Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia zo  4.PSBK – apríl 2020.

 Pracovné materiály boli členom PSBK zaslané mailom a záznam schválený  
formou „ per rollam „  apríl 2020.

                                                           

          V súvislosti so šírením COVID -19 boli vládou SR prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu tohto ochorenia. Jedným z mnoho opatrení,  je aj  zákaz zhromažďovania sa osôb.
Rokovanie 4. PSBK  bolo pripravované na  29.04.2020 v Bratislave. Vzhľadom na vývoj situácie to nebolo možné.  Je pravdepodobne, že aj v máji, po povolení niektorých činností, to bude problematické.
Keďže život ide ďalej, nebolo by dobré, aby sa veci posúvali, keď je ich možné riešiť inak. Rozhodnutia a riešenia  presúvajú všetci, všetko sa všade odkladá na neskôr. PSBK po zvážení situácie prijalo rozhodnutie prerokovať materiály 4.PSBK  formou „ per rollam“.
Takým spôsobom bolo organizované a prebehlo aj rokovanie DR začiatkom apríla.   
Pracovný materiál bol členom PSBK odoslaný emailom a  po zaslaní a preštudovaní  materiálov ho členovia PSBK schválili a svojím podpisom, vo forme  pdf., potvrdili. Súhlas všetkých členov  PSBK a DR je založený v dokumentácii DR a  PSBK.  Materiály 4.PSBK boli odoslané aj hosťom, ktorí sú na zasadnutia PSBK prizývaní.   

Predmetom 4. PSBK bol nasledovný program: 

               1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia z 3.PSBK vo Vyšnej  Boci.
               2. Informácia o práci  ŠGUDŠ – BA  (preložené na 5.PSBK). 
               3. Informácia o programe MŽP SR na  r. 2020. 
               4. Ročná účtovná závierka za rok 2019. 
               5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.  
               6. Informácia o príprave 13. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska
                 ( preložené na 5.PSBK). 
               7. Rôzne
                 7.1 Legislatíva.                                                         
                 7.2 Žiadosť F-BERG, najlepšia diplomová práca r.2020.
                 7.3 Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca na ŠVK (Študentská vedecká konferencia).
                 7.4 Informácia o rokovaní RZSDV.
             8. Uznesenie – záznam.

Po preštudovaní predložených materiálov členovia PSBK prijali nasledovné závery:

Predstavenstvo SBK : 

I. berie na vedomie        
            
- vyhodnotenie plnenia uznesení,
- informáciu o plnení programu MŽP SR za r. 2019 a na r.2020, 
- informáciu o účtovnej závierke za rok 2019,               
- informáciu  o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania,
- informáciu o príprave 13. Stretnutia baníckych spolkov a cechov SR v Prešove,
    
II. schvaľuje
             
- odmenu 150,- € za najlepšiu študentskú prácu ŠVK – 2020,
- odmenu 150,- € za najlepšiu absolventskú prácu r.2020 (sponzorská zmluva),
- miesto rokovania predstavenstva SBK v mesiaci jún - Hodruša-Hámre,

III. ukladá

1. Priebežne kontrolovať prípravu v duálnom  odbornom vzdelávaní pre  r. 2020  a prípravu na r. 2021. O stave plnenia podať
          informáciu na predstavenstve v júni 2020.
         T: v texte       Z : riaditeľ úradu SBK

2.        Správu DR o hospodárení SBK za r. 2019, ktorá bude predložená na VZ 2020, prerokovať na predstavenstve SBK v mesiaci august.
         T: v texte                                              Z: predseda DR


3. Predložiť informáciu o návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030.
          T: 4. PSBK                                                              Z : riaditeľ úradu SBK
                                                                                      MH SR
          Preložené na budúce PSBK.

4. Podať informáciu o zapojení sa a plnení do programu EÚ - kvalita životného prostredia.
          T:  29.apríl 2020                                                 Z: riaditeľ ŠGÚDŠ 
          Preložené na budúce PSBK.
5. V mesiaci marec zorganizovať stretnutie významných podnikov k danej problematike, zvýšiť záujem o duálne vzdelávanie.
          T: v texte       Z : riaditeľ úradu SBK
                                                                                         p. Németh
          Stretnutie pre prijatie zákazu zhromažďovania sa bolo zrušené.

             
 Úlohy z 2.PSBK, ktoré po splnení bodov  9, 10 a 12., zostávajú v platnosti.

1. Priebežne sledovať aktivity schvaľovania zákonov  v NR Slovenska.
                    T: na PSBK       Z: riaditeľ úradu SBK
2.        Kontrolovať postup  čerpania prostriedkov na duálne vzdelávanie.   
                   T: priebežne ( od 05/2020)                                    Z: riaditeľ úradu SBK
3.        Informovať o stave rozpracovania Integrovaného národného energetického
                   a klimatického plánu – časový postup plnenia.  
                   T: 19.02.2020                                                         Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                          MH SR
                   Presun na riadne  rokovanie PSBK.
4.        Informáciu o príprave osláv DB v r. 2020 podať na júnovom zasadnutí PSBK.
                  T: jún 2020                                                             Z : riaditeľ úradu komory
5.        K  zmenám už prijatých zákonov (ochrana krajiny, vodný zákon)  SBK spolu so
                  SZVK urobiť analýzu dopadu, hlavne pre lomy a poukázať na veci,
                  ktoré majú oporu v zákonoch, keďže niektoré úpravy idú nad rámec zákonov aj
                  smerníc EU.
                  T: 3.PSBK                                                               Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                             SZVK
                  Preložené na 5.PSBK (žiadosť p. Kováča).
6.        Informovať o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program
                 „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“.
                 T: jún 2020                                                    Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             MH SR

7.        Informovať o postupe prerokovania  stavebného zákona a zákona o EIA v LRV
                  SR.  
                 T: august 2020                                                       Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             MH SR
8.        V mesiaci máj pripraviť v Multifunkčnom centre v SN stretnutie k surovinám, na
                 ktoré  budú prizvaní aj zástupcovia obcí, kde sa suroviny ťažia a z takých obcí,
                 kde je  predpoklad ťažby. Pri príprave bude potrebné spolupracovať s MH SR,
                 geológmi  a podnikateľskými firmami.
                 T: máj - jún 2020                                                      Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             predseda ZBSCS

           
            
    Prievidza : 04.05.2020                                                                 Zapísal: Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 
                                                                                                 riaditeľ úradu komory


   

 

 

Jubilejného 20. celoslovenského baníckeho plesu ktorý sa konal dňa 14.2.2020 v hoteli Grand –Matej sa zúčastnilo 75 platiacich účastníkov. Za organizátorov sa zúčastnili viacerí hostia, ako p. Pekarčíková a Ing. Ján Hrabovský za SBK, Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice, Ing. Erik Sombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov SR, Ing. Rudolf Repiský, výrobný riaditeľ Slovenských magnezitových závodov v Jelšave, Ing. Norbert Werner, podpredseda Slovenského združenia výrobcov kameniva, Ing. Darina Kaniková, riaditeľka Hotela Grand-Matej a Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Podujatie sa začalo tradičným uvítacím prípitkom, zápisom do plesovej kroniky, založenej na Slovenskom banskom úrade v Bratislave v roku 1975, prefáraním banskými svietidlami vysvietenej banskej štôlne a prijatím do baníckeho stavu uvítacím „skokom cez kožu“ vo vestibule hotela.

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v priestoroch Hotela Barbora, ktorý je zariadením HBP a.s. Na úvod po odznení baníckej hymny si účastníci rokovania minutou ticha uctili pamiatku zosnulého p. Jana Hijja. Predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa osobných úspechov v novom roku 2020 a otvoril rokovanie.

Predstavenstvo SBK Technická univerzita,  F- BERG – Košice

Informácia z 2. PSBK,  ktoré sa konalo  06.12.2019.
                                          
Na úvod, člen predstavenstva p. Cehlár,  privítal všetkých prítomných členov, predsedu DR  a hostí PSBK a následne predseda predstavenstva SBK  p. Čičmanec otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva a predložil  program rokovania, ktorý bol členmi predstavenstva bez pripomienok  schválený.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila za MH SR, p. Jánova z MŽP SR,  p. Szombathy za ZBSC Slovenska, riaditeľ  úradu komory p. Hrabovský, za Ústav Geotechniky SAV p. Hančuľák, za Banícko-hutnícky cech Košice  p. Ján Boroška, za študentský banícky spolok Košice  p. Ján  Fehér a p. Konček, ospravedlnili sa p. Petrovič, p. Hijj, za PSBK p. Levoča, p. Žec a p. Pekarčíková.

PROGRAM : 
1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.
2. Informácia o výchovno  vzdelávacom procese na F- BERG Košice.
3. Informácia o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice.
4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2019 a návrh  na rok 2020.
5. Hlavné úlohy SBK  r. 2019 -2020.
6. Členské v  roku 2020 - predpoklad.
7. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2020.
8.  Inf. o práci Študentského baníckeho spolku – F BERG.
9.  Inf. o práci Banícko – hutníckeho cechu  Košice.
10. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2019- 2020.
11. Rôzne:
             a. Legislatíva.
             b. Informácia – DUAL 2019.
             c. Schválenie zmluvy  na výkon funkcie riaditeľa úradu SBK  na obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020.
12. Uznesenie a ukončenie rokovania.


Pri kontrole plnenia uznesení, z dôvodu potreby odchodu p. Kukelčíka za inými povinnosťami, bol  bod č. 11a) Legislatíva prerokovaný na začiatku rokovania PSBK. Boli podané informácie k zmenám už prijatých zákonov (ochrana krajiny), ďalej k Vodnému  zákonu, o EIA , k zákonu o Územnom plánovaní a k Stavebnému zákonu. Už prijaté a rozpracované zákony svojimi úpravami budú mať vplyv na výkon banskej činnosti, kde ide hlavne o záväzné opatrenia, retroaktivitu rozhodnutí a pod. Orgány (okresné), ktoré majú rozhodovať takto, nečinia, nie sú na to odborne vybavené. Novela zákona bude podrobená zo strany HBÚ dôslednej analýze, s hľadaním právnej cesty riešenia problémov.
SBK spolu so SZVK urobia analýzu dopadu hlavne pre lomy a poukážu na veci, ktoré majú oporu v zákonoch, keďže niektoré úpravy idú nad rámec zákonov aj smerníc EU.
 

-Informáciu o stave rozpracovania Integrovaného národného energetického a klimatického plánu – časový postup plnenia v prezentácii predložil pán Onačila, kde poukázal na schopnosť konkurencie, k energetickému mixu, k emisiám CO2, poukázal riziká a výnosy energetického mixu, nové vstupy. 
K bodom 4-9 sa diskutovalo pri rozprave k bodu č. 5 – Hlavné úlohy.  

 

-Písomnú informáciu o výchovno vzdelávacom procese na  F-BERG doplnili dekan  p. Cehlár. 
V akademickom roku 2018/2019 ukončilo štúdium  celkovo  404 študentov, v dennej a externej forme. Pokles o 28 bol v dennom inžinierskom štúdiu.
V r. 2019-2020  sa zapísalo na F-BERG 1259 študentov, čo je medziročný rast  o 18 študentov, zvýšil sa podiel v  I. stupni (bakalár) 792. Na fakulte študuje 252, čo je nárast o 72  zahraničných študentov zo 14 krajín.
Záujem je o štúdium Geoturizmu, Priemyselnej logistiky, Dopravná logistika podniku atď. Škola podporuje svojich študentov pri skvalitnení vzdelávania tým, že umožňuje vycestovanie do zahraničia, kde  je 8 študentov, na TU pôsobí 10 zahraničných učiteľov. Fakulta má bilaterálne zmluvy s 30-timi univerzitami z 15-tich krajín.  
Študenti fakulty BERG sa s úspechom  zúčastňujú aj súťaži v zahraničí, kde získali rôzne ocenenia. Pripravuje sa nový študijný odbor okolo  Zemských zdrojov.
Na početné otázky odpovedal p. Cehlár.


-Informácia práci Ústavu Geot. SAV bola podaná písomne, ktorú aktuálne doplnil p. Jozef Hančuľák,  štatutárny zástupca riaditeľa ústavu.
Na ústave pracuje 5 výskumných  oddelení a 2 servisné tímy.
Oddelenie deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky (vedúci Ing. Milan Labaš, PhD.).
Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve (vedúci Ing. Jozef Hančuľák, PhD.).
Oddelenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín (vedúca Ing. Miroslava Václavíkova, PhD..)
Oddelenie mechanochémie (vedúca Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD.), je zamerané na výskum v oblasti mechanochémie, mineralurgie, hutníctva a chémie tuhej fázy.
Oddelenie minerálnych biotechnológií (vedúci MVDr. Daniel Kupka, PhD.), skúma technologické, ťažobné, úpravnícke a spracovateľské postupy.

Ústav geotechniky SAV je aktívny aj v rámci bilaterálnej spolupráce na báze projektov medziakademických dohôd a projektov APVV s týmito krajinami: Bulharsko, Taliansko, Portugalsko a Ukrajina.   
Ohľadom domácich grantových schém sa pravidelne uchádza a rieši projekty VEGA (12 projektov z toho 1 v partnerstve s Prešovskou univerzitou) a APVV (2 projekty, z toho 1 ako partner FEI TUKE). V roku 2019 boli predložené 4 návrhy projektov APVV.  
Ústav geotechniky SAV má 54 kmeňových zamestnancov.
Priemerný vek kmeňových zamestnancov je cca 47,5 roka, vedeckých pracovníkov 45,2 roka.      
Ústav geotechniky SAV sa podieľa sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo, ktorý zastrešuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity  v Košiciach. Vo vedeckej výchove je na Ústav geotechniky SAV ako EVI 10 študentov 3. stupňa VŠ vzdelávania.
 
-Predpoklad čerpania rozpočtu za r. 2019 bol daný písomne, stručné doplnenie p. Hrabovským k položkám P1a  P7 , k čerpaniu rozpočtu neboli pripomienky.
Písomne bol predložený  návrh rozpočtu SBK  na r. 2020.

-Pri rozprave k hlavným úlohám na r. 2019-2020 boli kontrolované aj úlohy z 1PSBK na r. 2019-2020. Na základe rozpravy  sa úlohy (4-9) z 1PSBK, boli zrušené v plnom rozsahu a stanovili  nové úlohy:

1. Informovať o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program„Vízia a stratégia rozvoja SR         do roku 2030“.
        T: 06.2020                                                                      Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                   MH SR
2. Pripraviť obsahovo, vecne a personálne na mesiac Máj stretnutie v Multifunkčnom centre v SN k surovinám         na ktoré budú prizvaní aj zástupcovia obcí kde sa suroviny ťažia a z tých obcí, kde je         predpoklad         ťažby. Informáciu o obsahu stretnutia podať na 3PSBK. 

         T: v texte                                                                    Z: riaditeľ úradu komory
                                                                                          preds. ZBSS
3. Urobiť analýzu dopadov návrhov zmien   stavebného zákona a zákona o EIA.  
        T: 3PSBK                                                                       Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                      SZVK

4. Overiť ako boli do záverečného  znenia stavebného zákona a zákona o EIA   zapracované zmeny dohodnuté pri         medzirezortnom konaní.
        T: PSBK-08.2020                                                                 Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                MH SR

5. Pripraviť témy k osloveniu odbornej a laickej verejnosti o potrebe surovín, možností SR ich  ťažby z         domácich zdrojov a o nových              technológiách spracovania.   
  T: 31.01.2020                                                                  Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                            ZBSS, MH SR,F-BERG
                                                                                                                     
6. Podať informáciu o zapojení ŠGÚDŠ v r. 2020 do programov EÚ.
        T: 19.02.2020                                                                   Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                            riaditeľ ŠGÚDŠ                      
-Informácia o uhradení členských príspevkov za rok 2019.
Poplatok za členstvo v SBK  zaplatili všetci členovia SBK.
V súlade s úlohou k bodu č. 6 programu ( členské  na r. 2021), vzhľadom na položku P7 v ( r. 2020 -1200€) sa ukladá predložiť návrh možnej zmeny platenia členských príspevkov ( na VZ r.2020)  pre r. 2021. 

-Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2020.
Návrh programu rokovaní predložený písomne bol prijatý, v prípade potreby bude operatívne upravený.

-Informáciu o činnosti Študentského baníckeho spolku prezentoval pán Ing. Ján Fehér a člen rady  Ing. Martin Konček.
Študentský banícky spolok vznikol v roku 2011 ,činnosť spolku je riadená predsedom a radou, ktorí sú volení na určité obdobie. V čele Študentského baníckeho spolku je 4- členná Rada ktorej predsedá pán Ing. Ján Fehér. Aktuálne má študentský banícky spolok celkom 20 členov.
Po určitej stagnácií v práci,  bola 09.10.2019 jeho činnosť obnovená a zvolené nové vedenie.
Z nástupom nového vedenia sa činnosť aktivizovala a zástupcovia spolku sa prezentovali na viacerých akciách. 
Od založenia spolku dobrú spoluprácu s viacerými spolkami, s ťažobnými organizáciami a s dekanom Fakulty BERG  Dr.h.c. prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD.
Na otázky k práci spolku odpovedal predseda p. Fehér.

-Informácia o činnosti Košického baníckeho a hutníckeho cechu
Košický banícky cech vstúpil už do svojho 21. roku činnosti a je jedeným z prvých na Slovensku. V roku 2013 sa cech rozšíril  o hutníkov a svoj názov zmenil na Košický banícky  a hutnícky cech. Týmto náš cech nadviazal na banskoštiavnickú históriu spojenia týchto dvoch základných priemyselných odvetví. Činnosť cechu riadi výbor, ktorý je volený na trojročné funkčné obdobie v čele výboru je prof. Boroška.
Dvadsať rokov existencie cechu si pripomenuli na slávnostnom zasadnutí cechu dňa 17. októbra 2019, kde s prejavom vystúpili cechmajster prof. Borošku, GR STM Ing. Labanič a  pán Ing. Sombathy.  Vo vydanej publikácií 20 rokov košického baníckeho a hutníckeho cechu je v nej zachytená dvadsaťročná činnosť cechu, zoznam členov, ktorí pôsobili v cechu počas 20 rokov ktorých  je ich viac ako 120, z toho je 15 členov zakladajúcich.
Z prednáškovej činnosti a organizovaní seminárov a konferencií to bol predovšetkým Okrúhly stôl Surovinová politika a montánne dedičstvo Slovenskej republiky. Pozornosť venujú tiež Študentskému baníckemu spolku na fakulte, ktorý v poslednom období začína svoju aktivitu.


-Ďalej bola daná Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2019- 2020.
Reálne je duálne vzdelávania vykonávané v HBP a.s. Prievidza, a to :
HBP a.s., o.z. BME
V júni 2019 ukončili štúdium na pracoviskách HBz., a.s. - o.z. BME 8 žiaci 4. ročníka maturitných odborov: Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4 žiaci) a Mechanik strojov a zariadení (4 žiaci). Do pracovného pomeru nenastúpil ani jeden žiak.
Od septembra 2019 do 1. ročníku nastúpili šiesti žiaci učebného odboru 2433 H - obrábač kovov. So SOŠ Vansovej v Prievidzi je uzatvorená zmluva o poskytovaní duálneho vzdelávania a žiaci majú uzatvorené učebné zmluvy.
HBP, a.s.
V auguste a septembri 2019 nastúpili pracovať do HBP, a.s. 3 absolventi učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika (1 podzemie, 2 povrchové pracoviská).
Ďalej sa v uvedenom učebnom odbore pripravujú na pracoviskách HBP a.s.:
 traja žiaci 3. ročníka (SOŠ Lipová v Handlovej). Všetci traja žiaci majú uzatvorenú zmluvu o budúcej         pracovnej zmluve, s nástupom do zamestnania najneskôr 1.9.2020. Skúšky prebehnú  v júni 2020.
 piati žiaci 2. ročníka (1 žiak SOŠ Lipová v Handlovej, 4 žiaci SOŠ Vansovej v Prievidzi). Všetci žiaci         požiadali o uzatvorenie zmluvy o budúcej pracovnej zmluve s nástupom do zamestnania najneskôr 1.9.2021.

Odborný výcvik v 1. ročníku vykonávajú na školách ďalší 5 žiaci SOŠ Lipová v Handlovej, s ktorými máme uzatvorené učebné zmluvy. Títo žiaci nastúpia od septembra 2020 na pracoviská ÚEÚ v Novákoch, kde bude od 2. ročníka prebiehať odborný výcvik.
Duálne vzdelávanie na Gemeri zabezpečujú SMZ a.s. Jelšava  v spolupráci so strednou školou v Revúcej, kde bolo realizovaných viacero aktivít.

Legislatíva. 
-Informácia bola daná písomne, rozpravava k legislatíve a opatrenia sú uvedené v bode 1 odst.a

-Informácia k realizácii  DUAL-u.
Informácia bola daná písomne, po oboznámení sa s prezentáciou aktivity „Nová štruktúra odborov vzdelávania“ musíme konštatovať, že zatiaľ nie sú riešené odbory vzdelávania skupiny č. 21. K tomu sme  pripravili a odoslali naše stanovisko, ktoré sme odoslali p. Kuzmovi. (ŠIOV).

-Návrh na výkon funkcie riaditeľa úradu komory  predložil predseda predstavenstva.
Predstavenstvo hlasovaním schválilo na funkciu riaditeľa úradu komory na obdobie od 01.01. 2020 do 31.12.2020  pána  Jána Hrabovského.
           
-V rôznom p. Szombathy – informoval, že v ČR nie sú skusenosti s aktivitou starostov a primátorov pri podpore banského podnikania, vyslovil predstavu k stretnutie v Spišskej Novej Vsi, miesto 13. stretnutia baníckych spolkov a miest v r. 2020 sa upresní.

-Uznesenie a ukončenie rokovania.
Predstavenstvo schválilo návrh uznesenia, ktoré  bude na základe diskusie  doplnené. Ďalej bola daná informácia, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 19. februára  2020 vo Vyšnej Boci.     

-Na záver, predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a prítomným hosťom  a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, následne rokovanie ukončil.


Prievidza 19.12.2019                                                                                Hrabovský
                                                                                                     úrad SBK