Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Správa o činnosti predstavenstva - VZ 7. 9. 2012

Vážení delegáti valného zhromaždenia, vážení hostia,

 

Naše tohtoročné valné zhromaždenie je iné ako predchádzajúce. Iné je tým, že v tomto roku je to práve 250 rokov, čo bola v tomto meste založená prvá banská akadémia na svete. Tiež je to už 60 rokov, ako pôsobí Banícka fakulta – BERG fakulta v Košiciach – právom považovaná za pokračovateľku slávnej banskoštiavnickej akadémie. A to, že sa pravidelne stretávame tu, v Banskej Štiavnici, je prejavom úcty k slávnej histórii mesta. Spomínam to preto, aby sme si tento stav uvedomovali a podporovali všetky akcie s   výročiami v tomto roku spojené.

 

 Úlohou nášho valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu Slovenskej banskej komory je zhodnotiť prácu komory a jej orgánov za uplynulý rok. Zmyslom hodnotenia je posúdiť, či komora plní základné ciele a zámery, pre ktoré bola založená pred 15. rokmi. Medzi ciele a zámery patrí:

-         ochrana presadzovania oprávnených záujmov členov komory pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach s nimi súvisiacimi

-         spolupráca s orgánmi štátnej správy a verejnoprávnymi inštitúciami pri tvorbe strategických zámerov, rozvojových programov a pri tvorbe záväzných právnych predpisov pre oblasť geologického prieskumu, ťažby a spracovania surovín

-         podporovanie statočného podnikania za rovnakých podmienok

-         snaha o lepšie využívanie a zhodnocovanie domácich surovinových zdrojov.

 

Prácu komory riadilo deväťčlenné predstavenstvo v zložení:

predseda                                       Peter Čičmanec

prvý podpredseda                         Ján Foltýn

druhý podpredseda                        Jaroslav Švejkovský

tretí podpredseda                          Jozef Levoča

členovia:                                         Fedor Boroška, Peter Gajdica, Stanislav Lukáč, Gabriel Weiss a Branislav Žec.

Na poslednom rokovaní predstavenstva sa členstva vzdal pre odchod  z organizácie Ing, Stanislav Lukáč, CSc. Ďakujeme mu za jeho dlhoročnú prácu v orgánoch komory a odporúčam, aby sme odsúhlasili jeho čestné členstvo v komore. V predstavenstve bude pracovať zvolená prvá náhradníčka, Ing. Jozefíána Pekarčíková, konateľka Štrkopiesky Batizovce. Prajem jej ako novému členovi predstavenstva úspešné zvládnutie úloh.

 

Od posledného VZ malo predstavenstvo 6 rokovaní v dvojmesačných intervaloch vždy v inom regióne: Veľká Tŕňa, Košice, Bratislava, Spišská Nová Ves, Banská Štiavnica a Jelšava. Medzi zasadaniami organizačné a informačné úlohy zabezpečoval úrad komory so sídlom v Prievidzi. Predstavenstvo prijalo celkom 54 schvalovacích a 46 ukladacích uznesení. Účasť na rokovaniach bola 78%-tná.  Na rokovaniach boli pravidelne prizývaní predstavitelia našich členov, aby sme spoločne riešili aj ich problémy.

Tiež boli prizývaní hostia z MH SR, MŽP SR, predseda Hlavného banského úradu, prezident Slovenskej baníckej spoločnosti, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, predsedovia spolkov v regióne, v ktorých sa rokovanie konalo. Postupne sa tak zúčastnili predsedovia Košického baníckeho spolku, Malokarpatského baníckeho spolku, Baníckeho spolku Spiš a Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka huta.

V priebehu roka jeden člen, IS Lom Maglovec, z komory vystúpil, máme celkom 60 členov.

Dozorná rada kontrolovala prácu komory a predstavenstva, rokovala 2-krát - v Prievidzi a Jelšave. O svojej práci bude VZ informovať jej predseda Peter Čorej.

            Práca predstavenstva bola organizovaná v zmysle schváleného plánu práce, do ktorého boli zapracované úlohy z uznesenia posledného valného zhromaždenia. Môžem konštatovať, že boli  splnené, alebo sa priebežne plnia. Išlo hlavne o tieto oblasti:

-         právna rovnováha legislatívnej ochrany nerastného bohatstva s legislatívou ochrany životného prostredia

-         spolupráca s poslancami NR SR a klubmi pri presadzovaní legislatívy, ktorou sa pre geologický prieskum, ťažbu a spracovávanie surovín vytvára vhodné podnikateľské prostredie

-         spolupráca pri tvorbe surovinovej politiky SR

-         spolupráca s Fakultou BERG pri príprave odborníkov pre potreby našich organizácií

-         zlepšenie komunikácie s verejnosťou

-         podporovanie baníckej literatúry

-         podporovanie rozširovania Slovenskej banskej cesty

-         aktívna práca na príprave nových zákonov o ochrane prírody a príprave nového stavebného zákona

-         hľadanie možností zmeny systému úhrad za vydobytý nerast v prospech regiónov, kde sa ťažba realizuje.

 

Ako sa nám darilo tieto zámery plniť a v akom prostredí sme pracovali.

Slovensko ťažbou a spracovávaním surovín prispieva do tvorby HDP relatívne stabilne ale len 0,54%--tným podielom.

Sme trvalo závislí na dovoze ako palívo – energetických, tak aj rudných surovín. Domáca ťažba je stabilizovaná na úrovni 0,3% a zemného plynu na úrovni 2% spotreby. Z domáceho hnedého uhlia, ktorého  ročne ťažíme cca 2 mil. ton, vyrábame cca 8% elektriny. Celkom sme za rok 2011 vyťažili 35,0 mil. ton nerastov, z toho 3,5 mil. ton z podzemia, ostatné z lomov. Vytvorili sme hodnotu cca 350 mil. € v bežných cenách.  Ťažba nerastov vytvorila za rok 2011 celkom 6346 pracovných miest. Spomenutá ťažba a spracovanie väčšiny nerudných a stavebných surovín (vápencov, dolomitov, sadrovca, stavebný kameň) pokrýva v podstate ich domácu spotrebu. Jedine produkty magnezitu vyvážame a aj tak nerudné suroviny a výrobky v zahraničnom obchode predstavujú záporné saldo 500 mil. €, nerastné paliva 3,8 mld. €, celkom záporné saldo 4,3 mld. €.

            K 1.1.2012 máme 140 platných prieskumných území, 789 ložísk, z toho 611 ložísk výhradných a 410 dobývacích priestorov. Legislatívny rámec podnikania tvoria tri hlavné zákony. Banský a o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a geologický zákon. Prvé dva zákony majú 24 rokov a oba viac ako 5 noviel, pomerne novým je zákon geologický z roku 2007. Žiaľ posledné novely, ale aj zákon geologický zhoršili naše podnikateľské prostredie. Hlavne tým, že sa zvýšili právomoci zastupiteľstiev na povolenie prieskumnej i ťažobnej činnosti. To je oblasť, s ktorou sa predstavenstvo pravidelne zaoberá, o podrobných krokoch sa zmienim neskôr, pri stave tvorby novej surovinovej politiky štátu.

            Ako sme riešili aktuálne problémy a plnili uznesenia z VZ.

Právna rovnováha legislatívnej ochrany nerastného bohatstva a ochrany životného prostredia je oblasť, ktorá keď nie je vyvážená, vážne ohrozuje podnikateľské prostredie. V novele banského zákona z roku 2007 a novom geologickom zákone boli prijaté doplnenia, ktoré zhoršujú možnosti ťažby niektorých nerastov. Naša snaha stav upraviť narazila na odpor ekologických združení i samospráv, ktorým boli pridelené nové právomoci pri povoľovaní ťažby v danom území. Žiaľ naše kroky nemali pozitívny ohlas ako v zastupiteľstvách ale hlavne v médiách. Išli sme do riešenia málo citlivo, čo pokladáme za chybu. Rozhodli sme  sa preto ísť inou cestou, spracovaním analýzy platnej legislatívy, ktorá vymedzuje banské podnikanie a následné spracovanie našej surovinovej politiky štátu. V nej by mali byť  strategické odporúčania pre banskú činnosť a činnosti vykonávané banským spôsobom i odporúčania na úpravu legislatívy. Ministerstvo hospodárstva a ministerstvo životného prostredia prijalo túto našu iniciatívu a v súčasnosti sa na príprave surovinovej politiky  intenzívne pracuje. Gestorom spracovania je MH SR. Je vytvorená pracovná skupina, ktorá práce usmerňuje, v nej má komora zastúpenie štyrmi členmi. Spracovanie surovinovej politiky je v programom vyhlásení vlády a minister hospodárstva vydal príkazný list na jeho plnenie. Jedným z jeho bodov je aj spracovanie surovinovej politiky s termínom v roku 2013. Predpokladáme, že v záveroch budú odporúčania ako dosiahnuť legislatívnu rovnováhu medzi ochranou prírody, ochranou surovín a tiež rovnováhu medzi možnosťou štátu vyhradené suroviny ťažiť a záujmami regiónov realizovať v mestách a obciach svoje rozvojové zámery. Chceme dosiahnuť, aby v záveroch bol odporučený spôsob riešenia zvýšenej podpory regiónov, kde sa ťažba realizuje tak, aby prostriedky získané z úhrad za vydobytý nerast, ktoré teraz v celej výške napĺňajú environmentálny fond, boli min 50%-ami prideľované do regiónov. Chceme dosiahnuť zmenu názoru  ľudí v týchto regiónoch na prieskum, ťažbu a spracovanie surovín. Ich súčasný postoj chápeme – prečo súhlasiť so spomenutými aktivitami, keď z nich nemáme žiadny efekt.

            Na zabezpečenie už uvedenej legislatívnej rovnováhy sú však dôležité aj ďalšie zákony. Po zverejnení zámeru MŽP SR o príprave nového zákona o ochrane prírody, požiadali sme ministerstvo o prizývanie našich zástupcov do pracovnej komisie, ktorá zákon pripravuje. Pán minister vyhovel požiadavke a dvaja naši členovia sú v komisii. Podobný stav je aj pri príprave nového stavebného zákona. V pracovnej komisii máme dvoch členov. Na oblasť spomenutej rovnováhy kladieme dôraz aj pri  posudzovaní inej legislatívy, ktorá má súvis s našou činnosťou. Úrad oboznamuje členov s pripravovanou legislatívou a tak sa všetci podieľate na našich pripomienkach k zákonom. Za posledné obdobie to boli:

-          Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a o prácach na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

-           „Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020).

-          vyhláška č. 282/2009 Z. z. o stredných školách. Návrh vyhlášky zjednodušuje sústavu odborov vzdelávania na základe výsledkov rokovaní pracovných skupín Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu a odborných komisií Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, v ktorých máme zastúpenie

-          anketu k tvorbe surovinovej politiky

-          Program odpadového hospodárstva do roku 2015

-          Akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na obdobie 2012 – 2013 materiál, je v ňom navrhnutých 18 úloh so zodpovednosťou a termínmi. Spracovávateľom bol úrad vlády

-          Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku – strategické zámery rozvoja do roku 2020. Spracovávateľom bol úrad vlády

-          Stratégiu pre baníctvo (draft Mining Strategy), Materiál bol spracovaný pre ťažbu neenergetických surovín, Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktorá bola spracovávateľom chce väčšej miere podporovať domáce projekty prieskumu a ťažby hlavne surovín kritických, stanovuje zásadné rámce podpory

-          Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

-          Vyhláška, ktorou sa ustanovuje účel využitia výnosov z predaja emisných kvót v dražbách

-          štyri vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorými sa ustanovujú cenové regulácie v tepelnej energetike, elektroenergetike a plynárenstve o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach

-          zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 132/2010 o ovzduší

-          zákon o odpadoch

-          Východiská energetickej politiky SR

-          Aktualizácia analýzy fungovania štátnej podpory baníctva

Zároveň sme sa venovali problematike zlepšenia stavu vzdelávania na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni. Odborné vzdelávanie pre odbory baníctva, geológie a geofyziky zostalo už len na jednej odbornej škole na Slovensku v Spišskej Novej Vsi. Aj túto odbornú školu zriaďovateľ chcel zlúčiť s učilišťom v meste. Spolu s mestom sme u zriaďovateľa - košického kraja – podnikli kroky na jej uchovanie, žiaľ nepodarilo sa ju zachrániť ako samostatnú. V pracovných skupinách vytvorených Štátnym inštitútom odborného vzdelávania spolupracujeme pri  prepracovávaní študijných programov, pravidelne sa zúčastňujeme rokovaní rady vlády pre odborné vzdelávanie a podarilo sa nám, spoločne s ďalšími profesijnými komorami a združeniami, aby sa do návrhov zákonov, ktoré NR SR prerokováva dostali zásady zvýhodnenia financovania tých odborov, ktoré hospodárstvo potrebuje na úkor tých odborov, ktoré produkujú nezamestnateľných (manažérske školy, ekonomické odbory, gymnázia).  Sprísňujú sa podmienky na vytváranie súkromných škôl a tiež na prijatie žiakov na gymnázia a odborné školy. Cieľom je zvýšiť počet absolventov požadovaných zamestnávateľmi. Zapojili sme sa členstvom v Sektorovej rade pre ťažbu a úpravu surovín do spracovania národných štandardov – profesií. V našich profesiách sme ich vytvorili doterac 21, ešte zostáva 22 štandardov.

Reagovali sme na kritické pripomienky na minuloročnom VZ o nedostatočnej práci v komunikácii s verejnosťou a médiami. Oslovili sme všetkých členov s požiadaním o návrhy ako prácu zlepšiť. Žiaľ pomoc v tejto oblasti sme od väčšiny členov nedostali. Ďakujeme však tým, ktorí odporúčania doručili. Výsledkom je vydanie dokumentu Komunikačné aktivity SBK – Externá komunikácia a následne po schválení v predstavenstve jej realizácia. Výsledky sú badateľné, stále však ešte nie dostatočné. Komora má novú webovú stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Do jej obsahu prispievajú aj naši členovia, ich  aktivity sú zverejňované na stránke aktivity našich členov. Zadali sme SITA spracovávať monitoring tlače, úrad komory monitoruje zmeny právnych predpisov a ako monitoring, tak aj zmeny pravidelne týždenne všetci členovia dostávajú. Pre informovanosť členov sme sa rozhodli doručovať pravidelne dvojmesačne časopis Uhlí rudy geologický průzkum a trojmesačne Montanrevue.

Máme každým rokom v programe podporu baníckej literatúry. To je oblasť, ktorú predstavenstvo dlhodobo aktívne podporuje. Len v roku 2011 a tomto sme sa podieľali na  vydaní týchto kníh: Encyklopédia minerálov Slovenska, Hodruša v zemi baníkov, Monografia „Gelnica“, Krása kameňa v živote človeka, Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom, 70 rokov Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi a 250. výročie banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a jej význam pre vývoj montánneho školstva v Rakúsko - Uhorsku v slovensko-nemeckej a aj v anglickej verzii.

Slovenská banská cesta. Od seminára v Košiciach, ktorý organizoval pán profesor Rybár v rámci rozvoja  geoturizmu uplynulo už 6 rokov. Tam vznikla myšlienka vybudovať Slovenskú banskú cestu. Bola to úloha náročná. Predstavenstvo celé obdobie aktivity zamerané na jej rozvoj aj finančne podporovalo – výsledkom úsilia veľkého počtu zanietencov, Združenia baníckych spolkov a cechov ale aj podpory mnohých starostov obcí  a primátorov miest je súčasný stav.. Sú dokončené náučné chodníky v Pezinku, Rudnej, Rudňanoch, Novákoch, Hnilčíku, Čučme a Dobšinej, portály štôlní v Banskej Štiavnici, Hodruši, Vyhniach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Pukanci, Banskej Bystrici i ďalších. Organizovali sa na túto tému odborné konferencie s našim prispením. Tieto aktivity oslovujú širšiu verejnosť, ale aj funkcionárov obcí a miest a vytvára sa dobrá atmosféra na spoluprácu s nimi. Minulý rok bol významný tým, že sa do zákona č. 181/2011 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR dostala verejnosť, citujem „Dotáciu možno poskytnúť baníckemu združeniu na základe  žiadosti predkladanej MH SR“. To vytvára priestor na výrazný pokrok v budovaní Slovenskej banskej cesty. Doteraz banícke spolky spracovali celkom 21 projektov. Pri ich realizácii sa zvažuje so spoluprácou Slovenského banského múzea a reprezentantmi Slovenskej železnej cesty.

            Na prideľovanie dobývacieho priestoru musí určiť poradie záujemcov vytvorená komisia menovaná v zmysle Banského zákona predsedom Obvodného banského úradu. Za posledný rok  bolo takto určených 6 dobývacích priestorov. Na rokovaniach výberových komisií sme vždy boli zastúpení, čo prislúcha komore zo zákona. Všetky prebiehali korektne.

            Dovoľte mi, aby som z toho miesta poďakoval GR Ing. Jánovi Petrovičovi za dobrú spoluprácu s MH SR a GR RNDr. Vlaste Jánovej za podobne dobrú spoluprácu s MŽP SR. Zúčastňujú sa rokovania predstavenstva, tým poznajú naše problémy.   Pravidelný kontakt s nimi vytvára obojstranne dobrý predpoklad k racionálnemu riešeniu vznikajúcich problémov. Takto sme za posledné obdobie spolupracovali s MH SR na:

·        vyhláške Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a o prácach na ich udržiavaní v bezpečnom stave

·        návrhu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·        návrhu nariadenia vlády SR o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie

·        pri vypracovaní vládneho materiálu Analýzy fungovania štátnej podpory baníctva  na základe uznesenia vlády SR č. 805 zo 17. novembra 2010  k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných financií

·        pri príprave Aktualizácie analýzy fungovania štátnej podpory baníctva v nadväznosti na nové pravidlá bezodplatného prideľovania emisných kvót skleníkových plynov v treťom obchodovateľnom období 2013 – 2020 a v súvislosti s predĺžením životnosti elektrární v Novákoch po r. 2015

·        v Energetickej politike, hlavne pri definovaní cieľov využívania domácich energetických surovín a opatrení na ich dosiahnutie

·        v už spomenutej Surovinovej politike

·        pri organizovaní a propagácii spoločenských a odborných podujatí v oblasti baníctva, hutníctva, ťažby a prieskume nerastných surovín

          a s MŽP SR na:

·        koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020), ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 73/2012. Pozornosť v tejto koncepcii bola venovaná výskumu a prieskumu nerastných surovinových zdrojov

·        riešení geologickej úlohy “Kritické nerastné suroviny” zameranej na štrnásť nerastných surovín Európskou komisiou definovaných pre Európu kritických.

·        príprave  riešenia geologickej úlohy „Surovinový potenciál SR - analýza a prognózne prehodnotenie vybraných nerastných surovín“

·        príprave novej surovinovej politiky, ktorá by mala jasne deklarovať, že ťažobný priemysel je perspektívnym odvetvím zabezpečujúcim v mnohých prípadoch strategické komodity a že štát má záujem na ďalšom spresňovaní znalostí o svojom nerastnom surovinovom potenciáli, hľadaní nových surovín a ich netradičnom využívaní

·        spracovaní geologickej mapy kvartéru Slovenska

·        zhodnotení kvantitatívnych parametrov vybraných geologických štruktúr na území Slovenska vhodných na ukladanie oxidu uhličitého

·        v rámci geologickej úlohy „Banské vody vo vzťahu k horninovému prostrediu a ložiskám nerastných surovín“ bol vykonaný komplexný prehľad o zdrojoch banských vôd v rámci Slovenska z hľadiska ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov

·        posudzovaní a schválení záverečných správ s výpočtom zásob na ložiskách Brekov (stavebný kameň), Košice I (uránové a molybdénové rudy) a Batizovce (štrkopiesky). komisiou pre schvaľovanie zásob nerastov

·        monitorovaní geologických faktorov životného prostredia v rámci Čiastkového monitorovacieho systému Geologické faktory, ktorý je súčasťou Monitorovacieho systému životného prostredia Slovenskej republiky. Každoročne je na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladaná informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

·        príprave zákona o opatreniach na úseku environmentálnych záťaží

·        aktualizácii Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý predstavuje základnú informačnú platformu o stave environmentálnych záťaží na Slovensku

Napriek uvedenému je stále dosť oblastí,  ktorých vyriešením by sa vytvorilo ešte lepšie prostredie pre naše podnikanie. O ktoré oblastí ide sme zapracovali do dokumentov, ktorý sme 6 týždňov pred voľbami poslali všetkým predsedom politických strán s predpokladom ich zvolenia do NR SR.  Od viacerých sme dostali poďakovanie za iniciatívu a sme radi, že niektoré návrhy na riešenie sa dostali do programového vyhlásenia vlády.

Jednou z našich úloh je aj propagovanie baníctva. Robíme to viacerými formami. Podporujeme vydávanie baníckej literatúry, hlavne s historickou tematikou, podporujeme vydávanie odborných časopisov Uhlí Rudy Geologický průzkum a Montarevue, podporujeme odborné konferencie a pri tejto príležitosti vydávanie zborníkov.  Baníctvo sa dostáva do povedomia aj akciami, ktoré sú široko medializované. Pán prezident prijíma každý rok zástupcov baníkov, zástupcov slovenských baníkov prijal podpredseda českého senátu, chceme organizovať prijatie baníckych organizácií u predsedu vlády. Veľmi pozitívne hodnotíme stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska, ktoré už piate v poradí bolo t.r. na vysokej úrovni tu v Banskej Štiavnici. Mestu Banská Štiavnica, jeho pani primátorke a Združeniu baníckych spolkov a cechov Slovenska a hlavne Banskoštiavnicko- hodrušskému baníckemu spolku za našu komoru úprimne poďakovať. Budeme nápomocní aj pri organizovaní 6. stretnutia, ktoré bude v roku 2013 v Košiciach v rámci osláv Košice – Európske mesto kultúry a v rámci 15. európskych dní baníkov a hutníkov tiež v rovnakom čase v Košiciach.    Našimi členmi sú aj neštátne organizácie, ktoré veľakrát svoje aktivity vyvíjajú aj v mene komory. Úzko s nimi spolupracujeme. Sú to Slovenská banícka spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, Slovenské združenie výrobcov kameniva a tiež už spomenuté Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska. Počet ich členov sa rozrastá, spolkov a cechov je na Slovensku už cez 25. Majú nezastupiteľnú úlohu pri udržiavaní baníckych tradícií.

            Hoci komora sa svojimi aktivitami zapája do legislatívneho procesu aj  v širšom rámci a vyjadrujeme sa k mnohým pripravovaným legislatívnym normám so snahou presadiť naše záujmy, nie vždy sa nám to podarí. Naše pripomienky sú však v značnej miere akceptované. Na ich presadzovaní spolupracujeme s poslancami, ich asistentmi, sme prizývaní na rokovanie výborov, máme zastúpenie v odborných komisiách výborov NR SR. Podobne udržujeme aktivity s našimi europoslancami, ktorí pri schvaľovaní legislatívy potrebujú naše stanoviská. Samozrejme je medzi nimi spolupráca a koordinácia s Euromines, Euracoal a ÚEPG - Európska asociácia výrobcov kameniva, v ktorých máme aktívne priame  zastúpenie cez členstvo v nich a zúčastňujeme sa  aktívne na ich práci. Veľa sa nám podarilo dosiahnuť, máme však oblastí, v ktorých nie sme úspešní. Spomeniem ich:

-         nedokázali sme  zabezpečiť novelizáciu legislatívy vychádzajúcu z Natura 2000. Vláda síce nariadila preveriť rozsah vtáčích území a území európskeho významu,  potvrdilo sa pri ich určovaní neodborné stanovenie ( v SR je to až 27% celej plochy, kým ostatné krajiny majú len do 5%). Túto neodbornosť však naša exekutíva napriek poznaniu nechce do Bruselu priznať a požadovať zmenu. Robí nám to problémy v našej činnosti.

-         už 3 roky hovoríme o zmenách v odvodoch za vydobytý nerast v prospech regiónov, kde sa ťažba realizuje. MŽP našu požiadavku nedokázalo realizovať do zmeny zákona o environmentálnom fonde

-         máme už pol roka novú webovú stránku, od členov je však málo aktivity informovať cez ňu o svojej práci, prípadne o svojich ťažkostiach a problémoch

-         napriek nášmu úsiliu sa veľmi pomaly rozbieha spracovávanie surovinovej politiky SR,

-         aktualizácia rozvojových plánov vyšších územných celkov tak, aby v nich boli zohľadňované všetky nové informácie o surovinách v ich území a ich chránenie dané legislatívou vychádzajúc z Ústavy SR.  Aktualizáciu považujeme za veľmi významnú pre jej záväznosť pre obce a mestá .

 

Vážení delegáti, vážené dámy, vážení páni,

je pred nami obdobie, ktoré bude tak ako tento rok, zložité. Cena surovín, na ktorých sme závislí, rastie, dostupnosť úverov je náročná, svetová ekonomika prakticky stagnuje, najviac nie je stabilné euro a celá EÚ bojuje o svoju celistvosť -  existenciu. Stále nie je rozhodnuté o veľkých domácich infraštruktúrnych investíciách, ktoré by mali zlepšiť situáciu v ťažbe a spracovaní stavebných surovín. Posledné tri roky sme tiež museli čeliť podobným ťažkostiam ale dokázali sme ich riešiť. Chcem preto vyjadriť optimizmus, že situáciu aj teraz zvládneme. Komora môže pri tom pomôcť spoločným hľadaním východísk.

Na čo sa chceme a musíme v prichádzajúcom období zamerať:

-         intenzívne spolupracovať pri tvorbe surovinovej politiky SR ako základného dokumentu pre prípadné legislatívne zmeny zlepšujúce naše podnikateľské prostredie a snažiť sa dosiahnuť, aby surovinová politika bola spracovaná aj vo vyšších územných celkoch

-         aktívne pracovať pri zákone o ochrane prírody a krajiny a stavebnom zákone

-         podrobne sledovať legislatívnu oblasť, jej výkladu a hľadanie možností odstránenia diskriminovaných opatrení proti aktivitám v geologickom prieskume, ťažbe a spracovaní surovín

-         sústavnú pozornosť na komunikáciu s verejnosťou a s médiami

-         úzku spoluprácu s organizátormi 6. stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska a XV. európskych dní baníkov  a hutníkov v rámci akcií Košice európske mesto kultúry

-         aktivity súvisiace s budovaním Slovenskej banskej cesty

-         pokračovanie v podpore vydávania baníckej literatúry.

 

Vážení delegáti,

vypočuli ste si správu o činnosti predstavenstva, o aktivitách našej komory. Nebolo ich málo. Chcem však zvýrazniť, že to, čo sme dosiahli bolo aj výsledkom dobrej komunikácie a spolupráce s mnohými úradmi a inštitúciami. Sú to hlavne MH SR, MŽP SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Trexima Bratislava pri spracovaní štandardov povolaní, Hlavný banský úrad, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenská banská spoločnosť, Spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, mnohí primátori, starostovia i poslanci NR SR. Dovoľte, aby som v mene Vás i osobne všetkým poďakoval nielen za spoluprácu, ale aj ich podporu. Máme všetci spoločný cieľ – zveľaďovať podnikateľské prostredia, zvyšovať efektívnosť práce, realizovať rozumnú hospodársku a sociálnu politiku. Som presvedčený, že spoločne vytvoríme podmienky, aby dobrá spolupráca a podpora pokračovala.

Zároveň ďakujem všetkým členom komory za prácu pri plnení našich cieľov. Všetkým delegátom i milým hosťom  ďakujem za účasť na našom VZ a prajem pohodu a pekné zážitky z dnešných našich osláv – Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

 

 

 

ZDAR BOH!