Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

V Košiciach rokovalo predstavenstvo

 

30. novembra 2012 v zmysle plánu práce sa konalo posledné tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK) v zasadacej miestnosti BERG fakulty TU v Košiciach. Na úvod privítal všetkých prítomných fakulty TU Košice prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. Rokovanie otvoril a riadil jeho druhý podpredseda  . Ing. Jaroslav Švejkovský. Privítal členov a hostí, generálneho riaditeľa sekcie energetiky Ministerstva hospodárstva SR Ing. Jána Petroviča, predsedu Hlavného banského úradu JUDr. Ing. Petra Kúkelčíka, predsedu baníckeho cechu Rudňany Ing. Cyrila Kacvinského a Ing. Tibora Turčana – Banská agentúra.

 

Program rokovania:

 

 

1.      Otvorenie,  schválenie programu,

 

2.      Prezentácia publikácie „Banícka a hutnícka minulosť na starých pohľadniciach“

 

3.      Kontrola uznesenia

 

4.      Informácia o výchovne  vzdelávacom procese v F-BERG Košice

 

5.      Informácia o stave príprav na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome

 

6.      Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2012

 

7.      Návrh rozpočtu na rok 2013

 

8.      Návrh plánu práce predstavenstva v roku 2013

 

9.      Členská základňa – informácia o stave a uhradení členských príspevkov

 

10.  Informácia o práci Baníckeho cechu Rudňany

 

11.  Rôzne

 

a.  doplnok č. 1 k Smernici č. 1/ 2011 o systéme vedenia účtovníctva

 

b.      legislatíva

 

c.      list GR ALAS, Slovakia s.r.o. predstavenstvu

 

a.      Uznesenie a záver

 

  

 

Ďalšie rokovanie predstavenstva bude 20. februára v Hodruši - Hámroch.