Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania  2. PSBK formou „ per rollam „  december 2020.

Nakoľko zákaz  zhromažďovania sa osôb trvá naďalej, aj 2. PSBK  bolo zabezpečené  formou „per rollam „.

Všetci členovia PSBK ( p. Letavaj je PN ) svojím podpisom vyjadrili súhlas so záznamom z prerokovania predložených materiálov. 

                                                                          Informácia z prerokovania programu 1.PSBK konané formou „ per rollam „  október 2020

Rozhodnutím vlády SR o zákaze zhromažďovania sa osôb bolo v PSBK rozhodnuté, že zasadnutie PSBK ktoré sa malo konať 14.10.2020.v KE na F - BERG  bude formou  " per rollam "

Všetci členovia PSBK ( p. Letavaj bol PN ) svojím podpisom vyjadrili súhlas so záznamom z prerokovania predložených materiálov. 

SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

 Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory, ktoré sa konalo dňa 11. 09. 2020 v Jelšave – Hrádok.

 

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh, aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Levoča MBA, Mgr. Ivan Mesarčík ( MŽP ) Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov.

 

Informácia  z 6.PSBK dňa 19. 08. 2020  


Na úvod p. Roman Gažúr – nový generálny riaditeľ SMZ Jelšava a.s.  privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné  rokovanie. Predseda predstavenstva SBK  otvoril rokovanie, predložil  program rokovania, ktorý po doplnení bol jednomyseľne schválený.

Ku kontrole plnenia uznesení, ktoré bolo predložené písomne, neboli pripomienky. 

Informácia o SMZ, a.s. Jelšava bola spracovaná písomne, ktorú v krátkej prezentácii doplnil p. Gažúr. Konštatoval, že po dvoch rokoch rastu došlo k poklesu predaja produktov, a to hlavne v sortimente tehliarenských slinkov a sypkých monolitických hmôt. Tento pokles bol spôsobený poklesom v segmente oceliarenského priemyslu.
Celkový odbyt hlavných produktov v SMZ, a. s. Jelšava bol na úrovni 233 kt, čo predstavuje pokles o 10 %. Pozitívom roku 2019 bolo zvýšenie predaja všetkých produktov z kaustického magnezitu.
 Na otázky okolo plánovania, predaja, cien, nové produkty, poznatky s práce v Euromines odpovedali p. Gažúr a p. Švejkovský:
- kontrakty sa upresňujú každý mesiac,
- predaj je cez obchodných zástupcov,
- cez kausticky magnezit je snaha o maximálne bezodpadové využitie suroviny,
- spolupráca v Euromines je dobrá a potrebná, riešia sa emisné kvóty CO2 a ďalšie aktuálne otázky s inými odbornými inštitúciami, ktorých sú členmi. 

Ďalej boli prerokované materiály programu na XXIII. VZ SBK, a to :

Návrh  správy predsedu predstavenstva o činnosti PSBK a úloh na roky 2020-2021.

Správa o práci DR za r. 2019, správa o hospodárení za r.2019, rozpočet SBK na  r. 2020 a návrh na uznesenie.

Bol schválený program VZ SBK, bolo dohodnuté, že  XXIII. VZ SBK sa bude konať
11.09.2020 o 10,  hod. na Hrádku v Jelšave. Pre COVID – 19 boli zrušené celoštátne oslavy
DB a bolo dohodnuté, že vyznamenania ku DB 2020 budú odovzdávané na stretnuiach,
ktoré budú poriadať zamestnavatelia.

Bola predstavená kniha KVETY BANÍ – minerály Stredoslovenských  baníckych oblasti, ktorú dostanú  účastníci VZ SBK.

Bola daná informácia o aktivitách v Banskej Štiavnici, informácia o XIII.  stretnutí  „ Banských 
spolkov,miest a obcí „ predpoklad je október 2020 v Prešove, stále ide o návrh, rozhodne
reálna situácia a mesto Prešov.

Boli prerokované otázky z legislatívy, informácia k DUAL-nemu vzdelávani,  informácia
o členskom  za r. 2020 k 19.08.2020 ktoré  nevyrovnali  3 členovia. 

V ďalšom bola za odstupujúceho pána Žeca schválená koptácia do PSBK - pána Ivana Slaninku, informácia  o situácii v SNV – Multifunkčné centrum a múzeum, kde vedenie  STM v Košiciach vypovedalo zmluvu s platnosťou k 31.10.2020. Multicentru v Spišskej Novej Vsi  - banícke múzeúm týmto hrozí jeho uzatvorenie.

Predseda predstavenstva p. Čičmanec predložil návrh menovať odstupujúcich  dlhoročných členov PSBK p. Švejkovského a p. Žeca  za „ čestného člena SBK“,  čo bolo odsúhlasené. 

V diskusii p. Slaninka ako nový člen PSBK, informoval o práci ŠGÚDŠ, o svojom profesnom zameraní v rámci geológie a k diskutovaným zmenám geologického zákona.

 

V Prievidza  25.08.2020                                                       
                                                      
                                                                                                                                   Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 
                                                                                                                                     riaditeľ úradu komory