Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Na úvod predseda PSBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a zahájil rokovanie PSBK.

Video konferencie on line sa zúčastnili šiesti členovia predstavenstva, riad. úradu SBK a 3 hostia. Dvaja členovia sa vyjadrili formou „per rollam“ a jeden bol ospravedlnený (SC).

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom PSBK odoslaný elektronicky v predstihu a bez pripomienok bol prijatý.

Predstavenstva SBK sa zúčastnilo 6 členov PSBK, predseda DR, riaditeľ úradu SBK , 5. hostí.

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Michal Cehlár  otvoril rokovanie PSBK.

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky ktorý bol bez pripomienok prijatý.

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predseda predstavenstva, ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Na predstavenstve sa zúčastnilo 6 členov predstavenstva, predseda DR, riad. úradu SBK a dvaja hostia. Na úvod p. Gažúr z SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Dozorná rada SBK zasadala dňa 18.08.2021 pred rokovaním PSBK. na ktorom sa taktiež zúčastnili.