Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z rokovania 5.PSBK zo dňa 14. 06. 2023.

.

Na rokovaní bolo prítomných 6 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí. Pani p.Čičmanec, p. Gažúr,p. Pekarčíková sa pre neodkladné povinností vyjadrili formou „ per rollam „,. Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Kukelčík, p. Erik Sombathy, p. Roob, p. Weiss a p. prof.Sisol, ospravedlnil p. Petrovič,p. Cirjak, p. Širila a p. Vešelényi
Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky. Predložený program bol jednomyseľne schválený.


K bodu 1. -Kontrola plnenia uznesení, materiál bol predložený písomne (bod č. 1.), riaditeľ úradu odporučil vyhodnotenie schváliť, k predloženému materiálu pripomienky neboli
K bodu 2. Informácia o činnosti Slovenskej banskej, s.r.o.
Správa bola podaná formou prezentácie.
V roku 2022 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v štyroch dobývacích priestoroch, a to v DP Banská Hodruša, osobitný DP Banská Štiavnica VII, DP Banská Štiavnica a DP Žarnovica. V prvých troch dobývacích priestoroch sa realizovala banská činnosť v podzemí pri otvárke a príprave a dobývaní polymetalických rúd,
V roku 2022 spoločnosť Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre pokračovala v realizácii banskej činnosti v podzemí pri otvárke, príprave a dobývaní polymetalických rúd.

Spoločnosť v uplynulom kalendárnom dosiahla nasledovné výrobné výsledky :


Rok 2021 Rok 2022 % Rozdiel


- ťažba polymetalických rúd : 51.379 t 51.057 t - 0,62 %
- ťažba jaloviny : 30.730 t 32.330 t 5,20 %
- razenie banských diel : 3.066 m 2.819 m -8,05 %
- výroba kolektívneho koncentrátu : 682,5 t 847,7 t 24,20 %
- expedícia kovov Zlato : 0,392 t 0,399 t 1,78 %
Striebro : 0,328 t 0,354t 7,92 %
Olovo : 101,18 t 126,48t 25,00 %
Meď : 25,205 t 29,70t 17,83 %
Zinok : 75,642 t 94,62t 25,09%
Pri cenových reláciách kovov za rok 2022 spoločnosť dosiahla spoločnosť nárast výkonov o 2,5 mil. €, čo umožnilo zrealizovať v roku 2022 mzdový nárast +10 %.
SB zostáva vo finančne stabilnej úrovni, plní si včas všetky mzdové a daňovo odvodové povinnosti, vytvára zdroje pre ďalší rozvoj a modernizáciu bez nutnosti čerpania externých úverových zdrojov.
Zámery a plány spoločnosti na nasledujúce obdobie.
Realizáciou banskej činnosti v podzemí bane Rozália zabezpečiť ťažbu rudy v dostatočnom množstve a kvalite tak, aby jej spracovaním vo flotačnej úpravni bola zabezpečená výroba kovov na úrovni minulých období. Predajom koncentrátu chcú dosiahnuť tržby ktoré by mali pokryť nárast energetických a materiálových nákladov a na plánovaný 10 % -ný nárast mzdových prostriedkov, na zabezpečenie dostatočných zdrojov pre realizáciu otvárkových banských diel a geologického prieskumu. Komplikácie pri realizácii zámerov v DP Banská Štiavnica predstavujú hlavne problémy s dĺžkou koľajových tratí, dĺžkou energetických sietí a kvalitou vetrania.
Ukončili sme inštaláciu technológie do nového chemického laboratória. Vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo odkaliska, ktoré sa blíži k svojim kapacitným limitom realizuje sa projekt ukladania flotačných kalov do podzemných priestorov bane Rozália. Z celkovej plánovanej dĺžky 16 km je aktuálne dokončená prvá fáza projektu v dĺžke 13 km. Pri realizácii vyššie uvedeného projektu bolo aktuálne preinvestovaných cca 1,5 mil. €.
Neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti je aj historická baňa Starovšechsvätých, ktorá vytvára pre širokú verejnosť vhodnú príležitosť oboznámiť sa s podzemnými priestormi vytvorenými banskou činnosťou pri dobývaní nerastov, historickými banskými artefaktmi a unikátnou mineralogickou zbierkou.
P. Kaňa priblížil expozíciú na bani Všechsvätých.
Na otázky odpovedal p. Bača.


K bodu 3. Informácia k VZ SBK a ku dňu baníkov 2023 a ostatné aktivity v Banskej Štiavnici.

XXVI. VZ SBK
Deň konania: 08. september 2023
Miesto: Banská Štiavnica, – Gymnázium. A. Kmeťa Kolpašská 1738
Ďalej :
I. Kostol sv. Kataríny od 12.00 – 13.00 hod.
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva ku Dňu baníkov, hutníkov,
geológov a naftárov


II Kostol sv. Kataríny od 14.00 – 15.00 hod. Odovzdávanie vyznamenaní k DB

III. Od 19,00hod Salamandrový sprievod mestom
Na otázky odpovedal p. Sombathy a Hrabovský

Ďalej bola prerokovaná
-Informácia – k Duálnemu vzdelávaniu za r.2022-2023

-Informácia o činnosti Slovenskej ban. spoločnosti (SBS) , písomnú infomáciu doplnil p.Hrabovský

-Informácia o postupe realizácie dokumentu “Moderné a úspešné Slovensko –
národný integrovaný reformný plán”. Oblasť nerastných surovín a obnoviteľných zdrojov energie, renomovaných priemyselných podnikov Slovenska, primárne a sekundárne zdroje pre priemysel a zelenú energetiku.
MH zaslalo EK do Bruselu postup SR , nakoľko nie je známa žiadna spätná väzba ( MH,
MF ani Vlada SR) , prekladá sa tento program predbežne na rok 2024.
FBERG predložila informáciu o materiáli pre MH

-Odborné stanovisko k problematike Kritických nerastných surovinách SR predložené MH doplnil p. Cehlár , reaguje sa na požiadavky EU .
Zo strany EU sa pripravujú sa nové legislatívne kroky , je potreba vykonávať geologický prieskum.

-Informácia o činnosti Kremnického baníckého spolku doplnil p. Roob – predseda spolku.
Na početné otázky odpovedal p. Roob
Predseda PSBK poďakoval za prácu a poprial veľa úspechov.

V bode Rôzne, bolo prerokované
-Legislatíva písomnú informáciu za máj doplnil p. Kukelčík.
V legislatíve treba zmeniť označenie – haldy, odvaly ...na napr. úložisko stavebného materiálu, keď sa takto v reále koná, hovorilo sa k úhradám za DP a VN, cestovné, nové CHÚ.

-Informácia z prerokovania vyznamenaní udelených MH v r. 2023. Návrhy sú na podpise u ministra SR, odovzdávanie vyznamenaní bude 08.09.2023 v kostole sv. Kataríny.
- Kniha Kvety bane II.–minerály Východosl. ban. oblasti , pre možnosť poskytnutia knihy delegátom XXVI VZ SBK, bude k dispozícií nová kniha v cene 30€.
Potrebné je zabezpečiť cca 60 ks t.j., SBK môže zabezpečí nákup 25 ks ( 750€ ) kníh a 35ks je potrebné získať ako sponz. dar.
- Pozvánka Woorkshop Kritické suroviny SR ŠGÚDŠ 21.06.2023, Informáciu o konaní akcie ŠGÚDŠ doplnil p. Slaninka - bolo zrealizované
- Info. Zastúpenie SBK v kom. MŽP, MH a Rade vlády SR pre vzdelávanie
PSBK schvalilo zástupcov SBK v uvedených inštitúciach, na úrad SBK už bola doručená akceptácia návrhu SBK.
Diskusia - vystúpili :
p. Sombathy, kde upozornil na riziko Solivaru v Prešove, pripravý list na MH
p.Paulík, ktorý podal informáciu k mimoriadnej udalosti v HBP a.s. ( vyhorenie metanu ) a informoval o postupe zabezpečenia činnosti HBZS po ukončení ťažby v HBP a.s.
Riešenie záchranného systému ktorého HBZS je nie je t.č. doriešené.
-Uznesenie a ukončenie rokovania.
Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ktorý bol doplnený o prijaté závery.
Bolo odsúhlasené, že overovateľom zápisnice a uznesenia bude p. Ivan Bača. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa schválilo.
Riaditeľ úradu SBK informoval, že ďalšie rokovanie predstavenstva a DR bude 25. 08 2023
-piatok o 10.00 hod. v Jelšave - Hrádok.
Od 09.00 hod. bude rokovanie DR SBK.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Bačovi zo Slovenskej banskej s.r.o. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.


Prievidza : 28.06.2023 Hrabovský
Úrad SBK

 

Informácia z rokovania 4.PSBK zo dňa 03. 05. 2023 v Bratislave


Prítomní: 9 členov predstavenstva, predseda DR, riaditeľ úradu komory a osem hostí. Ospravedlnili sa p. Petrovič a p. Beňovský Predstavenstvo SBK bolo uznášaniaschopné, príloha č. 1 prezenčná listina.

K bodu 1.)
Na úvod člen predstavenstva p. Jozef Levoča privítal všetkých prítomných a poprial členom PSBK a prítomným hosťom vecné a úspešné rokovanie.
Následne predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných, poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie dobrých pracovných podmienok a otvoril rokovanie.
Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: za MH SR p. Vesselenyi , za MŽP p. Cirjak, predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska p. Erik Szombathy, p. Ján Hrabovský riaditeľ úradu SBK a za SBS, p. Kukelčík, p. Sisol ( F BERG), a pán Lehotský za spolok Permon. Konštatoval, že je prítomných 9 členov predstavenstva, predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.

Program rokovania :

1.Otvorenie, program a kontrola úloh.
2.Informácia o práci a.s. Nafta.
3.Informácia o programe MŽP SR na r. 2023.
4Ročná účtovná závierka za r. 2022.
5.Informácia o rokovaní dozornej rady SBK.
6.Informácia o programe ZBSS - stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska.
7.Informácia o činnosti Spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce.
8.Inf. o činnosti spolku PERMON Maríanka
9.Rôzne:
a)Legislatíva.
b)Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšieho príspevku na ŠVK r. 2023.
c)Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšej diplomovej práce absolventa r. 2023.
d)Inf. z RZOVP č. 68
e)DUAL r. 2023-24
f)Workshop ŠGÚDŠ 21.06.2023
10) Uznesenie a ukončenie rokovania.
K bodu 1.Ku kontrole plnenia uznesení pripomienky neboli a plnenie úloh bolo schválené.
K bodu 2.
Písomnú informáciu doplnil formou prezentácie kde pán Levoča. Nafta a.s. je európsky prevádzkovateľ PZZP (plynové zásobníky) s kapacitou 64TWh v SR, ČR, v Rakúsku, Nemecku a Anglicku. informoval o ďalších zámeroch NAFTA a.s. na západnom a východnom Slovensku na Ukrajine. V spolupráca s firmou z USA je pri interpretácií výsledkov seizmiky na prieskume v Maďarsku. V r. 1913 bol realizovaný prvý vrt na naftu v okolí BA, od r. 1966 na východe, sa v okolí Trebišova zvažuje s využitím starých vrtov k ohrevu vody kde je predpoklad získať až 1MGW výkonu. Trvá problém pri otvorení ložiska pri Trnave. Zabezpečujú rekultiváciu území, kde ukončili práce, náročná je práca s aktivistami, ktorí vedome ignorujú vykonané práce.
Odpovedal na otázky odpovedal p. Levoča.
K bodu 3.
Informácia o činnosti Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR. Písomnú informáciu doplnil p. Ing. Cirjak z MŽP. Pracuje sa na zákone o geotermálnych vodách, pripravuje úprava geologického zákona , pripravuje sa zmena zákona o envíromentálnej záťaží a novelizácia zákona o odpadoch.

K bodu 4.
Po prerokovaní v dozornej rade bola PSBK predložená ročná účtovná závierka, Hlavná kniha a výpis z účtov (dual) za r. 2022, pripomienky neboli.

K bodu 5.
Informáciu zo zasadnutia DR predložil predseda DR p.Čorej, definitívna správa za r. 2022 bude prerokovaná na 6PSBK a následne na 26.VZ SBK.

K bodu 6.
Informáciu o programe ZBSS - stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska a k ostatným aktivitám predložil p. Szombathy, stretnutie ZBSS – Baníckych spolkov a cechov v Jelšave – Revúcej bude 25. -26. 08.2023
Program :
Piatok 25.8.2023

-08.00 – 12.00 Registrácia účastníkov – Mestský dom kultúry Revúca
- ( Námestie slobody 14/18 )
-10.00 – 12.30 Rokovanie predstavenstva Slovenskej banskej komory
-14.00 – 17.00 Konferencia „100 rokov výroby magnezitu“
- ( Mestský dom kultúry, Námestie slobody 14/18, Revúca)
-09.00 – 14.00 Exkurzné programy: Slavošovský tunel, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Rákoš-Železník-Sirk- Červeňany, fáranie SMZ Jelšava a SLOVMAG Lubeník
-Vstupy do múzeí – Múzeum prvého slovenského gymnázia Revúca, Železničné múzeum Lubeník, Mestské múzeum Jelšava
-17.00 – 19.00 Recepcia pre účastníkov konferencie a hostí
-
Sobota 26.8.2023
-
-08.30 – 11.00 Registrácia účastníkov Mestský dom kultúry Jelšava
-08.30 – 12.00 Exkurzné programy: Slavošovský tunel, Ochtinská aragonitová jaskyňa, fáranie SMZ Jelšava a SLOVMAG Lubeník
-Vstupy do múzeí – Múzeum prvého slovenského gymnázia Revúca, Železničné múzeum Lubeník, Mestské múzeum Jelšava
-11.00 – 13.00 Obed pre účastníkov 15.SBMOS, Kultúrny dom Jelšava
-12.00 Prijatie zástupcov delegácií u primátormi miest Jelšava a Revúca
- (Mestský dom kultúry Jelšava)
-13.00 – 13.30 Zoraďovanie sprievodu
-13.30 – 14.00 Sprievod baníckych a hutníckych spolkov mestom
-14.00 – 15.00 Ekumenická bohoslužba v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla, príhovory primátorov miest Revúca a
Jelšava, odovzdanie Čestných odznakov sv. Barbory
-15.15 – 16.00 Program v Kaštieli Coburgovcov – Kaštielne dni Mesta Jelšava, Príhovory primátorv a delegácií, ocenenia,
odovzdanie Barborského svetla, putovnej zástavy, stužkovanie zástav
-16.00 – 20.00 Kultúrny program:
-20.00 – 20.30 Ohňová šou
-20.30 Spoločné ukončenie piesňou „Kamaráti“
-20.40 Zábava „Duchoňovci“
-Zmena programu vyhradená!

K bodu 7
Informácia o činnosti spoločnosti pre trhacie a vrtacie práce (SSTVP) bola daná písomne. P.Beňovský – prezident spoločnosti sa ospravedlnil, inf. predložil p. Hrabovský,

K bodu 8
Informácia o činnosti spolku PERMON z Mariánky bola predložená písomne, ktorú doplnil p. Lehotský predseda spolku.

V roku 2005 bolo v Marianke pri čistení pivnice za III. kaplnkou v Marianskom údolí znovuobjavené opustené, približne 300 rokov staré, podzemné banské dielo na bridlicu. V roku 2014 Spolok Permon pred štôlňou vybudovať portál, za ktorým bola vo vstupnej pivnici vytvorená Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke, Miniexpozíciu navštívi ročne takmer 1 000 návštevníkov.
V lokalite Panský les, na okraji Marianky vybudoval , Kaplnku svätej Barbory (2010), informačnú tabuľu Slovenskej banskej cesty (2011) a umiestnil banský vozík (2018). V rámci rezbárskych sympózií (2019 a 2021) slávnostne uvítal na Námestí 4. apríla v Marianke do života sochu permoníka a banskú klopačku.
Spolok Permon Marianka v roku 2011 vydal publikáciu „Čierny mramor z Marianky alebo po stopách slávnej ťažby mariatálskej bridlice“, v roku 2019 monografiu „Veľká kniha o marianskej bridlici“ a v roku 2017 nakrútil 21-minútový dokumentárny film „Putovanie za marianskou bridlicou“. V súčasnosti ponúka záujemcom prezentáciu putovnej rool-upovej výstavy „Svet marianskej bridlice“.
Spolok Permon Marianka je partnerom projektu Geopark Malé Karpaty
Pán predseda PSBK poďakoval spolku Permon za vykonavanie záslužnej práce pri udržiavaní baníckych tradícií v regióne.

K bodu 9.
-Legislatíva – predložené správy kontroly legislatívy za mesiace február, marec a apríl.
Písomné správy doplnil o aktuálne veci pán Kukelčík : zákon o Grotermálnných vodách, nesúlad v terminologií zákona a vl. nariadenia, Ochrana prírody a krajiny, problém stavebného zákona, nové chránené územia Baldovce , územie pramennj oblasti Rimavy, geologický zákon, p. Kopál súdny znalec v baníctve, pre oceňovanie ložísk sud. znalec p. Cehlár,
P. Vesselényi hovoril k pripravovanej zmene “ banských zákonov“ , v EU sa má zabezpečiť 10% ťažby potrebných strategických surovín

- Žiadosť F-BERG – ocenenie najlepšieho prís. na ŠVK r. 2023 a žiadosť o ocenenie najlepšej diplomovej práce absolventa r. 2023.

- ďalej to bala inf. z RZOVP č. 68- bola daná informácia z rokovania RZOPV
Prerokovaná požiadavka Rady vlády na pre odborné vzdelávane a prípravu na menovanie
zástupcov SBK – PSBK navrhuje pre odbory 21 Baníctva pána Ivana Németha SMZ
a.s. Jelšava) a pre odbor 36 Stavebníctvo, geodéziu a kartografiu p. Katarínu Pukanskú (TU -FBERG ).

- inf. k žiadosti SBK na dotáciu DUAL-u na r. 2022-2023,
- informácia k aktivite ŠGÚDŠ - Workschop „Kritické suroviny pre Slovensko“.
Dátum konania: 21.6.2023 o 9:30 hod
Miesto konania: prednášková miestnosť Geofondu ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava
Na workshope budú prezentované nasledujúce tematické okruhy prednášok:
Súčasný stav legislatívy v rámci EÚ v oblasti využívania kritických nerastných surovín (CRM) a možnosti jej implementácie v podmienkach SR.
Súčasný stav financovania projektov so zameraním na CRM, perspektívne možnosti financovania výskumu a prieskumu CRM .
Súčasný stav a nové možnosti výskumu a prieskumu CRM na Slovensku – primárne a sekundárne zdroje.
Propagácia, vzdelávanie a budovanie lepšieho obrazu geológie a ťažby nerastných surovín v spoločnosti.

Predseda PSBK vyzval účastníkov či sú ďalšie otázky, ktoré je treba prerokovať, pripomienky neboli, pristúpilo sa k prerokovaniu uznesenia z 4. PSBK.

10) Uznesenie a ukončenie rokovania.
Riaditeľ úradu komory predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva, ktorý bol doplnený o prijaté závery.
Bol schválený overovateľ zápisnice a uznesenia .
Riaditeľ úradu SBK informoval, že ďalšie rokovanie PSBK bude 14. 06 2023 v Hodruši- Hámroch.

Na záver predseda predstavenstva poďakoval a ocenil aktívny prístup pri rokovaní zúčastneným členom predstavenstva a hosťom, osobitne poďakoval p. Levočovi z NAFTA a.s. za vytvorenie príjemného prostredia rokovania predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

Prievidza : 29.05.2023 Ing. Ján Hrabovský PhD.
úrad SBK

 

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA

KALENDÁRIUM 2023

 

Na zasadnutí bolo 8 členov predstavenstva, p. Levoča sa vyjadril formou per rollam

( neodkladné prac. jednanie), predseda DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí, ospravedlnil sa p. Blaško (PN) .

Na úvod po odznení baníckej hymny, prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí, ktorým zaželal veľa zdravia a úspechov r. 2023.