Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Informácia z valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2017 v Banskej Štiavnici 

 

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí valného zhromaždenia a všetkých delegátov.

Predložil návrh,  aby rokovanie valného zhromaždenia viedlo pracovné predsedníctvo v nasledovnom zložení:

Ing. Jaroslav Švejkovský, Ing. Ján Petrovič PhD, RNDr. Vlasta Jánová, Mgr. Nadežda Babiaková, Jozef Škrobák a Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Delegáti valného zhromaždenia návrh jednomyseľne schválili a predsedníctvo pracovalo  v navrhnutom zložení.

Predseda predstavenstva SBK predložil návrh programu valného zhromaždenia tak, ako bol uvedený na pozvánkach pre delegátov s hlasovacím právom. Návrh bol hlasovaním prijatý bez doplnkov. 

 

 1. Otvorenie VZ, privítanie hostí, banícka hymna.

 2. Predloženie a schválenie programu VZ.

 3. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa,  overovateľa zápisu, skrutátorov.

 4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 5. Správa o činnosti predstavenstva za uplynulé obdobie.

 6. Správa mandátovej komisie.

 7. Správa o činnosti DR za uplynulé obdobie.

 8. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2016 a stanovisko DR k účtovnej závierke.

 9. Finančný rozpočet komory na rok 2017.

  10.) Výška členského príspevku na rok 2018.

        11.) Diskusia.

        12.) Návrh uznesenie a jeho schválenie.

        13.) Záver VZ.

        14.) Prezentácie členov.                              

 

 

Správu o činnosti predstavenstva SBK predniesol predseda predstavenstva SBK Dr.h.c. Ing. Peter  Čičmanec, PhD.

Správy o činnosti členov SBK boli dané delegátom v písomnej forme a predložené v prezentácií ( HBP a.s., SMZ, a.s., Nafta, a.s., Slovenská banská, s.r.o. a ŠGÚDŠ). 

 

Správu mandátovej komisie predložil jej predseda JUDr. Milan Minárik. Konštatoval, že z pozvaných 59 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 40 delegátov, čo je 67,79 %-tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 30 členov komory, čo je 63,8 % z 47 členov komory.

 

Správu o činnosti dozornej rady predniesol podpredseda DR prof. Ing. Víťazoslav Krúpa Dr.Sc.   Zároveň predložil stanovisko DR k účtovnej závierke, ktorú DR odporúča VZ schváliť bez výhrad .  

 

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016 predložil riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.

Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2016 schváliť bez výhrad. Správa dozornej rady je priložená k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 

Ročná účtovná závierka (doložená v listinnej podobe v materiáloch delegátov), po prerokovaní v pléne a po odporučení dozornou radou, bola schválená jednomyseľne počtom 40 hlasov.

 

Riaditeľ Úradu komory Ing. Ján Hrabovský, PhD.  predložil návrh na schválenie rozpočtu komory na rok 2017. Návrh rozpočtu je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol  schválený s počtom 40 hlasov (všetci prítomní).

 

 

Výšku členského príspevku na rok 2018.

Po prerokovaní dokumentov v predstavenstve, ktoré budú prerokované na VZ, PSBK odporúča  výšku členského príspevku na rok 2018 ponechať na úrovni roku 2017.

Táto  znamená,  

  • pre právnické osoby 3,00€, na zamestnanca najmenej 664 €,

  • pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,

  • pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, výskumné ústavy a Slovenské banské múzeum  166 €,

  • pre fyzické osoby 100 €,

  • Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku,

   Termín splatnosti je do 30.6.2018. Pre členov platiacich príspevok vyšší ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2018 a 31.12. 2018.

    

V rámci diskusie vystúpil:

Ing. Ján Petrovič, PhD.  z MH SR, ktorý oboznámil delegátov so stavom rozpracovania SP, vyslovil spokojnosť so spoluprácou so SBK a  k výsledkom SBK.

Delegáti VZ obdržali písomný materiál k výsledkom SBK od jej založenia, k  legislatíve, k zámerom r. 2018, k plneniu rozpočtu a k výsledkom subjektov - členov SBK.

 

Správu návrhovej komisie -  návrh uznesenia z valného zhromaždenia predniesol jej predseda Ing. Jozef Levoča, MBA. Návrh uznesenia delegáti valného zhromaždenia schválili jednomyseľne. Text návrhu uznesenia z valného zhromaždenia je priložený k originálu zápisnice založenej na Úrade komory.

 

Valné zhromaždenie ukončil predseda valného zhromaždenia Ing. Jaroslav Švejkovský.

 

O výsledkoch členov SBK, formou prezentácie informovali HBP a.s., Prievidza, SMZ a.s. Jelšava, Nafta a.s. Bratislava, Slovenská banská, s.r.o Hodruša - Hamre  a  ŠGÚDŠ Bratislava.  

 

 

Prievidza 21.09.2017                                                                Hrabovský úrad SBK

 

 

Rokovanie predstavenstva SBK, ktoré sa uskutočnilo

 

 

 

dňa 23. 08. 2017 v Jelšave - Hrádok

 

 

 

 

 

Prítomní:       6 členov predstavenstva, členovia DR, poradca SBK, riaditeľ úradu SBK a 6 hostí , členovia DR.    

 

 

 

K bodu 1.)

 

Na úvod podpredseda predstavenstva p. Švejkovský privítal všetkých prítomných v rokovacej  miestnosti zariadenia Jelšava SMZ a.s. na Hrádku a zaželal PSBK vecné a úspešné  rokovanie.

 

Následne predseda predstavenstva SBK p. Peter Čičmanec taktiež privítal všetkých prítomných, poďakoval hostiteľom zo SMZ  a.s Jelšava za vytvorenie dobrých pracovných podmienok  a otvoril rokovanie.

 

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR p. Vlasta Jánova a p. Maťová, p. Peter Kukelčík  predseda HBÚ, členovia dozornej rady, poradca SBK p. Hijj, predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  p. Sombathy, riaditeľ  úradu SBK p. Ján Hrabovský a pán Dušan Oravec za banícky spolok Bratstvo.  Pán  Kuzma zo spolku Štítnicka Concordia sa ospravedlnil. 

 

  Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva (p. Levoča, p. Cehlár a p. Žec boli  ospravedlnení) predstavenstvo bolo  uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky,  program bol jednomyseľne schválený:

 

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a ich pôsobenie  v EUROMINES.

  3. Prerokovávanie a schválenie materiálov na VZ SBK.

 

1.     Správa o práci a aktivitách SBK na VZ.

 

2.     Správa o práci DR za r.2016.

 

3.     Správa o hospodárení v  r.2016.

 

4.     Členské príspevky na r. 2018.

 

5.     Rozpočet na r. 2017.

 

6.     Návrh na uznesenie VZ.

 

7.     Tlačová správa.

     4.Informácia o stave príprav VZ a osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

     4.1 Program VZ.

     5.Informácia o práci občianskeho združenia  Štítnicka CONCORDIA

 

     6.Informácia o práci Gemerského baníckeho spolku „BRATSTVO“

 

 1. (p. Oravec).

   

  7. Rôzne            a) legislatíva,

                            b) oznámenie - p. Földes Andrej vystúpenie z komory –   ukončenie podnikania 

                             c) list – ponuka na odkúpenie kníh Technické pamiatky – Gemer.

                            

   8. Uznesenie a ukončenie rokovania.

   

  Pred zasadnutím predstavenstva SBK sa konalo zasadnutie Dozornej rady ktorá prerokovala správu ktorá bolo predložená na XX. Valnom zhromaždení SBK.

   

  Prievidza 21.09.2017                                                                        Hrabovský úrad SBK

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

           

Informácia Slovenskej banskej komory

 

Predstavenstvo SBK po rokovaniach v Prievidzi, Bratislave a Hodruši bude mať nasledujúce spoločné zasadnutie  s DR v Jelšave. Na  zasadnutí bude prerokovaná príprava už XX. VZ Slovenskej banskej komory, ktoré sa bude konať v piatok

08.09.2017 v Banskej Štiavnici.

V dňoch 07.09.2017 sa budú v Banskej Štiavnici konať tradičné SALAMANDROVÉ dni 2017 so spoločensko- kultúrnym programom, a to:

 • streda –piatok ARGENTI FODINA 2017 – medzinárodná konferencia k dejinám baníctva v Európe,

 • štvrtok  - Slávnostný Šachtág,

 • piatok  - VZ SBK od 09,00 hod.

              -  Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva od 13,00 hod.

              -  Oslavy dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov od 15,00 hod.

               - Salamandrový sprievod mestom   od 19,00 hod.

V tomto roku si mesto Banská Štiavnica pripomína 800 rokov od prvej písomnej zmienky o meste a 300 rokov od narodenia významnej a osvietenej panovníčky Márie Terézie.

Cisárovná Mária Terézia sa svojimi rozhodnutiami  zaslúžila o rozvoj baníctva, školstva, sociálneho a spoločenského rozvoja územia, ktoré sa nespochybniteľne zaslúžilo aj o rozvoj Európy a iných kontinentov.

Salamandrové dni už tradične sú spojené s ďalším kultúrno - spoločenským programom.

                                                                                         Hrabovský – úrad SBK

Podkategórie