Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia k duálnemu vzdelávaniu

Informácia k duálnemu vzdelávaniu
Na webstránke RÚZ bola aktualizovaná informácia o príprave inštruktorov praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, ktoré organizuje RÚZ v mene RZ SDV resp. všetkých SaPO (link: https://ruzsr.sk/priprava-instruktorov).
 
Informácia je spracovaná v prehľadnej a jednoduchej forme, obsahuje v okrem iného aj priebežne aktualizované informácie o najbližších termínoch školení, postup prihlasovania, kontaktné údaje na kolegyňu, ktorá organizuje školenia a tiež predstavenie lektoriek.
Prievidza 07.10.2020 úrad SBK Hrabovský

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

  

DUÁLNE VZDELAVÁNIE

 

 

Štátnym inštitútom pre vzdelávanie bol v SR vykonaný rozbor študijných odborov pre konfrontáciu s potrebou trhu práce a ich ďalším smerovaním.

  

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce bol zistený nasledovný stav: 

 

  

2157 M            geológia, geotechnika a environmentalistika,

 

2176 H            mechanik banských prevádzok,

 

2466 H 01       mechanik opravár – plynárenské zariadenia,

 

2683 H 12       elektromechanik – automatizačná technika,

 

2683 H 15       elektromechanik – úžitková technika,

 

2738 H 01       operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla. 5

  

Pre potreby v baníctve boli schválené tri nové odbory na  štúdium, a to :

 

2157 M            geológia, geotechnika a environmentalistika,

 

2176 H            mechanik banských prevádzok.

 

2174K            technik mineralurg 

  

Z organizácií združených v SBK sa forma duálneho  vzdelávania pre r. 2016-2017  pripravuje v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. , a to v učebných odboroch:

 

 

2176 H            mechanik banských prevádzok, v počte 15 žiakov

 

2683 H 11       elektromechanik silnoprúd, v počte 5 žiakov

  

Na prípravu duálnej formy vzdelávania už boli vykonané potrebné aktivity.

  

Dňa 1. 4. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V zmysle § 32 ods. 4 zákona postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho vzdelávania koordinuje Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

 

Prvé zasadnutie sa konalo 12.1.2016 v Bratislave. Za predsedu Rady ..........bol vo voľbách zvolený   p. Ing. Jaroslav HOLEČEK.

  

Prievidza 21.01. 2016

                27.10. 2020

                                                                                    Ing. Ján Hrabovský, PhD.

                                                                                    riaditeľ úradu komory