Prihláška za člena 

 Rokovací poriadok 

Zákon o SBK 

Oslavy 15. výročia založenia Slovenského združenia výrobcov kameniva

 

           Dňa 30. 5. 2013 sa uskutočnili v HOTELI CENTRUM v Košiciach oslavy 15. výročia založenia SZVK. Zúčastnilo sa ich 105 osôb, z toho 65 osôb z radov členov a 40 osôb tvorili hostia. Na slávnostnom stretnutí sme privítali aj zástupcov zahraničných partnerských organizácií, konkrétne pána  Aleksandra  Kabziňského - predsedu Poľského zväzu výrobcov kameniva, pani Mgr. Milenu Šandovú – riaditeľku Těžební unie ČR, pána Gálosa Miklósa – predsedu sekcie pre drvený kameň a štrk vedeckej spoločnosti silikátového priemyslu z Maďarska.

           S pozdravnými príhovormi vystúpili okrem Ing. Petra Gajdzicu - predsedu SZVK aj hostia, konkrétne JUDr.Ing. Peter Kúkelčík – predseda HBÚ, Ing. Fedor Boroška – riaditeľ úradu SBK, RNDr. Monika Lipovská – Ministerstvo ŽP SR a taktiež vyššie uvedení zahraniční hostia.

           Pri príležitosti tohto jubilea bol premietnutý krátky film, ktorý popisuje históriu SZVK, jeho ciele, ukazuje ťažbu a výrobu kameniva a oblasti jeho najväčšieho využitia. Zároveň predstavuje kameň ako ekonomicky výhodný, životnému prostrediu neškodný a trvalo udržateľný zdroj stavebných materiálov.

            Jednou z milých povinností slávnostného stretnutia bolo odovzdanie vyznamenaní a ocenenie záslužnej práce funkcionárov SZVK a partnerských organizácií.  Vyznamenanie „Za zásluhy o vznik a rozvoj SZVK“ bolo udelené 24 osobám.

            Taktiež vyznamenanie bolo udelené aj SZVK „Za zásluhy“ od Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, ako znak ocenenia spolupráce a pomoci spolku.

            Slávnostné stretnutie spríjemnili kultúrnym programom študenti Košického Konzervatória. 

            Oslavy 15. výročia založenia SZVK sa konali na patričnej úrovni, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy ich účastníkov.

 

Structure and Properties of Nonequilibrium and Nanocrystalline Materials 2013

 

V dňoch 24. 2. - 1. 3. 2013 v Kongresovom centre Academia v Starej Lesnej zorganizovala Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, medzinárodný seminár “Structure and Properties of Nonequilibrium and Nanocrystalline Materials 2013”. Seminár sa konal pod záštitou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (projekt APVV-0528-11) a Slovenskej mechanochemickej asociácie. Podpora uvedených organizácií umožnila pozvať na seminár významných vedcov z oblasti výskumu nerovnovážnych a nanokryštalických materiálov, ako napr. Prof. M. Senna (Keio University, Yokohama, Japan), Prof. K. D. Becker (TU Braunschweig, Nemecko), Prof. P. Heitjans a Prof. A. Feldhoff (Leibniz Universität Hannover, Nemecko), Prof. D. Oleszak (Warsaw University of Technology, Poľsko), Dr. C. Kübel, Prof. M. Ghafari a Dr. R. Brand (Karlsruher Institut für Technologie, Nemecko), Dr. J. Bednarčík (DESY Hamburg, Nemecko). Na seminári bolo celkovo 75 účastníkov, z toho 27 zahraničných. V rámci vedeckého programu odznelo na seminári celkovo 24 prednášok (z toho 11 tutoriálnych a kľúčových). Cieľom seminára bolo prispieť k vedomostnému (know-how) transferu od skúsených odborníkov smerom k mladých vedeckým pracovníkom (doktorandom a postdoktorandom), umožniť im priamy kontakt s uznávnými expertmi z oblasti nanovied a iniciovať ich vzájomné kooperácie. Cieľom seminára bolo tak vytvorenie vedeckej a technickej platformy pre mladých slovenských vedeckých pracovníkov pre ich možné medzinárodné kooperácie v oblasti výskumu nanomateriálov.

 

Hosť. Prof. Víťazoslav Krúpa, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci seminára “Structure and Properties of Nonequilibrium and Nanocrystalline Materials 2013”, 24. 2. - 1. 3. 2013, Stará Lesná.

21. marca 2013 Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska malo v aule Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, v historickej budove bývalej Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici riadne valné zhromaždenie. Rokovania sa zúčastnilo 22 zástupcov z celkového počtu členov združenia 26. Rokovanie malo slávnostnú atmosféru. Zhodnotili rok 2012, vytýčili úlohy na  tento rok a prijal sa Hornonitriansky banícky spolok so sídlom v Prievidzi do združenia ako 27. člen.

 

Pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici zorganizovalo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v spolupráci s Muzeum Miejskie ”Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej (Poľsko), s Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron (Maďarsko), s Hornickym muzeom Příbram (Česká republika) i s ďalšími partnermi a s finančnou podporou International Visegrad Fund medzinárodnú konferenciu VIVAT AKADÉMIA BANSKÁ ŠTIAVNICA – vzdelanie, pokrok, tradícia (11. a 13. októbra 2012). Vedeckí pracovníci z rôznych európskych inštitúcií prezentovali v dvoch sekciách poznatky o histórii Baníckej a lesníckej akadémie a symboloch baníctva v európskom kontexte. Konferencia je zo strany odbornej, ale aj laickej verejnosti hodnotená veľmi pozitívne a bola prínosom pre všetkých zúčastnených.

 

Podkategórie