Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Uznesenie z valného zhromaždenia SBK 2009

 Uznesenie z Valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory, konaného dňa 11.9.2009 v Banskej Štiavnici.

 

 

 

Valné zhromaždenie:

 

I.                   Berie na vedomie:

 

1.    Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia. 

 

II.                Schvaľuje:

 

1.      Program rokovania Valného zhromaždenia.

 

2.      Predsedu VZ Ing. Jána Foltýna.

 

3.      Skrutátorov p. Jozefínu Pekarčíkovú a Ing. Tatianu Mellovú.

 

4.      Zapisovateľa JUDr. Tibora Schvartza.

 

5.      Overovateľa zápisu Ing. Jozefa Širilu

 

6.      Mandátovú komisiu v zložení:

 

                        JUDr. Pavol Rafaj, JUDr. Elena Klukanová, Ing. Martin Holý.

 

7.       Návrhovú komisiu v zložení:

 

Ing. Jaroslav Švejkovský, Ing. Gabriel Weiss, PhD. Ing. Stanislav Gurský. 

 

8.      Správu o činnosti predstavenstva komory za uplynulé obdobie.

 

9.      Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie.

 

10.  Ročnú účtovnú závierku za rok 2008.

 

11.  Finančný rozpočet komory na rok 2009.

 

12.  Výšku členského príspevku na rok 2010 a ich splatnosť, na úrovni roku 2009 s výnimkou občianskych združení a škôl, ktoré budú mať príspevok 166 €.

 

 

 

III.             Zvolilo:  

 

 

1.    Do predstavenstva pána Jozefa Levoču.         

 

 

                                                               

IV.             Ukladá:

 

 

 

1.      Presadzovať rovnomernosť legislatívnej ochrany sa využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia. Členom komory ukladá sledovať prípravu a tvorbu legislatívnych noriem, ich realizáciu v praxi a dávať podnety predstavenstvu na odstránenie rozdielnych záujmov.

 

 

 

2.      Organizovať pracovné semináre s autormi legislatívy ochrany a využívania nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia už v dobe ich príprav a o ich jednotnom výklade po ich schválení.

 

 

 

 

 

 

 

3.    Pripraviť a realizovať zmluvu o spolupráci so syndikátom novinárov. V nej sa hlavne zamerať na pravidelnú informovanosť o našich aktivitách a dlhodobých zámeroch. Informovať syndikát o našom Komunikačnom pláne a jeho plnení.

 

 

 

4.    V spolupráci s orgánmi správy hľadať možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci spracovania projektov, na výzvy jednotlivých garantov fondov EÚ a ich realizáciu.

 

 

 

5.    Spolupracovať s orgánmi štátnej správy, s akademickými a vedeckými inštitúciami, zamestnaneckým a odborovým zväzom a s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti baníctva a geológie.

 

 

 

6.    Podporovať činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov a prostredníctvom neho udržiavať banícke tradície, podporovať vydávanie baníckych, geologických a historických publikácií, podporovať aktivity v oblasti montánnej turistiky a aj tým zlepšovať verejnú mienku o baníctve.

 

 

 

7.    Prostredníctvom členstva EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG presadzovať záujmy pri tvorbe európskej legislatívy. Spolupracovať s našimi europoslancami.  

 

   

 

8.    V spolupráci s krajskými úradmi, vedením odborových baníckych stredných škôl a BERG fakultou vytvárať podmienky na zvyšovanie záujmu študentov o odbory súvisiace s baníckou činnosťou a spracovaním nerastov.

 

 

 

9.    V spolupráci s BERG fakultou ovplyvňovať prípravu absolventov pre potreby ťažobných organizácií, organizovať prednáškové cykly o najnovších poznatkoch v oblasti geologického prieskumu, dobývania a úpravy nerastov. Hľadať spôsoby oživenia výskumnej a vývojovej činnosti v baníctve.

 

 

 

10.  Pripraviť voľby orgánov komory na budúce Valné zhromaždenie v roku 2010.

 

 

 

11.  Rozpracovať uznesenia do Programu činnosti predstavenstva na rok 2009 – 2010.     

 

 

 

V Banskej Štiavnici 11.9.2009

 

 

 

 

                 Ing. Ján Foltýn, v.r.                                      Ing. Jaroslav Švejkovský

 

     predseda Valného zhromaždenia                          predseda návrhovej komisie