Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Prítomní: 9 členov (2 x per rollam) predstavenstva a 7 hostí

Príloha č. 1: prezenčná listina

 

Po odznení baníckej hymny GR ŠGÚDŠ p. Igor Slaninka privítal všetkých prítomných a predseda predstavenstva SBK p. Michal Cehlár otvoril rokovanie. Prítomných bolo 9 členov (2 x per rollam) predstavenstva a 7 hostí.

Rokovanie predstavenstva SBK sa konalo v priestoroch Hotela Barbora, ktorý je zariadením HBP a.s. Po odznení baníckej hymny prvý podpredseda predstavenstva p. Peter Čičmanec privítal prítomných členov predstavenstva SBK a prizvaných  hostí.

Na úvod predseda PSBK p. Michal Cehlár privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a zahájil rokovanie PSBK.

Video konferencie on line sa zúčastnili šiesti členovia predstavenstva, riad. úradu SBK a 3 hostia. Dvaja členovia sa vyjadrili formou „per rollam“ a jeden bol ospravedlnený (SC).

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom PSBK odoslaný elektronicky v predstihu a bez pripomienok bol prijatý.

Predstavenstva SBK sa zúčastnilo 6 členov PSBK, predseda DR, riaditeľ úradu SBK , 5. hostí.

Na úvod podpredseda SBK p. Ľudovít Kováč privítal všetkých prítomných členov P-SBK, prizvaných  hostí a následne predseda predstavenstva p. Michal Cehlár  otvoril rokovanie PSBK.

Predseda predstavenstva predložil program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky ktorý bol bez pripomienok prijatý.