Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

V Košiciach 27. marca 2015 mala svoje riadne zasadanie dozorná rada Slovenskej banskej spoločnosti v Ústave geotechniky SAV s týmto programom:  

1.      Otvorenie

2.   Účtovná závierka za rok 2014

3.   Správa o hospodárení za rok 2014

4.   Vývoj členskej základne

5.   Úhrada členských príspevkov za rok 2014

6.   Inventúra hmotného majetku k 28. 2. 2015

7.   Plnenie uznesení z valného zhromaždenia a predstavenstiev

8.   Rôzne

9.   Uznesenie a ukončenie

   V zmysle plánu práce konalo sa 25. februára 2015 v Prievidzi, na Púšti prvé tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

V zmysle plánu práce konalo sa 22. augusta 2014 v Kremnici štvrté tohtoročné rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory (SBK).

   Rokovanie viedol prvý predseda predstavenstva Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.  a malo nasledovný program:

 

Banská Štiavnica privítala baníkov a ich priateľov z celého Slovenska. V hoteli Grand –Matej bol v piatok, 8. februára 2013 už  21. reprezentačný baníckeho ples, ktorý bol zároveň  13. banícky ples celoslovenský. Témou plesu bolo: Veselé tisícročie baníctva na Slovensku. Ples organizovala Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici a mesto Banská Štiavnica a mal tento program: