Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

                 

                 P O Z V Á N K A

 

 

 

„27. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 19. CELOSLOVENSKÝ“

 

 1. februára 2019 (piatok) o 19 00 hod.

 

 v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

 

                                    Program:

                      uvítací skok cez kožu

                      otvárací príhovor predsedu spolku

                      slávnostný prípitok predsedu komory

                      kultúrny program

                      slávnostná večera

                      plesová zábava pri živej hudbe / orchester Pavla  

                     Zajáčka z Bratislavy/

                      polnočné občerstvenie

                     tombola

 

    Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.,   Ing. Richard Kaňa ,          Mgr.Nadežda Babiaková 

 

     predseda predstavenstva SBK             predseda spolku                 primátorka mesta

 

 

 

 

Informácia z rokovania predstavenstva SBK, ktoré sa konalo  

dňa 07. 12. 2018 na TU v KOŠICIACH – F-BERG

                                      

Na úvod člen predstavenstva p. Cehlár privítal všetkých prítomných členov, predsedu DR  a hostí PSBK a  odovzdal p. Čičmancovi medailu  „Čestný odznak„  F-BERG, za mimoriadne zásluhy o rozvoj fakulty.     

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Onačila za MH SR, p. Jánova z MŽP SR,  p. Sombathy za ZBSC Slovenska, riaditeľ  úradu komory p. Hrabovský, za Ústav geotechniky  p. Hredzák, za Banícky cech Horný Spiš tajomník p. Kysela Slavomír, za OZ Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce p. Jozef Burčák a p. Ladislav Műller.

Na rokovaní bol pre jednaný nasledovný program:

 1. Otvorenie, schválenie programu,  kontrola uznesenia.
 2. Informácia o výchovno vzdelávacom procese na F- BERG Košice.
 3. Informácia o práci  Ústavu Geotechniky SAV Košice.
 4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2018 a návrh na rok 2019.
 5. Informácia o uhradení členských príspevkov za rok 2018.
 6. Členské v roku 2019 - predpoklad.
 7. Plán zasadnutí predstavenstva v roku 2019.
 8. Informácia o práci OZ Bansko – robotníckého spolku Helcmanovce.
 9. Informácia o práci Baníckeho cechu Horného Spiša ( Kvetnica).
 10. Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov SBK  v školskom roku 2018-
 11. Rôzne:
  1. Legislatíva.
  2. Návrh - schválenie zmluvy na výkon funkcie riaditeľa úradu SBK  (predloží p. Čičmanec) na obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019.
  3. Informácia zo zasadnutia RZSDV – DUAL.
  4. Žiadosť o podporu vydania knihy Za posledným hutníkom hnedého uhlia ( Badín).
  5. Informácia k smernici o uniformách.
 12. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 K bodu 1.

Otvorenie, program, kontrola uznesenia z 18.10.2018

Kontrola plnenia uznesení bola predložená  písomne bod č. 1, riaditeľ úradu SBK doplnil informáciu k uniformám ( bod 11e) , pripomienky neboli,   vyhodnotenie bolo schválené.

 K bodu 2.

Písomnú Informáciu o  výchovno – vzdelávacom procese doplnili krátkou prezentáciou prodekani p. Janočko, Kozáková a pani Benková – manažér kvality.

 V akademickom roku 2017/2018 ukončilo štúdium  celkovo  432 študentov v dennej a externej forme . Najvýznamnejší pokles sa prejavil najmä v externom štúdiu.

Manažér kvality informovalo o obsiahlom prieskume, ktorý bol realizovaný medzi študentami F BERG.  

V r. 2018-2019  sa zapísalo na F-BERG 1241 čo je medziročný pokles o 53 študentov, zvýšil sa podiel v  I. stupni ( bakalár) 780 (61%).Na fakulte študuje 180 ( nárast o 86)  zahraničných študentov, čo je 15% z celkového počtu zahraničných študentov na TU – Košice.

Škola podporuje svojich študentov pri skvalitnení vzdelávania tým, že umožňuje vycestovanie do zahraničia kde  je 9 študentov, na TU pôsobí 10 zahraničných učiteľov. Fakulta má bilaterálne zmluvy s 30-timi univerzitami z 15-tich krajín.   

Na otázky odpovedali  pán Janočko a pani Kozáková.  

Správa sa zobrala  na vedomie.

 K bodu 3.

Informácia bola podaná písomne, ktorú aktuálne doplnil p. Hredzák,  riaditeľ ústavu.

Na ústave pracuje 5 výskumných  oddelení a 2 servisné tímy.

Oddelenie deštrukčnej a konštrukčnej geotechniky (vedúci Ing. Milan Labaš, PhD.) rieši problémy monitorovania, optimalizácie a rozpojiteľnosti hornín pri rotačnom vŕtaní, razení a plnoprofilovom razení.

 Priemerný vek kmeňových zamestnancov je cca 46 rokov (Ž 43,8, M 49,9), vedeckých pracovníkov 44 rokov (Ž 39,7, M 49,9).     

Ústav geotechniky SAV sa podieľa sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo, ktorý zastrešuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity  v Košiciach. Vo vedeckej výchove je na Ústav geotechniky SAV ako EVI 10 študentov 3. stupňa VŠ vzdelávania.

 Riaditeľ Ústav geotechniky SAV informoval o úlohách pre najbližšie obdobie.

Na otázky odpovedal p. Hredzák.

Správa sa zobrala na vedomie.

 K bodu  4.  

Predpoklad čerpania rozpočtu bol daný písomne, stručné doplnenie p. Hrabovským k položkám P1a P5, P6 a P7 ( Euromines a Duálne vzdelávanie)  ako aj k V11 a V14, V15 a V16 k čerpaniu neboli pripomienky.

Písomne bol predložený  návrh rozpočtu na r. 2019.

Predložený návrh sa zobral na vedomie.

 K bodu 5.

Členské v  roku 2019 - predpoklad.

Pri predpoklade ponechania výšky členských príspevkov ( schválené na VZ ) sa zvažovalo s 5%-tným znížením stavom (HBP, SMZ, NAFTA) a so stabilizovaným počtom  počtu členov SBK .

Správa sa zobrala na vedomie.

 K bodu 6.

Informácia o uhradení členských príspevkov za rok 2018.

Poplatok za členstvov v SBK  zaplatili všetci členovia SBK.

Správa sa zobrala na vedomie

 K bodu 7.

Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2019.

Návrh programu rokovaní predložený písomne, v prípade potreby bude operatívne upravený.  Správa sa zobrala na vedomie.

 K bodu 8. 

Informácia o práci OZ Bansko-robotníckého spolku  Helcmanovce.

 

Správu o práci OZ formou prezentácie podal pán Jozef Burčák – predseda a p. Ladislav Műller podpredseda. OZ vzniklo v r. 2017 ako pokračovateľ Bansko-robotníckeho spolku podporovania vdov a sirôt sv. Jána Krstiteľa v Helcmanovciach   z roku 1899. OZ pracuje od roku 2017 s tým , že  pred obecný úrad osadili banský vagoník , ktorý objavili na opustenej antimonitovej bani v lokalite Bansko v blízkosti našej obce . Majú zámer svoj náučný chodník napojiť na gelnický. Budeme spolupracovať s baníckymi spolkami v Gelnici , Slovinkách a Žakarovciach , aby sa mohli naše náučné chodníky spojiť do jedného celku a vytvoriť tak zaujímavú trasu , ktorá by mohla viesť od Kluknavy - Štefanskej Huty - cez Žakarovce , Gelnicu , Helcmanovce , Slovinky ďalej na Poráč , Rudňany , Hnilčík , Spišskú Novú Ves a ďalej. 

Na otázky odpovedali prítomní zo spolku z Helcmanoviec.

 Predseda predstavenstva SBK poďakoval za prácu ktorú vykonali a prisľúbil pomoc pri zabezpečovaní vytyčeného  programu.

Správa sa zobrala na vedomie.

 K bodu č. 9

Informácia o práci Baníckeho cechu horného Spiša , OZ Kvetnica

Za Banícky cechu horného Spiša, OZ Kvetnica bol založený v apríli 2016 a mal 11 členova  ktorí postupne narástol na 19 členov. Prezentáciu uviedol  prítomný podpredseda cechu pán Slavomír Kysela.  

 Ako hlavný cieľ si vytýčil propagovať  baníctvo, geológia, mineralógia, botanika, klimatológia a                                       cestovný ruch a tak :

- zvýšiť úroveň poznania kultúrno-historického dedičstva v oblasti baníctva, záchrana pamiatok a sprístupňovanie pre zážitkovú turistiku,

- začlenenie hlavnej činnosti cechu do tematického vyučovacieho bloku na základných, stredných a vysokých školách v regióne,

- spolupráca so samosprávami miest a obci horného Spiša.

 V prezentácii činnosti spolku bolo poukázané na aktivity a bohatú činnosť, ktorá sa široko odrazila v dobrej spolupráci so školami a mestom Poprad. Týmto je vytvorený predpoklad pre plnenie programu spolku.

Je treba oceniť prácu a aktivity  Baníckeho cechu horného Spiša pri zachovaní tradícií a popularizácií baníctva pre nasledujúce pokolenia , ako stará Banícka  modlitba a vytvorenie Slovenského banského svietnika, ktorý bude situovaný v meste Poprad.      

 Predseda predstavenstva SBK poďakoval za prácu ktorú vykonali a prisľúbil pomoc pri zabezpečovaní vytyčeného  programu.

Správa sa zobrala na vedomie

 K bodu 10.

Informácia o priebehu duálneho vzdelávania subjektov  SBK  v školskom roku 2018 - 2019. Správa bola predložená písomne, duálne vzdelávanie zabezpečujú len HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká a.s.  a HBP, a.s. Prievidza.

 V 3-ročnom učebnom odbore 2683 H11 Elektromechanik silnoprúdová technika študuje v súčasnosti:

- v 3. ročníku celkom 8 žiakov (5 SOŠ Prievidza, 3 SOŠ Handlová). Zmluvu o budúcej pracovnej zmluve majú podpísanú 4 žiaci (3 SOŠ Prievidza, 1 SOŠ Handlová). Predpokladaný nástup absolventov je júl 2019,

- v 2. ročníku študujú 4 žiaci SOŠ v Handlovej, žiaci vykonávajú prax na pracoviskách úseku elektroúdržby v Novákoch. Z uvedených žiakov majú 3 žiaci uzatvorenú zmluvu o budúcej pracovnej zmluve s predpokladaným nástupom v júli 2020.

 Školský rok 2018/2019.

Od septembra 2018 má HBP, a.s. podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s dvomi školami:

- SOŠ Lipová 8, Handlová: učebný odbor 2683 H 11 Elektromechanik - študuje 1 žiak,

- SOŠ Vansovej 32, Prievidza: učebný odbor 2683 H 11 Elektromechanik – študujú 4 žiaci.

 S uvedenými žiakmi bola podpísaná učebná zmluva. Prax v 1. ročníku vykonávajú na školách, od 2. ročníku bude prax zabezpečovaná na pracoviskách HBP, a.s. v Novákoch.

Správa sa zoberala na vedomie

 Rôzne:

 1. Legislatíva (písomne ) – p. Hijj.

Informácia bola daná písomne, bez pripomienok.

 1. Návrh na výkon funkcie riaditeľa úradu komory predložil predseda predstavenstva.

Predstavenstvo hlasovaním schválilo na funkciu riaditeľa úradu komory na obdobie od

01.01. 2019 do 31.12.2019  pána  Jána Hrabovského.

 1. Informácia zo zasadnutia RZSDV – DUAL.

Informácia bola daná písomne ( vypracoval p. Nemeth), ktorú o aktuálne veci doplnil riaditeľ úradu SBK,  bez  pripomienok. 

 1. Žiadosť o podporu vydania knihy Za posledným huntíkom hnedého uhlia (Badín).

Kniha je vydaná, po oboznámení sa s jej obsahom sa rozhodne  o jej zakúpení.

 1. Informácia k smernici o uniformách.

Bola predložená informácia o stave riešenia, technicko-historická a dizajn je uzatvorená, potrebné je dopracovať etickú stránku prezentácie príslušnosti k baníckemu stavu.

Informácia bude podaná na nasledovnom zadadnutí SBK. 

V bode rôzne viac príspevkov nebolo, program bol uzavretý. 

 K bodu  12.

Uznesenie a ukončenie rokovania.

Riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol p. Michal Cehlár. Predstavenstvo schválilo návrh uznesenia, ktoré bude na základe diskusie  doplnené.

Ďalej bola daná informácia, že najbližšie rokovanie predstavenstva SBK bude 20. februára  2019     v Prievidzi.    

 Na záver, predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva a prítomným hosťom  a ocenil aktívny prístup pri rokovaní, následne rokovanie ukončil.

 Úrad SBK želá aj touto cestou všetkým baníkom, geológom a  naftárom v r. 2019

všetko dobré, veľa šťastia a zdravia Vám a Vaším rodinám.  

 

 ZDAR  BOH!                                                                                      Hrabovský úrad SBK

 

                                          

 

V rámci celoslovenských osláv sa už tradične organizovali nasledovné podujatia:
Prijatie hostí primátorkou mesta Banská Štiavnica pani Nadeždou Babiakovovou.
Slávnostný „ Šachtág „ Banskoštiavnicko-Hodrušského baníckeho spolku.
XXI. valné zhromaždenie SBK.
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva a otvorenie Salamandrových dní v Kostole sv. Kataríny.
Celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftáriov.
Salamandrový sprievod mestom.

Súčasťou boli aj ďalšie sprievodné akcie organizované Slovenským banským múzeom, Banskoštiavnicko-Hodrušským baníckym spolkom a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Slávnostné zhromaždenie s udelením vyznamenaní bolo v priestoroch kultúrneho centra Banská Štiavnica, Kammerhofská ulica č. 1. Celkom bolo odovzdaných 36 ocenení udelených MH SR a 10 ocenení udelených MŽP SR.
Ocenenia odovzdali minister hospodárstva pán Žiga a štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR pán Susko. Po slávnostnej schôdzi ku DBHGN SR bola pre vyznamenaných a pozvaných hostí, v priestoroch Slovenského banského múzea, recepcia.

Na slávnostnom zhromaždení bolo prítomných celkom 25 hostí, z nich najvýznamnejší boli: p. Peter Žiga, minister hospodárstva SR, p. Boris Susko tajomník MŽP SR, p. Branislav Ondruš, tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Nadežda Babiaková primátorka Banskej Štiavnice, p. Emil Machyna za Radu KOVO, p. Jozef Škrobák, predseda OZPBGN, p. Jozef Pitner za ZHŤPG, delegácia U.S. Steel Košice v čele s p. Kiráľvargom a ďalší.

V Salamandrovom sprievode bolo cez 1000 účastníkov, a to zástupcov baníckeho a hutníckeho stavu, z organizácií, škôl,  baníckych spolkov a cechov zo Slovenska ako aj zo zahraničia. V Salamandrovom sprievode už tradične boli zástupcovia z Čiech, Poľska, Maďarska a Rakúska. Celý priebeh osláv Salamandrových dní mal dôstojnú atmosféru a tešil sa priazni veľkého počtu občanov a turistov mesta banská Štiavnica.

 Ing. Ján Hrabovský, PhD.
riaditeľ úradu SBK

 

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK a prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Peter Čičmanec  otvoril rokovanie PSBK.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Miroslav Jarábek za MH SR, p. Peter Kukelčík predseda HBÚ, p. Ján Hijj poradca SBK, p.Szombathy predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, p. Hrabovský riaditeľ úradu SBK, p. Kopnická predseda baníckeho cechu Slovinky a p. Hudák tajomník cechu. Ospravedlnila sa p. Vlasta Jánova z MŽP SR.
Z členov predstavenstva sa ospravedlnili p. Žec, p. Levoča a  p. Letavaj. Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol v predstihu odoslaný elektronicky a ktorý bez pripomienok schválený:

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola uznesenia.
2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG.
3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov 2018.
4. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, XI. Stret. Ban. spolkov a cechov v Pezinku.
5. Informácia o práci Slovenskej baníckej spoločnosti.
6. Informácia o práci Baníckeho cechu Slovinky.
7. Rôzne
a. legislatíva
b. vyradenie majetku SBK ( odporúčenie DR )
c. žiadosť o príspevok na konferenciu poriadanej SBS
d. informácia z RZSDV
e. žiadosť F BERG - KE o príspevok na 67-ty skok cez kožu
8. Uznesenie a ukončenie rokovania