Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Tlačová správa

Tlačová informácia

z  XVIII. valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory konaného

v Banskej Štiavnici 11. septembra 2015

 

 

·        Slovenská banská komora (SBK) vznikla pred sedemnástimi rokmi, ako prirodzená potreba ťažobných, spracovateľských a geologických organizácii ovplyvňovať transformáciu baníctva a jeho schopnosť adaptovať sa do podmienok konkurenčného prostredia trhovej ekonomiky.

·        Vzniku SBK predchádzal zákon NR SR č. 59/1998 Zb. o Slovenskej banskej komore. V ňom je určené poslanie a priestor, v ktorom komora pôsobí.

·        SBK je neštátnou samosprávnou právnickou osobou, vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.

·        Členom komory sa môžu stať právnické i fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti baníctva, geológie a činnostiach vykonávaných banským spôsobom ale činnosť súvisiacu.

·        Komora v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa na príprave všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa podnikania v oblasti baníctva a geológie.

·        Orgánmi komory sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a odborné orgány, funkcie v orgánoch sú čestné.

·        Komora má k dnešnému dňu 50 riadnych členov, ktorí zamestnávajú priamo cez 6000 ( r. 2014-6143) pracovníkov a 14 čestných členov.

·        SBK je členom významných medzinárodných organizácií: EUROMINES – organizácia zameraná na problematiku rudného baníctva, EURACOAL – organizácia zameraná na problematiku uhoľného baníctva, ÚEPG - asociácia európskych výrobcov kameniva a EGS – európske geologické služby.

·        SBK úzko spolupracuje s MH SR, MŽP SR, MŠVVaŠ SR a MPSVaR v legislatívnej oblasti - v minulom roku komora spolupracovala hlavne v nasledovných aktivitách:

-   národný projekt sústavy povolaní, sústavy kvalifikácií a rozvoja stredného odborného vzdelávania v SR, forma duálneho vzdelávania

-   príprava energetickej politiky, ktorá už bola vládou schválená,  prípravou surovinovej politike v SR cez Národnú technologickú platformu – výskum, vývoj, inovácia surovín ( NTP VVIS),

-   príprava nového stavebného zákona, 

-   aktualizácia zákona o výbušninách, výbušných priestoroch a munícii.

 

 

Slovenská banská komora:

·        aktívne pracuje pri obnove odborného vzdelávania na stredoškolskej úrovni. Má zastúpenie vo vládnom výbore pre odborné vzdelávanie a prípravu, zastúpenie v podobných komisiách na úrovni vyšších územných celkoch, v komisiách pre tvorbu učebných programov.  To preto, lebo každoročne výrobné organizácie združené v komore potrebujú viac ako 60 odborníkov uvedených profesií,

·         úzko spolupracuje s BERG fakultou Technickej univerzity v Košiciach pri výchove bakalárov, inžinierov a doktorandov v siedmich študijných odboroch: banská geológia a geologický prieskum, banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, banské meračstvo a geodézia, získavanie a spracovanie zemských zdrojov, mineralógia, logistika a baníctvo,

·        cestou svojich členov sa zapája do riešení odborných úloh s viacerými vedeckými ústavmi, SAV i univerzitami doma i v zahraničí,

·        podporuje aktivity smerujúce k uchovávaniu baníckych tradícií hlavne cez banícke spolky  a cechy, ktorých je v súčasnosti na Slovensku 30,

·        podporuje konferencie zamerané na banícku históriu, geologický prieskum, otvárku a ťažbu surovín na  Slovensku,

·        podporuje organizovanie stretnutí baníckych miest a obcí na Slovensku, ktoré sa v tomto roku už ako ôsme  konalo v Banskej Bystrici,

·        podporuje budovanie Slovenskej banskej a železnej cesty,

·        podporuje vydávanie baníckej literatúry a publikácií.

 

 

            Banská Štiavnica 09.09.2015                              Ing. Ján Hrabovský PhD,

                                                                                riaditeľ úradu Slovenskej banskej komory