Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Inf. z rokovania 6.PSBK z 25. 08. 2023 v Jelšave - Hrádok

Na úvod p. Roman Gažúr – GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval a otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 členov predstavenstva, jeden mimo SR, p. Pekarčíkova sa vyjadrila formou per rollam, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Za hostí sa zúčastnili traja účastníci
Dozorná rada zasadala dňa 25.08.2023 pred rokovaním PSBK, na ktorom sa následne zúčastnili.

Inf. z rokovania 6.PSBK z 25. 08. 2023 v Jelšave - Hrádok

Na úvod p. Roman Gažúr – GR SMZ Jelšava a.s. privítal všetkých prítomných a zaželal PSBK vecné a úspešné rokovanie.
Predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár poďakoval a otvoril rokovanie.
Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 členov predstavenstva, jeden mimo SR, p. Pekarčíkova sa vyjadrila formou per rollam, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Za hostí sa zúčastnili traja účastníci
Dozorná rada zasadala dňa 25.08.2023 pred rokovaním PSBK, na ktorom sa následne zúčastnili.

Informácia z rokovania 5.PSBK zo dňa 14. 06. 2023.

.

Na rokovaní bolo prítomných 6 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí. Pani p.Čičmanec, p. Gažúr,p. Pekarčíková sa pre neodkladné povinností vyjadrili formou „ per rollam „,. Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Kukelčík, p. Erik Sombathy, p. Roob, p. Weiss a p. prof.Sisol, ospravedlnil p. Petrovič,p. Cirjak, p. Širila a p. Vešelényi
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený program bol jednomyseľne schválený.

Informácia z rokovania 4.PSBK zo dňa 03. 05. 2023 v Bratislave


Prítomní: 9 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a osem hostí. Ospravedlnili sa p. Petrovič a p. Beňovský Predstavenstvo SBK bolo uznášaniaschopné, príloha č. 1 prezenčná listina.

K bodu 1.)
Na úvod člen predstavenstva p. Jozef Levoča privítal všetkých prítomných a poprial členom PSBK a prítomným hosťom vecné a úspešné rokovanie.
Následne predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných, poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MH SR p. Vesselenyi , za MŽP p. Cirjak, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Szombathy, p. Ján Hrabovský riaditeľ úradu SBK a za SBS, p. Kukelčík, p. Sisol ( F BERG), a pán Lehotský za spolok Permon. Konštatoval, že je prítomných 9 členov predstavenstva, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.