Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/8/2/8256df13-015f-4c07-8adb-0739671112fd/banskakomora.sk/web/images/db

×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/db

 

Slovenská banská komora so sídlom v Banskej Štiavnici

 

               Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banská Štiavnica

 

                                             Mesto  Banská Štiavnica                     

 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

 

 

 

 

                             na jubilejný ples do Banskej Štiavnice

 

             

 

 

 

Účasť v baníckych a iných uniformách vítaná!

 

 

 

Predpredaj vstupeniek: KAMI – Kammerhofská 20, Banská Štiavnica, č. tel.: 045/692 08 66,

 

Hotel GRAND-MATEJ Banská Štiavnica, č. tel.: 045/ 692 12 13.          Vstupné 33,- €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávne, vysoké a neomylné prezídium Vás týmto pozýva na jubilejný

 

 

 

„25. REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 17. CELOSLOVENSKÝ“

 

 

 

10. februára 2017(piatok) o 19 00 hod.

 

 

 

 v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici

 

 

 

Program:

 

uvítací skok cez kožu

 

otvárací príhovor predsedu spolku

 

slávnostný prípitok predsedu komory

 

kultúrny program

 

slávnostná večera

 

plesová zábava pri živej hudbe / orchester Pavla Zajáčka z Bratislavy/

 

polnočné občerstvenie

 

tombola

 

 

 

    Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.               Ing. Richard Kaňa        Mgr. Nadežda Babiaková

 

     predseda predstavenstva SBK                        predseda spolku                 primátorka mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská banská komora mala dňa 02 decembra 2016 o 14.00 hod. svoje 2. riadne zasadnutie v roku 2016-2017, ktoré sa konalo v Košiciach na F-BERG. 

 

 

 

Rokovanie sa konalo v zmysle plánu práce s nasledovným programom.

 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o výchovne  vzdelávacom procese v F-BERG Košice.

  3. Informácia o Ústave Geotechniky SAV Košice.

  4. Predpoklad čerpania rozpočtu za rok 2016.

  5. Návrh predbežného rozpočtu na rok 2017, členské r. 2017.

  6. Návrh plánu zasadnutí predstavenstva v roku 2017.

  7. Informácia o uhradení členských príspevkov za r. 2016.

  8. Informácia o práci Košického banícko-hutníckeho cechu.

  9. Rôzne

   1. Legislatíva.

   2.  List od Art Spektrum, podpora Letná banská univerzita.

   3.  Správa o práci RZSDV.

   4.  Návrh na schválenie zmluvy p. Hrabovskému na výkon funkcie riaditeľa úradu komory od  01.01.2017 - 31.12.2017.

   5. Žiadosť Strednej odbornej školy Gen. VIESTA č. 6 z Revúcej o stanovisko k experimentálnej výučbe a  overovaniu študijného odboru 21  TECHNIK MINERALURG. 

  10. Uznesenie a ukončenie rokovania.

 

Na rokovaní PSBK sa zúčastnilo 9 členov predstavenstva,  predseda DR, riaditeľ úradu komory a  5 hostia.  Z prizvaných hostí sa rokovania zúčastnili: p. Jánova z MŽP SR, p. Kukelčík z HBÚ, p. Sombathy zo ZBSC Slovenska, za Ústav geotechniky  p. Hredzák, za Košický banícky a hutnícky cech  cechmajster  p. Boroška, ospravedlnil sa p. Petrovič a p. Hijj.

      Zo zasadnutia bol vyhotovený zápis a prijaté uznesenie.

    

 

Od 19.00 hodine sa v Dome umenia (bužňa) konal už jubilejný 65-ty skok cez kožu, na ktorom sa zúčastnili aj niektorí členovia a hostia PSBK, prítomný bol aj  štátny tajomník MH SR p. Ferencz a ďalší hostia akademickej obce, zástupca  TU z mesta  Miskolc   a z Ostravy.

 

Všetkým členom SBK a širokej baníckej verejnosti pripomínam, že v Grand  hoteli Matej  sa 10. februára 2017 bude konať už  jubilejný 25 – ty celoslovenský banícky ples, na ktorý Vás organizátori srdečne pozývajú.

 

V roku 2017 si taktiež pripomenieme už 20-te výročie založenia Slovenskej banskej komory. 

Pripravuje sa vydanie „ kalendária „na rok 2017. Aby to čo najlepšie, prosím o oznámenie všetkých akcií ktoré máte v programe, aby bolo možné to ešte koordinovať a vyhnúť sa disproporciám.

Nahláste to na úrad  komory (p.  Hrabovský), alebo na ZBSC Slovenska (p.  Szombathy).

 

 Do nového roku 2017 Vám úrad komory želá veľa pracovných a osobných úspechov, veľa dobrých rozhodnutí, zdravie a veľa šťastia v práci a rodinách.  

 

          ZDAR BOH!                                                       Hrabovský za úrad komory

 

 

 

 

 

 

                                     SLOVENSKÁ BANSKÁ KOMORA

  

                                                               Uznesenie

                              z rokovania predstavenstva SBK 12. októbra  2016 v Malej Tŕni  

                                                               

Predstavenstvo

 

 1. konštatuje, že na rokovaní je prítomných 7 členov predstavenstva, predseda  DR, riaditeľ úradu komory a 5 hostí. Ospravedlnili sa páni Žec a  Letavaj.  Predstavenstvo SBK  je  uznášaniaschopné, príloha č. 1

   

 2. odsúhlasilo nasledovný program rokovania: 

  1. Otvorenie,  schválenie programu,  kontrola uznesenia.

  2. Informácia o SZVK, EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG. (p. Kovač)

  3. Vyhodnotenie valného zhromaždenia a osláv dňa baníkov (p. Hrabovský).

  4. Informácia o práci Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce.(p. Beňovský)

  5. Činnosť Združenia baníckych spolkov a cechov, IX. Stret. Ban. spolkov a cechov v Gelnici  – Hodnotenie časopisu  MONTANREVUE (p. Szombathy).

  6. Informácia o stave po 1. roku budovania duálneho vzdelávania.(p. Hrabovský)

  7. Rôzne:

        a. legislatíva  (písomne )

        b. informácia o nábehu duálneho vzdelávania subjektov SBK,

         c. žiadosť o príspevok na konferenciu  poriadanej SBS   

         d. CAB minerals, s.r.o. BRNO, oznámenie o výstupe z SBK, 

         e. žiadosť F-BERG o príspevok na 65-ty skok cez kožu.

         f. prejednanie diskúznych príspevkov z VZ SBK 2016

   8.   Uznesenie a ukončenie rokovania. 

 3.berie na vedomie  

 

   • vyhodnotenie plnenia uznesení, ktoré bolo doplnené o pripomienky,

   • informáciu o SZVK, EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice a pôsobenie SZVK v ÚEPG,

   • vyhodnotenie osláv dňa baníkov v Banskej Štiavnici v r. 2016,

   • informáciu o práci Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce,

   • informáciu o činnosti Združenia baníckych spolkov a cechov, IX. stretnutie        baníckych spolkov a cechov v Gelnici  – Hodnotenie časopisu  MONTANREVUE,

   • informáciu o stave po 1. roku budovania duálneho vzdelávania.

     

    4..schvaľuje 

   • plnenie úloh z predchádzajúcich uznesení  PSBK,

   • pána Ľudovíta Kováča za tretieho podpredsedu P- SBK,

   • žiadosť o príspevok v čiastke 300€ na konferenciu „ Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“  poriadanej SBS na Repiskách

   • žiadosť CAB minerals BRNO o vystúpenie zo SBK k 30.09.2016

   • žiadosť F-BERG o príspevok vo výške 330€ na 65-ty skok cez kožu,

   • miesto rokovania predstavenstva SBK v  mesiaci december (02.12.2016) v Košiciach  na F-BERG, TU – Košice,

   • za overovateľa zápisnice a uznesenia z predstavenstva pána Ľudovíta Kovača

    5. Ukladá         

 

  1. Informáciu o ďalšom postupe prác NTP VVIS podať na PSBK v mesiaci december 2016.

   T: 02.12.2016                                                         Z: riaditeľ úradu SBK

     

  2. Priebežne sledovať aktivity pri novelizácii stavebného zákona a operatívne a aktívne v spolupráci s MH SR a ďalšími subjektmi konať.

   T: 02.12.2016                                                         Z: riaditeľ úradu SBK

    

  3. Na porade u štátneho tajomníka MH SR k SP predložiť pripomienky SBK k aktuálnej legislatíve. 

                      T: 19.10. 2016                                                        Z: riaditeľ úradu SBK                        

                      Zapísal: Ing. Ján  Hrabovský, PhD. 

                           riaditeľ úradu komory 

                        Overil:   Ing. Ľudovít Kováč  

                         podpredseda predstavenstva   

                                                                                                                            Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

                                                                                                                                    predseda predstavenstva

 

 

Uznesenie

z  valného zhromaždenia Slovenskej banskej komory,

 konaného dňa 09.  09. 2016 v Banskej Štiavnici

  

 

Valné zhromaždenie:

 

 

I.               Berie na vedomie:

 

Správu mandátovej komisie, ktorá potvrdzuje že valné zhromaždenie je uznášania schopné, keď  z pozvaných 60 delegátov sa valného zhromaždenia zúčastňuje 43 delegátov, čo je 71,66% - tná účasť, teda je prítomná nadpolovičná väčšina potrebná k uznášaniu sa valného zhromaždenia. Delegáti zastupovali 32 členov komory, čo je 65,30% zo 49 členov komory.

 

II.             Schvaľuje:

 

1.    Program rokovania valného zhromaždenia.

2.    Predsedu   valného zhromaždenia: Ing. Jaroslav Švejkovský.

3.    Skrutátorov: Ing. Tatiana Mellová, Anna Krpelanová.

4.    Zapisovateľa: Ing.  Gurský Stanislav, overovateľ zápisu Ing. Žec Branislav, CSc.

5.    Mandátovú  komisiu v zložení: JUDr. Milan Minárik, Ing. Ján Gatial, Ing. Arpád Lorincz, PhD.

6.    Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Levoča, MBA, Ing. Slavomír Hredzák, PhD, Ing. Marián Beňovský, PhD.

7.    Správu o činnosti predstavenstva  komory za uplynulé obdobie.

8.    Správu o činnosti dozornej rady komory za uplynulé obdobie.

9.    Ročnú účtovnú závierku za rok 2015.

10. Finančný rozpočet komory na rok 2016.

11. Výšku členského príspevku na rok 2017:

-        pre právnické osoby3,00 € na zamestnanca najmenej 664 €,

-        pre občianske združenia s právnou subjektivitou 332 €,

-        pre občianske združenia zložené s právnických osôb bez právnej subjektivity, školy, Banské múzeum    

         a výskumné ústavy 166 €,

-        pre fyzické osoby 100 €,

-        Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska bez príspevku.

        Termín splatnosti je do 30.6.2017. Pre členov platiacich príspevok vyšší          

        ako 664 € v dvoch polovičných splátkach, k 30. 6. 2017 a k 31.12. 2017.

 

III.           Uznieslo sa, že voľby Ing. Ľudovíta Kováča do predstavenstva  SBK za odstupujúceho pána 

                Ing, Petra Gajdzicu  v zmysle stanov budú aklamačné.

          

          VZ aklamačnou voľbou zvolilo p. Ľudovíta Kováča   za riadneho  člena  predstavenstva.

 IV.           Ukladá:

 

IV.1 V spolupráci s ministerstvom hospodárstva, aktívne sa zapojiť do práce komisie menovanou MH SR a sledovať vývoj pri tvorbe strategických  cieľov  a koncových dokumentov pri tvorbe Surovinovej politiky.

 

IV.2 Pravidelne sledovať prípravu zmien zákonov v legislatívnom procese, analyzovať zámery a hľadať všetky dostupné spôsoby, aby ich konečné znenia boli pre naše prostredie prijateľné. Spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, regionálnymi orgánmi, poslancami miestnych, krajských zastupiteľstiev i poslancami NR SR.

 

IV. 3 Sledovať a spolupracovať na programe EÚ Horizont  2020, ktorý je hlavným nástrojom pre realizáciu inovácií v banskom priemysle. Intenzívne pracovať na programe MINATURA 2020 ktorí je súčasťou programu Horizont 2020.

 

IV. 4 Pri tvorbe európskej legislatívy presadzovať naše záujmy prostredníctvom nášho členstva v EUROMINES, EURACOAL a ÚEPG a prostredníctvom našich poslancov v Európskom parlamente.

 

     IV. 5 Pri práci s médiami je potrebné vytrvalo a argumentačne komunikovať. Na   

     Webovom sídle SBK publikovať informáciu o práci SBK.

 

     IV. 6 Aj keď došlo k útlmu v nahlasovaní  čiernych ťažieb, tieto stále existujú, na  

     ich riešení  je potrebné spolupracovať s príslušným OBÚ.

 

     IV.7 Na rok 2017 prijať opatrenia na zníženie nákladov a zabezpečiť vyrovnaný          

     rozpočet SBK.

 

     IV.8 Naďalej  aktívne pracovať v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie           

     a prípravu.

 

     IV.9 Aktívne pracovať na realizácii projektov vyhlásených Ministerstvom školstva,   

     vedy, výskumu a športu  SR zameraných na rozvoj stredného odborného         

     vzdelávania. V podnikoch ktoré využijú zmenu v príprave formou duálneho       

     vzdelávania toto zabezpečiť tak, aby výuka začala od 01.09.2017.

 

     IV. 10 Podporovať vydávanie baníckej literatúry, odborných baníckych,      

     geologických a historických publikácií, časopisu MONTANREVUE, činnosť               

     Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a na baníctvo a prieskum

     zameraných spoločností, podporovať konanie  odborných  konferencií.

 

     IV.11Na októbrovom predstavenstve SBK prerokovať diskusne príspevky a prijaté         

      uznesenie rozpracovať do programu činnosti predstavenstva na rok 2016 - 2017.

 

V Banskej Štiavnici 09. 09. 2016

  

                                                                                  

predseda valného zhromaždenia                 predseda návrhovej komisie

 {gallery}db{/gallery}

 

Podkategórie