Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/8/2/8256df13-015f-4c07-8adb-0739671112fd/banskakomora.sk/web/images/db

×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/db

Slovenská banská komora mala dňa 02 decembra 2016 o 14.00 hod. svoje 2. riadne zasadnutie v roku 2016-2017, ktoré sa konalo v Košiciach na F-BERG. 

 

 

 

Rokovanie sa konalo v zmysle plánu práce s nasledovným programom.

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výchovne  vzdelávacom procese v F-BERG Košice.

  3. Informácia o Ústave Geotechniky SAV Košice.

  4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2016.

  5. Návrh predbežného rozpočtu na rok 2017, členské r. 2017.

  6. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2017.

  7. Informácia o uhradení členských príspevkov za r. 2016.

  8. Informácia o práci Košického banícko-hutníckeho cechu.

  9. Rôzne

   1. Legislatíva.

   2.  List od Art Spektrum, podpora Letná banská univerzita.

   3.  Správa o práci RZSDV.

   4.  Návrh na schválenie zmluvy p. Hrabovskému na výkon funkcie riaditeľa úradu komory od  01.01.2017 - 31.12.2017.

   5. Žiadosť Strednej odbornej školy Gen. VIESTA č. 6 z Revúcej o stanovisko k experimentálnej výučbe a  overovaniu študijného odboru 21  TECHNIK MINERALURG. 

  10. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

Na rokovaní PSBK sa zúčastnilo 9 členov predstavenstva,  predseda DR, riaditeľ úradu komory a  5 hostia.  Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Jánova z MŽP SR, p. Kukelčík z HBÚ, p. Sombathy zo ZBSC Slovenska, za Ústav geotechniky  p. Hredzák, za Košický banícky a hutnícky cech  cechmajster  p. Boroška, ospravedlnil sa p. Petrovič a p. Hijj.

      Zo zasadnutia bol vyhotovený zápis a prijaté uznesenie.

    

 

Od 19.00 hodine sa v Dome umenia (bužňa) konal už jubilejný 65-ty skok cez kožu, na ktorom sa zúčastnili aj niektorí členovia a hostia PSBK, prítomný bol aj  štátny tajomník MH SR p. Ferencz a ďalší hostia akademickej obce, zástupca  TU z mesta  Miskolc   a z Ostravy.

 

Všetkým členom SBK a širokej baníckej verejnosti pripomínam, že v Grand  hoteli Matej  sa 10. februára 2017 bude konať už  jubilejný 25 – ty celoslovenský banícky ples, na ktorý Vás organizátori srdečne pozývajú.

 

V roku 2017 si taktiež pripomenieme už 20-te výročie založenia Slovenskej banskej komory. 

Pripravuje sa vydanie „ kalendária „na rok 2017. Aby to čo najlepšie, prosím o oznámenie všetkých akcií ktoré máte v programe, aby bolo možné to ešte koordinovať a vyhnúť sa disproporciám.

Nahláste to na úrad  komory (p.  Hrabovský), alebo na ZBSC Slovenska (p.  Szombathy).

 

 Do nového roku 2017 Vám úrad komory želá veľa pracovných a osobných úspechov, veľa dobrých rozhodnutí, zdravie a veľa šťastia v práci a rodinách.  

 

          ZDAR BOH!                                                       Hrabovský za úrad komory

 

 

 

 

 

 

                                     SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

  

                                                               Uznesenie

                              z rokovania predstavenstva SBK 12. októbra  2016 v Malej Tŕni  

                                                               

Predstavenstvo

 

 1. konštatuje, že na rokovaní je prítomných 7 členov predstavenstva, predseda  DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí. Ospravedlnili sa páni Žec a  Letavaj.  Predstavenstvo SBK  je  uznášaniaschopné, príloha č. 1

   

 2. odsúhlasilo nasledovný program rokovania: 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG. (p. Kovač)

  3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov (p. Hrabovský).

  4. Informácia o práci Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce.(p. Beňovský)

  5. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, IX. Stret. Ban. spolkov a cechov v Gelnici  – Hodnotenie časopisu  MONTANREVUE (p. Szombathy).

  6. Informácia o stave po 1. roku budovania duálneho vzdelávania.(p. Hrabovský)

  7. Rôzne:

        a. legislatíva  (písomne )

        b. informácia o nábehu duálneho vzdelávania subjektov SBK,

         c. žiadosť o príspevok na konferenciu  poriadanej SBS   

         d. CAB minerals, s.r.o. BRNO, oznámenie o výstupe z SBK, 

         e. žiadosť F-BERG o príspevok na 65-ty skok cez kožu.

         f. prejednanie diskúznych príspevkov z VZ SBK 2016

   8.   Uznesenie a ukončenie rokovania. 

 3.berie na vedomie  

 

   • vyhodnotenie plnenia uznesení, ktoré bolo doplnené o pripomienky,

   • informáciu o SZVK, EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG,

   • vyhodnotenie osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici v r. 2016,

   • informáciu o práci Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce,

   • informáciu o činnosti Združenia baníckych spolkov a cechov, IX. stretnutie        baníckych spolkov a cechov v Gelnici  – Hodnotenie časopisu  MONTANREVUE,

   • informáciu o stave po 1. roku budovania duálneho vzdelávania.

     

    4..schvaľuje 

   • plnenie úloh z predchádzajúcich uznesení  PSBK,

   • pána Ľudovíta Kováča za tretieho podpredsedu P- SBK,

   • žiadosť o príspevok v čiastke 300€ na konferenciu „ Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“  poriadanej SBS na Repiskách

   • žiadosť CAB minerals BRNO o vystúpenie zo SBK k 30.09.2016

   • žiadosť F-BERG o príspevok vo výške 330€ na 65-ty skok cez kožu,

   • miesto rokovania predstavenstva SBK v  mesiaci december (02.12.2016) v Košiciach  na F-BERG, TU – Košice,

   • za overovateľa zápisnice a uznesenia z predstavenstva pána Ľudovíta Kovača

    5. Ukladá         

 

  1. Informáciu o ďalšom postupe prác NTP VVIS podať na PSBK v mesiaci december 2016.

   T: 02.12.2016                                                         Z: riaditeľ úradu SBK

     

  2. Priebežne sledovať aktivity pri novelizácii stavebného zákona a operatívne a aktívne v spolupráci s MH SR a ďalšími subjektmi konať.

   T: 02.12.2016                                                         Z: riaditeľ úradu SBK

    

  3. Na porade u štátneho tajomníka MH SR k SP predložiť pripomienky SBK k aktuálnej legislatíve. 

                      T: 19.10. 2016                                                        Z: riaditeľ úradu SBK                        

                      Zapísal: Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 

                           riaditeľ úradu komory 

                        Overil:   Ing. Ľudovít Kováč  

                         podpredseda predstavenstva   

                                                                                                                            Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

                                                                                                                                    predseda predstavenstva

 

 

Uznesenie

z  valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

 konaného dňa 09.  09. 2016 v Banskej Štiavnici

  

 

Valné zhromaždenie:

 

 

I.               Berie na vedomie:

 

Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď  z pozvaných 60 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 43 delegátov, čo je 71,66% - tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 32 členov komory, čo je 65,30% zo 49 členov komory.

 

II.             Schvaľuje:

 

1.    Program rokovania valného zhromaždenia.

2.    Predsedu   valného zhromaždenia: Ing. Jaroslav Švejkovský.

3.    Skrutátorov: Ing. Tatiana Mellová, Anna Krpelanová.

4.    Zapisovateľa: Ing.  Gurský Stanislav, overovateľ zápisu Ing. Žec Branislav, CSc.

5.    Mandátovú  komisiu v zložení: JUDr. Milan Minárik, Ing. Ján Gatial, Ing. Arpád Lorincz, PhD.

6.    Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Levoča, MBA, Ing. Slavomír Hredzák, PhD, Ing. Marián Beňovský, PhD.

7.    Správu o činnosti predstavenstva  komory za uplynulé obdobie.

8.    Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie.

9.    Ročnú účtovnú závierku za rok 2015.

10. Finančný rozpočet komory na rok 2016.

11. Výšku členského príspevku na rok 2017:

-        pre právnické osoby3,00 € na zamestnanca najmenej 664 €,

-        pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,

-        pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, Banské múzeum    

         a výskumné ústavy 166 €,

-        pre fyzické osoby 100 €,

-        Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

        Termín splatnosti je do 30.6.2017. Pre členov platiacich príspevok vyšší          

        ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2017 a k 31.12. 2017.

 

III.           Uznieslo sa, že voľby Ing. Ľudovíta Kováča do predstavenstva  SBK za odstupujúceho pána 

                Ing, Petra Gajdzicu  v zmysle stanov budú aklamačné.

          

          VZ aklamačnou voľbou zvolilo p. Ľudovíta Kováča   za riadneho  člena  predstavenstva.

 IV.           Ukladá:

 

IV.1 V spolupráci s ministerstvom hospodárstva, aktívne sa zapojiť do práce komisie menovanou MH SR a sledovať vývoj pri tvorbe strategických  cieľov  a koncových dokumentov pri tvorbe Surovinovej politiky.

 

IV.2 Pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese, analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby ich konečné znenia boli pre naše prostredie prijateľné. Spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev i poslancami NR SR.

 

IV. 3 Sledovať a spolupracovať na programe EÚ Horizont  2020, ktorý je hlavným nástrojom pre realizáciu inovácií v banskom priemysle. Intenzívne pracovať na programe MINATURA 2020 ktorí je súčasťou programu Horizont 2020.

 

IV. 4 Pri tvorbe európskej legislatívy presadzovať naše záujmy prostredníctvom nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG a prostredníctvom našich poslancov v Európskom parlamente.

 

     IV. 5 Pri práci s médiami je potrebné vytrvalo a argumentačne komunikovať. Na   

     Webovom sídle SBK publikovať informáciu o práci SBK.

 

     IV. 6 Aj keď došlo k útlmu v nahlasovaní  čiernych ťažieb, tieto stále existujú, na  

     ich riešení  je potrebné spolupracovať s príslušným OBÚ.

 

     IV.7 Na rok 2017 prijať opatrenia na zníženie nákladov a zabezpečiť vyrovnaný          

     rozpočet SBK.

 

     IV.8 Naďalej  aktívne pracovať v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie           

     a prípravu.

 

     IV.9 Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom školstva,   

     vedy, výskumu a športu  SR zameraných na rozvoj stredného odborného         

     vzdelávania. V podnikoch ktoré využijú zmenu v príprave formou duálneho       

     vzdelávania toto zabezpečiť tak, aby výuka začala od 01.09.2017.

 

     IV. 10 Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych,      

     geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť               

     Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum

     zameraných spoločností, podporovať konanie  odborných  konferencií.

 

     IV.11Na októbrovom predstavenstve SBK prerokovať diskusne príspevky a prijaté         

      uznesenie rozpracovať do programu činnosti predstavenstva na rok 2016 - 2017.

 

V Banskej Štiavnici 09. 09. 2016

  

                                                                                  

predseda valného zhromaždenia                 predseda návrhovej komisie

 {gallery}db{/gallery}

 

Zápisnica č. 3/2016

z rokovania predstavenstva SBK a DR, ktoré sa uskutočnilo

dňa 16. 06. 2016 v Jelšave - Hrádok

                                          

Prítomní:        6 členov predstavenstva, riaditeľ úradu komory, 5 členov DR, poradca  a 6

                        Hostí.    

Príloha č. 1: prezenčná listina

     

Na úvod predstavenstva SBK  zaznela banícka hymna a generálny riaditeľ  SMZ Jelšava a.s. pán  Švejkovský privítal účastníkov PSBK, DR a hostí.  

Predseda predstavenstva pán Peter Čičmanec privítal všetkých prítomných v rokovacej miestnosti hotela Hrádok  v Jelšave  a otvoril rokovanie.

V úvode pán Peter Gajdzica  oznámil, že po dohode so zamestnávateľom ukončuje svoj pracovný pomer aj členstvo v PSBK , organizácia v zmysle stanov predloží na budúcom zasadnutí návrh na svoje personálne zastúpenie v PSBK.  

Pred rokovaním predstavenstva od 09,00 hod. zasadala na svojom 2. riadnom zasadnutí DR.

Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili páni : GR sekcie energetiky MH SR Ján Petrovič,  predseda HBÚ Peter Kukelčík, predseda  Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska  Erik Szombathy, poradca predstavenstva Ján Hijj, riaditeľ  kancelárie SBK Hrabovský, generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR pani Vlasta Jánova sa ospravedlnila, v zastúpení  pána Spišáka sa rokovania zúčastnil pán P. Košinár. 

Konštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 členov predstavenstva (páni Cehlár, Letavaj a Bača sú ospravedlnení)  a tak predstavenstvo je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva predložil  program rokovania, ktorý bol členom predstavenstva v predstihu odoslaný elektronicky, a po doplnení o aktuálne otázky   schválený:

1.     Otvorenie,  privítanie hostí,  kontrola úloh.

2.     Informácia o  ťažbe magnezitu v a.s. SMZ Jelšava a pôsobenie v EUROMINES.

3.     Informácia o príprave 9. stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska v Gelnici.

4.     TOO na zabezpečenie VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici.

5.     Informácia o postupe prác NTP VVIS.

6.     Správa dozornej rady o hospodárení za r. 2015.

7.     Informácia - príprava duálneho vzdelávania.

8.     Rôzne:

a) Legislatíva.

b) Informácia o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania.

c) Vyznamenaní na Deň baníkov 2016.

d) Informácia zo 16. Európskych baníckych a hutníckych dní v Příbrami.

e) Členstvo v komisi NR SR pre technický rozvoj a inovácie.

f) Komisia pre surovinovú politiku – páni Žec a Hrabovský (komisia MH SR).

g) Informácia o programe MINATURA 2020 – zástupca ŠGÚDŠ.

9.     Uznesenie a ukončenie rokovania.

                                                                

K bodu 1.)

Ku kontrole plnenia uznesení,  materiál bol predložený písomne, príloha č. 1, ktorý uviedol riaditeľ úradu a odporučil vyhodnotenie schváliť. K vyhodnoteniu neboli pripomienky a vyhodnotenie bolo schválené. 

 

K bodu 2.)

Informácia bola spracovaná písomne, príloha č. 2. V prezentácii pán Švejkovský  informoval o stave a ďalších zámeroch spoločnosti SMZ.,  a.s. Jelšava, podal informáciu o práci v Euromines. Pripomenul problém NOx, vplyv Číny, pokles výroby ocele, riešenie odkaliska.  V diskusii vystúpil:

pán Kukelčík k problému merania NOx, či sú to bane schopné zariadiť správne meranie, vyslovil otázku či je to vôbec opodstatnená požiadavka a aké a či vôbec  boli ohrozenia z toho titulu,

pán Paulík – meranie je možné zabezpečiť, bude to náročné, zdravotné problémy neboli, riešia to čakacie doby,

pán Švejkovský – nie je známy termín platnosti tohto nariadenia, bude to aj technický problém – motory, robia sa aktivity aj v úspore energií – rekuperácia tepla na peciach, kde sa očakáva 15% úspora,

pán Petrovič – je potrebné spolupracovať aj s MŽP SR, vymieňať si informácie, úspory hlásiť na MH SR, k energiám diskutoval aj pán Hijj. 

Správa bola vzatá na vedomie

 

K bodu 3.

Materiál bol predložený elektronicky, informáciu doplnil pán Szombathy, na stretnutie budú pozvaní aj páni Schuster, Gašparovič a  Pelegríni . 

Informácia  bola vzatá na vedomie.

 

K bodu 4.

Informáciu o TOO, príloha č. 4, na zabezpečenie  VZ SBK a osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici, podal riaditeľ úradu komory. Dňa 23.05.2016 bola na Mestskom úrade v predmetnej veci prvá porada, ktorú zvolalo mesto za účasti primátorky p. Babiakovej. Bol predložený program Salamandrových dní 08-09.09.2016. Program sa dopĺňa o stretnutie zástupcov SITG (Krakow, Katowice, Kielce), Slovenskej baníckej spoločnosti a Slovenskej poločnosti pre trhacie a vŕtacie práce pri príležitosti vyhodnotenia 25. ročnej spolupráce od podpísania spoločnej dohody.  Bola daná informácia, že osláv sa zúčastní aj prezident SR.  

Správa bola vzatá na vedomie 

 

K bodu 5.)

                  Informácia o postupe prác na programe NTP VVIS bola daná písomne a v zastúpení pána Spišáka ju doplnil a predložil pán Košinár. Informáciu k práci geologickej sekcii doplnil pán Levoča, kde sa hľadajú partneri pri reagovaní na výzvy z EÚ.

                  Pán Petrovič - I. etapa prác – analýza – bude ukončená do konca roka, bude stanovený kontrolný deň, na základe rozhodnutia štátneho tajomníka pána Ferenca, surovinová politika má byť ukončená v r. 2017.

                  Správa bola vzatá na vedomie, v decembri bude daná informácia o postupe.  

 

K bodu 6

Správu DR, po jej zasadnutí,  predložil predseda pán Čorej, správa bude predložená  na rokovanie VZ dňa 09.09.2016.   

                  Správa bola vzatá na vedomie a PSBK odporúča ju predložiť na VZ.

     

K bodu 7.)

Správa o príprave a postupe prác pri duálnom vzdelávaní bola daná písomne a predložil ju

riaditeľ úradu SBK. Do duálneho vzdelávania sa zapolili len HBP a.s, kde pre o.z BME sa

pripravuje 20 žiakov ( programator, mechanik, opravaár a obrabač kovov ) a 10 žiakov

(elektromechanik – silnoprúd). 

                  Správa bola vzatá na vedomie, v decembri bude daná informácia o postupe.  

 

K bodu  8.)

Rôzne :  

a) Legislatíva

Písomne predložený materiál doplnil p. Hijj, hlavne k stavebnému zákonu , diskutovali:

pán Kukelčík - výhrady má ZMOS, najmä k povoľovaniu stavieb v DP, čo je v právomoci OBÚ,

pán Petrovič - k názoru pána Hijja o vytvorenie aktivného zázemia na MH SR odporučil využiť aj ZHŤPG SR, z MH SR túto agendu má na starosti pán Žúbor,

pán Levoča – ponúka prípadnú potrebu právnej pomoci.     

Správa sa berie  na vedomie, priebežne informovať o vývoji. 

 

b) Informácia o činnosti Rady združenia pre systém duálneho vzdelávania.

Informáciu o činnosti RZDV v zastúpení podal riaditeľ úradu komory.

Správa sa berie  na vedomie.

 

c) Vyznamenaní na Deň baníkov 2016.

Informácia bola dana písomne, MŽP SR ešte nerozhodlo o svojích vyznamenaných.

Správa sa berie  na vedomie

   

d) Informácia zo 16. Európskych baníckych a hutníckych dní v Příbrami.

Ústnu informáciu o konaní 16. stretnutia v Príbrame podal pán Szombathy, účastník stretnutia, vyslovil myšlienku pri príležitosti jubilejného 20-tého stretnutia organizovať toto v Banskej Štiavnici v čase Salamandrových dní. 

Informácia  sa berie  na vedomie.

 

e) Členstvo v komisi NR SR pre technický rozvoj a inovácie.

Členom vyššie uvedenej parlamentnej komisie za SBK bol po návrhu SBK akceptovaný pán Levoča, popredseda PSBK    

 

f) Komisia MH SR pre surovinovú politiku  (SP)

Na základe žiadosti štátneho tajomníka MH SR pána Ferenca na obsadenie člena komisie pre SP, boli do komisie navrhnutí páni Žec za ZHŤPG SR a  Hrabovský za SBK.

 

g) Prednáška  MINATURA 2020 

O postupe prác komisie na Europskom projekte MINATURA 2020,  čo je prvý krok na ceste k zharmonizovaniu legislatívy EÚ v problematike ložísk nerastov. Formou prezentácie podal informáciu pán Nemeth z ŠGÚDŠ. Mimo technických úloh sa rieši aj problematika boja, resp.  spolupráce s verejnosťou, ktorá zaujíma zväčša negatívne stanoviská už k prieskumu a ťažbu apriori odmieta. Bol zavedený termín verejne významné ložisko, ktoré môže byť interpretované na rôznych úrovniach – od obecného  až po celoštátny význam.

Bola urobená kategorizácia ľudí ( Poliaci) vo vzťahu a postojov k prácam uvedeného charakteru.

Pán Žec zdôraznil potrebu vytvorenia spoločného tlaku a koordinácie prác, využiť k tomu komisára EÚ pre energetiku pána Ševčovica a Eurokomisárku z Poľska pani Piemkovsku.       

Pán Bauer mal otázku, či sú postavené kritéria pre posudzovanie danej problematiky. Odpoveď je nie,  chcú to aj od nás.

Pán Szombathy odporučil zjednotiť (v rámci EÚ) povoľovacie konania,

Pán Petrovič je viac aktivít ktoré sa vykonávajú, otázka na ŠGÚDŠ, kto platí tento projekt, odpoveď, sú to prostriedky z EÚ.

V mesiaci november je pripravované ďalšie stretnutie s prizvaním aktivistou záujmových a ochranárských zoskúpení.  

Informácia  bola vzatá na vedomie, ďalšia informácia v decembri.

 

                   

Keďže ďalšie pripomienky neboli, riaditeľ úradu predložil návrh uznesenia z rokovania predstavenstva s tým, aby overovateľom zápisnice a uznesenia bol pán Jaroslav Švejkovský. Predstavenstvo návrh uznesenia i overovateľa zápisnice schválilo. Ďalej informoval, že najbližšie  rokovanie predstavenstva bude 12. augusta   o 10.00 hod. v Gelnici.   

 

Na záver predseda predstavenstva poďakoval zúčastneným členom predstavenstva, DR  a hosťom za aktívny prístup pri rokovaní, osobitne poďakoval pánovi Švejkovskému  zo SMZ, a.s. Jelšava za vytvorenie príjemného prostredia na rokovaní predstavenstva SBK a následne rokovanie ukončil.

 

 

Prievidza :    21.06.2016    

 

                                                      

Zapísal:           Ing. Ján  Hrabovský, PhD.

                        riaditeľ úradu komory

 

 

Podkategórie