Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 2013

Dňa 12.10. 2013  v čase od 9.00 do 16.00 sa uskutočnil v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave „Deň otvorených Dverí“  s cieľom poskytnúť záujemcom zo všetkých vekových kategórií náhľad a vytvorenia si  predstavy o skutočnej práci geológa.

Jelšavská magnezitka otvorila svoje brány. Navštívilo ju takmer 1400 ľudí za jeden deň

27. august 2013 | Eva Viestová

 

Víkend v Slovenských magnezitových závodoch a.s. v Jelšave bol o niečo rušnejší ako inokedy. Závod totiž opäť po piatich rokoch a pri príležitosti viacerých jubileí otvoril svoje brány zamestnancom a ich rodinným príslušníkom. A tak si každý mohol omrknúť, ako to tam všetko super funguje...

Informácia z 25. medzinárodnej konferencie „Trhacia technika 2013“

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtaciepráce (ďalej len SSTVP) organizuje každoročne medzinárodnú konferenciu k problematike trhacej a súvisiacej techniky. Tohoročná, jubilejná 25. konferencia sa uskutočnila tak ako všetky predchádzajúce od roku 1996 v Kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej  v dňoch 22. -24. mája 2013. V objektoch „ACADEMIE“ sú vytvorené priaznivé podmienky pre rokovanie s modernou kongresovou halou, projektovou technikou, ako aj ubytovacími priestormi.

Organizátori konferencie dodržujú zásadu jej konania vždy v 3. dekáde mája čo považujeme za optimálny termín vyhovujúci pre domácich ako aj zahraničných hostí.

Tematické zameranie konferencie nedoznáva zásadných zmien a doplňuje sa aktuálnymi informáciami, akou toho roka je „Identifikácia a sledovanie výbušnín“ čo vyplýva zo Smernice  2008/43/ES a Nariadenia vlády  SR č.298/2012 Z.z.

Ďalšie témy boli: trhacie práce pri razení, ťažbe, deštrukciách a stavebných prácach v civilnom sektore, nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky, seizmické účinky pri trhacích prácach, bezpečnosť práce, ochrana zdravia, mimoriadne udalosti, životné prostredie a iné.

Spolu bolo prihlásených 38 prednášok, z toho zo Slovenska osem. Prednášky boli rozdelené do 4 blokov:

-         Predpisy a odstrely  (10 prednášok)

-         Seizmika (11 prednášok)

-         Iné technológie (7 prednášok)

-         Trhaviny a rozbušky (10)

 

Všetky prednášky sú publikované v tlačenom zborníku, ako aj na CD nosiči.

Odborná úroveň prednášok prekonala všetky očakávania a bola prínosom aj pre najnáročnejších účastníkov, ktorí zotrvali v kongresovej hale až do záveru rokovania. Oceňujeme prednášky z praktickej realizácie trhacích prác v rôznych podmienkach spojených aj so seizmickými účinkami vyvolanými odstrelmi. Ďalej boli praktické ukážky označovania príjmu a výdaja výbušnín  v súlade s požiadavkami uvádzanými v Smernici ES a NV SR.

Na konferencii sa prezentovalo 173 účastníkov, z toho 73 zo zahraničia, najviac z Česka, Maďarska a Poľska. Ďalej to boli odborníci z Nemecka, Rakúska, Rumunska a Bosny-Hercegoviny.

V priebehu konferencie, ktorá bola venovaná životnému jubileu výkonného tajomníka SSTVP Ing. Beráneka, boli odovzdané ocenenia Za zásluhy o SSTVP zaslúžilým domácim a zahraničným účastníkom. Predseda Rakúskej trhacej spoločnosti dipl. Ing. Heinz Berger odovzdal vyznamenanie prezidentovi SSTVP Ing. Eduardovi Müncnerovi.

Na záver konferencie si účastníci povedali dovidenia na budúcej konferencii 21. až 23. mája 2014.

 

Oslavy 15. výročia založenia Slovenského združenia výrobcov kameniva

 

           Dňa 30. 5. 2013 sa uskutočnili v HOTELI CENTRUM v Košiciach oslavy 15. výročia založenia SZVK. Zúčastnilo sa ich 105 osôb, z toho 65 osôb z radov členov a 40 osôb tvorili hostia. Na slávnostnom stretnutí sme privítali aj zástupcov zahraničných partnerských organizácií, konkrétne pána  Aleksandra  Kabziňského - predsedu Poľského zväzu výrobcov kameniva, pani Mgr. Milenu Šandovú – riaditeľku Těžební unie ČR, pána Gálosa Miklósa – predsedu sekcie pre drvený kameň a štrk vedeckej spoločnosti silikátového priemyslu z Maďarska.

           S pozdravnými príhovormi vystúpili okrem Ing. Petra Gajdzicu - predsedu SZVK aj hostia, konkrétne JUDr.Ing. Peter Kúkelčík – predseda HBÚ, Ing. Fedor Boroška – riaditeľ úradu SBK, RNDr. Monika Lipovská – Ministerstvo ŽP SR a taktiež vyššie uvedení zahraniční hostia.

           Pri príležitosti tohto jubilea bol premietnutý krátky film, ktorý popisuje históriu SZVK, jeho ciele, ukazuje ťažbu a výrobu kameniva a oblasti jeho najväčšieho využitia. Zároveň predstavuje kameň ako ekonomicky výhodný, životnému prostrediu neškodný a trvalo udržateľný zdroj stavebných materiálov.

            Jednou z milých povinností slávnostného stretnutia bolo odovzdanie vyznamenaní a ocenenie záslužnej práce funkcionárov SZVK a partnerských organizácií.  Vyznamenanie „Za zásluhy o vznik a rozvoj SZVK“ bolo udelené 24 osobám.

            Taktiež vyznamenanie bolo udelené aj SZVK „Za zásluhy“ od Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, ako znak ocenenia spolupráce a pomoci spolku.

            Slávnostné stretnutie spríjemnili kultúrnym programom študenti Košického Konzervatória. 

            Oslavy 15. výročia založenia SZVK sa konali na patričnej úrovni, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy ich účastníkov.

Podkategórie