Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 4.PSBK zo dňa 03. 05. 2023 v Bratislave


Prítomní: 9 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a osem hostí. Ospravedlnili sa p. Petrovič a p. Beňovský Predstavenstvo SBK bolo uznášaniaschopné, príloha č. 1 prezenčná listina.

K bodu 1.)
Na úvod člen predstavenstva p. Jozef Levoča privítal všetkých prítomných a poprial členom PSBK a prítomným hosťom vecné a úspešné rokovanie.
Následne predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných, poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MH SR p. Vesselenyi , za MŽP p. Cirjak, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Szombathy, p. Ján Hrabovský riaditeľ úradu SBK a za SBS, p. Kukelčík, p. Sisol ( F BERG), a pán Lehotský za spolok Permon. Konštatoval, že je prítomných 9 členov predstavenstva, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA

KALENDÁRIUM 2023

 

27.20.03. Rudnobanský, Rozálčiansky a Jozefovský šachtág

(Salamandra rezort, Hodruša-Hámre)

 

28.03. Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

(Kino Akademik, Banská Štiavnica)

  

10-12-05-2023 Konferencia SSVTP Trhacia technika 2023

Na zasadnutí bolo 8 členov predstavenstva, p. Levoča sa vyjadril formou per rollam

( neodkladné prac. jednanie), predseda DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí, ospravedlnil sa p. Blaško (PN) .

Na úvod po odznení baníckej hymny, prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, ktorým zaželal veľa zdravia a úspechov r. 2023.

Na úvod predseda SBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a otvoril rokovanie PSBK.

Na PSBK bolo 7 členov PSBK, predseda DR, riad. úradu SBK a 6 hostí