Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

 

Rokovanie predstavenstva SBK, ktoré sa uskutočnilo

 

 

 

dňa 23. 08. 2017 v Jelšave - Hrádok

 

 

 

 

 

Prítomní:       6 členov predstavenstva, členovia DR, poradca SBK, riaditeľ úradu SBK a 6 hostí , členovia DR.    

 

 

 

K bodu 1.)

 

Na úvod podpredseda predstavenstva p. Švejkovský privítal všetkých prítomných v rokovacej  miestnosti zariadenia Jelšava SMZ a.s. na Hrádku a zaželal PSBK vecné a úspešné  rokovanie.

 

Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec taktiež privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľom zo SMZ  a.s Jelšava za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie.

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Maťová, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, členovia dozornej rady, poradca SBK p. Hijj, predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský a pán Dušan Oravec za banícky spolok Bratstvo.  Pán  Kuzma zo spolku Štítnicka Concordia sa ospravedlnil. 

 

  Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva (p. Levoča, p. Cehlár a p. Žec boli  ospravedlnení) predstavenstvo bolo  uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky,  program bol jednomyseľne schválený:

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie  v EUROMINES.

  3. Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.

 

1.     Správa o práci a aktivitách SBK na VZ.

 

2.     Správa o práci DR za r.2016.

 

3.     Správa o hospodárení v  r.2016.

 

4.     Členské príspevky na r. 2018.

 

5.     Rozpočet na r. 2017.

 

6.     Návrh na uznesenie VZ.

 

7.     Tlačová správa.

     4.Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

     4.1 Program VZ.

     5.Informácia o práci občianskeho združenia  Štítnicka CONCORDIA

 

     6.Informácia o práci Gemerského baníckeho spolku „BRATSTVO“

 

 1. (p. Oravec).

   

  7. Rôzne            a) legislatíva,

                            b) oznámenie - p. Földes Andrej vystúpenie z komory –   ukončenie podnikania 

                             c) list – ponuka na odkúpenie kníh Technické pamiatky – Gemer.

                            

   8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

   

  Pred zasadnutím predstavenstva SBK sa konalo zasadnutie Dozornej rady ktorá prerokovala správu ktorá bolo predložená na XX. Valnom zhromaždení SBK.

   

  Prievidza 21.09.2017                                                                        Hrabovský úrad SBK

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

           

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

Podkategórie