Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Aktuálna informácia k zmene vyhlášky č.333/1996 Z.z

Ministerstvo hospodárstva vypracovalo návrh zmeny vyhlášky č.333/1996 Z.z. ktorej obsahom je zmena pôsobnosti obvodných banských úradov v SR. Keďže ide o závažný zásah do doterajšej praxe, je potrebné aby ste sa s pripravovanou zmenou oboznámili a  na zmeny ktoré jej vydaním nastanú, sa v rozhodovaní a konaní pripravili.   
Materiál je možné nájsť na  link  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-127.
Pre jednoduchšiu informáciu prikladám znenie dvoch hlavných dokumentov, a to vlastný návrh zmeny a dôvodovú správu. 


                              Návrh

                             VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:


§ 1

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sa ustanovujú takto:

a)Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce,
b)Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bánovce nad Bebravou, Brezno, Bytča, Detva, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Poltár, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Topoľčany, Turčianske Teplice, Trenčín, Tvrdošín, Žilina,
c)Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca,
d)Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okres Čadca,
e)Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okres Rimavská Sobota.


§ 2

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v konaniach začatých a právoplatne neskončených pred 31. májom 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý začal a právoplatne neskončil pred 31. májom 2020 sa ustanovujú takto:

a)Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce,
b)Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín,
c)Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou,
d)Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Topoľčany,
e)Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca a Rimavská Sobota.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2020.


          Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

 „Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov“ je vypracovaný na základe
§ 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o banskej činnosti“) a je predkladaný ako iniciatívny návrh.
Cieľom predloženého návrhu je v záujme racionalizácie štátnej banskej správy, ako aj zefektívnenia činnosti obvodných banských úradov a samotného výkonu hlavného banského dozoru zmeniť obvody pôsobnosti obvodných banských úradov. Samotným návrhom nedochádza k zrušeniu žiadneho z piatich existujúcich obvodných banských úradov.
Na základe § 38 ods. 1 zákona o banskej činnosti boli ako súčasť štátnej banskej správy zriadené obvodné banské úrady v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prievidzi a Spišskej Novej Vsi. Na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone o banskej činnosti vydalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlášku č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, kde boli obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanovené na základe územnosprávneho členenia Slovenskej republiky podľa jednotlivých okresov. Tento princíp ustanovenia obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov podľa okresov zostáva zachovaný, dochádza len k zmene obvodu pôsobnosti obvodného banského úradu Prievidza a obvodného banského úradu Spišská Nová Ves. Zároveň sa zrušuje pôvodná vyhláška, ktorou boli ustanovené obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nemá ani žiadne sociálne vplyvy.
Materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Materiál nebude predmetom vnútro-komunitárneho pripomienkového konania.
Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1. júna 2020.


B. Osobitná časť

K § 1
Ustanovujú sa obvody pôsobnosti obvodných banských úradov na základe územnosprávneho členenia Slovenskej republiky podľa jednotlivých okresov.
K § 2
V záujme zachovania právnej istoty sa prechodným ustanovením upravujú konania, ktoré sa začali a neboli právoplatne ukončené pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy. Na základe tohto ustanovenia budú začaté konania a konania právoplatne neskončené prebiehať na obvodnom banskom úrade podľa obvodu pôsobnosti ustanoveného pôvodnou právnou úpravou. 
K § 3
Zrušovacie ustanovenie, ktorým dochádza k zrušeniu pôvodne prijatej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
K § 4
Navrhuje sa účinnosť vyhlášky.

PD   06.05.2020                                                                                Hrabovský riad. úrad SBK

 

Informácia zo  4.PSBK – apríl 2020.

 Pracovné materiály boli členom PSBK zaslané mailom a záznam schválený  
formou „ per rollam „  apríl 2020.

                                                           

          V súvislosti so šírením COVID -19 boli vládou SR prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu tohto ochorenia. Jedným z mnoho opatrení,  je aj  zákaz zhromažďovania sa osôb.
Rokovanie 4. PSBK  bolo pripravované na  29.04.2020 v Bratislave. Vzhľadom na vývoj situácie to nebolo možné.  Je pravdepodobne, že aj v máji, po povolení niektorých činností, to bude problematické.
Keďže život ide ďalej, nebolo by dobré, aby sa veci posúvali, keď je ich možné riešiť inak. Rozhodnutia a riešenia  presúvajú všetci, všetko sa všade odkladá na neskôr. PSBK po zvážení situácie prijalo rozhodnutie prerokovať materiály 4.PSBK  formou „ per rollam“.
Takým spôsobom bolo organizované a prebehlo aj rokovanie DR začiatkom apríla.   
Pracovný materiál bol členom PSBK odoslaný emailom a  po zaslaní a preštudovaní  materiálov ho členovia PSBK schválili a svojím podpisom, vo forme  pdf., potvrdili. Súhlas všetkých členov  PSBK a DR je založený v dokumentácii DR a  PSBK.  Materiály 4.PSBK boli odoslané aj hosťom, ktorí sú na zasadnutia PSBK prizývaní.   

Predmetom 4. PSBK bol nasledovný program: 

               1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia z 3.PSBK vo Vyšnej  Boci.
               2. Informácia o práci  ŠGUDŠ – BA  (preložené na 5.PSBK). 
               3. Informácia o programe MŽP SR na  r. 2020. 
               4. Ročná účtovná závierka za rok 2019. 
               5. Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.  
               6. Informácia o príprave 13. stretnutia  baníckych miest a obcí Slovenska
                 ( preložené na 5.PSBK). 
               7. Rôzne
                 7.1 Legislatíva.                                                         
                 7.2 Žiadosť F-BERG, najlepšia diplomová práca r.2020.
                 7.3 Žiadosť F-BERG, najlepšia študentská práca na ŠVK (Študentská vedecká konferencia).
                 7.4 Informácia o rokovaní RZSDV.
             8. Uznesenie – záznam.

Po preštudovaní predložených materiálov členovia PSBK prijali nasledovné závery:

Predstavenstvo SBK : 

I. berie na vedomie        
            
- vyhodnotenie plnenia uznesení,
- informáciu o plnení programu MŽP SR za r. 2019 a na r.2020, 
- informáciu o účtovnej závierke za rok 2019,               
- informáciu  o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania,
- informáciu o príprave 13. Stretnutia baníckych spolkov a cechov SR v Prešove,
    
II. schvaľuje
             
- odmenu 150,- € za najlepšiu študentskú prácu ŠVK – 2020,
- odmenu 150,- € za najlepšiu absolventskú prácu r.2020 (sponzorská zmluva),
- miesto rokovania predstavenstva SBK v mesiaci jún - Hodruša-Hámre,

III. ukladá

1. Priebežne kontrolovať prípravu v duálnom  odbornom vzdelávaní pre  r. 2020  a prípravu na r. 2021. O stave plnenia podať
          informáciu na predstavenstve v júni 2020.
         T: v texte       Z : riaditeľ úradu SBK

2.        Správu DR o hospodárení SBK za r. 2019, ktorá bude predložená na VZ 2020, prerokovať na predstavenstve SBK v mesiaci august.
         T: v texte                                              Z: predseda DR


3. Predložiť informáciu o návrhu integrovaného národného energetického a klimatického plánu na  roky 2021 – 2030.
          T: 4. PSBK                                                              Z : riaditeľ úradu SBK
                                                                                      MH SR
          Preložené na budúce PSBK.

4. Podať informáciu o zapojení sa a plnení do programu EÚ - kvalita životného prostredia.
          T:  29.apríl 2020                                                 Z: riaditeľ ŠGÚDŠ 
          Preložené na budúce PSBK.
5. V mesiaci marec zorganizovať stretnutie významných podnikov k danej problematike, zvýšiť záujem o duálne vzdelávanie.
          T: v texte       Z : riaditeľ úradu SBK
                                                                                         p. Németh
          Stretnutie pre prijatie zákazu zhromažďovania sa bolo zrušené.

             
 Úlohy z 2.PSBK, ktoré po splnení bodov  9, 10 a 12., zostávajú v platnosti.

1. Priebežne sledovať aktivity schvaľovania zákonov  v NR Slovenska.
                    T: na PSBK       Z: riaditeľ úradu SBK
2.        Kontrolovať postup  čerpania prostriedkov na duálne vzdelávanie.   
                   T: priebežne ( od 05/2020)                                    Z: riaditeľ úradu SBK
3.        Informovať o stave rozpracovania Integrovaného národného energetického
                   a klimatického plánu – časový postup plnenia.  
                   T: 19.02.2020                                                         Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                          MH SR
                   Presun na riadne  rokovanie PSBK.
4.        Informáciu o príprave osláv DB v r. 2020 podať na júnovom zasadnutí PSBK.
                  T: jún 2020                                                             Z : riaditeľ úradu komory
5.        K  zmenám už prijatých zákonov (ochrana krajiny, vodný zákon)  SBK spolu so
                  SZVK urobiť analýzu dopadu, hlavne pre lomy a poukázať na veci,
                  ktoré majú oporu v zákonoch, keďže niektoré úpravy idú nad rámec zákonov aj
                  smerníc EU.
                  T: 3.PSBK                                                               Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                                             SZVK
                  Preložené na 5.PSBK (žiadosť p. Kováča).
6.        Informovať o ďalšom postupe pri vypracovávaní SP a jej nadväznosť na program
                 „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030“.
                 T: jún 2020                                                    Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             MH SR

7.        Informovať o postupe prerokovania  stavebného zákona a zákona o EIA v LRV
                  SR.  
                 T: august 2020                                                       Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             MH SR
8.        V mesiaci máj pripraviť v Multifunkčnom centre v SN stretnutie k surovinám, na
                 ktoré  budú prizvaní aj zástupcovia obcí, kde sa suroviny ťažia a z takých obcí,
                 kde je  predpoklad ťažby. Pri príprave bude potrebné spolupracovať s MH SR,
                 geológmi  a podnikateľskými firmami.
                 T: máj - jún 2020                                                      Z : riaditeľ úradu komory
                                                                                             predseda ZBSCS

           
            
    Prievidza : 04.05.2020                                                                 Zapísal: Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 
                                                                                                 riaditeľ úradu komory


   

 

 

Jubilejného 20. celoslovenského baníckeho plesu ktorý sa konal dňa 14.2.2020 v hoteli Grand –Matej sa zúčastnilo 75 platiacich účastníkov. Za organizátorov sa zúčastnili viacerí hostia, ako p. Pekarčíková a Ing. Ján Hrabovský za SBK, Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice, Ing. Erik Sombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov SR, Ing. Rudolf Repiský, výrobný riaditeľ Slovenských magnezitových závodov v Jelšave, Ing. Norbert Werner, podpredseda Slovenského združenia výrobcov kameniva, Ing. Darina Kaniková, riaditeľka Hotela Grand-Matej a Ing. Richard Kaňa, predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Podujatie sa začalo tradičným uvítacím prípitkom, zápisom do plesovej kroniky, založenej na Slovenskom banskom úrade v Bratislave v roku 1975, prefáraním banskými svietidlami vysvietenej banskej štôlne a prijatím do baníckeho stavu uvítacím „skokom cez kožu“ vo vestibule hotela.

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v priestoroch Hotela Barbora, ktorý je zariadením HBP a.s. Na úvod po odznení baníckej hymny si účastníci rokovania minutou ticha uctili pamiatku zosnulého p. Jana Hijja. Predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, poprial všetkým veľa osobných úspechov v novom roku 2020 a otvoril rokovanie.