Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Mgr. Nadežda Babiaková, Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Ing. Jozef Levoča, MBA, Ing. Dr.h.c. Peter Čičmanec, PhD., Ing. Silvia Michalková.

Delegáti valného zhromaždenia návrh jednomyseľne schválili a predsedníctvo pracovalo v navrhnutom zložení.

Na úvod p. Roman Gažúr GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti zariadenia Jelšava SMZ a.s. na Hrádku a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.

Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.

 Na rokovaní bolo prítomných 5 členov predstavenstva, riaditeľ úradu komory a 6 hostí. Štyria členovia PSBK sa pre neodkladné povinností vyjadrili formou „ per rollam „.

Na úvod rokovania súbor Štiavničan zaspieval 4 piesne, člen predstavenstva p. Ivan Bača privítal všetkých prítomných a účastníkom poprial vecné a úspešné rokovanie.