Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Jubilejného 20. celoslovenského baníckeho plesu ktorý sa konal dňa 14.2.2020 v hoteli Grand –Matej sa zúčastnilo 75 platiacich účastníkov. Za organizátorov sa zúčastnili viacerí hostia, ako p. Pekarčíková a Ing. Ján Hrabovský za SBK, Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice, Ing. Erik Sombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov SR, Ing. Rudolf Repiský, výrobný riaditeľ Slovenských magnezitových závodov v Jelšave, Ing. Norbert Werner, podpredseda Slovenského združenia výrobcov kameniva, Ing. Darina Kaniková, riaditeľka Hotela Grand-Matej a Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Podujatie sa začalo tradičným uvítacím prípitkom, zápisom do plesovej kroniky, založenej na Slovenskom banskom úrade v Bratislave v roku 1975, prefáraním banskými svietidlami vysvietenej banskej štôlne a prijatím do baníckeho stavu uvítacím „skokom cez kožu“ vo vestibule hotela.

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v priestoroch Hotela Barbora, ktorý je zariadením HBP a.s. Na úvod po odznení baníckej hymny si účastníci rokovania minutou ticha uctili pamiatku zosnulého p. Jana Hijja. Predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa osobných úspechov v novom roku 2020 a otvoril rokovanie.

Predstavenstvo SBK Technická univerzita,  F- BERG – Košice

Informácia z 2. PSBK,  ktoré sa konalo  06.12.2019.
                                          
Na úvod, člen predstavenstva p. Cehlár,  privítal všetkých prítomných členov, predsedu DR  a hostí PSBK a následne predseda predstavenstva SBK  p. Čičmanec otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva a predložil  program rokovania, ktorý bol členmi predstavenstva bez pripomienok  schválený.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila za MH SR, p. Jánova z MŽP SR,  p. Szombathy za ZBSC Slovenska, riaditeľ  úradu komory p. Hrabovský, za Ústav Geotechniky SAV p. Hančuľák, za Banícko-hutnícky cech Košice  p. Ján Boroška, za študentský banícky spolok Košice  p. Ján  Fehér a p. Konček, ospravedlnili sa p. Petrovič, p. Hijj, za PSBK p. Levoča, p. Žec a p. Pekarčíková.

PROGRAM : 
1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.
2. Informácia o výchovno  vzdelávacom procese na F- BERG Košice.
3. Informácia o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice.
4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2019 a návrh  na rok 2020.
5. Hlavné úlohy SBK  r. 2019 -2020.
6. Členské v  roku 2020 - predpoklad.
7. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2020.
8.  Inf. o práci Študentského baníckeho spolku – F BERG.
9.  Inf. o práci Banícko – hutníckeho cechu  Košice.
10. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2019- 2020.
11. Rôzne:
             a. Legislatíva.
             b. Informácia – DUAL 2019.
             c. Schválenie zmluvy  na výkon funkcie riaditeľa úradu SBK  na obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020.
12. Uznesenie a ukončenie rokovania.


Pri kontrole plnenia uznesení, z dôvodu potreby odchodu p. Kukelčíka za inými povinnosťami, bol  bod č. 11a) Legislatíva prerokovaný na začiatku rokovania PSBK. Boli podané informácie k zmenám už prijatých zákonov (ochrana krajiny), ďalej k Vodnému  zákonu, o EIA , k zákonu o Územnom plánovaní a k Stavebnému zákonu. Už prijaté a rozpracované zákony svojimi úpravami budú mať vplyv na výkon banskej činnosti, kde ide hlavne o záväzné opatrenia, retroaktivitu rozhodnutí a pod. Orgány (okresné), ktoré majú rozhodovať takto, nečinia, nie sú na to odborne vybavené. Novela zákona bude podrobená zo strany HBÚ dôslednej analýze, s hľadaním právnej cesty riešenia problémov.
SBK spolu so SZVK urobia analýzu dopadu hlavne pre lomy a poukážu na veci, ktoré majú oporu v zákonoch, keďže niektoré úpravy idú nad rámec zákonov aj smerníc EU.
 

-Informáciu o stave rozpracovania Integrovaného národného energetického a klimatického plánu – časový postup plnenia v prezentácii predložil pán Onačila, kde poukázal na schopnosť konkurencie, k energetickému mixu, k emisiám CO2, poukázal riziká a výnosy energetického mixu, nové vstupy. 
K bodom 4-9 sa diskutovalo pri rozprave k bodu č. 5 – Hlavné úlohy.  

 

-Písomnú informáciu o výchovno vzdelávacom procese na  F-BERG doplnili dekan  p. Cehlár. 
V akademickom roku 2018/2019 ukončilo štúdium  celkovo  404 študentov, v dennej a externej forme. Pokles o 28 bol v dennom inžinierskom štúdiu.
V r. 2019-2020  sa zapísalo na F-BERG 1259 študentov, čo je medziročný rast  o 18 študentov, zvýšil sa podiel v  I. stupni (bakalár) 792. Na fakulte študuje 252, čo je nárast o 72  zahraničných študentov zo 14 krajín.
Záujem je o štúdium Geoturizmu, Priemyselnej logistiky, Dopravná logistika podniku atď. Škola podporuje svojich študentov pri skvalitnení vzdelávania tým, že umožňuje vycestovanie do zahraničia, kde  je 8 študentov, na TU pôsobí 10 zahraničných učiteľov. Fakulta má bilaterálne zmluvy s 30-timi univerzitami z 15-tich krajín.  
Študenti fakulty BERG sa s úspechom  zúčastňujú aj súťaži v zahraničí, kde získali rôzne ocenenia. Pripravuje sa nový študijný odbor okolo  Zemských zdrojov.
Na početné otázky odpovedal p. Cehlár.


-Informácia práci Ústavu Geot. SAV bola podaná písomne, ktorú aktuálne doplnil p. Jozef Hančuľák,  štatutárny zástupca riaditeľa ústavu.
Na ústave pracuje 5 výskumných  oddelení a 2 servisné tímy.
Oddelenie deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky (vedúci Ing. Milan Labaš, PhD.).
Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve (vedúci Ing. Jozef Hančuľák, PhD.).
Oddelenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín (vedúca Ing. Miroslava Václavíkova, PhD..)
Oddelenie mechanochémie (vedúca Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD.), je zamerané na výskum v oblasti mechanochémie, mineralurgie, hutníctva a chémie tuhej fázy.
Oddelenie minerálnych biotechnológií (vedúci MVDr. Daniel Kupka, PhD.), skúma technologické, ťažobné, úpravnícke a spracovateľské postupy.

Ústav geotechniky SAV je aktívny aj v rámci bilaterálnej spolupráce na báze projektov medziakademických dohôd a projektov APVV s týmito krajinami: Bulharsko, Taliansko, Portugalsko a Ukrajina.   
Ohľadom domácich grantových schém sa pravidelne uchádza a rieši projekty VEGA (12 projektov z toho 1 v partnerstve s Prešovskou univerzitou) a APVV (2 projekty, z toho 1 ako partner FEI TUKE). V roku 2019 boli predložené 4 návrhy projektov APVV.  
Ústav geotechniky SAV má 54 kmeňových zamestnancov.
Priemerný vek kmeňových zamestnancov je cca 47,5 roka, vedeckých pracovníkov 45,2 roka.      
Ústav geotechniky SAV sa podieľa sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo, ktorý zastrešuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity  v Košiciach. Vo vedeckej výchove je na Ústav geotechniky SAV ako EVI 10 študentov 3. stupňa VŠ vzdelávania.
 
-Predpoklad čerpania rozpočtu za r. 2019 bol daný písomne, stručné doplnenie p. Hrabovským k položkám P1a  P7 , k čerpaniu rozpočtu neboli pripomienky.
Písomne bol predložený  návrh rozpočtu SBK  na r. 2020.

-Pri rozprave k hlavným úlohám na r. 2019-2020 boli kontrolované aj úlohy z 1PSBK na r. 2019-2020. Na základe rozpravy  sa úlohy (4-9) z 1PSBK, boli zrušené v plnom rozsahu a stanovili  nové úlohy:

1. Informovať o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program„Vízia a stratégia rozvoja SR         do roku 2030“.
        T: 06.2020                                                                      Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                   MH SR
2. Pripraviť obsahovo, vecne a personálne na mesiac Máj stretnutie v Multifunkčnom centre v SN k surovinám         na ktoré budú prizvaní aj zástupcovia obcí kde sa suroviny ťažia a z tých obcí, kde je         predpoklad         ťažby. Informáciu o obsahu stretnutia podať na 3PSBK. 

         T: v texte                                                                    Z: riaditeľ úradu komory
                                                                                          preds. ZBSS
3. Urobiť analýzu dopadov návrhov zmien   stavebného zákona a zákona o EIA.  
        T: 3PSBK                                                                       Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                      SZVK

4. Overiť ako boli do záverečného  znenia stavebného zákona a zákona o EIA   zapracované zmeny dohodnuté pri         medzirezortnom konaní.
        T: PSBK-08.2020                                                                 Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                MH SR

5. Pripraviť témy k osloveniu odbornej a laickej verejnosti o potrebe surovín, možností SR ich  ťažby z         domácich zdrojov a o nových              technológiách spracovania.   
  T: 31.01.2020                                                                  Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                            ZBSS, MH SR,F-BERG
                                                                                                                     
6. Podať informáciu o zapojení ŠGÚDŠ v r. 2020 do programov EÚ.
        T: 19.02.2020                                                                   Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                            riaditeľ ŠGÚDŠ                      
-Informácia o uhradení členských príspevkov za rok 2019.
Poplatok za členstvo v SBK  zaplatili všetci členovia SBK.
V súlade s úlohou k bodu č. 6 programu ( členské  na r. 2021), vzhľadom na položku P7 v ( r. 2020 -1200€) sa ukladá predložiť návrh možnej zmeny platenia členských príspevkov ( na VZ r.2020)  pre r. 2021. 

-Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2020.
Návrh programu rokovaní predložený písomne bol prijatý, v prípade potreby bude operatívne upravený.

-Informáciu o činnosti Študentského baníckeho spolku prezentoval pán Ing. Ján Fehér a člen rady  Ing. Martin Konček.
Študentský banícky spolok vznikol v roku 2011 ,činnosť spolku je riadená predsedom a radou, ktorí sú volení na určité obdobie. V čele Študentského baníckeho spolku je 4- členná Rada ktorej predsedá pán Ing. Ján Fehér. Aktuálne má študentský banícky spolok celkom 20 členov.
Po určitej stagnácií v práci,  bola 09.10.2019 jeho činnosť obnovená a zvolené nové vedenie.
Z nástupom nového vedenia sa činnosť aktivizovala a zástupcovia spolku sa prezentovali na viacerých akciách. 
Od založenia spolku dobrú spoluprácu s viacerými spolkami, s ťažobnými organizáciami a s dekanom Fakulty BERG  Dr.h.c. prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD.
Na otázky k práci spolku odpovedal predseda p. Fehér.

-Informácia o činnosti Košického baníckeho a hutníckeho cechu
Košický banícky cech vstúpil už do svojho 21. roku činnosti a je jedeným z prvých na Slovensku. V roku 2013 sa cech rozšíril  o hutníkov a svoj názov zmenil na Košický banícky  a hutnícky cech. Týmto náš cech nadviazal na banskoštiavnickú históriu spojenia týchto dvoch základných priemyselných odvetví. Činnosť cechu riadi výbor, ktorý je volený na trojročné funkčné obdobie v čele výboru je prof. Boroška.
Dvadsať rokov existencie cechu si pripomenuli na slávnostnom zasadnutí cechu dňa 17. októbra 2019, kde s prejavom vystúpili cechmajster prof. Borošku, GR STM Ing. Labanič a  pán Ing. Sombathy.  Vo vydanej publikácií 20 rokov košického baníckeho a hutníckeho cechu je v nej zachytená dvadsaťročná činnosť cechu, zoznam členov, ktorí pôsobili v cechu počas 20 rokov ktorých  je ich viac ako 120, z toho je 15 členov zakladajúcich.
Z prednáškovej činnosti a organizovaní seminárov a konferencií to bol predovšetkým Okrúhly stôl Surovinová politika a montánne dedičstvo Slovenskej republiky. Pozornosť venujú tiež Študentskému baníckemu spolku na fakulte, ktorý v poslednom období začína svoju aktivitu.


-Ďalej bola daná Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2019- 2020.
Reálne je duálne vzdelávania vykonávané v HBP a.s. Prievidza, a to :
HBP a.s., o.z. BME
V júni 2019 ukončili štúdium na pracoviskách HBz., a.s. - o.z. BME 8 žiaci 4. ročníka maturitných odborov: Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 žiaci) a Mechanik strojov a zariadení (4 žiaci). Do pracovného pomeru nenastúpil ani jeden žiak.
Od septembra 2019 do 1. ročníku nastúpili šiesti žiaci učebného odboru 2433 H - obrábač kovov. So SOŠ Vansovej v Prievidzi je uzatvorená zmluva o poskytovaní duálneho vzdelávania a žiaci majú uzatvorené učebné zmluvy.
HBP, a.s.
V auguste a septembri 2019 nastúpili pracovať do HBP, a.s. 3 absolventi učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika (1 podzemie, 2 povrchové pracoviská).
Ďalej sa v uvedenom učebnom odbore pripravujú na pracoviskách HBP a.s.:
 traja žiaci 3. ročníka (SOŠ Lipová v Handlovej). Všetci traja žiaci majú uzatvorenú zmluvu o budúcej         pracovnej zmluve, s nástupom do zamestnania najneskôr 1.9.2020. Skúšky prebehnú  v júni 2020.
 piati žiaci 2. ročníka (1 žiak SOŠ Lipová v Handlovej, 4 žiaci SOŠ Vansovej v Prievidzi). Všetci žiaci         požiadali o uzatvorenie zmluvy o budúcej pracovnej zmluve s nástupom do zamestnania najneskôr 1.9.2021.

Odborný výcvik v 1. ročníku vykonávajú na školách ďalší 5 žiaci SOŠ Lipová v Handlovej, s ktorými máme uzatvorené učebné zmluvy. Títo žiaci nastúpia od septembra 2020 na pracoviská ÚEÚ v Novákoch, kde bude od 2. ročníka prebiehať odborný výcvik.
Duálne vzdelávanie na Gemeri zabezpečujú SMZ a.s. Jelšava  v spolupráci so strednou školou v Revúcej, kde bolo realizovaných viacero aktivít.

Legislatíva. 
-Informácia bola daná písomne, rozpravava k legislatíve a opatrenia sú uvedené v bode 1 odst.a

-Informácia k realizácii  DUAL-u.
Informácia bola daná písomne, po oboznámení sa s prezentáciou aktivity „Nová štruktúra odborov vzdelávania“ musíme konštatovať, že zatiaľ nie sú riešené odbory vzdelávania skupiny č. 21. K tomu sme  pripravili a odoslali naše stanovisko, ktoré sme odoslali p. Kuzmovi. (ŠIOV).

-Návrh na výkon funkcie riaditeľa úradu komory  predložil predseda predstavenstva.
Predstavenstvo hlasovaním schválilo na funkciu riaditeľa úradu komory na obdobie od 01.01. 2020 do 31.12.2020  pána  Jána Hrabovského.
           
-V rôznom p. Szombathy – informoval, že v ČR nie sú skusenosti s aktivitou starostov a primátorov pri podpore banského podnikania, vyslovil predstavu k stretnutie v Spišskej Novej Vsi, miesto 13. stretnutia baníckych spolkov a miest v r. 2020 sa upresní.

-Uznesenie a ukončenie rokovania.
Predstavenstvo schválilo návrh uznesenia, ktoré  bude na základe diskusie  doplnené. Ďalej bola daná informácia, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 19. februára  2020 vo Vyšnej Boci.     

-Na záver, predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a prítomným hosťom  a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, následne rokovanie ukončil.


Prievidza 19.12.2019                                                                                Hrabovský
                                                                                                     úrad SBK

 

             

 

nformácia z rokovania predstavenstva SBK,
ktoré sa konalo o 09,00hod.  dňa 23. 10. 2019 vo Veľkej Tŕni
                                          
Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí, následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  otvoril rokovanie 1.PSBK.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Dušan  Onačila za MH SR, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, p. Erik Szombathy predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p.  Hrabovský riaditeľ úradu SBK. Ospravedlnila sa p. Vlasta Jánova z MŽP SR,  p. Jan Hijj a p. Marek Kuzma (Spolok Concordia – Štítnik).
Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a bez pripomienok  schválený:

Program:
1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.
2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.
3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2019.
4. Prerokovanie hlavnych úloh prijatých na VZ 06.09.2019 a po rozprave  ich doplnenie o námety  - úlohy
        lenov SBK.
5. Informácia o práci Slovenskej baníckej spoločnosti.
6. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, hodnotenie časopisu MONTANREVUE.
7. Informácia o práci baníckeho spolku Štítnicka Concordia – Štítnik.
8. Rôzne:
        1.legislatíva, 
        2.informácia z RZSDV,
        3.žiadosť F BERG -  Košice  o príspevok na 68-mi skok cez kožu. 
9. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

K bodu 1. kontrola uznesenia z 21.08.2019 ( 6. PSBK).
Ku kontrole plnenia uznesení bol  materiál predložený písomne, uviedol ho riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť.

K bodu 2.
Informácia bola spracovaná písomne, príloha č. 2. V prezentácii p Kováč  informoval o práci SZVK, EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice, pôsobenie SZVK v ÚEPG a prezentoval krátky film o lomoch ktoré sú v EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice.
Spoločnosť EUROVIA Kameňolomy s.r.o. Košice v roku 2018  zaznamenala  nárast predaja stavebného kameniva  o 30,9 % a v 10 výrobných strediskách kde vyrobila 2,571 mil. ton kameniva, čo súviselo najmä s rozbehnutím výstavby D1 Budimír – Bidovce a dodávkou  materiálov na D1 - obchvat Prešova. Dosiahla celkové výkony 14,554 mil. €, čo bolo nárast o 23 o % oproti roku 2017. Hospodársky výsledok po zdanení  bol nižší o 128 tis. € oproti  roku 2017. 
 Kmeňový stav  pracovníkov je  stabilizovaný na počte 103 zamestnancov a  v sezóne sa doplňuje podľa potreby.

Vývoj a ciele spoločnosti na  rok 2019.
Trvalým cieľom spoločnosti je aj v tomto období zlepšovanie rentability a udržanie celkovej finančnej bonity spoločnosti. V súlade s pravidlami skupiny bol vypracovaný a schválený plán na rok 2019, ktorý očakáva tržby z predaja kameniva a ostatných služieb vo výške cca 12, 2 mil. €.
Predpokladá sa výstavba dvoch úsekov rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna a Mýtna – Lovinobaňa a tiež  spustenie prác na železničnom koridore Poprad - Lučivná. Začiatok výstavby týchto stavieb sa posúva na r. 2020.  V roku 2019 sa očakáva pokles HV okolo 0,65 mil.€.

K práci SZVK.
Stav členskej základne SZVK, ako kolektívneho člena SBK je nasledovný,  riadni členovia 39 a pridružení 5.

Výroba u členov SZVK, ťažba prírodného ťaženého kameniva (piesok, štrkopiesok), stúpla z 3 632 tis. ton v roku 2017 na 4 227 tis. ton v roku 2018, čo predstavuje nárast 16,4 %.
Ťažba stavebného kameňa v lomoch stúpla z 12 631 tis. ton v roku 2017 na 13 205 tis. ton v roku 2018, čo predstavuje nárast 4,5 %.
V diskusii ( pp. Žec, Kukelčík, Čičmanec, Onačila, Hrabovský ) na otázky okolo lomov Borovik, Brestová, HV, Stretnutia v BA a k skúsenosti s drôtobetónom  na Dubnej Skale odpovedal   p. Kováč.
      
K bodu 3. 
Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov, predložená správa hodnotila VZ a oslavy DB.
K technickému a vecnému zabezpečeniu  VZ a DB neboli pripomienky, úlohy z predchádzajúceho roku boli realizované.
V diskusii odzneli  pripomienky  p. Kukelčíka,  p.Čičmanca, p. Szombathyho a  p. Pekarčíkovej, a to k príprave stravy po VZ ako aj na baníckom plese. Hodnotenie dňa baníkov zo strany ZHŤPG bolo kladné.
           Na PSBK bola prerokovaná aj diskusia, ktorá odznela na VZ. Na príspevok p. Petroviča nie je potrebné odpovedať, príspevok p. Szombathyho je zapracovaný do hlavných úloh z VZ a príspevok p. Foltýna bude riešený v bode č. 4. ( bod 5 hlavných úloh). 

K bodu 4.

Cieľom rozpravy k úlohám je stanoviť kroky pre možnosť plnenia úlohy SBK v zmysle jej poslania, čo je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jej členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Názory vo svete, v globalizovanej Európe aj na Slovensku t.č. len naznačujú smery rozvoja ďalšieho vývoja, rieši sa len budúcnosť bez reálneho pohľadu na zdroje zabezpečenia a ich následkov. Je náročné predpokladať racionálny postup v súčasnom turbulentnom domácom politickom prostredí.    

Ďalej boli prerokované  Hlavné úlohy SBK pre obdobie r.2019-2020.

K veci ( body 1,2,3,5,11a12) diskutovali páni Onačila, Kukelčík, Žec, Čičmanec, Szombathy, Levoča, Bača, Kováč a pani Pekarčíková.

 
Prijaté úlohy :

- pripraviť informáciu o stave rozpracovania Integrovaného národného energetického
  a klimatického plánu – časový postup plnenia,
 
- informovať o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program „Vízia
  a stratégia rozvoja SR do roku 2030“,
- pre podporu možnosti ťažby surovín iniciovať vytvorenie skupiny starostov ktorí podporujú
   ťažbu nerastov,
 
- overiť ako boli do finálneho znenia stavebného zákona a o zákona o EIA zapracované
  zmeny dohodnuté pri medzirezortnom konaní,

- pokračovať v programe stretnutí k surovinám organizovaných ZBSS,
               
- informovať verejnosť o potrebe surovín, ich zabezpečenia a o nových technológiách, toto
  intenzívnejšie realizovať cez F- BERG  TU Košice,

- podať informáciu o zapojení ŠGÚDŠ v r. 2020 do programov EÚ. 
                
K bodu  5.
 Písomnú správu o práci Slovenskej baníckej spoločnosti  doplnil p. Ján Hrabovský. Prezídium spoločnosti rokuje v štvrťročných intervaloch v baníckych regiónoch Slovenska.  V tomto roku sa zasadnutia prezídia konali v Banskej Bystrici, v Ľubietovej v rámci 12. stretnutia banských miest a obcí Slovenska a tretie  zasadnutie bolo 12.09.2019 na Ústave geotechniky SAV v Košiciach. Kontrolná rada SBS zasadala v sídle spoločnosti 26.09.2019.
V odbornej činnosti organizujeme medzinárodné konferencie v Demänovskej doline. Jej tematika bola zameraná na „Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“, ktorá sa konala tohto roku v dňoch 3. a 4. októbra vo WELLNEES HOTELI REPISKÁ.
Aj tohtoročná medzinárodná konferencia sa zaradila medzi úspešné nielen svojim programom, ale aj vysokou odbornosťou prednášateľov. Zameranie konferencie je stále aktuálne o čom svedčí počet účastníkov. Na konferencii tohto roku bolo 55 účastníkov, z toho až 27 zo zahraničia (najviac z Česka 16, z Poľska 6, Maďarska 4, Rumunska 1). Musíme však konštatovať pokles slovenských účastníkov na 28, pričom minulého roku to bolo až 42. Na konferencii odznelo celkovo 21 prednášok, 11 zo zahraničia (Poľsko 5, Česko 3, Maďarsko 2, Rumunsko 1). Je treba oceniť záujem účastníkov o diskusiu a otázky po jednotlivých prednáškach.
V diskusii odzneli  pripomienky  p. Kukelčík k účasti za HBÚ, p.Čičmanec, a p. Žec   k propagácii poznatkov o ktorých je potrebné informovať cez  web stránku.
 Na otázky odpovedal Hrabovský.
 
K bodu 6

Časopis Montanrevue.
? Casopis vychádza od decembra 2008, kedy vyšlo 1. číslo zamerané zároveň na 1. stretnutie banských miest a
        obcí Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2008 v Pezinku.
? Vydavateľom je Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska.
? V roku 2011 časopis získal 1. miesto v kategórii kultúrno informačné a kultúrno turistické noviny v 3.
        ročníku celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych, kultúrno informačných a kultúrno
        turistických novín a časopisov.
? V roku 2013 bolo vydané špeciálne číslo k 15. Európskym baníckym a hutníckym dňom v Košiciach – zároveň
        ako 6.stretnutie banských miest a obcí Slovenska. 
? Aktuálne rok 2019 je XII. ročníkom, ročne sú pripravené štyri vydania.
? Časopis od svojho začiatku  svojou úrovňou  získal kladný ohlas v radoch odbornej verejnosti, záujemcov o
        montánnu históriu.
? Z dôvodu určitého štatistického vyčerpanie niektorých stálych seriálov, programovo to bude nahradené
        novým celoročným seriálom. Aktuálne v roku 2019 je to seriál o historickej lokalite Piesky (Špania 
        Dolina), pre rok 2020 sa pripravuje séria článkov o histórii ťažby uhlia v Podkrušnohorských uhoľných
        revíroch.Postupne sa chce vytvoriť priestor pre dokumentáciu posledného obdobia prieskumných a ťažobných
        činností závodov, ako aj ich činnosť za  cca 30-ročné pôsobenie banských závodov v nových ekonomických
        podmienkach. 

Pán Szombathy informoval aj o práci ZBSS a pripomenul, že v marci (r. 2020) na VZ budú aj nove voľby a poďakoval za podporu a spoluprácu pri vydávaní časopisu. Predseda PSBK poďakoval za  vykonanú prácu pri šírení informácií o význame baníctva na rozvoj spoločnosti v minulosti a podpore baníckych tradícií. SBK sa zapojí do nového edičného programu časopisu Montanrevue ktorý  je potrebné pripraviť.   

K bodu 7.

Informácia o činnosti baníckeho spolku Štítnická Concordia.
Bola daná písomne (aj krátka prezentácia), ktorú v zastúpení pána predsedu Kuzmu, ktorý sa ospravedlnil, predložil pán Szombathy.
Združenie vzniklo 13.1.2012,  má 20 členov,  22.3.2012 bola Štítnická Concordia na VZ ZBSCS v Banskej Štiavnici prijatá za riadneho člena.
Pri svojej činnosti vykonal:
- Identifikáciu banského potoka v teréne Horný/Dolný Hrádok podľa mapy z r. 1871 (obr. č 1).
- Identifikáciu 5-tich mestských hámrov v teréne v Štítniku podľa mapy z r. 1782 (obr. č.2).
- Prenájom bývalého sídla Štítnickej Concordie – projekt na obnovu  budovy (obr. č. 3-4).
- Identifikácie starých banských diel v teréne   Horný/Dolný Hrádok.

V priestore a okolí starých ťažobných polí bol  po vrtnom prieskume  pridelený  DP k využitiu ložiska a obsahom Wolfrámu – Scheelit CaWO 4 ale aj Molybdénových rúd .   
Predseda PSBK poďakoval za  vykonanú prácu    
                                   
K bodu 8.  Rôzne
           a)Legislatíva  - Informácia daná písomne, SNR zasadala v hodnotenom období 4-krát. Pán Kukelčík
             upozornil, čí úpravy okolo odpadov uvedených ako bod 3, bod 16 a bod 19 či boli aj v návrhu
             zohľadnené. ( bod 3 a 16 MH, bod 19 p. Kováč.)
  
           b)Informácia z RZSDV – informácia bola dané písomne ( z 37. a 38. zasadnutia), ktorú
             doplnil  Hrabovský o pripravovaný seminár, ktorý organizuje ŠIOV v januári 2020 a informoval o
             odstúpení p. Holečka z funkcie predsedu RZSDV.

           c)Žiadosť F-BERG o príspevok na 68-mi „ Skok cez kožený flek“ bola  predložená písomne. Záver v
             uznesení.

Pán Kukelčík informoval u doriešení sporu okolo „ Opálu Dubník „, ktorého majiteľom je nový vlastník z ČR. 

K bodu  9. Uznesenie a ukončenie rokovania.
                                                                             riaditeľ úradu komory


            
Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Ľudovít Kováč. Predstavenstvo návrh uznesenia, ktoré bude na základe diskusie  doplnené, schválilo.
Ďalej bola daná informácia, že ďalšie rokovanie predstavenstva SBK bude 06. decembra 2019  na F–BERG v Košiciach, program  bude upresnený v pozvánke.     

Na záver predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a hosťom za účasť, ocenil aktívny prístup pri rokovaní a osobitne poďakoval p. Kováčovi z EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia na rokovanie predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

                                                                                    Ing. Ján  Hrabovský, PhD.