Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

KALENDÁRIUM 2017

13.01. 3. šachtág Hornonitrianskeho baníckeho spolku
( Hornonitriansky banícky spolok)
20.01. 10.Handlovský šachtág
( Handlovský banícky spolok, Mesto Handlová )
08.02. Spomienkové podujatie k 390. výročiu prvého použitia
výbušnín v baníctve
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
10.02. 25. reprezentačný ples – 17.celoslovenský, Hotel Grand – Matej, Banská Štiavnica
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
22.02. Prievidza predstavenstvo SBK
( Slovenská banská komora )
22.03. 8.Rudnobanský šachtág, 5.Rozálčiansky šachtág a 17.Jozefovské stretnutie,
Hotel Salamandra Hodruša-Hámre
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
23.03. 11.valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,
Banská Štiavnica
( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, BŠ-HBS - kino Akademik )
21.04. 13.ročník Náckova Štiavnica s výjazdom štiavnického Nácka v štiavnickej Anči
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
22.04. XIII. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka, Špania dolina,
na námestí pred klopačkou o 10.00 hod
( Banícke bratstvo "Herrengrund")
13.05. 6. ročník prechodu Náučným banským chodníkom, Pezinok
( Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
19. -21.05.10. Stretnutie banských miest a obcí Slovenaska, Nová Baňa
( Mesto Nová Baňa, Novobanský banícky spolok, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska )
03.06. Pietna spomienka pri príležitosti 574.výročia banského nešťastia v Šturci
pri Kremnici
( Kremnický banícky spolok )
07.06. Seminár „Nerastné suroviny“ /cech v spolupráci so Združením/
( Košický banícky a hutnícky cech, BERG fakulta )
08.06. Oslavy 65. výročia založenia Fakulty BERG v Košiciach
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
10.06. Vyhniansky Trnád 2017, Vyhne
( Banícky Eisenbach )
10.06. Nováky, 7. ročník turistického pochodu po banskom náučnom chodníku
“Uholná stopa“
(Spolok priateľov Bane Nováky)
16.-17.6. 21.stretnutie banských miest a obcí ČR - Chomutov
23.06. Akademici v Banskej Štiavnici, Veteráni 2017 - 7. stretnutie
( Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
23.06. Podujatia k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
( Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
28.07. 20. Náckov štiavnický pochod
( Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
10.08 Pamätný deň obetí banských nešťastí
18.-20.08. Pezinský permoník 2017
( Malokarpatský banícky spolok v Pezinku )
01.-02.09. Banícky jarmok, regionálne oslavy Dňa baníkov v Handlovej
( Mesto Handlová, Handlovský banícky spolok)
07.-09.09. Banská Štiavnica, Salamandrové dni
( Mesto Banská Štiavnica )
07.09. Slávnostný šachtág Salamander 2016, Kultúrne centrum
Banskej Štiavnice
( Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska , Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
08.09. Celoštátne oslavy „Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2017“, Salamandrový sprievod
( MHSR, Slovenská banská komora, Zväz hutníctva ťažobného priemyslu a geológie SR, Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych
spolkov a cechov Sovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok )
08.-10.09. Banícky jarmok v Prievidzi, Banícka omša v Prievidzi
( Hornonitriansky banícky spolok)
19.09. Adolf Münich - osobnosť v oblasti histórie baníctva, doplnenie steny slávy v Multifunkčnom
baníckom centre v SNV o 16.00 hod.
( Banícky spolok Spiš)
30.09. Po stopách starej banskej činnosti - turistický pochod Nižná Slaná – Rožňava
( Gemerský banícky spolok „ Bratstvo“ Rožňava)
05.-06.10 Nízke Tatry, Repiská - Konferencia SBS. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a prieskumu.
07.10. Marianka, seminár „ Využitie opustených podzemných a povrchových
banských diel v Marianke a Borinke
(Spolok Permon Marianka)
19.-20.10 Sympózium – situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – Hrádok
09.-11.11. 18.medzinárodná konferencia - Nové poznatky - Vŕtanie, ťažba,
doprava, skladovanie Uhľovodíkov, BERG Fakulta
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
16.11. Oslavy 65 rokov Hutníckej fakulty v Košiciach.
( Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach )
01.12. Košice, Fakulta - BERG - predstavenstvo SBK. Košice, Fakulta - BERG – Barbora.
( BERG fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská banská komora )
08.12. Marianka, 4. svätobarborský sprievod
(Spolok Permon Marianka)
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Kammerhofská 20, 969 01 Banská Štiavnica, zdruzeniebsc @ gmail.com, www.zbsc.eu
Bieber dedičná stôlňa
8.2.1627 - 390. výročie od prvého úradne overeného úspešného pokusu rozpojovania hornín trhacími prácami
Vážnica - Liptovský Hrádok
Ľubietovský banícky deň
Pec Etelka - Nižná Slaná
Špania Dolina
Slovenské opálové bane - Jozef štôlňa
                                                                             Informácia

 

z rokovania predstavenstva dňa  22. februára 2017 v PRIEVIDZI  

 

 

               Na rokovaní  predstavenstva SBK bolo  prítomných 9 členov predstavenstva,  poradca  SBK, riaditeľ úradu komory a 8 hostí, ospravedlnili sa p. Čorej  predseda DR a p. Kukelčík predseda HBÚ, za MŽP SR  bola prítomná p. Jánová, za MH SR boli prítomní p.Jarábek a p. Onačila. Prezentáciu Letnej banskej univerzity detí  (LBU) predložili p. Suraová a p. Kováčová.

 

                Na predstavenstve SBK bol prerokovaný  nasledovný program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu, kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výsledkoch a zámeroch spoločnosti HBP, a.s.

  3. Informácia o postupe prác spracovania Surovinovej politiky – I. etapa.

  4. Informácia o práci EURACOAL v r. 2016 a zámer r. 2017.

  5. Informácia o práci Baníckeho spolku priateľov bane Nováky.

  6. Rôzne:

 1. Legislatíva.

 2. Podpora baníckej literatúry v spolupráci s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom sa pripravuje publikácia Banská Štiavnica – lokalite UNESCO – Banské technické a kultúrne pamiatky.

 3. Príspevok na 25. banícky ples v Banskej Štiavnici.

 4. Program aktivít – Kalendárium 2017.

 5. Aktualizovaný plán rokovaní predstavenstva na r. 2017.

 6. Letná banská univerzita – prezentácia OZ ART SPECTRUM,

  žiadosť o príspevok.

 7. Tetraedritové suroviny Slovenska a možnosti ich využitia-informácia.

 8. Žiadosť Slovenského banského múzea o príspevok na konferenciu História montánnych regiónov Európy – 09/2017 v Banskej Štiavnici.

 9. Informácia o plnení rozpočtu SBK za  r. 2016.

 10. Žiadosť F-BERG o príspevok  k 65. výročiu fakulty. 

 11. Správa DUÁL-ne vzdelávanie a plnenie opatrenia, časť V-4 z druhého  PSBK v Košiciach.

 1. Uznesenie a ukončenie rokovania.

   

  Písomne predložené materiály jednotliví predkladatelia doplnili a odpovedali na otázky.

  Z bodu rôzne k legislatíve treba na upozorniť na zákon č.315/2016, k čomu bol členom SBK bol zaslaný list, odporúčame do pozornosti Kalendárium na r.2017, pripravované aktivity atď.   

  Zo zasadnutia bolo vypracované a prijaté uznesenie a vyhotovená zápisnica.

  Nasledovné rokovanie PSBK bude v mesiaci apríl.

  V mesiaci máj sa pripravuje 10. stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska, ktoré sa bude konať v Novej Bani.     

   

   

  Prievidza 02.03.2017                                                                    Hrabovský úrad SBK

   

   

 

Program aktivít  - Salamandrové dni v Banskej Štiavnici 08 - 09.09.2016

 

 

 

V rámci programu Salamandrových dní  sú pripravované následné podujatia - aktivity

 

ŠTVRTOK  08.09.2016

 

08,00-16,00hod  Bazár  (ne)potrebných vecí   trvá do soboty

 

15,00-17,00hod  Banské múzeum, spoločné zasadnutie SBS a  SSPVT  so spoločnosťami SITG z Poľska ( Krakow, Katowice , Kielce) pri príležitosti 25-výročia podpísania spoločných dohôd o vzájomnej spolupráci

 

17,00 hod – prijatie zástupcov zahraničných delegácii primátorkou B. Štiavnice, miestnosť komorských grófov, gestori: Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenská banícka spoločnosť

 

18,00 hod – odhalenie pamätnej tabule Ignácovi Antonovi Bornovi (1742-1791), vestibul pred vchodom do bývalej kaplnky sv. Ignáca, gestor: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

19,00hod  - Slávnostný šachtág , kultúrne centrum

 

 

 

PIATOK  09.09.2016

 

09,00-11,15 hod  Valné zhromaždenie SBK - kultúrne centrum

 

13,00-14,30 hod Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstvakostol sv. Kataríny

 

15,00-16,45 hod Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov  - kultúrne centrum

 

17,00 hod - slávnostná recepcia pre účastníkov celoštátnych osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov 2016, nádvorie a konferenčné priestory na poschodí

 

 

 

19,00-21,00hod  Salamandrový sprievod 

 

 

 

Ďalšie podujatia – akcie

 

Piatok 09.09.2016o 10,00hod Slávnostné stretnutie - Akademici v Banskej Štiavnici – Kammerhof

 

Deň otvorených dverí v  Štátnom ústrednom banskom archíve

 

Burza minerálov

 

Salamandrové pódium

 

Salamandrový jarmok

 

Sobota: 10.09.2016

 

Grand Prix Salamander – súťaž v pretláčaní rukou

 

Salamandrové detské pódium

 

Na terase – ochutnávka lokálnych vín, miestni remeselníci, živá hudba 

 

Prievidza   11.07.2016                                                                  za úrad SBK  Hrabovský                             

 

Program aktivít  - Salamandrové dni v Banskej Štiavnici 08 - 09.09.2016

 

 

 

V rámci programu Salamandrových dní  sú pripravované následné podujatia - aktivity

 

ŠTVRTOK  08.09.2016

 

08,00-16,00hod  Bazár  (ne)potrebných vecí   trvá do soboty

 

15,00-17,00hod  Banské múzeum, spoločné zasadnutie SBS a  SSPVT  so spoločnosťami SITG z Poľska ( Krakow, Katowice , Kielce) pri príležitosti 25-výročia podpísania spoločných dohôd o vzájomnej spolupráci

 

17,00 hod – prijatie zástupcov zahraničných delegácii primátorkou B. Štiavnice, miestnosť komorských grófov, gestori: Mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska a Slovenská banícka spoločnosť

 

18,00 hod – odhalenie pamätnej tabule Ignácovi Antonovi Bornovi (1742-1791), vestibul pred vchodom do bývalej kaplnky sv. Ignáca, gestor: Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

 

19,00hod  - Slávnostný šachtág , kultúrne centrum

 

 

 

PIATOK  09.09.2016

 

09,00-11,15 hod  Valné zhromaždenie SBK  - kultúrne centrum

 

13,00-14,30 hod Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva – kostol sv. Kataríny

 

15,00-16,45 hod Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov  - kultúrne centrum

 17,00 hod - slávnostná recepcia pre účastníkov celoštátnych osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov 2016, nádvorie a konferenčné priestory na poschodí

 

 

19,00-21,00hod  Salamandrový sprievod 

 

 

 

Ďalšie podujatia – akcie

 

Piatok 09.09.2016 o 10,00hod Slávnostné stretnutie - Akademici v Banskej Štiavnici – Kammerhof

 

Deň otvorených dverí v  Štátnom ústrednom banskom archíve

 

Burza minerálov

 

Salamandrové pódium

 

Salamandrový jarmok

 

Sobota: 10.09.2016

 

Grand Prix Salamander – súťaž v pretláčaní rukou

 

Salamandrové detské pódium

 

Na terase – ochutnávka lokálnych vín, miestni remeselníci, živá hudba 

 

Prievidza   11.07.2016                                    za úrad SBK  Hrabovský