Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Na oceňovaní vedec roka 2020 SR  v kategórii  Osobnosť medzinárodnej spolupráce za rok 2020 bola táto cena udelena  pánovi Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Srdečne blahoželáme  a Zdar Boh  v zastúpení členov SBK  úrad SBK

 

                                     Informácia z rokovania 5.PSBK, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 06. 2021 v Hodruši-Hámroch

       Na rokovaní sa priamo sa zúčastnilo 5 členov predstavenstva, p. Čičmanec, p. Gažúr  a p. Slaninka sa pre neodkladné pracovné povinností vyjadrili  formou  „ per rollam „,ďalej  riaditeľ úradu komory a 3 hostia. Ospravedlnili sa p. Pekarčíková predseda DR p. Čorej, z hostí sa ospravedlnili p. Petrovič ( MH)  a p. Mesarčík (MŽP) . 

Po zmiernení protiepidemiologických opatrení sa 4.PSBK konalo za účasti členov PSBK.

Na rokovaní sa zúčastnilo 8 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a piati hostia. Ospravedlnili sa p. Čičmanec, z hostí sa ospravedlnili p. Petrovič, ktorého zastúpil p. Onačila a p. Mesarčík z MŽP SR.

Na úvod člen predstavenstva p. Jozef Levoča privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti a poprial členom PSBK a prítomným hosťom vecné a úspešné rokovanie.

Následne predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár pozdravil všetkých prítomných, poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MH SR p. Onačila, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Szombathy, p. Ján Hrabovský za SBS, p. Marián Beňovský za SSTVP, p. Sisol (F-BERG), ako hosť bola prítomná p. Janová.
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bol doplnený o aktuálne veci. Predložený program bol jednomyseľne schválený.

Vzhľadom na skutočnosť, že 1. a 2. PSBK bolo organizované „ per rollam“ a súčasný stav nedovoľuje osobní stretávanie, bolo 3PSBK organizované a zabezpečené formou vídeo-konferencie.

Rokovania formou video konferencie sa zúčastnilo 6 členov PSBK, predseda DR a prizvaní hostia. Pán Cehlár a p. Bača boli na stretnutí s predsedom NR SR, p. Letavaj bol na PN.

Informácia z rokovania  2. PSBK formou „ per rollam „  december 2020.

Nakoľko zákaz  zhromažďovania sa osôb trvá naďalej, aj 2. PSBK  bolo zabezpečené  formou „per rollam „.

Všetci členovia PSBK ( p. Letavaj je PN ) svojím podpisom vyjadrili súhlas so záznamom z prerokovania predložených materiálov.