Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Dňa 08. 09. 2017 o 15.00 hod.sa konalo v Banskej Štiavnici slávnostne zhromaždenie ku Dňu baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 

 

Na stretnutí sa zúčastnili :

 

 1. Jozef Škrobák,  OZ PBGN SR

 2. Jozef Kollár,  KOZ SR

 3. Nadežda Babiaková, Mesto Banská Štiavnica

 4. Peter Žiga,  MH SR 

 5. Peter Čičmanec, SBK

 6. László  Sólymos  MŽP SR

 7. Branislav Ondruš, MPSVR SR

 8. Vladimír Jacko, ZHŤPG SR

   

   

  Otvárací  príhovor predsedu SBK:

Ctení hostia, vážené slávnostné zhromaždenie,

dovoľte mi srdečne vás pozdraviť v mene Slovenskej banskej komory na dnešnom slávnostnom zhromaždení.

Prvá septembrová dekáda znamená pre baníkov, geológov, hutníkov a  naftárov určitú symboliku. Hoci 9. september nie je v kalendári Slovenskej republiky pamätným ani významným dňom, pre nás, bez ohľadu na spoločenskú klímu, je symbolom uvedomenia si profesionálnej a ľudskej spolupatričnosti a úcty k povolaniu. 

Pôvod dátumu siaha do obdobia 13. storočia, keď český kráľ Václav I., vydal privilégium na ťažbu strieborných rúd. Do dejín sa zapísalo ako Jihlavské banské právo a stalo sa základom banského zákonodarstva v strednej Európe.

        Baníctvo bolo vždy povestné stavovskou hrdosťou, stáročnými tradíciami a zvykmi, na ktorých si banícka pospolitosť zakladala. Navyše bolo a  aj v súčasnosti je jedným z rozhodujúcich pilierov národného hospodárstva.

Keď sa po zmene politického smerovania štátu v roku 1949 hľadal spôsob ako spoločensky vyzdvihnúť jeho význam, bol aj po siedmich storočiach za Deň baníkov vybratý                9. september, údajný deň vydania Jihlavského banského práva.

V novodobých dejinách Slovenskej republiky už po jubilejný 20-ty krát prichádzame osláviť sviatok baníkov, geológov, hutníkov a naftárov do Banskej Štiavnice. 

Dovoľte mi pri tejto príležitosti srdečne vám zablahoželať k sviatku.  Vám a vašim blízkym prajem pevné zdravie, úspechy v pracovnom a osobnom živote a spokojnosť v rodinách.

 

Zvlášť chcem pozdraviť našich dlhoročných zamestnancov. Dnes zavítali medzi nás, niektorí so svojimi životnými partnermi, aby si prevzali morálne ocenenie za pracovné a ľudské kvality a za svoj prínos pre organizácie, v ktorých pracujú.

Už dve desaťročia prichádzame do  Banskej Štiavnice, ktorá si  tomto roku pripomína významné jubileá -

800  rokov od  prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici  a 780. výročie udelenia mestských výsad.

Práve tu nachádzame kontinuitu súčasnej ťažby surovín so slávnou minulosťou. Ťažba a spracovanie drahých kovov boli zdrojom bohatstva, ktoré sa odrazilo na dobovej architektúre a niekdajších technických výdobytkoch. Nielen bane a štôlne sú pozostatkom ťažby kovov. Aj tajchy, umelé vodné nádrže v okolí mesta, ktoré sa dnes využívajú a rekreáciu a rozvoj turizmu, boli v minulosti vybudované  na banícke účely.

        Fenoménom doby  svetového významu bola prvá vysoká banícka škola vo svete – Banícka akadémia, ktorá ovplyvňovala rozvoj vzdelanosti, vedy a techniky v celej monarchii. Práve v tomto roku si pripomíname 255. výročie jej založenia.

Pre nás je Banská Štiavnica nielen dedičkou slávnej histórie, ale aj v súčasnosti  sídlom ústredných banských orgánov - Hlavného banského úradu, banského múzea a ústredného banského archívu.

V období stredoveku sme boli veľmocou v rudných surovinách a  patrili sme medzi hlavných európskych producentov. Dnes  je Baňa Rozália v Hodruši-Hámroch už poslednou činnou baňou na zlato.  Slovensko však disponuje aj ďalšími zaujímavými ložiskami nerastných surovín, ktoré majú svoj potenciál.

V minulom roku sme z nich vyťažili viac ako 39 miliónov ton surovín, z toho 3 milióny v podzemí.

Naše organizácie, zamestnávajúce 5 500 zamestnancov,  boli nielen pokračovateľmi baníckej tradície, ale predovšetkým  dôležitými prvkami hospodárstva, zamestnanosti a sociálnej stability v regiónoch svojho pôsobenia.

Do štátneho rozpočtu a verejných financií sme prispievali  plnením si daňových a odvodových povinností voči štátu, sociálnej a zdravotným poisťovniam. Len v rámci úhrad            za dobývacie priestory, za vydobyté nerasty a uskladnenie plynov a kvapalín sme uhradili takmer 4 milióny eur.

Dovoľte mi poďakovať predstaviteľom vlády Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcom štátnej správy a samosprávy za spoluprácu v uplynulom období, za snahu o pochopenie problémov súvisiacich s ťažbou a spracovaním surovín a za vytváranie podmienok pre naše podnikateľské aktivity.

 

 

Vážené slávnostné zhromaždenie,

 

       rovnako ako pre mesto Banská Štiavnica, aj pre slovenských baníkov sa tohoročné oslavy nesú v znamení vzácneho okrúhleho jubilea. Pripomíname si 100 rokov od vzniku organizovanej banskej záchrannej služby, ktorej kolískou je od  2. septembra 1917 baňa Handlová. Stala sa vzorom pre jej budovanie aj v ostatných uhoľných a rudných baniach Slovenska.

       Banské záchranárstvo je výnimočné tým, že ako jedna        z  mála záchranných zložiek, stavia na báze dobrovoľnosti. Je dôkazom  morálnej hĺbky, svedectvom o  spolupatričnosti všetkých, ktorí spájajú svoje sily pri likvidácii havárií, pri záchrane ľudských životov a  majetku v  boji s prírodou.

            Nositeľkou tradícií banského záchranárstva je v súčasnosti Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi. Od roku 1957 zabezpečuje školenie a výcvik banských záchranárov, ako aj organizáciu stálej pohotovostnej služby. V uhoľných baniach významne prispieva k prevencii a bezpečnosti prevádzok. Bez špeciálnych prác banských záchranárov, vo výškach, v hĺbkach, pod vodnou hladinou, v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí, sa dnes nezaobídu ani rôzne organizácie mimo banskej sféry.

Hlavnú banskú záchrannú stanicu prevádzkuje aj akciová spoločnosť Nafta. Koordinuje a riadi záchrannú službu pri činnostiach spojených s  ťažbou a uskladňovaním uhľovodíkových nerastov.  

Ctení hostia, milé dámy, vážení páni,          

mnohí z nás patríme ku generácii, ktorá si pamätá významné obdobia baníctva, ale aj éru likvidácie ťažobných kapacít. Na svoje povolanie sme však nikdy nezanevreli. Zostali sme verní našim prevádzkam, položili sme základy udržiavania baníckych tradícií, zachovávania historických pamiatok, ale aj vytvárania priaznivejšieho spoločenského povedomia o baníckej práci.

       Veríme, že sú to dostatočne pevné korene pre to, aby  baníctvo žilo, malo svoje miesto a bolo aj naďalej prínosom pre hospodárstvo Slovenska.  

 

         Týmto otváram naše slávnostné zhromaždenie.

Dovoľte mi, aby som na našom zhromaždení privítal:

  ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Petra Žigu,

  ministra životného prostredia Slovenskej republiky pána Lásló

    Šójmoša 

  štátnych tajomníkov:

      - pána Vojtecha Ferencza z ministerstva hospodárstva,

            - pána Norberta Kurillu a 

            - pána Borisa Susku z ministerstva životného prostredia,

            - pána Branislava Ondruša z ministerstva práce, sociálnych vecí   

           a rodiny

pani  Ľubomíru Kubišovú vedúcu služobného úradu  z ministerstva životného prostredia,

zástupcov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

   pani Nadeždu Babiakovú, primátorku mesta Banská Štiavnica,

   predstaviteľov významných štátnych inštitúcií:

   - pána Petra Kúkelčíka, predsedu Hlavného banského úradu

     a predsedov obvodných banských úradov,

   - pána Branislava Žeca,  generálneho riaditeľa Štátneho

 geologického ústavu Dionýza Štúra,

● pána Vladimíra Jacka, prezidenta Zväzu hutníctva, ťažobného

    priemyslu a geológie Slovenskej republiky,

  zástupcov odborových združení:

      - pána Jozefa Kollára,  prezidenta Konfederácie odborových zväzov

        Slovenskej republiky,

      - pána Jozefa Škrobáka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov

        baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky,

  ● zástupcov akademickej a vedeckej obce:

- dekanku pani docentku Ivetu Vaskovú  z Fakulty materiálov,

   metalurgie a recyklácie Technickej univerzity Košice,

 dekana pána profesora Michala Cehlára z Fakulty baníctva,

  ekológie a riadenia geotechnológií Technickej univerzity Košice,

● reprezentantov priemyselných zväzov

 

delegácie zamestnancov ťažobných, spracovateľských

   a hutníckych spoločností na čele s vedením a štatutármi:

 • pána Skota Bakajso (Scotta Buckiso),  prezidenta U. S. Steel Košice a jeho viceprezidentov,

 • pána Stanislava Gurského, podpredsedupredstavenstva  Hornonitrianskych baní Prievidza,

   

 • pána Jaroslava Švejkovského, predsedu predstavenstva  Slovenských magnezitových závodov Jelšava,

 • pána Martina Bartošoviča, generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti NAFTA,

   

  Srdečne vítam aj:

   

     všetkých zamestnancov, ktorým bude dnes za dlhoročnú prácu

       udelené rezortné vyznamenanie a ich životné partnerky a partnerov,

     účastníkov valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

     a  Vás všetkých, ktorí ste prijali pozvanie na dnešné slávnostné

       podujatie.

   

  S príhovormi hostí   vystúpili pán  minister  hospodárstva pán Peter Žiga, pán minister životného prostredia pán LáslóSólymos , primátorka mesta Banská Štiavnica, pán Jozef Kollár, prezident  Konfederácie odborových zväzov SR a prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie pán Ivan Jacko.

   

  AKT VYZNAMENANIA:

   

  Dnes máme tú česť privítať medzi nami a odovzdať morálne ocenenie tým najlepším - odborne zdatným a obetavým  zamestnancom  našich  organizácií a prevádzok, ktorí sú už dlhé roky pilierom ich prosperity, rozvoja a úspechov. 

   

   Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2017, na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov minister hospodárstva Slovenskej republiky sa rozhodol udeliť čestný odznak ministra

„Za pracovnú vernosť“

za vzornú a dlhoročnú prácu týmto zamestnancom:

 

Ocenenie prevzali  

 

Ing. Erich Veselényi

vedúci kancelárie predsedu Hlavného banského úradu

pán Jozef Hudák

majster úseku útlmu na Slovinkách

pán Ľubomír Čičmanec

pásmajster na údržbe pásov HBP, a.s.

pán Peter Kočka

zmenový predák na doprave HBP, a. s.

pán Ľubomír Talášek

zmenový predák na rúbaní HBP, a.s.

pán Igor Králik

elektrikár signalizácie závesnej drážky HBP, a.s.

Ing. Július Rédler

technológ špecialista pre baňu HBP, a.s.

pán Juraj Kurtulík

inžinier riadenia údržby – senior Nafta, a.s.

pán Ondrej Medve

predák prevádzkový zámočník SMZ, a.s.

Ing. Vladimír Sulovec

výrobnotechnický námestník Eurovia Kameňolomy, s.r.o.

pán Rastislav Zbell

zmenový majster a prevádzkový technik Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.

pán Milan Komada

vedúci lomu a zodpovedný zamestnanec za riadenie banskej činnosti Dobývanie, s.r.o. Lom Polom

Ing. Jozef Frankovský

Dlhoročný pracovník BS Prievidza, na MH , člen a aktívny predseda kontrolnej rady Slovenskej baníckej spoločnosti

pán Jozef Ruska

zakladajúci člen Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce a vedúci výroby Lomu Včeláre a Gombasek

pán Filip Gordiak

predák úseku údržby a mechanik meracej a regulačnej techniky riadenia U.S. Steel Košice, s. r. o.

pán Milan Hlavna

predák narážacích pecí U.S.Steel Košice, s.r.o.

pán Jozef Kostišče

zmenový majster na dopravnom úseku vysokých pecí U.S. Steel Košice, s. r. o.

pán Milan Pituch

vedúci prevádzky Údržba aglomerácie a centrálneho prekladiska rúd U.S. Steel Košice, s. r.  o.

pán Jozef Kucko

majster na baliarni hutníckych výrobkov Obal – servis, a.s.

pán Miroslav Dudjak

majster na opravách žiaruvzdorných výmuroviek RMS, a.s. Košice

pán Frankovič Peter

hlavný povrchový predák elektrickej údržby SABAR, s.r.o. Markušovce

Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Ďalej minister hospodárstva Slovenskej republiky sa ďalej rozhodol udeliť čestný odznak ministra

„Za pracovnú obetavosť“

za vzornú prácu týmto zamestnancom:

 

pán Jaroslav Antal

zástupca prvého predáka razičského kolektívu HBP, a.s.

pán Róbert Gatial

prvý predák pre razenie a rekonštrukciu banských diel HBP, a.s.

pán Peter Chudý

zmenový predák pre vedenie banských diel a banskú údržbu HBP, a.s.

pán Igor Boldiš

majster divízie bane SMZ, a.s.

pán Albín Kočiš

vedúci prevádzky Kyslíkové konvertory oceliarne 1. U.S.Steel Košice,

s. r. o.

pán Radovan Vida

majster PozinkovneU.S.Steel Košice, s.r.o.

Ing. Darina Szalayová

vedúca laboratória Koksovne U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.

 

Ďalej Minister hospodárstva  Slovenskej republiky sa rozhodol udeliť čestný odznak ministra

„Vzorný záchranár “

za vzornú a dlhoročnú prácu v záchrannom zbore

 

Ocenenie si prevzal :

pán Peter Mrtvik

predák asanačných prác a banský záchranár HPB, a.s.

Pri príležitosti storočnice zriadenia Banskej záchrannej služby, bolo takéto ocenenie udelené na regionálnych oslavách v Handlovej ďalším    8 záchranárom. 

 

 

Ďalej minister hospodárstva  Slovenskej republiky sa ďalej rozhodol udeliť za aktívnu spolkovú činnosť a osobný prínos pre rozvoj baníctva rezortné vyznamenanie

„Za zachovanie tradícií“

 

Ocenenie si prevzal :

pán Vladimír Nemčok

člen riadiaceho výboru Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku.

 

Vyznamenania odovzdali páni Petra Žigu MH SR a  predseda odb. zväzu prac.v baníctve , geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky pána Jozef Škrobák.

 

 

 

Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v roku 2017, na návrh zamestnávateľov a odborových orgánov sa minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol udeliť

 „Čestné uznanie ministra životného prostredia“

za rozvoj slovenskej geológie týmto zamestnancom:

 

Ocenenie si prevzali :

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR

 

RNDr. Kamil Vrana, PhD.

podnikateľ -  HYDEKO-KV

doc. RNDr. Igor Modlitba, PhD.

v súčasnosti dôchodca, zakladajúci člen Slovenskej asociácie inžinierskych geológov

RNDr. Dušan Wunder, CSc.

vedúci oddelenia zahraničných vzťahov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Bratislava

RNDr. Silvester Pramuka

vedúci výskumný a vývojový zamestnanec – geológ, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, regionálne centrum Spišská Nová Ves

Doc. Ing. Marián Košuth, PhD.

samostatný výskumný zamestnanec, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, regionálne centrum Spišská Nová Ves

Ing. Richard Kaňa

bývalý riaditeľ a konateľ Slovenskej banskej, s.r.o., v súčasnosti aktívny dôchodca

RNDr. Vladimír Hrubý

konateľ spoločnosti BHF Environmental Bratislava

Minister životného prostredia Slovenskej republikysa ďalej rozhodol udeliť

 

„Ďakovný list“

za rozvoj slovenskej geológie

 

Ocenenie si prevzali :

RNDr. Klára Kohútová

samostatný výskumný a vývojový zamestnanec, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra gr. Pavol Šesták

samostatný výskumný a technický zamestnanec – informatik,  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, regionálne centrum Spišská Nová Ves.

 

Vyznamenania odovzdali páni László Solýmos MŽP SR a  predseda odb. zväzu prac.v baníctve , geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky pána Jozef Škrobák.

 

Za vyznamenaných sa o slovo prihlásil  pán Erich Veselenyi

z  Hlavného banského úradu.

Na záver boli účastníci osláv pozvaní na malé občerstvenie a pozvaní do tradičného Salamandrového sprievodu ktorí je  výnimočný, živý duchovný odkaz histórie, za čo si v roku 2013 vyslúžil zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 

Prievidza 21.09.2017                                                 Hrabovský úrad SBK

 

 

 

Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2017 v Banskej Štiavnici 

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh,  aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Ing. Jaroslav Švejkovský, Ing. Ján Petrovič PhD, RNDr. Vlasta Jánová, Mgr. Nadežda Babiaková, Jozef Škrobák a Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Delegáti valného zhromaždenia návrh jednomyseľne schválili a predsedníctvo pracovalo  v navrhnutom zložení.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov. 

 

 1. Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.

 2. Predloženie a schválenie programu VZ.

 3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.

 4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 5. Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.

 6. Správa mandátovej komisie.

 7. Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie.

 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2016 a stanovisko DR k účtovnej závierke.

 9. Finančný rozpočet komory na rok 2017.

  10.) Výška členského príspevku na rok 2018.

        11.) Diskusia.

        12.) Návrh uznesenie a jeho schválenie.

        13.) Záver VZ.

        14.) Prezentácie členov.                              

 

 

Správu o činnosti predstavenstva SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr.h.c. Ing. Peter  Čičmanec, PhD.

Správy o činnosti členov SBK boli dané delegátom v písomnej forme a predložené v prezentácií ( HBP a.s., SMZ, a.s., Nafta, a.s., Slovenská banská, s.r.o. a ŠGÚDŠ). 

 

Správu mandátovej komisie predložil jej predseda JUDr. Milan Minárik. Konštatoval, že z pozvaných 59 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 40 delegátov, čo je 67,79 %-tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 30 členov komory, čo je 63,8 % z 47 členov komory.

 

Správu o činnosti dozornej rady predniesol podpredseda DR prof. Ing. Víťazoslav Krúpa Dr.Sc.   Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúča VZ schváliť bez výhrad .  

 

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 predložil riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.

Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2016 schváliť bez výhrad. Správa dozornej rady je priložená k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 

Ročná účtovná závierka (doložená v listinnej podobe v materiáloch delegátov), po prerokovaní v pléne a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne počtom 40 hlasov.

 

Riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.  predložil návrh na schválenie rozpočtu komory na rok 2017. Návrh rozpočtu je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol  schválený s počtom 40 hlasov (všetci prítomní).

 

 

Výšku členského príspevku na rok 2018.

Po prerokovaní dokumentov v predstavenstve, ktoré budú prerokované na VZ, PSBK odporúča  výšku členského príspevku na rok 2018 ponechať na úrovni roku 2017.

Táto  znamená,  

  • pre právnické osoby 3,00€, na zamestnanca najmenej 664 €,

  • pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,

  • pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slovenské banské múzeum  166 €,

  • pre fyzické osoby 100 €,

  • Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku,

   Termín splatnosti je do 30.6.2018. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2018 a 31.12. 2018.

    

V rámci diskusie vystúpil:

Ing. Ján Petrovič, PhD.  z MH SR, ktorý oboznámil delegátov so stavom rozpracovania SP, vyslovil spokojnosť so spoluprácou so SBK a  k výsledkom SBK.

Delegáti VZ obdržali písomný materiál k výsledkom SBK od jej založenia, k  legislatíve, k zámerom r. 2018, k plneniu rozpočtu a k výsledkom subjektov - členov SBK.

 

Správu návrhovej komisie -  návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda Ing. Jozef Levoča, MBA. Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne. Text návrhu uznesenia z valného zhromaždenia je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 

Valné zhromaždenie ukončil predseda valného zhromaždenia Ing. Jaroslav Švejkovský.

 

O výsledkoch členov SBK, formou prezentácie informovali HBP a.s., Prievidza, SMZ a.s. Jelšava, Nafta a.s. Bratislava, Slovenská banská, s.r.o Hodruša - Hamre  a  ŠGÚDŠ Bratislava.  

 

 

Prievidza 21.09.2017                                                                Hrabovský úrad SBK

 

 

Rokovanie predstavenstva SBK, ktoré sa uskutočnilo

 

 

 

dňa 23. 08. 2017 v Jelšave - Hrádok

 

 

 

 

 

Prítomní:       6 členov predstavenstva, členovia DR, poradca SBK, riaditeľ úradu SBK a 6 hostí , členovia DR.    

 

 

 

K bodu 1.)

 

Na úvod podpredseda predstavenstva p. Švejkovský privítal všetkých prítomných v rokovacej  miestnosti zariadenia Jelšava SMZ a.s. na Hrádku a zaželal PSBK vecné a úspešné  rokovanie.

 

Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec taktiež privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľom zo SMZ  a.s Jelšava za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie.

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Maťová, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, členovia dozornej rady, poradca SBK p. Hijj, predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský a pán Dušan Oravec za banícky spolok Bratstvo.  Pán  Kuzma zo spolku Štítnicka Concordia sa ospravedlnil. 

 

  Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva (p. Levoča, p. Cehlár a p. Žec boli  ospravedlnení) predstavenstvo bolo  uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky,  program bol jednomyseľne schválený:

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie  v EUROMINES.

  3. Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.

 

1.     Správa o práci a aktivitách SBK na VZ.

 

2.     Správa o práci DR za r.2016.

 

3.     Správa o hospodárení v  r.2016.

 

4.     Členské príspevky na r. 2018.

 

5.     Rozpočet na r. 2017.

 

6.     Návrh na uznesenie VZ.

 

7.     Tlačová správa.

     4.Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

     4.1 Program VZ.

     5.Informácia o práci občianskeho združenia  Štítnicka CONCORDIA

 

     6.Informácia o práci Gemerského baníckeho spolku „BRATSTVO“

 

 1. (p. Oravec).

   

  7. Rôzne            a) legislatíva,

                            b) oznámenie - p. Földes Andrej vystúpenie z komory –   ukončenie podnikania 

                             c) list – ponuka na odkúpenie kníh Technické pamiatky – Gemer.

                            

   8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

   

  Pred zasadnutím predstavenstva SBK sa konalo zasadnutie Dozornej rady ktorá prerokovala správu ktorá bolo predložená na XX. Valnom zhromaždení SBK.

   

  Prievidza 21.09.2017                                                                        Hrabovský úrad SBK

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

           

Podkategórie