Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu

1. marca 2012 sa v Prievidzi konalo už tretie zasadanie Sektorovej rady pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu. Slovenská banská komora sa pripojila k riešeniu národného projektu Národná sústava povolaní (NSP). Je to projekt, ktorý rieši spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. V rámci riešenia projektu bolo vytvorených 20 Sektorových rád, jednou z nich je aj Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín a geológiu.

Má celkom 21 členov, z ktorých  sú piati zástupcovia malých podnikov, (1 – 49 zamestnancov), štyria zástupcovia veľkých podnikov (viac ako 250 zamestnancov, dvaja zástupcovia Slovenskej banskej komory, a ďalej zástupcovia zamestnancov, samosprávneho kraja Trenčín, Ministerstva hospodárstva SR, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza, a štyria zástupcovia vzdelávacej a vedecko - výskumnej sféry. Predsedom rady je predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c.Ing. Peter Čičmanec, PhD.

V súčasnosti čelí Slovensko, ale aj iné členské štáty EÚ, problému nezamestnanosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje tak verejné financie, ako aj životnú úroveň obyvateľstva. Jedným z dôvodov, prečo majú uchádzači o zamestnanie problém uplatniť sa na trhu práce, je nesúlad medzi ich dosiahnutými vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Tento stav do značnej miery súvisí s nízkou flexibilitou vzdelávacieho systému, v ktorom absentuje aktuálny, objektívny a komplexný opis požiadaviek trhu práce využiteľný pre formovanie skladby vhodných vzdelávacích programov. Ukazuje sa potreba vykonať analýzu monitorovania požiadaviek trhu práce a navrhnúť také riešenia, ktoré umožnia efektívny prenos požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu do vzdelávacieho systému.

            Predpokladá sa, že k tomu významnou mierou prispeje realizácia národného projektu Národná sústava povolaní (NSP), ktorú Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP bude určovať požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Centrom NSP sa stane Register zamestnaní vytvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré budú obsahovať požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní. Register zamestnaní bude vytváraný na platforme sektorových rád, v ktorých budú pôsobiť odborníci z jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti, z centrálnych aj regionálnych orgánov zamestnávateľských zväzov, odborových zväzov, orgánov štátnej správy, samosprávy, združení, komôr, škôl a výskumnej sféry. Správny výber členov sektorových rád a ich profesionálny prístup k tvorbe národných štandardov zamestnaní patria medzi významné predpoklady úspešnej realizácie projektu NSP. Zabezpečia, aby kvalifikačné požiadavky na vykonávateľov jednotlivých zamestnaní boli v Registri zamestnaní zadefinované komplexne a objektívne.

Trexima Bratislava realizuje od apríla 2010 tento významný národný projekt s názvom „Národná sústava povolaní v Slovenskej republike“. Zákazka pre rezort práce sa týka Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom dodávateľských služieb je:

·      vytvoriť optimálny a efektívny celoštátny systém založený na tripartitnej spolupráci, ktorý v súlade s nariadeniami EÚ umožní občanom prístup k uceleným a transparentným informáciám o trhu práce vo všetkých činnostiach v rámci segmentov národného hospodárstva SR,

·      systematicky a aktívne ovplyvňovať prostredníctvom zvyšovania úrovne vedomostí kvalifikovanej pracovnej sily rast zamestnanosti a produktivity, ako aj flexibilné znižovanie nezamestnanosti v Slovenskej republike,

·      vybudovanie jednotného a komplexného elektronického systému informácií obsahujúceho opis štandardných nárokov existujúcich povolaní (zamestnaní) na trhu práce,

·      posilnenie postavenia a úlohy zamestnávateľov a ďalších sociálnych partnerov v procese určenia požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu na konkrétnych pracovných miestach. 

Pod metodickou koordináciou Treximy Bratislava na projekte kooperujú:

·      centrálne tripartitné orgány,

·      zamestnávateľské zväzy, združenia, komory a ďalšie strešné profesijné zamestnávateľské organizácie,

·      odborové zväzy,

·      vysoký počet erudovaných expertov z vybraných zamestnávateľských subjektov v rámci jednotlivých odvetví a segmentov národného hospodárstva, v oblasti trhu práce, vývoja, výskumu a prognózovania štruktúry zamestnanosti, zavádzania inovácií, cieleného zvyšovania produktivity, požiadaviek na nové zručnosti,

·      vysokokvalifikovaní odborníci z rezortu školstva a systému celoživotného vzdelávania.

 Väzba NSP na dokumenty inštitúcií EÚ a národnú legislatívu:

·   Programové vyhlásenie vlády SR,

·   Národný program reforiem SR 2010,

·   Európska stratégia zamestnanosti,

·   Stratégia „Európa 2020“,

·   Iniciatíva Európskej komisie „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“,

·   zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

·   zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní,

·   Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

 

Hlavné aktivity projektu NSP

  • analýza mechanizmov monitorovania trhu práce a prenosu jeho požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce vo vybraných štátoch EÚ, OECD a v Slovenskej republike, 
  • analýza vybraných sektorov zapojených do projektu s prihliadnutím na regionálnu analýzu potrieb trhu práce a vývojové tendencie,
  • návrh systémového riešenia na zosúladenie aktuálnych a budúcich požiadaviek trhu práce so systémom vzdelávania a prípravy pre trh práce v Slovenskej republike,
  • realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do tvorby štandardizovaného opisu trhu práce, jeho potrieb a požiadaviek,
  • návrh, tvorba a pravidelná aktualizácia verejne prístupného informačného systému NSP,
  • revízia súčasnej a návrh novej národnej klasifikácie zamestnaní s ohľadom na medzinárodnú klasifikáciu zamestnaní a jej prepojenie s NSP.