky boli zlúčené do Skanska SK. Banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom vykonáva teraz Skanska Sk - závod Tunely.

 

 

 

Slovenské banské múzeum. Hlavnou ťažiskovou úlohou bola ochrana a spracovanie zbierkového fondu a jeho prezentácia v rámci expozícií a výstav. Výstavy realizované v priestoroch múzea predstavovali rôznorodý zbierkový fond múzea. Spolupracovalo s múzeami na Slovensku, umelcami pri galerijných výstavách. Zriadilo videoprojekciu na premietanie filmov o baníckej práci v piatich jazykových mutáciách. Realizovalo výstavu „Minerály Karpatských rudných žíl“, so 151 exponátmi. Pracovalo na scenári expozície „Uhoľné baníctvo na Slovensku“. Expozícia predstaví rozvoj ťažby uhlia na Slovensku, so zameraním na priemyselnú ťažbu uhlia. Pri získavaní podkladov úspešne spolupracovalo s Hornonitrianskymi baňami Prievidza a.s. a HBZS v Prievidzi.

 

 

 

V roku 2005 sa stalo spoluriešiteľom Národného programu záchrany a transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu. Úloha sa transformovala do programu Slovenská banská cesta. Spolupracuje so Združením baníckych spolkov a cechov  Slovenska, Ústavom podnikania  a cestovného ruchu Fakulty BERG TU Košice, Rudnými baňami, š.p. Banská Bystrica, Ústavom vedy a výskumu UMB Banská Bystrica, Slovenskou banskou komorou. Je odborným garantom projektu „Slovenská banská cesta“. Prostredníctvom Centrálnej informačnej kancelárie podáva základné informácie o produktoch ponúkaných v rámci programu Slovenská banská cesta.

 

 

 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt od roku 1990 a je našim členom od jej založenia. Spoločnosť sa zameriava  na oblasť zvyšovania odbornej úrovne pracovníkov, ktorí vykonávajú trhacie práce a to formou výučby uchádzačov o oprávnenie strelmajstra a technického vedúceho odstrelov. Doposiaľ spoločnosť vyškolila 501 strelmajstrov a 47 technických vedúcich odstrelov. Prínosom pre slovenské baníctvo je vydávanie odborných publikácií, ktoré sú jedinou odbornou  literatúrou na Slovensku v oblasti trhacích prác. V tomto roku bola vydaná publikácia „Metodológia seizmiky trhacích prác“ a monografia „Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce 1990-2010“. Spoločnosť je členom Európskej federácie explozívnych inžinierov. Aktívne spolupracuje so spoločnosťami v Poľsku, Maďarsku, Česku a Bulharsku, ako aj s výskumnými ústavmi, školami a výrobcami prostriedkov trhacej techniky.

 

 

 

Slovenská banícka spoločnosť svoju činnosť zameriavala najmä na oblasť využívania domácich nerastných surovín. Každoročne pripravuje medzinárodné konferencie, na ktorých sú prijímané závery pre ústredné štátne orgány Slovenskej republiky. Požiadala Národnú radu SR o odmietnutie legislatívnych návrhov obsiahnutých v petícii „Stop uránu na Slovensku“. Podporovala závery z tlačovej konferencie komisára G. Verheugena „Nerastné bohatstvo pre Europu“. Spoločnosť sa hlási  k „Madridskej deklarácii o nerastných surovinách 2010“, ktorá bola prijatá na konferencii 16.-19. júna 2010“ v Madride. Závery tejto deklarácie sa premietnu aj do pripravovanej konferencie „Nerastné suroviny a životné prostredie“  7. a 8. októbra 2010 v hoteli REPISKÁ.

 

 

 

Spoločnosť podporila celý rad odborných aktivít, ktoré uskutočnili jej odborné skupiny  a vybrané základné organizácie, osobitne pri Ústave geotechniky SAV v Košiciach a Fakulte BERG TU Košice. Každoročne organizuje technologické work-shopy v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. Zabezpečuje účasť zástupcu spoločnosti v Európskej organizácii, ktorá združuje geodetov a aj banských meračov. Ich člen pracuje v Komitéte Svetových baníckych kongresov“. Úzko spolupracujú najmä so Spoločnosťou Inžinierov a technikov baníctva Poľska a s Banícko-Hutníckou akadémiou v Krakove.

 

 

 

 

 

Vážení delegáti, vážené dámy, vážení páni,

 

    

 

vypočuli ste si správu o činnosti predstavenstva, o činnosti a výsledkoch, ktoré ste zabezpečovali vo Vašich spoločnostiach. Je potešiteľné, že naše hospodárstvo znova naberá dynamiku. V druhom štvrťroku sme na Slovensku dosiahli najvyšší hospodársky rast v Európe. Je to dobrá správa. Spoločne si prajme, aby sa podobná dynamika vrátila aj do ťažobného priemyslu. Smerovanie komory však od dnešného dňa budú zabezpečovať dnes volené nové orgány. Novému predstavenstvu a valnému zhromaždeniu odporúčame sústrediť  sa najmä na tieto skutočnosti:

 

 

 

-         v súlade s požiadavkou európskych orgánov podporovať spracovanie novej surovinovej politiky SR, dosiahnuť jej záväznosť pri spracovávaní rozvojových programov regiónov, miest a obcí

 

-         novú surovinovú politiku  SR záväzne rozpracovať do úrovne vyšších územných celkov

 

-         v spolupráci so ZMOS-om a Hlavným banským úradom bojovať proti čiernym ťažbám surovín, čím sa deformuje trhové prostredie

 

-         dôsledne sledovať návrhy nových právnych predpisov, dôsledne ich analyzovať z pohľadu dopadov na našu činnosť, pripomienkovať ich a zasadzovať sa o ich, pre nás prijateľné, schválenie

 

-         rozpracovať Mediálnu stratégiu komory do konkrétnych opatrení a tieto realizovať

 

-         vytvárať aj pre zahraničných investorov, ktorí prejavia záujem o geologický prieskum a prípadne ťažbu priaznivé podmienky, hlavne pre lepšie poznanie nášho nerastného bohatstva a z pohľadu vytvárania nových pracovných príležitostí  

 

-         spolupracovať s VÚC pri otváraní odborov baníctva, geológie a geotechniky na vybratých stredných školách, s cieľom zabezpečiť potrebných stredoškolsky vzdelaných odborníkov a tým aj predpokladu zvýšenia záujmu o štúdium na bakalárske a magisterské štúdium týchto odborov

 

-         podporovať projekt budovania Slovenskej banskej cesty

 

-         podporovať Združenie baníckych spolkov a cechov SR pri aktivitách smerujúcich k zachovávaniu baníckych tradícií a zviditeľňovania novej baníckej histórie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení delegáti,

 

 

 

roky sme dobre spolupracovali s Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom Životného prostredia,  odvetvovým zväzom zamestnávateľov i odborárov, ďalšími ministerstvami, Hlavným banským úradom, BERG – fakultou v Košiciach, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Združením baníckych spolkov a cechov, Spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce, mnohými primátormi a starostami, s mnohými poslancami NR SR a inými organizáciám. Prajem  novému predstavenstvu, aby  nadviazalo na dobré kontakty a pokračovalo v spolupráci.

 

 

 

Dovoľte mi, aby som všetkým vymenovaným za doterajšie vzťahy i spoločne dosiahnuté výsledky úprimne poďakoval. Ďakujem aj ďalším nemenovaným, ktorých sme kontaktovali a veľakrát nám pomohli problémy vyriešiť. Vytvárali sme spolu s nimi predpoklady, aby banícky stav zotrval, prekonával prekážky a čelil tlaku rôznych environmentálnych organizácii a často aj médií proti nášmu pôsobeniu. Sme organizácia združujúca hlavne prvovýrobcov, zisťujeme zásoby našich nerastov, ťažíme a spracovávame naše spoločné bohatstvo.  Baníci tu boli tisíce rokov. Vynaložme spoločne úsilie, aby sme tu nielen boli, ale aby sme boli aj úspešní.

 

 

 

Prajem Vám veľa pohody, zdravia, úspechov a novým orgánom vytrvalosť a odhodlanie.

 

 

 

ZDAR BOH!