Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Dňa 29.03.2012 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 22. Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce (SSTVP). Na zasadnutí bola zhodnotená bohatá odborno-vzdelávacia činnosť spoločnosti a publikačná činnosť v roku 2011, ďalej úspešný priebeh 23 . Medzinárodnej konferencie „Trhacia technika 2011“, ktorej sa zúčastnilo 188 odborníkov z oblasti trhacích prác, z toho 70 zo zahraničia. Medzi významné aktivity Spoločnosti treba zaradiť aj spoluprácu s Hlavným banským úradom, Slovenskou banskou komorou, Združením baníckych spolkov a cechov Slovenskej republiky, Fakultou BERG TU Košice, Drevárskou fakultou TU Zvolen, Slovenskou baníckou spoločnosťou a Zväzom ZSVTS. Zo zahraničia sa vysoko hodnotila spolupráca s Českou spoločnosťou pre trhacie práce a pyrotechniku, viacerými poľskými odbornými spoločnosťami a  organizáciami ,  spoločnosťou MARE v Maďarsku ako aj EFEE (Európska federácia explozívnych inžinierov). Na Valnom zhromaždení sa uskutočnili aj voľby Prezídia a prezidenta Spoločnosti na ďalšie 4 roky. Vo funkcii prezidenta SSTVP bol potvrdený na ďalšie obdobie Ing. Eduard Müncner.

 

Posledné obdobie vo vývoji svetového hospodárstva je výrazne negatívne ovplyvňované v krátkom slede sa opakujúcimi krízami, v mnohých prípadoch so závažnými následkami na ekonomiku výrobných firiem, regiónov, krajín a v konečnom dôsledku na pokles životnej úrovne obyvateľstva.

 

Jedným z dôležitých nástrojov na elimináciu a zmierňovanie týchto nepriaznivých javov sú inovácie   vedúce k zavádzaniu nových výrobkov, upevňovaniu trhovej pozície firiem a vyššej produktivite, čo umožňuje ľahšie prekonanie krízových období a vytvorenie výhodnej štartovacej pozície pre obdobie konjuktúry.

 

Napĺňanie týchto cieľov je dlhodobo podporované a oceňované aj zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý v spolupráci s regionálnymi obchodnými komorami vyhlásil súťaž o cenu produktovej inovácie „Krištáľový Merkúr 2011“.

 

Do súťaže sa prihlásila aj naša firma s kaustickým magnezitom. Výrobok je učený hlavne pre poľnohospodárstvo, kde sa v čoraz väčšej miere uplatňuje ako dôležitá minerálna prísada do krmív hospodárskych zvierat a priemyselných hnojív. Okrem toho má široké využitie v chemickom priemysle a stavebníctve.

 

Vzhľadom na dôležitosť produktu v potravinovom reťazci, zdravotnú nezávadnosť, výhradné využitie domácich surovinových zdrojov pri výrobe, vysokú konkurencieschopnosť, pozitívny vplyv na zamestnanosť a priaznivé perspektívy na ďalšie zvyšovanie predaja hlavne na zahraničných trhoch bol tento výrobok  odbornou porotou jednoznačne hodnotený ako najprogresívnejší produkt v rámci kraja a zároveň mu bolo udelené ocenenie „Krištáľový Merkúr 2011“.

 

Získané ocenenie prispelo nielen k propagácii  SMZ, a. s. Jelšava,  ale je aj dôkazom životaschopnosti firmy a vysokej odbornosti jej zamestnancov, ktorí dokážu aj v zložitých ekonomických  podmienkach pružne reagovať na požiadavky trhu a vytvárať predpoklady na prekonanie nepriaznivých vonkajších vplyvov. 

 

Taktiež toto ocenenie je dôkazom, že z domácej magnezitovej surovinovej základne sa dá ťažobnou a úpravárenskou činnosťou vyrobiť ekologický a zdravotne nezávadný produkt.

 

22. marca 2012 Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska malo v aule Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, v historickej budove bývalej Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici riadne valné zhromaždenie. Rokovanie malo slávnostnú atmosféru. Zhodnotili rok 2011, vytýčili úlohy na  tento rok a prijali tri banícke spolky do združenia, čím sa ich počet zvýšil na 25.

Podkategórie