Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

V rámci celoslovenských osláv sa už tradične organizovali nasledovné podujatia:
Prijatie hostí primátorkou mesta Banská Štiavnica pani Nadeždou Babiakovovou.
Slávnostný „ Šachtág „ Banskoštiavnicko-Hodrušského baníckeho spolku.
XXI. valné zhromaždenie SBK.
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva a otvorenie Salamandrových dní v Kostole sv. Kataríny.
Celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftáriov.
Salamandrový sprievod mestom.

Súčasťou boli aj ďalšie sprievodné akcie organizované Slovenským banským múzeom, Banskoštiavnicko-Hodrušským baníckym spolkom a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Slávnostné zhromaždenie s udelením vyznamenaní bolo v priestoroch kultúrneho centra Banská Štiavnica, Kammerhofská ulica č. 1. Celkom bolo odovzdaných 36 ocenení udelených MH SR a 10 ocenení udelených MŽP SR.
Ocenenia odovzdali minister hospodárstva pán Žiga a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR pán Susko. Po slávnostnej schôdzi ku DBHGN SR bola pre vyznamenaných a pozvaných hostí, v priestoroch Slovenského banského múzea, recepcia.

Na slávnostnom zhromaždení bolo prítomných celkom 25 hostí, z nich najvýznamnejší boli: p. Peter Žiga, minister hospodárstva SR, p. Boris Susko tajomník MŽP SR, p. Branislav Ondruš, tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Nadežda Babiaková primátorka Banskej Štiavnice, p. Emil Machyna za Radu KOVO, p. Jozef Škrobák, predseda OZPBGN, p. Jozef Pitner za ZHŤPG, delegácia U.S. Steel Košice v čele s p. Kiráľvargom a ďalší.

V Salamandrovom sprievode bolo cez 1000 účastníkov, a to zástupcov baníckeho a hutníckeho stavu, z organizácií, škôl,  baníckych spolkov a cechov zo Slovenska ako aj zo zahraničia. V Salamandrovom sprievode už tradične boli zástupcovia z Čiech, Poľska, Maďarska a Rakúska. Celý priebeh osláv Salamandrových dní mal dôstojnú atmosféru a tešil sa priazni veľkého počtu občanov a turistov mesta banská Štiavnica.

 Ing. Ján Hrabovský, PhD.
riaditeľ úradu SBK

 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  otvoril rokovanie PSBK.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Miroslav Jarábek za MH SR, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ, p. Ján Hijj poradca SBK, p.Szombathy predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p. Hrabovský riaditeľ úradu SBK, p. Kopnická predseda baníckeho cechu Slovinky a p. Hudák tajomník cechu. Ospravedlnila sa p. Vlasta Jánova z MŽP SR.
Z členov predstavenstva sa ospravedlnili p. Žec, p. Levoča a  p. Letavaj. Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bez pripomienok schválený:

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.
3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2018.
4. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, XI. Stret. Ban. spolkov a cechov v Pezinku.
5. Informácia o práci Slovenskej baníckej spoločnosti.
6. Informácia o práci Baníckeho cechu Slovinky.
7. Rôzne
a. legislatíva
b. vyradenie majetku SBK ( odporúčenie DR )
c. žiadosť o príspevok na konferenciu poriadanej SBS
d. informácia z RZSDV
e. žiadosť F BERG - KE o príspevok na 67-ty skok cez kožu
8. Uznesenie a ukončenie rokovania

Informácia z XXI. valného zhromaždenia SBK v roku 2018

 

Miesto: Kultúrne centrum, Kammerhofská 1
v Banskej Štiavnici

Začiatok: 07. 09. 2018 o 9.00 hod.

Počet členov SBK: 46
Počet pozvaných delegátov: 57

 

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo na ŠGÚDŠ v Bratislave

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili : generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Mesarčík, za MH SR sa zúčastnili p. Miroslav Jarábek a p. Onačila, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ, ďalej predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Sombathy, riaditeľ úradu SBK p. Ján Hrabovský, p. Ján Hijj poradca SBK a pán Jirko Vitáloš predseda spolku BARBORA z Pezinka. Ospravedlnil sa p. Peter Čorej , predseda DR.