Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Michal Cehlár  otvoril rokovanie PSBK. Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Szombathy, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p. Širila za SBS, p. Kukelčík, p. Vrábel za TRATEC s.r.o PO a p. Michalková z Fakulty BERG. Na PSBK bolo prítomných 7 členov predstavenstva, p. Levoča a p. Slaninka sa ospravedlnili pre pracovné povinnosti a vyjadrili sa – formou „per rollam“, p. Čorej bol (PN). Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bol bez pripomienok schválený.

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Mgr. Nadežda Babiaková, Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Ing. Jozef Levoča, MBA, Ing. Dr.h.c. Peter Čičmanec, PhD., Ing. Silvia Michalková.

Delegáti valného zhromaždenia návrh jednomyseľne schválili a predsedníctvo pracovalo v navrhnutom zložení.

Na úvod p. Roman Gažúr GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti zariadenia Jelšava SMZ a.s. na Hrádku a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.

Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.